Triết học của Thánh Tô-ma A-qui-nô – Triết gia Peter Kreeft