Tóm tắt Tin Mừng Lu-ca

Mục Lục Mục Lục

Chương 1

 1. Lời tựa

I. THỜI THƠ ẤU: ÔNG GIO-AN TẨY GIẢ VÀ ĐỨC GIÊ-SU SINH RA VÀ SỐNG ẨN DẬT

 1. Truyền tin cho ông Da-ca-ri-a
 2. Truyền tin cho Đức Ma-ri-a
 3. Đức Ma-ri-a viếng thăm bà Ê-li-sa-bét
 4. Bài ca “Ngợi Khen” (Magnificat)
 5. Ông Gio-an Tẩy Giả ra đời, láng giềng chia vui
 6. Ông Gio-an Tẩy Giả chịu phép cắt bì
 7. Bài ca “Chúc Tụng” (Benedictus)
 8. Ông Gio-an Tẩy Giả sống ẩn dật

Chương 2

 1. Đức Giê-su ra đời. Những người chăn chiên đến viếng thăm (Mt 1,18-25)
 2. Đức Giê-su chịu phép cắt bì
 3. Tiến dâng Đức Giê-su cho Thiên Chúa
 4. Bài ca “An Bình Ra Đi” (Nunc dimittis)
 5. Ông Si-mê-ôn nói tiên tri
 6. Bà An-na nói tiên tri
 7. Đức Giê-su tiếp tục sống ẩn dật tại Na-da-rét
 8. Đức Giê-su ngồi giữa các bậc thầy Do-thái
 9. Đức Giê-su còn sống ẩn dật tại Na-da-rét

II. ĐỨC GIÊ-SU CHUẨN BỊ THI HÀNH SỨ MỆNH

Chương 3

 1. Ông Gio-an Tẩy Giả rao giảng (Mt 3,1-12; Mc 1,2-6; Ga 1,19-28)
 2. Ông Gio-an Tẩy Giả bị bỏ tù
 3. Đức Giê-su chịu phép rửa (Mt 3,13-17; Mc 1,9-11)
 4. Gia phả Đức Giê-su Ki-tô (Mt 1,1-17)

Chương 4

 1. Đức Giê-su chịu cám dỗ (Mt 4,1-11; Mc 1,12-13)

III. ĐỨC GIÊ-SU RAO GIẢNG TẠI MIỀN GA-LI-LÊ

 1. Đức Giê-su bắt đầu rao giảng (Mt 4,12-17; Mc 1,14-15)
 2. Đức Giê-su tại Na-da-rét (Mt 13,53-58; Mc 6,1-6)
 3. Đức Giê-su giảng dạy tại Ca-phác-na-um và chữa lành một người bị quỷ ám (Mc 1,21-28)
 4. Đức Giê-su chữa bà mẹ vợ ông Si-môn (Mt 8,14-15; Mc 1,29-31)
 5. Đức Giê-su chữa lành nhiều người đau yếu (Mt 8,16-17; Mc 1,32-34)
 6. Đức Giê-su rao giảng tại miền Giu-đê (Mc 1,35-39)

Chương 5

 1. Đức Giê-su kêu gọi bốn môn đệ đầu tiên (Mt 4,18-22; Mc 1,16-20)
 2. Đức Giê-su chữa người bị phong hủi (Mt 8,1-4; Mc 1,40-45)
 3. Đức Giê-su chữa người bại liệt (Mt 9,1-8; Mc 2,1-12)
 4. Đức Giê-su kêu gọi ông Lê-vi (Mt 9,9; Mc 2,13-14)
 5. Đức Giê–su dùng bữa với những người tội lỗi tại nhà ông Lê–vi (Mt 9,10-13; Mc 2,15-17)
 6. Tranh luận về việc ăn chay (Mt 9,14-17; Mc 2,18-22)

