Tóm tắt Tin Mừng Mác-cô

Mục Lục Mục Lục

I. GIAI ĐOẠN DỌN ĐƯỜNG CHO SỨ VỤ CỦA ĐỨC GIÊ-SU

Chương 1

 1. Ông Gio-an Tẩy Giả rao giảng (Mt 3,1-12; Lc 3,1-18; Ga 1,19-28)
 2. Đức Giê-su chịu phép rửa (Mt 3,13-17; Lc 3,21-22)
 3. Đức Giê-su chịu cám dỗ trong sa mạc (Mt 4,1-11; Lc 4,1-13)

II. SỨ VỤ CỦA ĐỨC GIÊ-SU TẠI GA-LI-LÊ

 1. Đức Giê-su khai mạc công việc rao giảng (Mt 4,12-17; Lc 4,14-15)
 2. Đức Giê-su kêu gọi bốn môn đệ đầu tiên (Mt 4,18-22; Lc 5,1-11)
 3. Đức Giê-su giảng dạy tại Ca-phác-na-um và chữa lành một người bị quỷ ám (Lc 4,31-37)
 4. Đức Giê-su chữa nhạc mẫu ông Si-môn (Mt 8,14-15; Lc 4,38-39)
 5. Đức Giê-su chữa cho nhiều người (Mt 8,16-17; Lc 4,40-41)
 6. Đức Giê-su âm thầm rời Ca-phác-na-um và đi khắp miền Ga-li-lê (Lc 4,42-44)
 7. Đức Giê-su chữa người bị phong hủi (Mt 8,1-4; Lc 5,12-16)

Chương 2

 1. Đức Giê-su chữa người bại liệt (Mt 9,1-8; Lc 5,17-26)
 2. Đức Giê-su kêu gọi ông Lê-vi (Mt 9,9; Lc 5,27-28)
 3. Đức Giê-su dùng bữa với những người tội lỗi (Mt 9,10-13; Lc 5,29-32)
 4. Tranh luận về việc ăn chay (Mt 9,14-17; Lc 5,33-39)
 5. Các môn đệ bứt lúa (Mt 12,1-8; Lc 6,1-5)

Chương 3

 1. Đức Giê-su chữa người bị bại tay (Mt 12,9-14; Lc 6,6-11)
 2. Dân chúng đi theo Đức Giê-su
 3. Đức Giê-su thành lập Nhóm Mười Hai (Mt 10,1-4; Lc 6,12-16)
 4. Trình thuật
  • Các thân nhân coi Đức Giê-su là mất trí
  • Các kinh sư coi Đức Giê-su là người bị quỷ ám
  • Đức Giê-su trả lời
 5. Ai mới thật là thân nhân của Đức Giê-su? (Mt 12,46-50; Lc 8,19-21)

Chương 4

 1. Dụ ngôn người gieo giống (Mt 13,1-9; Lc 8,4-8)
 2. Tại sao Đức Giê-su dùng dụ ngôn? (Mt 13,10-15; Lc 8,9-10)
 3. Cắt nghĩa dụ ngôn người gieo giống (Mt 13,18-23; Lc 8,11-15)
 4. Dụ ngôn cái đèn, đấu đong (Lc 8,16-18)
 5. Dụ ngôn hạt giống tự mọc lên
 6. Dụ ngôn hạt cải (Mt 13,31-32; Lc 13,18-19)
 7. Kết luận về các dụ ngôn (Mt 13,34)
 8. Đức Giê-su dẹp sóng gió (Mt 8,23-27; Lc 8,22-25)

Chương 5

 1. Người bị quỷ ám ở Ghê-ra-sa (Mt 8,28-34; Lc 8,26-39)
 2. Đức Giê-su chữa một người bị băng huyết và cho con gái ông Gia-ia sống lại (Mt 9,18-26; Lc 8,40-56)

Chương 6

 1. Đức Giê-su về thăm Na-da-rét (Mt 13,53-58; Lc 4,16-30)
 2. Đức Giê-su sai Nhóm Mười Hai đi giảng (Mt 10,5-15; Lc 9,1-6)
 3. Vua Hê-rô-đê và Đức Giê-su (Mt 14,1-2; Lc 9,7-9)
 4. Ông Gio-an Tẩy Giả bị trảm quyết (Mt 14,3-12)
 5. Đức Giê-su làm cho bánh hóa nhiều lần thứ nhất (Mt 14,13-21; Lc 9,10-17; Ga 6,1-13)
 6. Đức Giê-su đi trên mặt biển hồ (Mt 14,22-33; Ga 6,16-21)
 7. Đức Giê-su chữa nhiều người ở Ghen-nê-xa-rét (Mt 14,34-36)

