Bài viết mới nhất

Xuất Hành – Chương 7

Chương 7 1 ĐỨC CHÚA phán với ông Mô-sê: “Coi này, Ta làm cho ngươi nên một vị thần đối với Pha-ra-ô, còn A-ha-ron, anh ngươi, sẽ là ngôn sứ của ngươi.2 Chính ngươi sẽ nói tất cả những gì Ta...

Xuất Hành – Chương 6

Chương 6 1 ĐỨC CHÚA phán với ông Mô-sê: “Giờ đây ngươi sắp thấy điều Ta làm cho Pha-ra-ô: Bị áp lực của một bàn tay mạnh mẽ, vua ấy sẽ phải thả cho họ đi; bị áp lực của một bàn tay mạnh mẽ, vua...

Xuất Hành – Chương 5

Chương 5 Cuộc hội kiến đầu tiên với Pha-ra-ô 1 Sau đó, ông Mô-sê và ông A-ha-ron đến nói với Pha-ra-ô: “ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của Ít-ra-en, phán thế này: Hãy thả cho dân Ta đi, để chúng mở lễ...

Xuất Hành – Chương 4

Chương 4 Ông Mô-sê làm dấu lạ 1 Ông Mô-sê đáp: “Họ sẽ không tin con đâu, họ sẽ không nghe lời con, vì họ sẽ nói: ĐỨC CHÚA chẳng có hiện ra với ông.”2 ĐỨC CHÚA phán với ông: “Tay...

Xuất Hành – Chương 3

Chương 3 Thiên Chúa gọi ông Mô-sê từ bụi cây bốc cháy 1 Bấy giờ ông Mô-sê đang chăn chiên cho bố vợ là Gít-rô, tư tế Ma-đi-an. Ông dẫn đàn chiên qua bên kia sa mạc, đến núi của Thiên Chúa, là núi Khô...

Giới thiệu

Augustino.net là website lấy tên theo Đức Giám mục Hippo - Thánh Augustinô (354-430) với nội dung chính là Kinh Thánh, Giáo lý và một số tài liệu khác liên quan đến Công Giáo. Chúng tôi mong muốn có thể mang tới nguồn tư liệu cần thiết cho anh chị em trong việc tìm hiểu và củng cố kiến thức cũng như đức tin của mình.