Chương 6

 1. Môn đệ bứt lúa ăn ngày sa-bát (Mt 12,1-8; Mc 2,23-28)
 2. Đức Giê-su chữa người bại tay ngày sa-bát (Mt 12,9-14; Mc 3,1-6)
 3. Đức Giê-su tuyển chọn mười hai Tông Đồ (Mt 10,1-4; Mc 3,13-19)
 4. Dân chúng kéo đến cùng Đức Giê-su (Mt 4,23-25)
 5. Bài giảng khai mạc. Các mối phúc thật (Mt 5,1-12)
 6. Các mối họa
 7. Yêu thương kẻ thù (Mt 5,38-48; 7,12a)
 8. Phải có lòng nhân từ (Mt 7,1-2)
 9. Mù mà lại dắt mù. Cái rác và cái xà (Mt 7,3-5)
 10. Cây nào trái ấy (Mt 7,15-20; 12,33-35)
 11. Phải thực hành lời Đức Giê-su dạy (Mt 7,24-27)

Chương 7

 1. Đức Giê-su chữa người nô lệ của một đại đội trưởng (Mt 8,5-13)
 2. Đức Giê-su cho con trai một bà góa thành Na-in sống lại
 3. Câu hỏi của ông Gio-an Tẩy Giả và câu trả lời của Đức Giê-su (Mt 11,2-15)
 4. Đức Giê-su phán đoán về thế hệ của Người (Mt 11,16-19)
 5. Người phụ nữ tội lỗi đã được tha thứ và đã yêu mến Chúa nhiều

Chương 8

 1. Những người phụ nữ đi theo Đức Giê-su
 2. Dụ ngôn người gieo giống (Mt 13,1-9; Mc 4,1-9)
 3. Tại sao Đức Giê-su dùng dụ ngôn mà nói (Mt 13,10-17; Mc 4,10-12)
 4. Giải nghĩa dụ ngôn người gieo giống (Mt 13,18-23; Mc 4,13-20)
 5. Lãnh nhận và truyền bá giáo huấn của Đức Giê-su thế nào (Mc 4,21-25)
 6. Những ai thật sự thuộc gia đình của Đức Giê-su (Mt 12,46-50; Mc 3,31-35)
 7. Đức Giê-su dẹp yên biển động (Mt 8,23-27; Mc 4,35-41)
 8. Đức Giê-su chữa người bị quỷ ám tại Ghê-ra-xa (Mt 8,28-34; Mc 5,1-20)
 9. Đức Giê-su chữa người đàn bà bị băng huyết và cho con gái ông Gia-ia sống lại (Mt 9,18-26; Mc 5,21-43)

Chương 9

 1. Đức Giê-su sai mười hai Tông Đồ đi giảng (Mt 10,1.5-14; Mc 6,7-13)
 2. Vua Hê-rô-đê và Đức Giê-su (Mt 14,1-2; Mc 6,14-29)
 3. Các Tông Đồ trở về. Đức Giê-su hóa bánh ra nhiều (Mt 14,13-21; Mc 6,30-44; Ga 6,1-13)
 4. Ông Phê-rô tuyên xưng Đức Giê-su là Đấng Ki-tô của Thiên Chúa (Mt 16,13-20; Mc 8,27-30)
 5. Đức Giê-su tiên báo cuộc Thương Khó lần thứ nhất (Mt 16,21; Mc 8,31)
 6. Điều kiện phải có để theo Đức Giê-su (Mt 16,24-27; Mc 8,34-38)
 7. Triều đại Thiên Chúa đã gần đến (Mt 16,28; Mc 9,1)
 8. Đức Giê-su hiển dung (Mt 17,1-8; Mc 9,2-8)
 9. Đức Giê-su chữa đứa trẻ bị kinh phong (Mt 17,14-18; Mc 9,14-27)
 10. Đức Giê-su tiên báo cuộc Thương Khó lần thứ hai (Mt 18,22-23; Mc 9,30-32)
 11. Ai là người lớn nhất trong các môn đệ (Mt 18,1-5; Mc 9,33-37)
 12. Nhân danh Đức Giê-su mà trừ quỷ (Mc 9,38-40)

