Tóm tắt Tin Mừng Mát-thêu

Mục Lục Mục Lục

I. GIÁNG SINH VÀ THỜI THƠ ẤU CỦA ĐỨC GIÊ-SU

Chương 1

 1. Gia phả Đức Giê-su Ki-tô (Lc 3,23-38)
 2. Truyền tin cho ông Giu-se (Lc 2,1-7)

Chương 2

 1. Các nhà chiêm tinh đến bái lạy Đức Giê-su Hài Nhi
 2. Đức Giê-su trốn sang Ai-cập và các anh hài bị giết
 3. Từ Ai-cập về đất Ít-ra-en

II. CÔNG BỐ NƯỚC TRỜI

1. PHẦN KÝ THUẬT

Chương 3

 1. Ông Gio-an Tẩy Giả rao giảng (Mc 1,1-8; Lc 3,1-18; Ga 1,19-28)
 2. Đức Giê-su chịu phép rửa (Mc 1,9-11; Lc 3,21-22)

Chương 4

 1. Đức Giê-su chịu cám dỗ (Mc 1,12-13; Lc 4,1-13)
 2. Đức Giê-su lánh qua miền Ga-li-lê (Mc 1,14-15; Lc 4,14-15)
 3. Đức Giê-su kêu gọi bốn môn đệ đầu tiên (Mc 1,16-20; Lc 5,1-11)
 4. Đức Giê-su giảng dạy và chữa bệnh (Lc 6,17-19)

2. BÀI GIẢNG TRÊN NÚI

Chương 5

 1. Tám mối Phúc (Lc 6,20-23)
 2. Muối cho đời và ánh sáng cho trần gian (Mc 9,50; Lc 14,34-35)
 3. Đức Giê-su kiện toàn Luật Mô-sê
 4. Đức công chính của người môn đệ
 5. Đừng giận ghét (Lc 12,57-59)
 6. Chớ ngoại tình
 7. Đừng ly dị (Mt 19,9; Mc 10,11-12; Lc 16,18)
 8. Đừng thề thốt
 9. Chớ trả thù (Lc 6,29-30)
 10. Phải yêu kẻ thù (Lc 6,27-28.32-36)

Chương 6

 1. Bố thí cách kín đáo
 2. Cầu nguyện nơi kín đáo
 3. Kinh “Lạy Cha” (Lc 11,2-4)
 4. Ăn chay cách kín đáo
 5. Của cải trên trời (Lc 12,33-34)
 6. Đèn của thân thể (Lc 11,34-36)
 7. Không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi Tiền Của (Lc 16,13)
 8. Tin tưởng vào Chúa quan phòng (Lc 12,22-31)

Chương 7

 1. Đừng xét đoán (Lc 6,37-38.41-42)
 2. Đừng quăng của thánh cho chó
 3. Cứ xin thì sẽ được (Lc 11,9-13)
 4. Khuôn vàng thước ngọc (Lc 6,31)
 5. Hai con đường (Lc 13,24)
 6. Cây nào trái ấy (Lc 6,43-44)
 7. Môn đệ chân chính (Lc 6,47-49; 13,25-27)
 8. Cách giảng dạy của Đức Giê-su

III. RAO GIẢNG NƯỚC TRỜI

1. PHẦN KÝ THUẬT

Chương 8

 1. Đức Giê-su chữa người bị phong hủi (Mc 1,40-45; Lc 5,12-14)
 2. Đức Giê-su chữa đầy tớ của một đại đội trưởng (Lc 7,1-10)
 3. Đức Giê-su chữa bà mẹ vợ ông Phê-rô (Mc 1,29-31; Lc 4,38-39)
 4. Đức Giê-su chữa lành mọi kẻ ốm đau (Mc 1,32-34; Lc 4,40-41)
 5. Người môn đệ phải bỏ mọi sự (Lc 9,57-62)
 6. Đức Giê-su dẹp yên biển động (Mc 4,35-41; Lc 8,22-25)
 7. Hai người bị quỷ ám (Mc 5,1-20; Lc 8,26-39)

Chương 9

 1. Đức Giê-su chữa người bại liệt (Mc 2,1-12; Lc 5,17-26)
 2. Đức Giê-su kêu gọi ông Mát-thêu (Mc 2,13-14; Lc 5,27-28)
 3. Đức Giê-su dùng bữa với những người tội lỗi (Mc 2,15-17; Lc 5,29-32)
 4. Tranh luận về việc ăn chay (Mc 2,18-22; Lc 5,33-39)
 5. Đức Giê-su chữa người đàn bà bị băng huyết và cho con gái một vị thủ lãnh sống lại (Mc 5,21-43; Lc 8,40-56)
 6. Đức Giê-su chữa hai người mù
 7. Đức Giê-su chữa người câm bị quỷ ám
 8. Đức Giê-su thương dân chúng lầm than

