Thuyết trống tòa và vấn đề thẩm quyền của Đức Giáo Hoàng