IV. ĐỨC GIÊ-SU LÊN GIÊ-RU-SA-LEM

 1. Một làng miền Sa-ma-ri không đón tiếp Đức Giê-su
 2. Đức Giê-su đòi hỏi môn đệ phải bỏ mọi sự (Mt 8,19-22)

Chương 10

 1. Đức Giê-su sai bảy mươi hai môn đệ đi giảng (Mt 11,20-24)
 2. “Hãy mừng vì tên anh em được ghi trên trời”
 3. Chúa Cha mặc khải cho những người bé mọn (Mt 11,25-26)
 4. Chúa Cha và Chúa Con (Mt 11,27)
 5. Đặc ân các môn đệ (Mt 13,16-17)
 6. Điều răn lớn
 7. Dụ ngôn người Sa-ma-ri tốt lành
 8. Hai chị em Mác-ta và Ma-ri-a

Chương 11

 1. Kinh “Lạy Cha” (Mt 6,9-13)
 2. Người bạn quấy rầy
 3. Cứ xin thì sẽ được (Mt 7,7-11)
 4. Đức Giê-su và quỷ vương Bê-en-dê-bun (Mt 12,22-29; Mc 3,22-27)
 5. Không theo Đức Giê-su là chống lại Người (Mt 12,30)
 6. Quỷ phản công (Mt 12,43-45)
 7. Thế nào là hạnh phúc thật
 8. Dấu lạ ngôn sứ Giô-na (Mt 12,38-42)
 9. Hai lời nói về đèn (Mt 5,15; 6,22-23)
 10. Đức Giê-su khiển trách các người Pha-ri-sêu và các nhà thông luật (Mt 23,1-36; Mc 12,38-40)

Chương 12

 1. Hãy nói công khai và đừng sợ (Mt 10,26-33; 12,32; 10,17-20)
 2. Đừng thu tích của cải cho mình
 3. Tin tưởng vào Thiên Chúa quan phòng (Mt 6,25-34)
 4. Bán của cải đi mà bố thí (Mt 6,19-21)
 5. Phải sẵn sàng chờ Chủ trở về (Mt 24,43-51)
 6. Thái độ của Đức Giê-su trước cuộc Thương Khó
 7. Thầy đến để gây chia rẽ (Mt 10,34-36)
 8. Nhận xét thời đại (Mt 16,2-3; 5,25-26)

Chương 13

 1. Nếu không sám hối, thì sẽ chết hết
 2. Dụ ngôn cây vả không ra trái
 3. Đức Giê-su chữa một phụ nữ còng lưng ngày sa-bát
 4. Dụ ngôn hạt cải (Mt 13,31-32; Mc 4,30-32)
 5. Dụ ngôn nắm men trong bột (Mt 13,33)
 6. Cửa hẹp. Thiên Chúa ruồng bỏ người Do-thái bất trung và kêu mời dân ngoại (Mt 7,13-14,1-23)
 7. Con cáo già Hê-rô-đê
 8. Đức Giê-su than trách thành Giê-ru-sa-lem (Mt 23,37-39)

Chương 14

 1. Ngày sa-bát Đức Giê-su chữa người mắc bệnh phù thũng
 2. “Hãy ngồi chỗ cuối”
 3. “Khi đãi khách, hãy mời những người nghèo khó”
 4. Dụ ngôn khách được mời xin kiếu (Mt 22,1-10)
 5. Vác thập giá mình mà đi theo Đức Giê-su (Mt 10,37-38)
 6. Từ bỏ hết những gì mình có
 7. Muối mà nhạt đi… (Mt 5,13; Mc 9,50)

Chương 15

 1. Ba dụ ngôn về lòng thương xót của Thiên Chúa
 2. Dụ ngôn con chiên bị mất (Mt 18,12-14)
 3. Dụ ngôn đồng bạc bị đánh mất
 4. Dụ ngôn người cha nhân hậu

