Đề mục 7. Quy tắc tổng quát (Điều 1399)

Điều 1399

Ngoài những trường hợp do luật này hay những luật khác ấn định, sự vi phạm bề ngoài một luật Thiên Chúa hay một luật Giáo Hội chỉ có thể bị một hình phạt thích đáng, khi tính cách nghiêm trọng đặc biệt của sự vi phạm đòi hỏi một sự trừng phạt, và khi có nhu cầu thúc bách phải phòng ngừa hay sửa chữa những gương xấu.