Tóm tắt các thư của Thánh Phao-lô

Mục Lục Mục Lục

Thư gửi tín hữu Rô-ma

Chương 1
 1. Lời mở đầu
 2. Tạ ơn và cầu xin

CON NGƯỜI ĐƯỢC CỨU ĐỘ NHỜ ĐỨC TIN

1. THIÊN CHÚA LÀM CHO CON NGƯỜI NÊN CÔNG CHÍNH

 1. Đề tài bức thư
A. NGƯỜI NGOẠI PHẢI CHỊU CƠN THỊNH NỘ CỦA THIÊN CHÚA
Chương 2
 1. Người Do-thái cũng phải chịu cơn thịnh nộ của Thiên Chúa
 2. Mặc dầu có Luật Mô-sê
 3. Mặc dầu có phép cắt bì
Chương 3
 1. Mặc dầu có lời hứa của Thiên Chúa
 2. Mọi người đều bị tội lỗi thống trị
B. CON NGƯỜI ĐƯỢC NÊN CÔNG CHÍNH NHỜ ĐỨC TIN
 1. Thiên Chúa cho thấy Người là Đấng Công Chính
 2. Vai trò của đức tin
Chương 4
C. GƯƠNG TỔ PHỤ ÁP-RA-HAM
 1. Ông Áp-ra-ham được nên công chính vì đã tin
 2. Không phải vì chịu phép cắt bì
 3. Không phải vì giữ Lề Luật
 4. Lòng tin của ông Áp-ra-ham và lòng tin của chúng ta
Chương 5

2. THIÊN CHÚA CỨU ĐỘ CON NGƯỜI

 1. Một khi nên công chính, con người được bảo đảm ơn cứu độ
A. CHÚNG TA ĐƯỢC GIẢI THOÁT KHỎI TỘI LỖI, SỰ CHẾT VÀ LỀ LUẬT
 1. A-đam và Đức Ki-tô Giê-su
Chương 6
 1. Phép rửa
 2. Phục vụ tội lỗi và phục vụ sự công chính
 3. Người tín hữu được giải thoát khỏi tội lỗi
 4. Kết quả của tội lỗi và kết quả của sự công chính
Chương 7
 1. Người tín hữu được giải thoát khỏi Lề Luật
 2. Vai trò của Lề Luật
 3. Cuộc chiến đấu nội tâm
Chương 8
B. NGƯỜI TÍN HỮU SỐNG THEO THẦN KHÍ
 1. Sống theo Thần Khí
 2. Nhờ Thần Khí, chúng ta được làm con Thiên Chúa
 3. Vinh quang dành cho ta
 4. Ý định cứu độ của Thiên Chúa
 5. Ca tụng tình yêu của Thiên Chúa
Chương 9
C. VẤN ĐỀ ÍT-RA-EN KHÔNG TIN
 1. Các đặc ân dành cho Ít-ra-en
 2. Thiên Chúa không thất tín
 3. Thiên Chúa không bất công
 4. Cựu Ước thấy trước Ít-ra-en sẽ thất trung và dân ngoại sẽ được kêu gọi
Chương 10
 1. Ít-ra-en không nhận biết rằng Thiên Chúa làm cho con người nên công chính
 2. Ông Mô-sê báo trước con người được nên công chính nhờ đức tin
 3. Ít-ra-en không tự bào chữa
Chương 11
 1. Phần còn sót lại của Ít-ra-en
 2. Thiên Chúa sẽ khôi phục Ít-ra-en
 3. Cây ô-liu dại và cây ô-liu tốt
 4. Ít-ra-en sẽ trở lại
 5. Ca tụng thánh ý nhiệm mầu
Chương 12
KHUYÊN NHỦ
 1. Cách thức xứng hợp để thờ phượng Thiên Chúa
 2. Sống khiêm nhường và bác ái trong cộng đoàn
 3. Bác ái đối với mọi người, kể cả thù địch
Chương 13
 1. Phục tùng chính quyền
 2. Yêu thương là chu toàn Lề Luật
 3. Người tín hữu là con cái ánh sáng
Chương 14
 1. Bác ái đối với người yếu tin
Chương 15
KẾT
 1. Công việc phục vụ của thánh Phao-lô
 2. Dự định mấy chuyến đi
Chương 16
 1. Giới thiệu và chào thăm
 2. Tái bút lần thứ nhất: khuyên nhủ coi chừng
 3. Tái bút lần thứ hai: chào thăm lần cuối
 4. Vinh tụng ca