Chương 16

 1. Dụ ngôn người quản gia bất lương
 2. Trung tín trong việc sử dụng Tiền Của
 3. Đức Giê-su khiển trách người Pha-ri-sêu ham tiền
 4. Dùng sức mạnh mà vào Nước Thiên Chúa (Mt 11,12-13)
 5. Lề Luật sẽ không bao giờ ra vô hiệu (Mt 5,18)
 6. Vấn đề ly dị (Mt 5,31-32; Mc 10,11-12)
 7. Dụ ngôn ông nhà giàu và anh La-da-rô nghèo khó

Chương 17

 1. Cớ vấp ngã (Mt 18,6-7; Mc 9,42)
 2. Sửa lỗi anh em (Mt 18,15, 21-22)
 3. Sức mạnh của lòng tin
 4. Phục vụ cách khiêm tốn
 5. Mười người phong hủi
 6. “Triều Đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông”
 7. Ngày của Con Người (Mt 24,23-28, 37-41)

Chương 18

 1. Dụ ngôn quan tòa bất chính và bà góa quấy rầy
 2. Dụ ngôn người Pha-ri-sêu và người thu thuế
 3. Đức Giê-su và các trẻ em (Mt 19,13-15; Mc 10,13-16)
 4. Người thủ lãnh giàu có (Mt 19,16-22; Mc 10,17-22)
 5. Người giàu có khó vào Nước Thiên Chúa (Mt 19,23-26; Mc 10,23-27)
 6. Phần thưởng dành cho ai bỏ mọi sự mà theo Đức Giê-su (Mt 19,27-29; Mc 10,28-30)
 7. Đức Giê-su tiên báo cuộc Thương Khó lần thứ ba (Mt 20,17-19; Mc 10,32-34)
 8. Đức Giê-su chữa người mù tại Giê-ri-khô (Mt 20,29-34; Mc 10,46-52)

Chương 19

 1. Ông Da-kêu
 2. Dụ ngôn mười nén bạc (Mt 25,14-30)

V. ĐỨC GIÊ-SU RAO GIẢNG TẠI GIÊ-RU-SA-LEM

 1. Đức Giê-su vào Giê-ru-sa-lem với tư cách là Mê-si-a (Mt 21,1-11; Mc 11,1-10; Ga 12,12-19)
 2. Đức Giê-su tán thành việc các môn đệ hoan hô Người (Mt 21,15-16)
 3. Đức Giê-su thương tiếc thành Giê-ru-sa-lem
 4. Đức Giê-su đuổi những người đang buôn bán trong Đền Thờ (Mt 21,12-14; Mc 11,15-19; Ga 2,13-16)
 5. Đức Giê-su giảng dạy tại Đền Thờ (Mc 11,18)

Chương 20

 1. Câu hỏi về quyền bính của Đức Giê-su (Mt 21,23-27; Mc 11,27-33)
 2. Dụ ngôn những tá điền sát nhân (Mt 21,33-46; Mc 12,1-12)
 3. Nộp thuế cho Xê-da (Mt 22,15-22; Mc 12,13-17)
 4. Kẻ chết sống lại (Mt 22,23-33; Mc 12,18-27)
 5. Đức Ki-tô là Con và cũng là Chúa của vua Đa-vít (Mt 22,41-46; Mc 12,35-37)
 6. Đức Giê-su khiển trách các kinh sư (Mt 23,1-36; Mc 12,38-40)

Chương 21

 1. Hai đồng tiền nhỏ của bà góa (Mc 12,41-44)
 2. Bài giảng về sự sụp đổ của thành Giê-ru-sa-lem. Nhập đề (Mt 24,1-3; Mc 13,1-4)
 3. Những điềm báo trước (Mt 24,4-13; Mc 13,5-13)
 4. Giê-ru-sa-lem bị vây hãm (Mt 24,15-19; Mc 13,14-17)
 5. Cơn khốn khổ. Thời của dân ngoại
 6. Những điềm lạ. Con Người quang lâm. (Mt 24,29-31; Mc 13,24-27)
 7. Dụ ngôn cây vả (Mt 24,32-35; Mc 13,28-31)
 8. Phải tỉnh thức và cầu nguyện
 9. Những ngày sau hết của Đức Giê-su

