Thần Học Tín Lý

Thần Học Tín Lý căn bản. Lược dịch từ cuốn Fundamentals of Catholic Dogma (Tín điều Công Giáo căn bản – 1952) của Linh mục, nhà thần học Công Giáo người Đức – Ludwig Ott (1905-1985).


GIỚI THIỆU

1. Khái niệm và phương pháp của Thần học Tín lý
2. Khái niệm và phân loại Tín điều
3. Sự phát triển của Tín điều
4. Các Chân lý Công Giáo
5. Các quan điểm thần học
6. Các cấp độ về tính xác thực của thần học
7. Các phê bình thần học

QUYỂN I. THIÊN CHÚA DUY NHẤT VÀ BA NGÔI

Phần 1. Thiên Chúa Duy Nhất. Sự hiện hữu và bản tính của Thiên Chúa
Đoạn 1. Sự hiện hữu của Thiên Chúa
Chương 1. Khả năng hiểu biết tự nhiên về sự hiện hữu của Thiên Chúa
1. Khả năng của tri thức tự nhiên về Thiên Chúa dưới ánh sáng của Mặc Khải siêu nhiên
2. Khả năng minh chứng sự hiện hữu của Thiên Chúa
3. Những sai lầm liên quan đến tri thức tự nhiên về Thiên Chúa
Chương 2. Khả năng hiểu biết siêu nhiên về sự hiện hữu của Thiên Chúa
4. Sự hiện hữu của Thiên Chúa như một Đối tượng của Đức tin
Đoạn 2. Bản tính của Thiên Chúa
Chương 1. Tri thức về Bản tính của Thiên Chúa
5. Tri thức tự nhiên về Bản tính của Thiên Chúa trong thế giới hiện tại (đời này)
6. Tri thức siêu nhiên về Yếu tính của Thiên Chúa trong thế giới tương lai (đời sau)
7. Tri thức siêu nhiên về Hữu thể của Thiên Chúa ở thế giới hiện tại thông qua Đức tin
Chương 2. Bản tính của Thiên Chúa tự bản chất
8. Danh Chúa trong Kinh Thánh
9. Bản tính hữu hình và siêu hình của Thiên Chúa
Đoạn 3. Các Thuộc tính (hay Đức tính) của Thiên Chúa
10. Các Thuộc tính nói chung của Thiên Chúa
Chương 1. Các Thuộc tính của Hữu thể Thiên Chúa
11. Tính tuyệt hảo
12. Tính vô hạn
13. Tính đơn thuần
14. Tính duy nhất
15. Tính chân lý
16. Tính thiện hảo
17. Tính bất biến
18. Tính trường tồn
19. Tính vô lượng (hay khôn lường) và hiện diện khắp mọi nơi
Chương 2. Các Thuộc tính của Đời sống Thiên Chúa
I. Tri Thức Thiêng Liêng (hay Hiểu Biết Thiêng Liêng)
20. Sự hoàn hảo của Tri Thức Thiêng Liêng
21. Đối tượng và Sự phân loại của Tri Thức Thiêng Liêng