2. BÀI GIẢNG VỀ SỨ MỆNH TRUYỀN GIÁO

Chương 10

 1. Đức Giê-su sai mười hai Tông Đồ đi giảng (Mc 3,13-19; 6,7-13; Lc 6,12-16; 9,1-6)
 2. Đức Giê-su tiên báo những cuộc bách hại (Mc 13,9-13; Lc 21,12-19)
 3. Hãy nói giữa ban ngày, đừng có sợ (Lc 12,2-9)
 4. Đức Giê-su đến để gây chia rẽ (Lc 12,51-53)
 5. Từ bỏ mình để theo Đức Giê-su (Lc 14,26-27)
 6. Ai đón tiếp anh em là đón tiếp Thầy (Mc 9,41)

IV. MẦU NHIỆM NƯỚC TRỜI

1. PHẦN KÝ THUẬT

Chương 11

 1. Nhập đề
 2. Câu hỏi của ông Gio-an Tẩy Giả và câu trả lời của Đức Giê-su (Lc 7,18-28)
 3. Đức Giê-su phán đoán về thế hệ của Người (Lc 7,31-35)
 4. Khốn cho những thành đã chứng kiến các phép lạ mà không sám hối (Lc 10,13-15)
 5. Chúa Cha và người Con (Lc 10,21-22)
 6. Hãy mang lấy ách của tôi

Chương 12

 1. Môn đệ bứt lúa ăn ngày sa-bát (Mc 2,23-28; Lc 6,1-5)
 2. Đức Giê-su chữa người bị bại tay trong ngày sa-bát (Mc 3,1-6; Lc 6,6-11)
 3. Đức Giê-su, người Tôi Trung của Thiên Chúa
 4. Đức Giê-su và quỷ vương Bê-en-dê-bun (Mc 3,20-30; Lc 11,14-23)
 5. Lòng có đầy, miệng mới nói ra (Lc 6,43-45)
 6. Dấu lạ ngôn sứ Giô-na (Mc 8,11-12; Lc 11,29-32)
 7. Quỷ phản công (Lc 11,24-26)
 8. Ai thuộc gia đình của Đức Giê-su? (Mc 3,31-35; Lc 8,19-21)

2. BÀI GIẢNG BẰNG DỤ NGÔN

Chương 13

 1. Nhập đề (Mc 4,1-2; Lc 8,4)
 2. Dụ ngôn người gieo giống (Mc 4,3-9; Lc 8,5-8)
 3. Tại sao Đức Giê-su dùng dụ ngôn mà nói? (Mc 4,10-12; Lc 8,9-10)
 4. Giải nghĩa dụ ngôn người gieo giống (Mc 4,13-20; Lc 8,11-15)
 5. Dụ ngôn cỏ lùng
 6. Dụ ngôn hạt cải (Mc 4,30-32; Lc 13,18-19)
 7. Dụ ngôn men trong bột (Lc 13,20-21)
 8. Tại sao Đức Giê-su dùng dụ ngôn mà nói? (Mc 4,33-34)
 9. Giải nghĩa dụ ngôn cỏ lùng
 10. Dụ ngôn kho báu và ngọc quý
 11. Dụ ngôn chiếc lưới
 12. Kết thúc

V. GIÁO HỘI, BƯỚC ĐẦU CỦA NƯỚC TRỜI

1. PHẦN KÝ THUẬT

 1. Đức Giê-su về thăm Na-da-rét (Mc 6,1-6; Lc 4,16-30)

Chương 14

 1. Vua Hê-rô-đê và Đức Giê-su (Mc 6,14-16; Lc 9,7-9)
 2. Ông Gio-an Tẩy Giả bị chém đầu (Mc 6,17-29)
 3. Đức Giê-su hóa bánh ra nhiều lần thứ nhất (Mc 6,30-44; Lc 9,10-17; Ga 6,1-14)
 4. Đức Giê-su đi trên mặt nước (Mc 6,45-52; Ga 6,16-21)
 5. Đức Giê-su chữa nhiều người đau ốm tại Ghen-nê-xa-rét (Mc 6,53-56)