Thư 1 gửi tín hữu Cô-rin-tô

Chương 1

LỜI MỞ ĐẦU

Lời chào thăm. Lời cảm tạ

I. CHIA RẼ VÀ GƯƠNG XẤU

1. CÁC PHE PHÁI TRONG GIÁO ĐOÀN CÔ-RIN-TÔ

 1. Các tín hữu chia rẽ nhau
 2. Sự khôn ngoan của thế gian và sự khôn ngoan theo Ki-tô giáo
Chương 2
Chương 3
 1. Vai trò thực sự của người rao giảng
 2. Kết luận
Chương 4
 1. Lời khiển trách
Chương 5

2. TRƯỜNG HỢP LOẠN LUÂN

Chương 6

3. KIỆN NHAU Ở TÒA ĐỜI

4. TỘI TÀ DÂM

Chương 7

II. GIẢI QUYẾT MỘT SỐ VẤN ĐỀ

1. HÔN NHÂN VÀ ĐỘC THÂN

Chương 8

2. VẤN ĐỀ THỊT CÚNG

 1. Nguyên tắc
 2. Xét theo đức ái
Chương 9
 1. Gương của ông Phao-lô
Chương 10
 1. Xét theo sự thận trọng – Bài học của quá khứ Ít-ra-en
 2. Tiệc cúng. Không thỏa hiệp với việc thờ ngẫu tượng
 3. Vấn đề ăn thịt cúng. Cách giải quyết
 4. Kết luận
Chương 11

3. TRẬT TỰ TRONG CỘNG ĐOÀN

 1. Trang phục của phụ nữ
 2. Bữa tiệc của Chúa (Mt 26,26-29; Mc 14,22-25; Lc 22,14-20)
Chương 12
 1. Ân huệ của Thần Khí hay đặc sủng
 2. Đặc sủng tuy nhiều, nhưng chung một gốc
 3. So sánh với thân thể
 4. Thứ bậc các đặc sủng. Bài ca đức mến
Chương 13
Chương 14
 1. Thứ bậc các đặc sủng để mưu cầu ích chung
 2. Các đặc sủng. Quy luật thực tiễn
Chương 15

III. KẺ CHẾT SỐNG LẠI

 1. Sự kiện Phục Sinh
 2. Cách thức kẻ chết sống lại
 3. Khải hoàn ca
Chương 16

KẾT LUẬN

 1. Những lời dặn dò, thăm hỏi và lời cầu chúc cuối cùng

Thư 2 gửi tín hữu Cô-rin-tô

Chương 1

LỜI MỞ ĐẦU

 1. Lời chào thăm. Lời cảm tạ

I. NHẮC LẠI NHỮNG SỰ VIỆC ĐÃ XẢY RA

 1. Lý do khiến ông Phao-lô thay đổi lộ trình
Chương 2
 1. Từ Trô-a đến Ma-kê-đô-ni-a. Viết ra ngoài đề: về sứ vụ tông đồ
Chương 3
Chương 4
 1. Gian truân và hy vọng trong công việc tông đồ
Chương 5
 1. Thi hành sứ vụ tông đồ
Chương 6
 1. Ông Phao-lô thổ lộ tâm tình và cảnh cáo
Chương 7
 1. Ông Phao-lô gặp lại ông Ti-tô ở Ma-kê-đô-ni-a
Chương 8

