Tri Thức

“Tôi tin để hiểu; và tôi hiểu để tin.”[1]Thánh Augustinô, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh

“Tình yêu dành cho Chúa cao trọng hơn hiểu biết về Người.”[2]Thánh Tô-ma A-qui-nô, Linh mục, Tiến sĩ Hội Thánh

“Trường học của Chúa Ki-tô là trường học của Đức ái. Vào Ngày Sau Hết, khi kỳ thi cuối cùng được tổ chức, sẽ chẳng có bất cứ câu hỏi nào được đưa ra về các bản văn của Aristotle, những cách ngôn của Hippocrates, hay những trích đoạn của Justinian. Đức ái sẽ là toàn bộ giáo trình.”[3]Thánh Robert Bellarmine, Hồng Y, Tiến sĩ Hội Thánh


Trong chuyên mục này, song song với việc tổng hợp các tài liệu do huấn quyền ấn định, con xin giới thiệu một số tác phẩm của các vị thánh, cũng như của các học giả trong và ngoài Giáo Hội, nhằm giúp cho người giáo dân Công Giáo, sau khi đã dành thời gian đọc và tìm hiểu kỹ lưỡng, sẽ có thêm hành trang kiến thức để tham gia một cách tích cực vào sứ mệnh truyền giáo, huấn giáo và hộ giáo.


Thánh Kinh và Giáo huấn

 1. Kinh Thánh Tân Ước
 2. Kinh Thánh Cựu Ước
 3. Giáo Lý Công Giáo (1992)
 4. Giáo Luật Công Giáo (1983)

Tham khảo thêm:

 1. Catechism of the Catholic Church 2nd Edition (U.S. Edition with Glossary and Index)
 2. The Catechism of The Council of Trent

Thông điệp Giáo Hoàng

 1. Pascendi Dominici Gregis, Saint Pope Pius X, 1907
 2. Fides et Ratio, Saint Pope John Paul II, 1998

Thần học

 1. Enchiridion Symbolorum, 32nd Edition, 1963 (Ấn bản được trích dẫn trong Sách Giáo lý Giáo Hội Công Giáo 1992).
 2. Enchiridion Symbolorum: A Compendium of Creeds, Definitions, and Declarations of the Catholic Church, 43rd Edition, Peter Hunermann, Ignatius Press, 2012.
 3. History of the Catholic Church, From the Apostolic Age to the Third Millennium, James Hitchcock, Ignatius Press, 2012.
 4. Introduction to Christianity, 2nd Edition (Communio Books), Pope Benedict XVI, Ignatius Press, 2004.
 5. Jesus of Nazareth – From the Baptism in the Jordan to the Transfiguration, Pope Benedict XVI, Doubleday, 2007.
 6. Jesus of Nazareth – From the Entrance into Jerusalem to the Resurrection, Pope Benedict XVI, Ignatius Press, 2011.
 7. Jesus of Nazareth – The Infancy Narratives, Pope Benedict XVI, Image, 2012.
 8. Fundamentals of Catholic Dogma, 2nd Edition, Fr. Ludwig Ott, B. Herder Book Company, 1957.
 9. Spiritual Theology, Fr. Jordan Aumann, 1980, Reprinted by Continuum, 2006.

Thánh Augustinô (354-430)

 1. The Confessions, Doubleday, 1960.
 2. The City of God, Modern Library, 2000.
 3. The Works of Saint Augustine, A translation for the 21st Century, New City Press.

Thánh Anselmô (1033/1034-1109)

 1. Proslogion, with the Replies of Gaunilo and Anselm, Hackett Publishing Company Inc., 2011.

Thánh Tô-ma A-qui-nô (1225-1274)

 1. Summa Theologiae
 2. Summa Contra Gentiles

Linh đạo, tu đức

 1. Searching for and Maintaining Peace: A Small Treatise on Peace of Heart, Fr. Jacques Philippe, George Driscoll & Jannic Driscoll (Translators), ST PAULS / Alba House, 2002.
 2. Thirsting for Prayer, Fr. Jacques Philippe, Scepter Publishers, 2014.
 3. Interior Freedom, Fr. Jacques Philippe, Helena Scott (Translator), Scepter Publishers, 2010.

Triết học

1. Nhập môn Triết học

 1. An Introduction to Philosophy, Jacques Maritain, A Sheed & Ward Book, 2005.
 2. An Introduction to Philosophy, Daniel James Sullivan, TAN Books, 2012.

