Thẻ: Tôn Kính Con Người (Human Respect)

Tôn kính con người (human respect) là một loại tội, một vấn đề thần học và vấn nạn lớn của nhân loại trong thời đại xã hội tiêu dùng và tục hóa ngày nay.