Chương 7

 1. Tranh luận về những truyền thống người Pha-ri-sêu (Mt 15,1-9)
 2. Cái gì làm cho con người ra ô uế? (Mt 15,10-20)

III. NHỮNG CUỘC HÀNH TRÌNH CỦA ĐỨC GIÊ-SU Ở NGOÀI MIỀN GA-LI-LÊ

 1. Đức Giê-su chữa con gái một bà gốc Phê-ni-xi xứ Xy-ri (Mt 15,21-28)
 2. Đức Giê-su chữa người vừa điếc vừa ngọng

Chương 8

 1. Đức Giê-su làm cho bánh hóa nhiều lần thứ hai (Mt 15,32-39)
 2. Người Pha-ri-sêu xin một dấu trên trời (Mt 16,1-4)
 3. Men Pha-ri-sêu và men Hê-rô-đê (Mt 16,5-12)
 4. Đức Giê-su chữa người mù ở Bết-xai-đa
 5. Ông Phê-rô tuyên xưng đức tin (Mt 16,13-20; Lc 9,18-21)
 6. Đức Giê-su loan báo lần thứ nhất cuộc Thương Khó và Phục Sinh (Mt 16,21-23; Lc 9,22)
 7. Những điều kiện để theo Đức Giê-su (Mt 16,24-28; Lc 9,23-27)

Chương 9

 1. Đức Giê-su biến đổi hình dạng (Mt 17,1-8; Lc 9,28-36)
 2. Câu hỏi về ông Ê-li-a (Mt 17,9-12)
 3. Đức Giê-su chữa người bị quỷ ám mắc bệnh động kinh (Mt 17,14-21; Lc 9,37-43a)
 4. Đức Giê-su loan báo lần thứ hai cuộc Thương Khó và Phục Sinh (Mt 17,22-23; Lc 9,43b-45)
 5. Ai là người lớn hơn hết? (Mt 18,1-5; Lc 9,46-48)
 6. Ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta (Lc 9,49-50)
 7. Bác ái đối với môn đệ
 8. Đừng làm cớ cho người khác và cho mình sa ngã (Mt 18,6-9; Lc 17,1-2)

Chương 10

 1. Vấn đề ly dị (Mt 19,1-9; Lc 16,18)
 2. Đức Giê-su và các trẻ em (Mt 19,13-15; Lc 18,15-17)
 3. Người giàu có muốn theo Đức Giê-su (Mt 19,16-22; Lc 18,18-23)
 4. Người giàu có khó vào Nước Thiên Chúa (Mt 19,23-26; Lc 18,24-27)
 5. Đức Giê-su hứa ban phần thưởng cho người biết từ bỏ (Mt 19,27-30; Lc 18,28-30)
 6. Đức Giê-su loan báo lần thứ ba cuộc Thương Khó và Phục Sinh (Mt 20,17-19; Lc 18,31-34)
 7. Lời xin của hai người con ông Dê-bê-đê (Mt 20,20-23)
 8. Người làm đầu phải hầu hạ (Mt 20,24-28)
 9. Người mù ở Giê-ri-khô (Mt 20,29-34; Lc 18,35-43)

IV. SỨ VỤ CỦA ĐỨC GIÊ-SU TẠI GIÊ-RU-SA-LEM

Chương 11

 1. Đức Giê-su vào Giê-ru-sa-lem với tư cách là Đấng Mê-si-a (Mt 21,1-11; Lc 19,28-40; Ga 12, 12-19)
 2. Cây vả không sinh trái (Mt 21,18-19)
 3. Đức Giê-su xua đuổi những người buôn bán ra khỏi Đền Thờ (Mt 21,12-17; Lc 19,45-48; Ga 2,13-22)
 4. Cây vả bị khô héo. Đức tin và cầu nguyện (Mt 21,20-22)
 5. Người Do-thái chất vấn Đức Giê-su về thẩm quyền của Người (Mt 21,23-27; Lc 20,1-8)