2. Lịch sử Triết học

 1. The History of Philosophy, Vol. 1, Johannes Hirschberger, The Bruce Publishing Company, 1958.
 2. The History of Philosophy, Vol. 2, Johannes Hirschberger, The Bruce Publishing Company, 1959.
 3. A History of Philosophy, Vol. 1: Greece and Rome, Fr. Frederick Copleston S.J., 1946.
 4. A History of Philosophy, Vol. 2: Augustine to Scotus, Fr. Frederick Copleston S.J., 1950.
 5. A History of Philosophy, Vol. 3: Ockham to Suarez, Fr. Frederick Copleston S.J., 1953.
 6. A History of Philosophy, Vol. 4: Descartes to Leibniz, Fr. Frederick Copleston S.J., 1958.
 7. A History of Philosophy, Vol. 5: Hobbes to Hume, Fr. Frederick Copleston S.J., 1959.
 8. A History of Philosophy, Vol. 6: Wolff to Kant, Fr. Frederick Copleston S.J., 1960.
 9. A History of Philosophy, Vol. 7: Fichte to Nietzsche, Fr. Frederick Copleston S.J., 1963.
 10. A History of Philosophy, Vol. 8: Bentham to Russell, Fr. Frederick Copleston S.J., 1966.
 11. A History of Philosophy, Vol. 9: Maine de Biran to Sartre, Fr. Frederick Copleston S.J., 1975.
 12. A History of Philosophy, Vol. 10: Russian Philosophy, Fr. Frederick Copleston S.J., 2003.
 13. A History of Philosophy, Vol. 11: Logical Positivism and Existentialism, Fr. Frederick Copleston S.J., 2003.
 14. Modern Philosophy: Descartes to Kant, Etienne Gilson & Thomas Langan, Random House, 1963.
 15. Recent Philosophy: Hegel to the present, Etienne Gilson & Thomas Langan & Armand A. Maurer C.S.B., Random House, 1966.
 16. Architects of the Culture of Death, Benjamin Wiker & Donald Demarco, Ignatius Press, 2009.

3. Truyền thống Triết học Công Giáo

 1. God, philosophy, universities: A Selective History of the Catholic Philosophical Tradition, Alasdair MacIntyre, A Sheed & Ward Book, 2009.
 2. Anthology of Catholic Philosophy, James C. Swindal & Harry J. Gensler S.J., A Sheed & Ward Book, 2005.
 3. Recent Catholic Philosophy: The Nineteenth Century, Alan Vincelette, Marquette University Press, 2009.
 4. Recent Catholic Philosophy: The Twentieth Century, Alan Vincelette, En Route Books and Media LLC., 2020.

4. Triết học Hy-lạp

 1. The Republic, Plato, Benjamin Jowett (Translator), Dover Publications Inc., 2000.
 2. Five Dialogues (Euthyphro, Apology, Crito, Meno, Phaedo) 2nd Edition, Plato, G. M. A. Grube (Translator), John M. Coeper (Reviser), Hackett Publishing Company Inc., 2002.
 3. Aristotle’s Metaphysics, Aristotle, John Warrrington (Editor and Translator), Read Books Ltd, 2012.

5. Các triết gia theo Triết phái Tô-ma

Jacques Maritain (1882-1973)

 1. A Preface to Metaphysics, London Sheed & Ward, 1943.
 2. St. Thomas Aquinas, Meridian Books Inc., 1958.
 3. The Peasant of the Garonne, An Old Layman Questions Himself about the Present Time, Holt, Rinehart and Winston, Inc., 1968.

Etienne Gilson (1884-1975)

 1. God and philosophy, New Haven Yale University Press, 1941.
 2. Thomism, The philosophy of Thomas Aquinas, Pontifical Institute of Mediaeval Studies, 2002.
 3. Methodical Realism, A Handbook for Beginning Realists, Ignatius Press, 2011.
 4. Thomist Realism and the Critique of Knowledge, Ignatius Press, 2012.

Peter Kreeft (1937-)

 1. Summa of The Summa, Ignatius Press, 1990.
 2. The philosophy of Thomas Aquinas, Recorded Books, LLC., 2009.
 3. Philosophy 101 by Socrates: An Introduction to Philosophy via Plato’s Apology, St. Augustine’s Press, 2019.
 4. Platonic Tradition, St. Augustine’s Press, 2020.

Edward Feser (1968)

 1. Philosophy of Mind: A Beginner’s Guide, Oneworld Publications, 2006.
 2. Aquinas: A Beginner’s Guide, Oneworld Publications, 2009.
 3. The Last Superstition: A Refutation of the New Atheism, St. Augustine’s Press, 2012.
 4. Scholastic Metaphysics: A Contemporary Introduction, Editiones Scholasticae, 2014.
 5. Five Proofs of the Existence of God, Ignatius Press, 2017.

“Ngoài ra, bạn hãy coi chừng: làm nhiều sách vở có bao giờ đủ, học hỏi cho lắm chỉ thêm mệt xác… hãy kính sợ Thiên Chúa và tuân giữ các mệnh lệnh Người truyền, đó là tất cả đạo làm người”Gv 12,12-13


Chú thích

[1] The works of Saint Augustine – A translation for the 21st Century, Part III, Sermon 43,7.9, Augustinian Heritage Institute, New City Press, 1990.

[2] Summa Theologiae, I,82,3.

[3] Robert Bellarmine, Saint and Scholar, p. 39, Fr. James Brodrick S.J., Burns & Oates, 1961.