Tóm tắt Sách Công Vụ Tông Đồ

Mục Lục Mục Lục

Chương 1

 1. Lời tựa
 2. Thăng thiên

I. HỘI THÁNH TẠI GIÊ-RU-SA-LEM

 1. Nhóm các Tông Đồ
 2. Chọn ông Mát-thi-a thay thế ông Giu-đa

Chương 2

 1. Ngày lễ Ngũ Tuần
 2. Ông Phê-rô giảng cho dân chúng
 3. Những người trở lại đầu tiên
 4. Cộng đoàn tín hữu đầu tiên

Chương 3

 1. Ông Phê-rô chữa một người què
 2. Ông Phê-rô giảng cho dân chúng

Chương 4

 1. Ông Phê-rô và ông Gio-an ra trước Thượng Hội Đồng
 2. Các Tông Đồ cầu nguyện trong cơn bách hại
 3. Cộng đoàn tín hữu đầu tiên
 4. Lòng rộng rãi của ông Ba-na-ba

Chương 5

 1. Kha-na-ni-a và Xa-phi-ra gian lận
 2. Các Tông Đồ làm phép lạ
 3. Các Tông Đồ bị bắt và được giải thoát
 4. Các Tông Đồ ra trước Thượng Hội Đồng
 5. Ông Ga-ma-li-ên lên tiếng

II. NHỮNG BƯỚC ĐẦU CỦA CÔNG CUỘC TRUYỀN GIÁO

Chương 6

 1. Lập nhóm Bảy người
 2. Ông Tê-pha-nô bị bắt

Chương 7

 1. Diễn từ của ông Tê-pha-nô
 2. Ông Tê-pha-nô bị ném đá. Ông Sao-lô bắt đạo

Chương 8

 1. Ông Phi-líp-phê đến Sa-ma-ri
 2. Thầy phù thủy Si-môn
 3. Ông Phi-líp-phê làm phép rửa cho một viên thái giám

Chương 9

 1. Ông Sao-lô được kêu gọi làm Tông Đồ (Cv 22,5-16; 26,9-18)
 2. Ông Sao-lô rao giảng tại Đa-mát
 3. Ông Sao-lô tới thăm Giê-ru-sa-lem
 4. Thời kỳ yên ổn
 5. Ông Phê-rô chữa một người tê bại ở Lốt
 6. Ông Phê-rô làm cho một người chết sống lại

Chương 10

 1. Ông Phê-rô tới nhà một viên đại đội trưởng người Rô-ma
 2. Ông Phê-rô giảng tại nhà ông Co-nê-li-ô
 3. Ông Phê-rô làm phép rửa cho những người ngoại đầu tiên

Chương 11

 1. Ông Phê-rô tự biện minh ở Giê-ru-sa-lem
 2. Thành lập Hội Thánh An-ti-ô-khi-a
 3. Ông Ba-na-ba và ông Sao-lô được cử đi Giê-ru-sa-lem

Chương 12

 1. Ông Phê-rô bị bắt và được cứu cách lạ lùng
 2. Cái chết của vua Hê-rô-đê
 3. Ông Ba-na-ba và ông Sao-lô trở về An-ti-ô-khi-a

III. CUỘC HÀNH TRÌNH TRUYỀN GIÁO CỦA ÔNG BA-NA-BA VÀ ÔNG SAO-LÔ. CÔNG ĐỒNG GIÊ-RU-SA-LEM

Chương 13

 1. Ông Ba-na-ba và ông Sao-lô được cử đi truyền giáo
 2. Thầy phù thủy Ê-ly-ma tại đảo Sýp
 3. Hai ông đến An-ti-ô-khi-a miền Pi-xi-đi-a
 4. Ông Phao-lô giảng cho người Do-thái
 5. Ông Phao-lô và ông Ba-na-ba hướng về dân ngoại

Chương 14

 1. Loan báo Tin Mừng tại I-cô-ni-ô
 2. Ông Phao-lô chữa một người bại chân

Chương 15

 1. Cuộc tranh luận tại An-ti-ô-khi-a
 2. Cuộc tranh luận tại Giê-ru-sa-lem
 3. Diễn từ của ông Phê-rô
 4. Diễn từ của ông Gia-cô-bê
 5. Thư của các Tông Đồ
 6. Các đại biểu đến An-ti-ô-khi-a