22. Môi thể (trung gian) của Tiền Tri Thức Thiêng Liêng trong Hành Vi Tự Do của Thụ Tạo Có Lý Tính
23. Hiểu Biết Thiêng Liêng như Nguồn gốc của các sự vật
II. Ý Chí Thiêng Liêng
24. Sự hoàn hảo của Ý Chí Thiêng Liêng
25. Đối tượng của Ý Chí Thiêng Liêng
26. Những Đặc tính thực thể của Ý Chí Thiêng Liêng
27. Những Thuộc tính luân lý của Ý Chí Thiêng Liêng
Phần 2. Giáo lý về Thiên Chúa Ba Ngôi
Đoạn 1. Sự công thức hóa về mặt tín lý và nền tảng thực chứng của Giáo lý về Ba Ngôi
Chương 1. Các lạc giáo Phản Ba Ngôi và các phán quyết giáo lý của Giáo Hội
1. Các lạc giáo
2. Các phán quyết giáo lý của Giáo Hội
Chương 2. Chứng mình sự hiện hữu của Thiên Chúa dựa vào Thánh Kinh và Thánh Truyền
3. Những minh chứng về Ba Ngôi Thiên Chúa trong Cựu Ướcy
4. Tín điều về Ba Ngôi
5. Giáo lý Tân Ước về Chúa Cha
6. Giáo lý Tân Ước về Chúa Con
7. Giáo huần Tân Ước liên quan đến Chúa Thánh Thần
8. Giáo lý Tân Ước về sự hiệp nhất của Thiên tính trong Ba Ngôi Vị
9. Chứng từ trong Thánh Truyền về Ba Ngôi Thiên Chúa
Chương 3. Ba Ngôi Vị của Thiên Chúa
10. Tổng quát về sự Phát sinh nội tại
11. Sự phát xuất của Chúa Con từ Chúa Cha qua Nhiệm sinh
12. Sự phát xuất của Chúa Thánh Thần từ Chúa Cha và Chúa con qua Nhiệm xuất
Đoạn 2. Sự trình bày bằng suy luận của Giáo lý về Ba Ngôi
Chương 1. Sự trình bày bằng suy luận về Phát sinh nội tại
13. Chúa Con phát xuất từ Sự Khôn Ngoan của Chúa Cha qua Nhiệm sinh
14. Chúa Thánh Thần phát xuất từ Ý muốn (hay Tình yêu) giữa Chúa Cha và Chúa Con
15. Chúa Thánh Thần không phát xuất từ Nhiệm sinh, nhưng từ Nhiệm xuất
Chương 2. Các Mối tương quan và các Ngôi Vị
16. Các Mối tương quan giữa Ba Ngôi Thiên Chúa
17. Các Ngôi Vị của Thiên Chúa
18. Các Đặc tính Ngôi Vị và Khái niệm Ngôi Vị/a>
19. Sự thông truyền không ngừng giữa Ba Ngôi
20. Sự đồng nhất về hoạt động trong chương trình cứu độ
21. Các Quy biệt tính
22. Sự sai phái
Chương 3. Mối quan hệ của Ba Ngôi với Lý trí
23. Các đặc tính huyền nhiệm trong Giáo lý về Ba Ngôi

