Tóm tắt các thư của Thánh Gio-an

Mục Lục Mục Lục

Thư 1 của Thánh Gio-an

Chương 1

LỜI DẪN NHẬP

 1. Ngôi Lời nhập thể và sự hiệp thông với Chúa Cha và Chúa Con

I. BƯỚC ĐI TRONG ÁNH SÁNG

 1. Điều kiện thứ nhất: đoạn tuyệt với tội lỗi
Chương 2
 1. Điều kiện thứ hai: tuân giữ các điều răn, nhất là điều răn bác ái
 2. Điều kiện thứ ba: coi chừng thế gian
 3. Điều kiện thứ bốn: đề phòng những kẻ Phản Ki-tô

II. SỐNG XỨNG ĐÁNG LÀ CON CÁI THIÊN CHÚA

Chương 3
 1. Điều kiện thứ nhất: đoạn tuyệt với tội lỗi
 2. Điều kiện thứ hai: tuân giữ các điều răn, nhất là điều răn bác ái
Chương 4
 1. Điều kiện thứ ba: đề phòng thế gian và những ngôn sứ giả

III. NGUỒN MẠCH ĐỨC ÁI VÀ ĐỨC TIN

 1. Nguồn mạch đức ái
Chương 5
 1. Nguồn mạch đức tin

BỔ TÚC

 1. Cầu nguyện cho người tội lỗi
 2. Tóm lược bức thư

Thư 2 của Thánh Gio-an

 1. Lời chào
 2. Điều răn yêu thương
 3. Những kẻ phản Ki-tô
 4. Kết luận

Thư 3 của Thánh Gio-an

 1. Lời chào
 2. Ca tụng ông Gai-ô
 3. Hành vi của ông Đi-ốt-rê-phét
 4. Làm chứng cho ông Đê-mết-ri-ô
 5. Lời kết thúc
Mục Lục Mục Lục