Tóm tắt Tin Mừng Gio-an

Mục Lục Mục Lục

Chương 1

I. LỜI TỰA

II. SỨ VỤ CỦA ĐỨC GIÊ-SU

1. LOAN BÁO NHIỆM CỤC MỚI

A. TUẦN LỄ KHAI MẠC

 1. Lời chứng của ông Gio-an (Mt 3,1-12; Mc 1,1-8; Lc 3,1-18)
 2. Các môn đệ đầu tiên

Chương 2

 1. Tiệc cưới Ca-na

B. LỄ VƯỢT QUA THỨ NHẤT

 1. Đức Giê-su tẩy uế Đền Thờ (Mt 21,12-13; Mc 11,15-17; Lc 19,45-46)
 2. Đức Giê-su ở tại Giê-ru-sa-lem

Chương 3

 1. Cuộc đối thoại với ông Ni-cô-đê-mô
 2. Sứ vụ của Đức Giê-su tại Giu-đê. Lời chứng cuối cùng của ông Gio-an

Chương 4

 1. Đức Giê-su tại Sa-ma-ri
 2. Đức Giê-su ở Ga-li-lê
 3. Dấu lạ thứ hai ở Ca-na: Đức Giê-su chữa con của một sĩ quan cận vệ của nhà vua

2. LỄ THỨ HAI TẠI GIÊ-RU-SA-LEM

Chương 5

 1. Đức Giê-su chữa một người đau ốm ở hồ nước tại Bết-da-tha
 2. Diễn từ về công việc của Chúa Con

3. LỄ VƯỢT QUA – DIỄN TỪ VỀ BÁNH TRƯỜNG SINH

Chương 6

 1. Đức Giê-su hóa bánh ra nhiều (Mt 14,13-21; Mc 6,30-44; Lc 9,10-17)
 2. Đức Giê-su đi trên mặt Biển Hồ mà đến với các môn đệ (Mt 14,22-33; Mc 6,45-52)
 3. Diễn từ trong hội đường Ca-phác-na-um
 4. Ông Phê-rô tuyên xưng lòng tin

4. LỄ LỀU

Chương 7

 1. Đức Giê-su lên Giê-ru-sa-lem dự lễ và giảng dạy
 2. Dân chúng tranh luận về nguồn gốc của Đấng Ki-tô
 3. Đức Giê-su loan báo Người sắp ra đi
 4. Lời hứa ban nước hằng sống
 5. Dân chúng lại tranh luận về nguồn gốc của Đấng Ki-tô

Chương 8

 1. Người phụ nữ ngoại tình
 2. Đức Giê-su, ánh sáng cho trần gian
 3. Tranh luận về lời chứng của Đức Giê-su liên quan đến bản thân Người
 4. Đức Giê-su và ông Áp-ra-ham

Chương 9

 1. Đức Giê-su chữa một người mù từ thuở mới sinh

Chương 10

 1. Vị Mục Tử nhân lành

5. LỄ CUNG HIẾN ĐỀN THỜ

 1. Đức Giê-su xưng mình là Con Thiên Chúa
 2. Đức Giê-su rút lui sang bên kia sông Gio-đan

Chương 11

 1. Anh La-da-rô sống lại
 2. Các thủ lãnh Do-thái quyết định giết Đức Giê-su (Mt 26,1-5; Mc 14,1-2; Lc 22,1-2)

6. SỨ VỤ CÔNG KHAI CỦA ĐỨC GIÊ-SU KẾT THÚC

 1. Lễ Vượt Qua gần đến

Chương 12

 1. Xức dầu thơm tại Bê-ta-ni-a (Mt 26,6-13; Mc 14,3-9)
 2. Đức Giê-su vào Giê-ru-sa-lem với tư cách là Đấng Mê-si-a (Mt 21,1-11; Mc 11,1-10; Lc 19,28 -38)
 3. Đức Giê-su loan báo Người sẽ được tôn vinh nhờ cái chết của Người
 4. Kết luận: Người Do-thái cứng lòng không chịu tin

III. GIỜ CỦA ĐỨC GIÊ-SU LỄ VƯỢT QUA CỦA CHIÊN THIÊN CHÚA

1. BỮA ĂN CUỐI CÙNG CỦA ĐỨC GIÊ-SU VÀ CÁC MÔN ĐỆ

Chương 13-14

 1. Đức Giê-su rửa chân cho các môn đệ
 2. Đức Giê-su loan báo Giu-đa sẽ phản bội (Mt 26,20-25; Mc 14,17-21; Lc 22,21-23)
 3. Những lời cáo biệt

Chương 15

 1. Cây nho thật
 2. Các môn đệ và thế gian

Chương 16

 1. Đấng Bảo Trợ sẽ đến
 2. Đức Giê-su loan báo Người sẽ mau trở lại

Chương 17

 1. Lời cầu nguyện của Đức Giê-su

2. CUỘC THƯƠNG KHÓ

Chương 18

 1. Đức Giê-su bị bắt giữ (Mt 26,47-56; Mc 14,43-50; Lc 22,47-53)
 2. Đức Giê-su bị điệu ra trước các ông Kha-nan và Cai-pha. Ông Phê-rô chối Thầy (Mt 26,57-58, 69-75; Mc 14,53-54, 66-72; Lc 22,54-62)
 3. Đức Giê-su bị điệu ra trước tổng trấn Phi-la-tô (Mt 27,1-2,11-30; Mc 15,1-19; Lc 23,1-5,13-23)

Chương 19

 1. Đức Giê-su bị kết án tử hình
 2. Đức Giê-su chịu đóng đinh vào thập giá (Mt 27,33-38; Mc 15,22-26; Lc 23,33-38)
 3. Lính tráng chia nhau áo xống của Đức Giê-su (Mt 27,35; Mc 15, 24; Lc 23,34b)
 4. Đức Giê-su bị lưỡi đòng đâm thâu
 5. Đức Giê-su được mai táng (Mt 27,57-60; Mc 15,42-46; Lc 23,50-54)

3. NGÀY PHỤC SINH

Chương 20

 1. Ngôi mộ trống (Mt 28,1-8; Mc 16,1-8; Lc 24,1-11)
 2. Đức Giê-su hiện ra với bà Ma-ri-a Mác-đa-la (Mt 28,9-10; Mc 16,9-11)
 3. Đức Giê-su hiện ra với các môn đệ (Mt 28,16-20; Mc 16,14-18; Lc 24,36-49)

4. KẾT LUẬN THỨ NHẤT

IV. ĐOẠN CUỐI

Chương 21

 1. Đức Giê-su hiện ra ở Biển Hồ Ti-bê-ri-a
 2. Kết luận
Mục Lục Mục Lục