QUYỂN II. THIÊN CHÚA – ĐẤNG SÁNG TẠO

Đoạn 1. Hành vi Sáng Tạo
Chương 1. Khởi nguyên của vạn vật – Sự Sáng Tạo
1. Tính chân thực của Sáng Tạo
2. Ý tưởng của Thiên Chúa về vạn vật
3. Động lực và mục tiêu của Sáng Tạo
4. Ba Ngôi và Sáng Tạo
5. Sự tự do trong Hành vi Sáng Tạo
6. Tính tạm thời, ngắn ngủi của vạn vật
7. Tính không thể diễn đạt của Quyền Năng Sáng Tạo
Chương 2. Sự bảo tồn và thống trị vạn vật
8. Sự bảo tồn vạn vật
9. Sự cộng tác
10. Sự quan phòng và thống trị vạn vật
Đoạn 2. Công trình của Sáng Tạo
Chương 1. Giáo lý được Mặc Khải liên quan tới vạn vật,… Vũ trụ quan Ki-tô Giáo
11. Sáy ngày Sáng Tạo trong sách Sáng Thế
12. Giáo lý về tiến hóa dưới ánh sáng Mặc Khải
Chương 2. Giáo lý Mặc Khải về con người – Nhân loại học theo Ki-tô Giáo
I. Bản tính của con người
13. Nguồn gốc của nguyên tổ và tính đồng nhất của nhân loại
14. Các phần thiết yếu của bản tính con người
15. Nguồn gốc của linh hồn
II. Con người được nâng lên phẩm trật siêu nhiên
16. Khái niệm về Siêu nhiên
17. Mối quan hệ giữa Tự nhiên và Siêu nhiên
18. Thiên phú siêu nhiên của con người đầu tiên
19. Những trạng thái khác nhau của bản tính con người
III. Con người đánh mất phẩm trật siêu nhiên
20. Tội nguyên tổ
21. Sự hiện hữu của Tội nguyên tổ
22. Bản chất của Tội nguyên tổ
23. Sự lưu truyền của Tội nguyên tổ
24. Những hậu quả của Tội nguyên tổ
25. Về những trẻ đã chết trong Tội nguyên tổ
Chương 3. Mặc Khải về các Thiên thần – Phẩm trật thiên thần trong Ki-tô Giáo
26. Sự hiện hữu, nguồn gốc và số lượng thiên thần
27. Bản chất của các thiên thần
28. Địa vị siêu nhiên cao trọng và Thử thách của các thiên thần
29. Sự sa ngã tội và Sự ruồng bỏ đối với các thiên thần xấu
30. Hiệu năng của các thiên thần tốt
31. Hiệu năng của các thiên thần xấu

