Tóm tắt Thư của Thánh Giu-đa

Mục Lục Mục Lục
  1. Lời mở đầu
  2. Lý do viết thư
  3. Các thầy dạy giả hiệu. Hình phạt dành cho họ
  4. Họ nói lộng ngôn
  5. Họ là những kẻ gian tà
  6. Lời khuyên nhủ các tín hữu. Giáo huấn của các Tông Đồ
  7. Nhiệm vụ của đức bác ái
  8. Vinh tụng ca
Mục Lục Mục Lục