II. TỔ CHỨC LẠC QUYÊN

 1. Những lý do chứng tỏ lòng quảng đại
 2. Gửi gắm ông Ti-tô và các bạn đồng hành
Chương 9
 1. Ích lợi của cuộc lạc quyên
Chương 10

III. ÔNG PHAO-LÔ TỰ BIỆN HỘ

 1. Ông Phao-lô trả lời những kẻ trách ông nhu nhược
 2. Ông Phao-lô trả lời những kẻ trách ông đầy tham vọng
Chương 11
 1. Ông Phao-lô bắt buộc phải tự khen mình
Chương 12
 1. Nỗi lo âu của ông Phao-lô
Chương 13

KẾT LUẬN

 1. Những lời dặn dò, thăm hỏi và lời cầu chúc cuối cùng

Thư gửi tín hữu Ga-lát

 1. Lời mở đầu
Chương 1
 1. Lời cảnh cáo

I. LỜI THANH MINH

 1. Ơn gọi của thánh Phao-lô
Chương 2
 1. Đại hội ở Giê-ru-sa-lem
 2. Thánh Phê-rô và thánh Phao-lô tại An-ti-ô-khi-a
 3. Tin Mừng của thánh Phao-lô
Chương 3

II. PHẦN GIÁO THUYẾT

 1. Kinh nghiệm của người tín hữu
 2. Kinh Thánh làm chứng: đức tin và Lề Luật
 3. Lề Luật không hủy bỏ lời hứa
 4. Vai trò của Lề Luật
 5. Thời của đức tin đã đến
Chương 4
 1. Chúng ta được làm con cái Thiên Chúa
 2. Nhắc lại quá khứ
 3. Hai giao ước: Ha-ga và Xa-ra
Chương 5

III. PHẦN KHUYÊN NHỦ

 1. Tự do của người tín hữu
 2. Tự do và bác ái
Chương 6
 1. Đôi lời khuyên nhủ sống bác ái và nhiệt thành
 2. Lời cuối thư

Thư gửi tín hữu Ê-phê-xô

Chương 1
 1. Lời mở đầu

I. MẦU NHIỆM CỨU ĐỘ: ĐỨC KI-TÔ VÀ HỘI THÁNH

 1. Kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa
 2. Đức Ki-tô được siêu tôn
Chương 2
 1. Chính do ân sủng mà chúng ta được cứu độ
 2. Người Do-thái và người ngoại được hòa giải với nhau và với Thiên Chúa
Chương 3
 1. Thánh Phao-lô là người phục vụ mầu nhiệm Đức Ki-tô
 2. Lời cầu xin của thánh Phao-lô
Chương 4

II. KHUYÊN NHỦ

 1. Kêu gọi hiệp nhất
 2. Đời sống mới trong Đức Ki-tô
Chương 5
 1. Gia đình sống đạo
Chương 6
 1. Cuộc chiến đấu thiêng liêng
 2. Tin tức. Lời chào cuối thư

Thư gửi tín hữu Phi-líp-phê

Chương 1
 1. Lời chào thăm
 2. Tạ ơn và cầu nguyện
 3. Hoàn cảnh của thánh Phao-lô
 4. Chiến đấu cho đức tin
Chương 2
 1. Duy trì sự hợp nhất trong tinh thần khiêm nhường
 2. Lo sao cho được ơn cứu độ
 3. Sứ mạng của ông Ti-mô-thê và ông Ê-páp-rô-đi-tô
Chương 3
 1. Con đường cứu độ
Chương 4
 1. Lời khuyên cuối cùng
 2. Cám ơn vì được cứu trợ
 3. Những lời thăm hỏi và cầu chúc cuối cùng

Thư gửi tín hữu Cô-lô-xê

Chương 1

KHAI ĐỀ

 1. Lời mở đầu
 2. Tạ ơn và cầu xin

I. PHẦN GIÁO THUYẾT

 1. Đức Ki-tô đứng hàng đầu
 2. Người Cô-lô-xê được chung hưởng ơn cứu độ
Chương 2
 1. Ông Phao-lô lo lắng cho đức tin của người Cô-lô-xê