QUYỂN III. GIÁO LÝ VỀ THIÊN CHÚA – ĐẤNG CỨU CHUỘC

Phần 1. Dẫn nhập Giáo lý về Ngôi vị Đấng Cứu Chuộc
1. Sự hiện hữu về mặt lịch sử của Đức Giê-su Ki-tô
Đoạn 1. Hai Bản tính trong Chúa Ki-tô; phương thế và dạng thức của sự hiệp nhất hai Bản tính
Chương 1. Thiên tính của Chúa Ki-tô
2. Giáo lý về Thiên tính của Chúa Ki-tô và những quan điểm chống đối
3. Chứng từ của Cựu Ước
4. Chứng từ của Bốn Tin Mừng Nhất Lãm
5. Chứng từ của Tin Mừng theo Thánh Gio-an
6. Chứng từ trong các Thư tín của Thánh Phao-lô
7. Chứng từ của Thánh Truyền
Chương 2. Nhân tính của Chúa Ki-tô
8. Tính chân thực của Nhân tính Chúa Ki-tô
9. Tính toàn vẹn của Nhân tính Chúa Ki-tô
10. Nguồn gốc A-đam của Nhân tính Chúa Ki-tô
Chương 3. Sự hiệp nhất của hai phần Bản tính trong sự đơn nhất của Ngôi vị
11. Sự đơn nhất của Ngôi vị Chúa Ki-tô
12. Tính nhị nguyên của các Bản tính
13. Tính nhị nguyên của Ý chí và các dạng thức hoạt động
14. Khởi đầu và thời hạn của sự kết hợp giữa hai Bản tính
Chương 4. Suy đoán thần học về sự kết hợp giữa hai Bản tính
15. Đặc tính siêu nhiên và huyền nhiệm của sự kết hợp giữa hai Bản tính
16. Những quan điểm chống lại Giáo lý về sự kết hợp giữa hai Bản tính
17. Mối quan hệ giữa sự kết hợp giữa hai Bản tính với Ba Ngôi
Chương 5. Những hệ quả từ sự kết hợp giữa hai Bản tính
18. Thân phận Thánh Tử của Con Người Chúa Giê-su Ki-tô
19. Christ’s Right to Adoration
20. Lòng sùng kính Trái Tim Cực Thánh Chúa Giê-su
21. Sự tương thông của các Thuộc tính
22. The Christological Perichoresis
Đoạn 2. The Attributes of Christ’s Human Nature
Chương 1. The Prerogatives of Christ’s Human Nature
I. The Prerogative of Christ in the Domain of Human Knowledge
23. The Immediate Vision of God
24. The Infused Knowledge of Christ
25. Christ’s Acquired Knowledge and the Progress of His Human Knowledge
II. The Excellences of Christ’s Human Will or Christ’s Holiness
26. Christ’s Sinlessness and Impeccability
27. Christ’s Sanctity and Fullness of Grace
III. The Perfection of Christ’s Human Power
28. Christ’s Power
Chương 2. The Defects or the Passibility of Christ’s Human Nature
29. Christ’s Capacity for Suffering
Phần 2. The Doctrine of the Work of the Redeemer
Chương 1. The Redemption in General
1. The Purpose of the Incarnation
2. The Controversy as to the Conditioned or Unconditioned Predestination of the Incarnation
3. Concept and Possibility of the Redemption through Christ
4. Necessity for and Freedom of the Redemption
Chương 2. The Realisation of the Redemption through the Three Offices of Christ
I. The Teaching Office
5. Christ’s Teaching or Prophetical Office
II. The Pastoral Office
6. Christ’s Pastoral or Kingly Office
III. The Priestly Office
7. Reality of Christ’s Priestly Office
8. The Exercise of the Sacerdotal Office or Christ’s Sacrifice
9. The Soteriological Importance of Christ’s Sacrifice
10. Christ’s Vicarious Atonement
11. Christ’s Merits
Chương 3. The Glorious Conclusion of Christ’s Work of Redemption
12. Christ’s Descent into Hell
13. Christ’s Resurrection
14. Christ’s Ascension into Heaven
Phần 3. The Mother of the Redeemer
Chương 1. Mary’s Motherhood of God
1. The Reality of Mary’s Motherhood of God
2. Mary’s Fullness of Grace and her Dignity Deriving from her Motherhood of God
Chương 2. The Privileges of the Mother of God
3. Mary’s Immaculate Conception
4. Mary’s Freedom from Evil Concupiscence and from every Personal Sin
5. Mary’s Perpetual Virginity
6. The Bodily Assumption of Mary into Heaven
Chương 3. Mary’s Co-operation in the Work of Redemption
7. The Mediatorship of Mary
8. The Veneration of Mary

