Chuyên mục: Hợp Tuyển Triết Học Công Giáo

Các bài viết trong chuyên mục này được dịch từ cuốn Hợp tuyển Triết học Công Giáo của James C. Swindal và Harry J. Gensler S.J.

Người dịch: Tân tòng Augustinô.