Chương 15

 1. Tranh luận về truyền thống (Mc 7,1-13)
 2. Cái gì làm cho con người ra ô uế? (Mc 7,14-23)
 3. Đức Giê-su chữa con gái người đàn bà Ca-na-an (Mc 7,24-30)
 4. Đức Giê-su chữa nhiều bệnh nhân tại ven Biển Hồ Ga-li-lê
 5. Đức Giê-su hóa bánh ra nhiều lần thứ hai (Mc 8,1-10)

Chương 16

 1. Người Do-thái đòi dấu lạ từ trời (Mc 8,11-13; Lc 12,54-56)
 2. Men Pha-ri-sêu và Xa-đốc (Mc 8,14-21)
 3. Ông Phê-rô tuyên xưng Đức Giê-su là Con Thiên Chúa (Mc 8,27-30; Lc 9,18-21)
 4. Đức Giê-su tiên báo cuộc Thương Khó lần thứ nhất (Mc 8,31-33; Lc 9,22)
 5. Điều kiện phải có để theo Đức Giê-su (Mc 8,34 – 9,1; Lc 9,23-27)

Chương 17

 1. Đức Giê-su hiển dung (Mc 9,2-8; Lc 9,28-36)
 2. Câu hỏi về ngôn sứ Ê-li-a (Mc 9,9-13)
 3. Đức Giê-su chữa đứa trẻ bị kinh phong (Mc 9,14-29; Lc 9,37-43a)
 4. Đức Giê-su tiên báo cuộc Thương Khó lần thứ hai (Mc 9,30-32; Lc 9,43b-45)
 5. Đức Giê-su và ông Phê-rô nộp thuế

2. BÀI GIẢNG VỀ GIÁO HỘI

Chương 18

 1. Ai là người lớn nhất trong Nước Trời? (Mc 9,33-37; Lc 9,46-48)
 2. Đừng làm cớ cho người ta sa ngã (Mc 9,42-48; Lc 17,1-2)
 3. Con chiên lạc (Lc 15,4-7)
 4. Sửa lỗi anh em
 5. Hiệp lời cầu nguyện
 6. Anh em tha thứ cho nhau (Lc 17,3b-4)
 7. Dụ ngôn tên mắc nợ không biết thương xót

VI. NƯỚC TRỜI: TRIỀU ĐẠI THIÊN CHÚA ĐÃ ĐẾN GẦN

1. PHẦN KÝ THUẬT

Chương 19

 1. Câu hỏi về việc ly dị (Mc 10,1-12)
 2. Tự nguyện sống khiết tịnh
 3. Đức Giê-su và trẻ em (Mc 10,13-16; Lc 18,15-17)
 4. Người thanh niên có nhiều của cải (Mc 10,17-22; Lc 18,18-23)
 5. Người giàu có khó vào Nước Trời (Mc 10,23-27; Lc 18,24-27)
 6. Phần thưởng dành cho ai bỏ mọi sự mà theo Đức Giê-su (Mc 10,28-31; Lc 18,28-30)

Chương 20

 1. Dụ ngôn thợ làm vườn nho
 2. Đức Giê-su tiên báo cuộc Thương Khó lần thứ ba (Mc 10,32-34; Lc 18,31-34)
 3. Bà mẹ của hai người con ông Dê-bê-đê (Mc 10,35-40)
 4. Ai làm lớn phải phục vụ (Mc 10,40-45)
 5. Đức Giê-su chữa hai người mù tại Giê-ri-khô (Mc 10,46-52; Lc 18,35-43)

Chương 21

 1. Đức Giê-su vào Giê-ru-sa-lem với tư cách là Đấng Mê-si-a (Mc 11,1-11; Lc 19,28-38; Ga 12,12-16)
 2. Đức Giê-su đuổi những người đang mua bán trong Đền Thờ (Mc 11,15-19; Lc 19,45-48; Ga 2,13-22)
 3. Cây vả không ra trái (Mc 11,12-14.20-24)
 4. Câu hỏi về quyền bính của Đức Giê-su (Mc 11,27-33; Lc 20,1-8)
 5. Dụ ngôn hai người con
 6. Dụ ngôn những tá điền sát nhân (Mc 12,1-12; Lc 20,9-19)

Chương 22

 1. Dụ ngôn tiệc cưới (Lc 14,15-24)
 2. Nộp thuế cho Xê-da (Mc 12,13-17; Lc 20,20-26)
 3. Kẻ chết sống lại (Mc 12,18-27; Lc 20,27-40)
 4. Điều răn trọng nhất (Mc 12,28-34; Lc 10,25-28)
 5. Đức Ki-tô là Con và cũng là Chúa của vua Đa-vít (Mc 12,35-37; Lc 20,41-44)

