Tóm tắt Sách Khải Huyền

Mục Lục Mục Lục

Chương 1

 1. Lời tựa

I. THƯ GỬI CÁC HỘI THÁNH A-XI-A

 1. Lời mở đầu
 2. Thị kiến mở đầu

Chương 2

 1. Ê-phê-xô
 2. Xi-miếc-na
 3. Péc-ga-mô
 4. Thy-a-ti-ra

Chương 3

 1. Xác-đê
 2. Phi-la-đen-phi-a
 3. Lao-đi-ki-a

II. CÁC THỊ KIẾN

1. CHUẨN BỊ “NGÀY LỚN LAO” CỦA THIÊN CHÚA

Chương 4

 1. Thiên Chúa trao vận mệnh thế giới cho Con Chiên

Chương 5

Chương 6

 1. Con Chiên mở ấn

Chương 7

 1. Các tôi tớ Thiên Chúa sẽ được bảo vệ
 2. Cuộc khải hoàn trên thiên quốc

Chương 8

 1. Mở ấn thứ bảy
 2. Lời cầu nguyện của dân thánh
 3. Bốn tiếng kèn đầu tiên

Chương 9

 1. Tiếng kèn thứ năm
 2. Tiếng kèn thứ sáu

Chương 10

 1. Hình phạt cuối cùng đang tới
 2. Nuốt cuốn sách nhỏ

Chương 11

 1. Hai chứng nhân
 2. Tiếng kèn thứ bảy

Chương 12

 1. Người Phụ Nữ và Con Mãng Xà

Chương 13

 1. Con Mãng Xà ban quyền cho Con Thú
 2. Ngôn sứ giả phục vụ Con Thú

Chương 14

 1. Các người tháp tùng Con Chiên
 2. Ba thiên thần báo giờ phán xét
 3. Mùa gặt cánh chung

Chương 15

 1. Bài ca của ông Mô-sê và của Con Chiên
 2. Bảy chén tai ương

Chương 16

Chương 17

2. BA-BY-LON BỊ TRỪNG PHẠT

 1. Con Điếm khét tiếng
 2. Ý nghĩa tượng trưng của Con Thú và Con Điếm

Chương 18

 1. Thiên thần báo tin Ba-by-lon sụp đổ
 2. Dân Thiên Chúa phải lánh đi
 3. Than khóc Ba-by-lon

Chương 19

 1. Khải hoàn ca trên thiên quốc

3. CÁC DÂN NGOẠI BỊ TIÊU DIỆT

 1. Cuộc chiến cánh chung thứ nhất

Chương 20

 1. Triều đại một ngàn năm
 2. Cuộc chiến cánh chung thứ hai
 3. Các dân bị xét xử

Chương 21

4. GIÊ-RU-SA-LEM TƯƠNG LAI

 1. Trời mới đất mới
 2. Giê-ru-sa-lem mới

Chương 22

KẾT

Mục Lục Mục Lục