VI. CUỘC THƯƠNG KHÓ

Chương 22

 1. Âm mưu hại Đức Giê-su. Giu-đa tìm cách nộp Thầy (Mt 26,1-5,14-16; Mc 14,1-2,10-11; Ga 11,45-53)
 2. Chuẩn bị ăn lễ Vượt Qua (Mt 26,17-25; Mc 14,12-21; Ga 13,21-30)
 3. Ăn tiệc Vượt Qua (Mt 26,20. 29; Mc 14,17-25)
 4. Đức Giê-su lập phép Thánh Thể (Mt 26,26-28; Mc 14,22-24; 1 Cr 11,23-25)
 5. Đức Giê-su tiên báo Giu-đa sẽ nộp Thầy (Mt 26,21-25; Mc 14,17-21)
 6. Kẻ làm đầu phải hầu thiên hạ
 7. Phần thưởng dành cho các Tông Đồ
 8. Đức Giê-su tiên báo: ông Phê-rô sẽ chối Thầy, nhưng sẽ trở lại (Mt 26,30-35; Mc 14,26-31; Ga 13,36-38)
 9. Giờ chiến đấu quyết liệt
 10. Tại núi Ô-liu (Mt 26,36-46; Mc 14,32-42)
 11. Đức Giê-su bị bắt (Mt 26,47-55; Mc 14,43-49; Ga 18,3-11)
 12. Ông Phê-rô chối Thầy (Mt 26,57, 69-75; Mc 14,53-54, 66-72; Ga 18,12-18, 25-27)
 13. Đức Giê-su bị đánh đập (Mt 26,67-68; Mc 14,65)
 14. Đức Giê-su ra trước Thượng Hội Đồng (Mt 26,59-66; Mc 14,55-64; Ga 18,19-24)

Chương 23

 1. Đức Giê-su ra trước tòa tổng trấn Phi-la-tô (Mt 27,11-14; Mc 15,2-5; Ga 18,28-38)
 2. Đức Giê-su ra trước mặt vua Hê-rô-đê
 3. Đức Giê-su lại ra trước tòa tổng trấn Phi-la-tô (Mt 27,15-26; Mc 15,6-15; Ga 18,39-19,16)
 4. Trên đường lên núi Sọ (Mt 27,32; Mc 15,21)
 5. Đức Giê-su chịu đóng đinh vào thập giá (Mt 27,33-35; Mc 15,22-24; Ga 19,17-18, 23-24)
 6. Đức Giê-su bị nhục mạ (Mt 27,37-44; Mc 15,26-32)
 7. Người gian phi sám hối
 8. Đức Giê-su trút hơi thở cuối cùng (Mt 27,45-51; Mc 15,33-38; Ga 19,28-30)
 9. Sau khi Đức Giê-su tắt thở (Mt 27,54-56; Mc 15,39-41)
 10. Mai táng Đức Giê-su (Mt 27,57-61; Mc 15,42-47; Ga 19,38-42)

VII. SAU PHỤC SINH

Chương 24

 1. Ngôi mộ trống (Mt 28,1-7; Mc 16,1-7)
 2. Các Tông Đồ không tin lời các phụ nữ (Mt 28,8)
 3. Ông Phê-rô ra mộ (Ga 20,3-10)
 4. Đức Giê-su hiện ra với hai môn đệ trên đường Em-mau (Mc 16,12-13)
 5. Đức Giê-su hiện ra với các Tông Đồ (Ga 20,19-20)
 6. Những lời chỉ bảo sau hết cho các Tông Đồ (Mt 28,16-20; Mc 16,14-18; Ga 20,21-23; Cv 1,6-8)
 7. Đức Giê-su được rước lên trời (Mc 16,19-20; Cv 1,9-11)
Mục Lục Mục Lục