Tóm tắt bố cục Kinh Thánh Công Giáo

Tóm tắt bố cục Kinh Thánh Tân Ước và Cựu Ước Công Giáo, dựa theo bản dịch của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ. Việc tóm tắt nội dung này giúp chúng ta ghi nhớ tốt hơn Lời Chúa nhằm mục đích đem ra thực hành, huấn giáo, truyền giáo và hộ giáo.


Tóm tắt Kinh Thánh Tân Ước

Tóm tắt Kinh Thánh Cựu Ước

I. Ngũ Thư

 • Tóm tắt Sách Sáng Thế
 • Tóm tắt Sách Xuất Hành
 • Tóm tắt Sách Lê-vi
 • Tóm tắt Sách Dân Số
 • Tóm tắt Sách Đệ Nhị Luật

II. Các Sách Lịch Sử

 • Tóm tắt Sách Giô-suê
 • Tóm tắt Sách Thủ Lãnh
 • Tóm tắt Sách Rút
 • Tóm tắt Sách Sa-mu-en 1
 • Tóm tắt Sách Sa-mu-en 2
 • Tóm tắt Sách Các Vua 1
 • Tóm tắt Sách Các Vua 2
 • Tóm tắt Sách Sử Biên 1
 • Tóm tắt Sách Sử Biên 2
 • Tóm tắt Sách Ét-ra
 • Tóm tắt Sách Nơ-khe-mi-a
 • Tóm tắt Sách Tô-bi-a
 • Tóm tắt Sách Giu-đi-tha
 • Tóm tắt Sách Ét-te
 • Tóm tắt Sách Ma-ca-bê 1
 • Tóm tắt Sách Ma-ca-bê 2

III. Các Sách Giáo Huấn

 • Tóm tắt Sách Gióp
 • Tóm tắt Sách Thánh Vịnh
 • Tóm tắt Sách Châm Ngôn
 • Tóm tắt Sách Giảng Viên
 • Tóm tắt Sách Diễm Ca
 • Tóm tắt Sách Khôn Ngoan
 • Tóm tắt Sách Huấn Ca

IV. Các Sách Ngôn Sứ

 • Tóm tắt Sách Ngôn Sứ I-sai-a
 • Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Giê-rê-mi-a
 • Tóm tắt Sách Ai Ca
 • Tóm tắt Sách Ba-rúc
 • Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Ê-dê-ki-en
 • Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Đa-ni-en
 • Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Hô-sê
 • Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Giô-en
 • Tóm tắt Sách Ngôn Sứ A-mốt
 • Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Ô-va-đi-a
 • Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Giô-na
 • Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Mi-kha
 • Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Na-khum
 • Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Kha-ba-cúc
 • Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Xô-phô-ni-a
 • Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Khác-gai
 • Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Da-ca-ri-a
 • Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Ma-la-khi