Chương 23

 1. Các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình (Mc 12,38-40; Lc 11,43-46; 20,45-47)
 2. Đức Giê-su khiển trách các kinh sư và người Pha-ri-sêu (Mc 12,40; Lc 11,39-48; 20,47)
 3. Tội ác và hình phạt (Lc 11,49-51)
 4. Đức Giê-su thương tiếc thành Giê-ru-sa-lem (Lc 13,34-35)

2. BÀI GIẢNG VỀ THỜI CÁNH CHUNG

Chương 24

 1. Nhập đề (Mc 13,1-4; Lc 21,5-7)
 2. Những cơn đau đớn khởi đầu (Mc 13,5-13; Lc 21,8-19)
 3. Cơn gian nan khốn khổ tại Giê-ru-sa-lem (Mc 13,14-23; Lc 21,20-24)
 4. Cuộc quang lâm của Con Người (Lc 17,23-24)
 5. Hiện tượng của ngày Quang Lâm (Mc 13,24-27; Lc 21,25-28)
 6. Thí dụ cây vả (Mc 13,28-32; Lc 21,29-33)
 7. Phải canh thức và sẵn sàng (Mc 13,32-37; Lc 17,26-30.35-36)
 8. Dụ ngôn người đầy tớ trung tín (Lc 12,42-46)

Chương 25

 1. Dụ ngôn mười trinh nữ
 2. Dụ ngôn những yến bạc (Lc 19,12-27)
 3. Cuộc Phán Xét chung

VII. THƯƠNG KHÓ VÀ PHỤC SINH

Chương 26

 1. Âm mưu hại Đức Giê-su (Mc 14,1-2; Lc 22,1-2; Ga 11,45-53)
 2. Đức Giê-su được xức dầu thơm tại Bê-ta-ni-a (Mc 14,3-9; Ga 12,1-8)
 3. Giu-đa nộp Đức Giê-su (Mc 14,10-11; Lc 22,3-6)
 4. Chuẩn bị ăn lễ Vượt Qua (Mc 14,12-16; Lc 22,7-13)
 5. Đức Giê-su tiên báo Giu-đa sẽ nộp Thầy (Mc 14,17-21; Lc 22,21-23; Ga 13,21-30)
 6. Đức Giê-su lập bí tích Thánh Thể (Mc 14,22-25; Lc 22,19-20; 1 Cr 11,23-25)
 7. Đức Giê-su tiên báo thánh Phê-rô sẽ chối Thầy (Mc 14,26-31; Lc 22,31-34; Ga 13,36-38)
 8. Đức Giê-su cầu nguyện tại vườn Ghết-sê-ma-ni (Mc 14,32-42; Lc 22,39-46)
 9. Đức Giê-su bị bắt (Mc 14,43-50; Lc 22,47-53; Ga 18,3-11)
 10. Đức Giê-su ra trước Thượng Hội Đồng (Mc 14,53-65; Lc 22,54-55, 63-71; Ga 18,13-14, 19-24)
 11. Thánh Phêrô chối Thầy

Chương 27

 1. Đức Giê-su bị giải đến tổng trấn Phi-la-tô (Mc 15,1; Lc 23,1; Ga 18,28)
 2. Giu-đa đi thắt cổ (Cv 1,18-19)
 3. Đức Giê-su ra trước tòa tổng trấn Phi-la-tô (Mc 15,2-15; Lc 23,3-5,13-25; Ga 18,33-9,16)
 4. Đức Giê-su phải đội vòng gai (Mc 15,16-20; Ga 19,1-3)
 5. Đức Giê-su chịu đóng đinh vào thập giá (Mc 15,21-28; Lc 23,26. 33-34. 36-38; Ga 19,17-24)
 6. Đức Giê-su bị nhục mạ (Mc 15,29-32; Lc 23,35)
 7. Đức Giê-su trút linh hồn (Mc 15,33-41; Lc 23,44-49; Ga 19,28-30)
 8. Mai táng Đức Giê-su (Mc 15,42-47; Lc 23,50-55; Ga 19,38-42)
 9. Lính canh mồ

Chương 28

 1. Ngôi mộ trống (Mc 16,1-8; Lc 24,1-10; Ga 20,1-10)
 2. Đức Giê-su hiện ra với các phụ nữ
 3. Các thượng tế lừa đảo
 4. Đức Giê-su hiện ra tại Ga-li-lê, và sai môn đệ đi đến với muôn dân (Mc 16,14-18; Lc 24,36-49; Ga 20,19-23; Cv 1,6-8)
Mục Lục Mục Lục