IV. NHỮNG CUỘC HÀNH TRÌNH TRUYỀN GIÁO CỦA ÔNG PHAO-LÔ

 1. Ông Phao-lô và ông Ba-na-ba chia tay. Ông Phao-lô chọn ông Xi-la làm cộng tác viên
 2. Ông Phao-lô chọn thêm ông Ti-mô-thê

Chương 16

 1. Đi qua miền A-xi-a
 2. Đến Phi-líp-phê
 3. Ông Phao-lô và ông Xi-la bị bắt giam
 4. Các nhà truyền giáo được giải thoát cách lạ lùng

Chương 17

 1. Ông Phao-lô gặp khó khăn với người Do-thái tại Thê-xa-lô-ni-ca
 2. Lại gặp khó khăn ở Bê-roi-a
 3. Ông Phao-lô giảng ở A-thê-na
 4. Diễn từ của ông Phao-lô trước Hội đồng A-rê-ô-pa-gô

Chương 18

 1. Thành lập Hội Thánh Cô-rin-tô
 2. Người Do-thái đưa ông Phao-lô ra toà
 3. Ông Phao-lô trở về An-ti-ô-khi-a và bắt đầu cuộc hành trình thứ ba
 4. Ông A-pô-lô

Chương 19

 1. Môn đệ của ông Gio-an Tẩy Giả tại Ê-phê-xô
 2. Thành lập Hội Thánh Ê-phê-xô
 3. Những người Do-thái làm nghề trừ quỷ

V. KẾT THÚC NHỮNG CUỘC HÀNH TRÌNH TRUYỀN GIÁO. ÔNG PHAO-LÔ, NGƯỜI TÙ CỦA ĐỨC KI-TÔ

 1. Các dự định của ông Phao-lô
 2. Thợ bạc Ê-phê-xô gây rối loạn

Chương 20

 1. Ông Phao-lô rời Ê-phê-xô
 2. Ở Trô-a, ông Phao-lô làm cho một người chết sống lại
 3. Từ Trô-a đến Mi-lê-tô
 4. Từ giã các kỳ mục trong Hội Thánh Ê-phê-xô

Chương 21

 1. Ông Phao-lô lên Giê-ru-sa-lem
 2. Ông Phao-lô tới Giê-ru-sa-lem
 3. Ông Phao-lô bị bắt

Chương 22

 1. Ông Phao-lô nói với người Do-thái ở Giê-ru-sa-lem (Cv 9,1-19; 26,12-18)
 2. Ông Phao-lô, công dân Rô-ma
 3. Ông Phao-lô ra trước Thượng Hội Đồng

Chương 23

 1. Người Do-thái âm mưu giết ông Phao-lô
 2. Ông Phao-lô bị giải đi Xê-da-rê

Chương 24

 1. Tổng trấn Phê-lích xử vụ kiện ông Phao-lô
 2. Ông Phao-lô tự biện hộ trước tổng trấn Rô-ma
 3. Ông Phao-lô bị giam ở Xê-da-rê

Chương 25

 1. Ông Phao-lô kháng cáo lên hoàng đế Xê-da
 2. Ông Phao-lô ra trình diện vua Ác-ríp-pa

Chương 26

 1. Diễn từ của ông Phao-lô trước mặt vua Ác-ríp-pa (Cv 9,1-19; 22,6-16)
 2. Phản ứng của cử tọa

Chương 27

 1. Ông Phao-lô khởi hành đi Rô-ma
 2. Ông Phao-lô gặp bão và bị đắm tàu

Chương 28

 1. Ông Phao-lô tại đảo Man-ta
 2. Từ Man-ta tới Rô-ma
 3. Ông Phao-lô tiếp xúc với kiều bào Do-thái ở Rô-ma
 4. Ông Phao-lô tuyên bố với kiều bào Do-thái ở Rô-ma
Mục Lục Mục Lục