Chương 12

 1. Dụ ngôn những người làm vườn nho sát nhân (Mt 21,33-46; Lc 20,9-19)
 2. Vấn đề nộp thuế cho hoàng đế Xê-da (Mt 22,15-22; Lc 20,20-26)
 3. Vấn đề người chết sống lại (Mt 22,23-33; Lc 20,27-40)
 4. Điều răn đứng hàng đầu (Mt 23,34-40; Lc 10,25-28)
 5. Đấng Ki-tô là Con và là Chúa của vua Đa-vít (Mt 22,41-46; Lc 20,41-44)
 6. Đức Giê-su lên án các kinh sư (Mt 23,1-36; Lc 20,45-47)
 7. Tiền dâng cúng của bà góa nghèo (Lc 21,1-4)

Chương 13

 1. Bài giảng cánh chung: Nhập đề (Mt 24,1-3; Lc 21,5-6)
 2. Khởi đầu các cơn đau đớn (Mt 24,4-13; Lc 21,8-19)
 3. Những ngày gian nan tại Giê-ru-sa-lem (Mt 24,15-28; Lc 21,20-24)
 4. Con Người quang lâm (Mt 24,29-31; Lc 21,25-28)
 5. Dụ ngôn cây vả (Mt 24,32-36; Lc 21,29-33)
 6. Phải tỉnh thức và sẵn sàng (Mt 24,36-44)

V. CUỘC THƯƠNG KHÓ VÀ PHỤC SINH CỦA ĐỨC GIÊ-SU

Chương 14

 1. Người Do-thái âm mưu hại Đức Giê-su (Mt 26,1-5; Lc 22,1-2; Ga 11,45-53)
 2. Xức dầu tại Bê-ta-ni-a (Mt 26,6-13; Ga 12,1-8)
 3. Giu-đa phản bội (Mt 26,14-16; Lc 22,3-6)
 4. Chuẩn bị ăn lễ Vượt Qua (Mt 26,17-19; Lc 22,7-13)
 5. Đức Giê-su báo Giu-đa sẽ phản bội (Mt 26,20-25; Lc 22,21-23; Ga 13,21-30)
 6. Đức Giê-su lập bí tích Thánh Thể (Mt 26,26-29; Lc 22,14-20; 1 Cr 11,23-25)
 7. Đức Giê-su tiên báo ông Phê-rô sẽ chối Người (Mt 26,30-35; Lc 22,31-34; Ga 13,36-38)
 8. Tại vườn Ghết-sê-ma-ni (Mt 26,36-46; Lc 22,39-46)
 9. Đức Giê-su bị bắt (Mt 26,47-56; Lc 22,47-53; Ga 18,3-11)
 10. Đức Giê-su ra trước Thượng Hội Đồng (Mt 26,57-68; Lc 22,54-55, 63-71; Ga 18,13-14, 19-24)
 11. Ông Phê-rô chối Thầy (Mt 26,69-75; Lc 22,56-62; Ga 18,15-18, 25-27)

Chương 15

 1. Đức Giê-su ra trước tổng trấn Phi-la-tô (Mt 27,1-2.11-26; Lc 23,1-5.13-25; Ga 18,28 – 19,16)
 2. Đức Giê-su đội vòng gai (Mt 27,27-31; Ga 19,2-3)
 3. Đường lên Gôn-gô-tha (Mt 27,32-33; Lc 23,26.33; Ga 19,16b-17)
 4. Đức Giê-su chịu đóng đinh vào thập giá (Mt 27,34-38; Lc 23,33-34.38; Ga 19,18-24)
 5. Đức Giê-su ở trên thập giá bị sỉ vả nhạo cười (Mt 27,39-44; Lc 23,35-37)
 6. Đức Giê-su chết trên thập giá (Mt 27,45-54; Lc 23,44-48; Ga 19,28-30)
 7. Các phụ nữ đạo đức trên Gôn-gô-tha (Mt 27,55-56; Lc 23,49)
 8. Đức Giê-su được mai táng (Mt 27,57-61; Lc 23,50-56; Ga 19,38-42)

Chương 16

 1. Ngôi mộ trống. Thiên thần báo tin (Mt 28,1-8; Lc 24,1-12; Ga 20,1-10)
 2. Đức Giê-su phục sinh hiện ra (Mt 28,9-20; Lc 24,13-53; Ga 20,11-23; Cv 1,6-11)
Mục Lục Mục Lục