Tóm tắt Thư của Thánh Gia-cô-bê

Mục Lục Mục Lục

Chương 1

 1. Lời chào thăm
 2. Ích lợi của thử thách
 3. Cầu xin với lòng tin
 4. Số phận người giàu
 5. Thử thách
 6. Lãnh nhận và thực hành Lời Chúa

Chương 2

 1. Phải kính trọng người nghèo
 2. Đức tin và hành động

Chương 3

 1. Kiềm chế miệng lưỡi
 2. Khôn ngoan thật và khôn ngoan giả

Chương 4

 1. Tránh những mối bất hoà
 2. Cảnh cáo người giàu

Chương 5

 1. Ngày Chúa quang lâm
 2. Những lời khuyên cuối cùng
Mục Lục Mục Lục