Tóm tắt các thư của Thánh Phê-rô

Mục Lục Mục Lục

Thư 1 của Thánh Phê-rô

Chương 1

 1. Lời mở đầu và lời chào
 2. Nhập đề. Gia tài Thiên Chúa ban
 3. Tình thương và lòng trung tín đối với Đức Ki-tô
 4. Thần Khí dùng ngôn sứ mà mặc khải
 5. Những đòi hỏi của đời sống mới. Sự thánh thiện của người tân tòng
 6. Anh em được tái sinh nhờ Lời Chúa

Chương 2

 1. Hàng tư tế mới
 2. Nhiệm vụ của tín hữu Chúa Ki-tô. Cách đối xử với dân ngoại
 3. Bổn phận đối với các nhà hữu trách
 4. Bổn phận đối với chủ

Chương 3

 1. Bổn phận trong đời sống hôn nhân
 2. Bổn phận của anh em đối với nhau
 3. Bổn phận của các tín hữu trong cơn bách hại
 4. Đức Ki-tô sống lại và xuống âm phủ

Chương 4

 1. Đoạn tuyệt với tội lỗi
 2. Đợi chờ ngày Đức Ki-tô quang lâm
 3. Phúc thay ai cùng chịu đau khổ với Đức Ki-tô

Chương 5

 1. Những lời khuyên nhủ bậc kỳ mục
 2. Những lời khuyên nhủ các tín hữu
 3. Lời khuyên cuối cùng. Lời chào

Thư 2 của Thánh Phê-rô

Chương 1

 1. Lời mở đầu
 2. Lòng rộng rãi của Thiên Chúa
 3. Lời chứng của các Tông Đồ
 4. Lời ngôn sứ

Chương 2

 1. Các thầy dạy giả hiệu
 2. Bài học của quá khứ
 3. Hình phạt tương lai

Chương 3

 1. Ngày của Chúa: các ngôn sứ và Tông Đồ
 2. Các thầy dạy giả hiệu
 3. Lời kêu gọi sống thánh thiện. Vinh tụng ca
Mục Lục Mục Lục