II. ĐỀ PHÒNG GIÁO LÝ SAI LẠC

 1. Sống theo đức tin chân chính chứ không theo những tư tưởng sai lạc
 2. Đức Ki-tô, Thủ Lãnh duy nhất của thiên thần và loài người
Chương 3
 1. Nguyên lý của đời sống mới: kết hợp với Đức Ki-tô phục sinh

III. PHẦN KHUYÊN NHỦ

 1. Chỉ thị chung cho các tín hữu
 2. Chỉ thị riêng cho đời sống gia đình
Chương 4
 1. Tinh thần tông đồ
 2. Tin tức
 3. Lời chào và lời chúc cuối thư

Thư 1 gửi tín hữu Thê-xa-lô-ni-ca

Chương 1
 1. Lời mở đầu
 2. Tạ ơn Thiên Chúa và khen ngợi cộng đoàn
Chương 2
 1. Thái độ của ông Phao-lô khi ở Thê-xa-lô-ni-ca
 2. Đức tin và lòng kiên nhẫn của người Thê-xa-lô-ni-ca
 3. Ông Phao-lô lo lắng về cộng đoàn
Chương 3
 1. Phái ông Ti-mô-thê đi Thê-xa-lô-ni-ca
 2. Tạ ơn Chúa vì các tin tức nhận được
Chương 4
 1. Khuyên cộng đoàn sống thánh thiện và bác ái
 2. Người sống và kẻ chết trong ngày Chúa quang lâm
Chương 5
 1. Tỉnh thức chờ ngày Chúa quang lâm
 2. Một vài đòi hỏi của đời sống cộng đoàn
 3. Lời cầu nguyện và lời chào cuối thư

Thư 2 gửi tín hữu Thê-xa-lô-ni-ca

Chương 1
 1. Lời mở đầu
 2. Tạ ơn và khuyến khích. Thiên Chúa thưởng phạt ngày sau hết
Chương 2
 1. Ngày Chúa quang lâm và những gì xảy ra trước đó
 2. Khuyên nhủ kiên trì
Chương 3
 1. Đề phòng lối sống vô kỷ luật: cơn sốt quang lâm!
 2. Lời cầu nguyện và lời chào cuối thư

Thư 1 gửi ông Ti-mô-thê

Chương 1
 1. Lời mở đầu
 2. Đề phòng giáo lý sai lạc
 3. Vai trò của Lề Luật
 4. Ông Phao-lô suy nghĩ về ơn gọi của mình
 5. Trách nhiệm của ông Ti-mô-thê
Chương 2
 1. Lời kinh phụng vụ
 2. Khi họp cộng đoàn, người phụ nữ phải như thế nào?
Chương 3
 1. Các giám quản
 2. Các trợ tá
 3. Mầu nhiệm của đạo thánh
Chương 4
 1. Các người dạy giáo lý sai lạc
Chương 5
 1. Cách cư xử với các hạng người tín hữu nói chung
 2. Các bà góa
 3. Các kỳ mục
 4. Hãy giữ mình trong sạch
Chương 6
 1. Các nô lệ
 2. Người dạy giáo lý: ai chân chính, ai không
 3. Lời khuyên nhủ thiết tha
 4. Lời khuyên người giàu
 5. Lời nhắn nhủ cuối cùng

Thư 2 gửi ông Ti-mô-thê

Chương 1
 1. Lời mở đầu và tạ ơn
 2. Những ơn ông Ti-mô-thê đã nhận được
Chương 2
 1. Ý nghĩa các đau khổ của người tông đồ
 2. Chống lại những người dạy giáo lý sai lạc
Chương 3
 1. Đề phòng các nguy hiểm của những thời cuối cùng
Chương 4
 1. Lời khuyên nhủ thiết tha
 2. Ông Phao-lô vào cuối đời
 3. Lời chào và lời chúc cuối thư