QUYỂN IV. GIÁO LÝ VỀ THIÊN CHÚA – ĐẤNG THÁNH HÓA

Phần 1. The Doctrine of Grace
Introduction Of Grace in General
1. The Subjective Redemption in General
2. The Concept of Grace
3. Classification of Grace
4. The Principal Errors Concerning Grace
Đoạn 1. Actual Grace
Chương 1. The Nature of Actual Grace
5. Enlightening and Strengthening Grace
6. Antecedent and Consequent Grace
7. Controversy as to the Nature of Actual Grace
Chương 2. The Necessity of Actual Grace
8. The Necessity of Grace for the Acts of the Supernatural Order
9. Human Nature’s capacity to act without Grace, and the Limits of this capacity
Chương 3. The Distribution of Actual Grace
10. God’s Freedom in the Distribution of Grace or the Gratuity of Grace
11. The Universality of Grace
12. The Mystery of Predestination
13. The Mystery of Reprobation
Chương 4. The Relation between Grace and Freedom
14. The Teaching of the Church on Grace and Freedom as against Heresy
15. Theological Speculation on the Relationship between Grace and Freedom
Đoạn 2. Habitual Grace
Chương 1. The Process of Justification
16. The Concept of Justification
17. The Causes of Justification
18. The Preparation for Justification
Chương 2. The State of Justification
19. The Nature of Sanctifying Grace
20. The Formal Effects of Sanctifying Grace
21. The Comity of Sanctifying Grace
22. The Attributes of the State of Grace
Chương 3. The Consequences or Fruits of Justification or the Doctrine Concerning Merit
23. The Reality of Supernatural Merit
24. The Conditions of Supernatural Merit
25. The Object of Supernatural Merit
Phần 2. The Church
Chương 1. The Divine Origin of the Church
1. The Concept Church
2. The Foundation of the Church by Christ
3. The Purpose of the Church
Chương 2. The Constitution of the Church
4. The Hierarchical Constitution of the Church
5. The Primacy of St. Peter
6. The Primacy of Jurisdiction of the Pope
7. The Nature of the Papal Primacy
8. The Papal Teaching Primacy or the Papal Infallibility
9. The Bishops
Chương 3. The Internal Constitution of the Church
10. Christ and the Church
11. The Holy Ghost and the Church
Chương 4. The Properties or Essential Attributes of the Church
12. The Indefectibility of the Church
13. The Infallibility of the Church
14. The Visibility of the Church
15. The Unity of the Church
16. The Sanctity of the Church
17. The Catholicity of the Church
18. The Apostolicity of the Church
Chương 5. The Necessity of the Church
19. Membership of the Church
20. The Necessity for Membership of the Church
Chương 6. The Communion of Saints
21. Concept and Reality of the Communion of Saints
22. The Communion of the Faithful Living on Earth
23. The Communion between the Faithful on Earth and the Saints in Heaven
24. The Communion of the Faithful on Earth and the Saints in Heaven with the Poor Souls in Purgatory
Phần 3. The Sacraments
Đoạn 1. The Doctrine of the Sacraments in General
Chương 1. The Nature of the Sacraments
1. The Concept of Sacrament
2. The Constituent Parts of the Sacramental Sign
Chương 2. The Efficacy and the Effects of the Sacraments
3. The Objective Efficacy of the Sacraments
4. The Mode of Operation of the Sacraments
5. The Effects of the Sacraments
Chương 3. The Institution and the Sevenfold Nature of the Sacraments
6. The Institution of the Sacraments by Christ
7. The Seven Sacraments
8. The Necessity of the Sacraments
Chương 4. The Minister and the Recipient of the Sacraments
9. The Minister of the Sacraments
10. The Recipient of the Sacraments
Chương 5. The pre-Christian Sacraments and Sacramentals
11. The pre-Christian Sacraments
12. The Sacramentals
Đoạn 2. The Seven Sacraments
I. The Sacrament of Baptism
1. The Concept of Baptism and its Sacramental Nature
2. The Outward sign of Baptism
3. Effects of Baptism
4. Necessity of Baptism
5. The Minister of Baptism
6. The Recipient of Baptism
II. The Sacrament of Confirmation
1. Concept of Confirmation and its Sacramental Nature
2. The Outward Sign of Confirmation
3. The Effects of Confirmation
4. The Necessity of Confirmation
5. The Minister of Confirmation
6. The Recipient of Confirmation
III. The Sacrament of the Eucharist
1. The Concept of the Eucharist
Đoạn 1. The Real Presence of Christ in the Eucharist
Chương 1. The Fact of the Real Presence of Christ
2. The Heretical Counter-theses
