Thông Diễn Học

CHƯƠNG 3. SỰ PHÁT TRIỂN CỦA THÔNG DIỄN HỌC TRIẾT HỌC: TỪ SCHLEIERMACHER TỚI RICOEUR

3.0. Dẫn nhập

3.1. Cuộc cải cách Thông diễn học của Schleiermacher

3.1.1. Cách tiếp cận của Schleiermacher đối với Thông diễn học triết học

3.1.2. Cuộc thảo luận của Schleiermacher về Thông diễn học thần học

3.1.3. Ảnh hưởng của Schleiermacher lên sự phát triển của Thông diễn học

3.2. Thông diễn học và căn tính của các Khoa học nhân loại: Wilhelm Dilthey

3.2.1. Chức năng cơ bản của Thông diễn học đối với Khoa học nhân văn

3.2.2. Quan điểm của Dilthey và Schleiermacher về Thông diễn học

3.2.3. Vấn đề và tầm quan trọng của Thông diễn học nơi Dilthey

3.3. Từ Thông diễn học triết học tới Triết học thông diễn học: Martin Heidegger

3.3.1. Phong trào Hiện tượng luận và Heidegger

3.3.2. Suy tư của Heidegger về Thông diễn học

3.3.3. Sự chuyển hướng sang Ngôn ngữ của Heidegger

3.3.4. Tầm quan trọng của Triết học thông diễn học nơi Heidegger

3.4. Sự thật hay Phương pháp? Thông diễn học của Hans-Georg Gadamer

3.4.1. Sự am hiểu xét như quan điểm của con người

3.4.2. Sự chú giải và vấn đề Ý thức hệ: Phê bình của Jurgen Habermas đối với Thông diễn học của Gadamer

3.4.3. Nhu cầu về Các tiêu chuẩn cho một sự am hiểu thỏa đáng

3.5. Khôi phục và Hoài nghi: Thông diễn học triết học của Paul Ricoeur

3.5.1. Am hiểu và Giải nghĩa

3.5.2. Mâu thuẫn về chú giải

3.5.3. Chiều kích hiện sinh và Chiều kích thần học trong Thông diễn học của Ricoeur

3.6. Kết luận