Thư gửi ông Ti-tô

Chương 1
 1. Lời mở đầu và lời chào
 2. Đặt các kỳ mục
 3. Chống lại những người dạy giáo lý sai lạc
Chương 2
 1. Bổn phận của các hạng tín hữu
 2. Nền tảng thần học của những đòi hỏi trên
Chương 3
 1. Bổn phận chung của các tín hữu
 2. Khuyên riêng ông Ti-tô
 3. Dặn dò. Lời chào và lời chúc cuối thư

Thư gửi ông Phi-lê-mon

Chương 1
 1. Lời chào thăm
 2. Tạ ơn và cầu nguyện
 3. Can thiệp cho Ô-nê-xi-mô
 4. Những lời dặn dò, thăm hỏi

Thư gửi tín hữu Do-thái

Chương 1
 1. Lời tựa
 2. Địa vị cao trọng của Con Thiên Chúa làm người

I. CON THIÊN CHÚA CAO TRỌNG HƠN CÁC THIÊN THẦN

 1. Bằng chứng Kinh Thánh
Chương 2
 1. Lời khuyên nhủ
 2. Đức Ki-tô thực hiện công trình cứu chuộc, chứ không phải các thiên thần
Chương 3

II. ĐỨC GIÊ-SU,VỊ THƯỢNG TẾ TRUNG THÀNH VÀ BIẾT CẢM THƯƠNG

 1. Đức Ki-tô cao trọng hơn ông Mô-sê
 2. Đức tin dẫn vào chốn yên nghỉ của Thiên Chúa
Chương 4
 1. Đức Giê-su, vị Thượng Tế biết cảm thương
Chương 5

III. ĐỨC GIÊ-SU KI-TÔ, VỊ THƯỢNG TẾ ĐÍCH THỰC

 1. Đời sống Ki-tô hữu và vấn đề đạo lý
Chương 6
 1. Ý định của tác giả
 2. Lời mang lại hy vọng và khích lệ
Chương 7

1. ĐỨC KI-TÔ CAO TRỌNG HƠN CÁC TƯ TẾ LÊ-VI

 1. Ông Men-ki-xê-đê
 2. Ông Men-ki-xê-đê nhận một phần mười chiến lợi phẩm của ông Áp-ra-ham
 3. Từ chức tư tế Lê-vi đến chức tư tế theo phẩm trật Men-ki-xê-đê
 4. Bãi bỏ Lề Luật cũ
 5. Đức Ki-tô là Thượng Tế đời đời
 6. Vị Thượng Tế thập toàn
Chương 8

2. PHỤNG TỰ, THÁNH ĐIỆN VÀ ĐỊA VỊ TRUNG GIAN CỦA ĐỨC KI-TÔ CAO TRỌNG HƠN

 1. Chức tư tế mới và thánh điện mới
 2. Đức Ki-tô, trung gian của một giao ước tốt đẹp hơn
Chương 9
 1. Đức Ki-tô tiến vào thánh điện trên trời
 2. Đức Ki-tô lấy máu mình lập Giao Ước Mới
Chương 10

TÓM LƯỢC: HY LỄ CỦA ĐỨC KI-TÔ CAO TRỌNG HƠN HY LỄ THEO LUẬT MÔ-SÊ

 1. Hy lễ theo luật cũ thì vô hiệu
 2. Hy lễ của Đức Ki-tô thì hữu hiệu

IV. ĐỨC TIN KIÊN TRÌ

 1. Chuyển tiếp
 2. Nguy cơ chối đạo
 3. Lý do để kiên trì
Chương 11
 1. Đức tin gương mẫu của các tổ phụ
Chương 12
 1. Gương sáng của Đức Ki-tô
 2. Thiên Chúa lấy tình cha mà giáo dục
 3. Trừng phạt tội bất trung
 4. Hai giao ước
Chương 13

DẶN BẢO THÊM

 1. Lời nhắn nhủ cuối cùng
 2. Về lòng trung thành
 3. Vâng phục các vị lãnh đạo tinh thần
 4. Tin tức. Lời chào cuối thư
Mục Lục Mục Lục