3. Christ’s Real Presence according to the Testimony of Holy Scripture
4. The Real Presence according to the Testimony of Tradition
Chương 2. The Effecting of Christ’s Real Presence, or the Transubstantiation
5. Dogma and Concept of Transubstantiation
6. Transubstantiation according to the Testimony of the Sources of Faith
7. The Sacramental Accidents
Chương 3. Nature and Manner of the Real Presence of Christ
8. The Totality of the Presence
9. The Permanence of the Real Presence
10. The Adoration due to the Eucharist
Chương 4. The Blessed Eucharist and Human Reason
11. The Mysterious Character of the Eucharist
12. Apparent Contradictions between Reason and the Eucharistic Dogma
Đoạn 2. The Eucharist as a Sacrament
13. The Sacramental Nature of the Eucharist
14. The Outward Signs of the Eucharist
15. The Effects of the Eucharist
16. The Necessity of the Eucharist
17. The Minister of the Eucharist
18. The Recipient of the Eucharist
Đoạn 3. The Eucharist as a Sacrifice
Chương 1. The Reality of the Sacrifice of the Mass
19. The Sacrificial Character of the Eucharist according to the Teaching of the Church
20. The Sacrificial Character of the Eucharist according to the Testimony of Holy Writ
21. The Sacrificial Character of the Eucharist according to the Testimony of Tradition
Chương 2. The Nature of the Sacrifice of the Mass
22. The Relation of the Sacrifice of the Mass to the Sacrifice of the Cross
23. The Physical Nature of the Sacrifice of the Mass
24. The Metaphysical Nature of the Sacrifice of the Mass
Chương 3. The Effects and the Efficacy of the Sacrifice of the Mass
25. The Effects of the Sacrifice of the Mass
26. The Efficacy of the Sacrifice of the Mass
27. The Value and the Fruits of the Sacrifice of the Mass
IV. The Sacrament of Penance
1. The Concept of Penance
Đoạn 1. The Church’s Power to Forgive Sins
Chương 1. The Existence of the Church’s Power to Forgive Sins
2. The Dogma and the Heretical Counter-propositions
3. The Testimony of Holy Writ
4. The Testimony of Tradition
Chương 2. The Properties of the Church’s Power to Forgive Sins
5. The Church’s Power to Forgive Sins as a True Power of Absolution
6. The Universality of the Church’s Power to Forgive Sins
7. The Judicial Character of the Church’s Power to Forgive Sins
Đoạn 2. The Church’s forgiveness of sins as a Sacrament
8. The Sacramental Nature of the Church’s Forgiveness of Sins
Chương 1. The Outward Signs of the Sacrament of Penance
I. Contrition
9. Contrition in General
10. Perfect Contrition
11. Imperfect Contrition
II. Confession
12. The Divine Institution of Confession and the Necessity of Confession for Salvation
13. The Object of Confession
III. Satisfaction
14. Concept and Quality of Sacramental Satisfaction
IV. Absolution
15. The Priest’s Absolution as the Form of the Sacrament of Penance
Chương 2. The Effects of the Sacrament of Penance and its Necessity
16. The Effects of the Sacrament of Penance
17. The Necessity of the Sacrament of Penance
Chương 3. The Minister and the Recipient of the Sacrament of Penance
18. The Minister of the Sacrament of Penance
19. The Recipient of the Sacrament of Penance
Appendix
20. The Doctrine of Indulgences
V. The Sacrament of Extreme Unction
1. Concept and Sacramental Nature of Extreme Unction
2. The Outward Signs of Extreme Unction
3. The Effects of Extreme Unction
4. The Necessity of Extreme Unction
5. The Minister of Extreme Unction
6. The Recipient of Extreme Unction
VI. The Sacrament of Holy Order (Ordo)
1. Concept and Sacramental Nature of Holy Order
2. The Individual Grades of Ordination
3. The Outward Sign of the Sacrament of Order
4. The Effects of the Sacrament of Holy Order
5. The Dispenser of the Sacrament of Order
6. The Receiver of the Sacrament of Order
VII. The Sacrament of Matrimony
1. Concept, Origin and Sacramental Nature of Matrimony
2. Purpose and Properties of Matrimony
3. The Outward Sign of the Sacrament of Matrimony
4. The Effects of the Sacrament of Matrimony
5. Minister and Recipient of the Sacrament of Matrimony
6. The Church’s Power over Matrimony

QUYỂN V. GIÁO LÝ VỀ THIÊN CHÚA – ĐẤNG VIÊN MÃN và TỨ CHUNG

Chương 1. Chung cục của mỗi cá nhân
1. Sự chết
2. Phán xét riêng
3. Thiên Đàng
4. Hỏa ngục
5. Luyện ngục
Chương 2. Chung cục của toàn thể nhân loại
6. Sự tái lâm của Chúa Ki-tô
7. Con người phục sinh từ cõi chết
8. Phán Xét Chung
9. Tận thế