Các Kinh Cầu Nguyện

Danh sách kinh
Tra cứu kinh
Danh sách kinh
Tra cứu kinh

Danh sách kinh

Tra cứu

Tổng hợp các Kinh Cầu Nguyện ngày thường và Chúa Nhật, cùng nhiều kinh khác được sử dụng trong Phụng vụ và các thực hành đạo đức của Hội Thánh. Đây là hành trang quan trọng đối với các tín hữu Công Giáo, nhất là với các dự tòng, tân tòng trong việc thực hành và đào sâu đức tin. Mỗi lời kinh này không chỉ là bản đúc kết ngắn gọn những điều Hội Thánh dạy, nhưng còn giúp chúng ta có một tương quan sống động hơn với Thiên Chúa, với Mẹ Maria và cộng đoàn các thánh, qua những tâm tình mà chúng ta diễn đạt bằng lời.

Cũng vì lẽ đó, khi đọc kinh, nên để tâm đến đối tượng mà mình hướng tới và suy tư về những gì môi miệng mình cất lên. Hãy đọc với một nhịp độ vừa phải, mặc dù có thể điều chỉnh cho phù hợp tùy theo hoàn cảnh thực tế.


Nội dung các kinh này được lấy từ Sách Kinh của Tòa TGM Hà Nội.


CÁC KINH CƠ BẢN NÊN THUỘC


Các kinh thường đọc sáng, tối hàng ngày

Dấu Thánh Giá – Kinh Lạy Cha – Kinh Kính Mừng – Kinh Ăn Năn Tội – Kinh Tin Kính (Kinh Tin Kính các Thánh Tông Đồ) – Kinh Cám Ơn – Kinh Đức Chúa Thánh Thần – Kinh Lạy Nữ Vương – Kinh Trông Cậy – Kinh Sáng Danh – Kinh Sáng Soi – Kinh Vì Dấu – Các Lời Nguyện Vắn Tắt.

Các kinh thường đọc trước Thánh lễ Chúa Nhật

Kinh Truyền Tin – Kinh Nghĩa Đức Tin – Kinh Tin – Kinh Cậy – Kinh Kính Mến – Kinh Mười Điều Răn – Kinh Sáu Điều Răn – Kinh Bảy Phép Bí Tích – Kinh Mười Bốn Mối – Kinh Cải Tội Bảy Mối – Kinh Phúc Thật Tám Mối – Kinh Vực Sâu – Kinh Dâng Lễ và phần Lần Hạt Mân Côi.

Các kinh đọc trong Thánh lễ Chúa Nhật

Kinh Thú Nhận (Kinh Cáo Mình) – Kinh Vinh Danh – Kinh Tin Kính (Kinh Tin Kính Nicêa – Constantinôpôli) – Kinh Dọn Mình Hiệp Lễ – Kinh Cám Ơn Hiệp Lễ.

Chú ý

Để biết cách Lần Hạt Mân Côi, bạn có thể xem tại bài biết này: Cách Lần Hạt Mân Côi

Để biết chi tiết Nghi Thức Thánh Lễ, bạn có thể xem tại bài biết này: Nghi Thức Thánh Lễ


PHẦN THỨ NHẤT: CÁC KINH ĐỌC SÁNG TỐI NGÀY THƯỜNG VÀ CHÚA NHẬT


Chỉ dẫn trong Sách kinh

KINH SÁNG NGÀY THƯỜNG

 • Kinh Dấu Thánh Giá
 • Kinh Đức Chúa Thánh Thần
 • Kinh Sấp Mình
 • Kinh Vì Dấu
 • Kinh Sáng Danh
 • Kinh Thờ Lạy
 • Kinh Đội Ơn
 • Kinh Tin
 • Kinh Cậy
 • Kinh Kính Mến
 • Kinh Lạy Cha
 • Kinh Kính Mừng
 • Kinh Tin Kính (Kinh Tin Kính các Thánh Tông Đồ)
 • Kinh Thú Nhận
 • Kinh Ăn Năn Tội
 • Kinh Phù Hộ
 • Kinh Sáng Soi
 • Kinh Thánh Thiên Thần Bản Mệnh
 • Kinh Lạy Nữ Vương
 • Kinh Lạy Thánh Mẫu
 • Kinh Cám Ơn
 • Kinh Trông Cậy
 • Các Lời Nguyện Vắn Tắt

KINH CHIỀU TỐI NGÀY THƯỜNG

Đọc như kinh sáng cho đến hết Kinh Tin Kính, đoạn đọc:

 • Kinh Trước Khi Xét Mình
 • Kinh Thú Nhận
 • Kinh Ăn Năn Tội
 • Kinh Thánh Thiên Thần Bản Mệnh
 • Kinh Hãy Nhớ
 • Kinh Xin Ơn Chết Lành
 • Kinh Phó Dâng
 • Kinh Cám Ơn
 • Kinh Trông Cậy
 • Các Lời Nguyện Vắn Tắt

KINH NGÀY CHÚA NHẬT

Ngày Chúa Nhật, đọc như kinh sáng ngày thường, cho đến hết Kinh Lạy Thánh Mẫu, đoạn đọc:

 • Kinh Nghĩa Đức Tin
 • Kinh Mười Điều Răn
 • Kinh Sáu Điều Răn
 • Kinh Bảy Phép Bí Tích
 • Kinh Mười Bốn Mối
 • Kinh Cải Tội Bảy Mối
 • Kinh Phúc Thật Tám Mối
 • Lần Hạt
 • Kinh Cầu Tên Rất Thánh Đức Chúa Giêsu, hay là Kinh Cầu Đức Bà, hay Kinh Cầu Các Thánh
 • Kinh Các Thánh Tử Đạo
 • Kinh Ông Thánh Phanxicô Xaviê
 • Kinh Cám Ơn
 • Kinh Trông Cậy
 • Các Lời Nguyện Vắn Tắt

Kinh Dấu Thánh Giá

Nhân danh Cha +, và Con, và Thánh Thần. Amen.

Kinh Vì Dấu

Lạy Chúa chúng con, vì dấu + Thánh giá, xin chữa + chúng con, cho khỏi + kẻ thù. Nhân danh Cha +, và Con, và Thánh Thần. Amen.

Kinh Lạy Cha

Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, Nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.

Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con; xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.

Kinh Kính Mừng

Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu Con lòng Bà gồm phúc lạ.

Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.

Kinh Sáng Danh

Sáng danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Thần.

Như đã có trước vô cùng, và bây giờ, và hằng có, và đời đời chẳng cùng. Amen.

Kinh Ăn Năn Tội

Lạy Chúa, Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng, Chúa đã dựng nên con, và cho Con Chúa ra đời chịu nạn chịu chết vì con, mà con đã cả lòng phản nghịch lỗi nghĩa cùng Chúa, thì con lo buồn đau đớn cùng chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự, con dốc lòng chừa cải và nhờ ơn Chúa thì con sẽ tránh xa dịp tội, cùng làm việc đền tội cho xứng. Amen.

Kinh Tin Kính (Kinh Tin Kính các Thánh Tông Đồ)

Tôi tin kính Đức Chúa Trời, là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất.

Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là Con Một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng tôi, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà Người xuống thai sinh bởi Bà Maria Đồng Trinh, chịu nạn đời quan Phongxiô Philatô, chịu đóng đanh trên cây Thánh giá, chết và táng xác, xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng, ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết.

Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần. Tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công. Tôi tin phép tha tội. Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy. Amen.

Kinh Tin Kính (Kinh Tin Kính Nicêa - Constantinôpôli)

Tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha toàn năng, Ðấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình.

Tôi tin kính một Chúa Giêsu Kitô, Con Một Thiên Chúa, sinh bởi Ðức Chúa Cha từ trước muôn đời, Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, Ánh Sáng bởi Ánh Sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Ðức Chúa Cha. Nhờ Người mà muôn vật được tạo thành. Vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, Người đã từ trời xuống thế: Bởi phép Ðức Chúa Thánh Thần, Người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria, và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta, thời quan Phongxiô Philatô; Người chịu khổ hình và mai táng. Ngày thứ ba Người sống lại như lời Thánh Kinh; Người lên trời, ngự bên hữu Ðức Chúa Cha. Và Người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết, Nước Người sẽ không bao giờ cùng.

Tôi tin kính Ðức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Ðấng ban sự sống, Người bởi Ðức Chúa Cha và Ðức Chúa Con mà ra. Người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Ðức Chúa Cha và Ðức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền. Tôi tuyên xưng có một Phép Rửa để tha tội. Tôi trông đợi kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.

Kinh Tin

Lạy Chúa, con tin thật có một Đức Chúa Trời, là Đấng thưởng phạt vô cùng. Con lại tin thật Đức Chúa Trời có Ba Ngôi, mà Ngôi Thứ Hai đã xuống thế làm người chịu nạn chịu chết mà chuộc tội cho thiên hạ. Bấy nhiêu điều ấy cùng các điều Hội Thánh dạy, thì con tin vững vàng, vì Chúa là Đấng thông minh và chân thật vô cùng đã phán truyền cho Hội Thánh. Amen.

Kinh Cậy

Lạy Chúa, con trông cậy vững vàng vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu, thì Chúa sẽ ban ơn cho con giữ đạo nên ở đời này, cho ngày sau được lên thiên đàng xem thấy mặt Đức Chúa Trời hưởng phúc đời đời, vì Chúa là Đấng phép tắc và lòng lành vô cùng đã phán hứa sự ấy, chẳng có lẽ nào sai được. Amen.

Kinh Kính Mến

Lạy Chúa, con kính mến Chúa hết lòng hết sức, trên hết mọi sự; vì Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng, lại vì Chúa thì con thương yêu người ta như mình con vậy. Amen.

Kinh Cám Ơn

Con cám ơn Đức Chúa Trời là Chúa lòng lành vô cùng, chẳng bỏ con, chẳng để con không đời đời, mà lại sinh ra con, cho con được làm người, cùng hằng gìn giữ con, hằng che chở con, lại cho Ngôi Hai xuống thế làm người chuộc tội chịu chết trên cây Thánh giá vì con, lại cho con được đạo thánh Đức Chúa Trời, cùng chịu nhiều ơn nhiều phép Hội Thánh nữa, và đã cho phần xác con đêm nay {tối thì đọc: ngày hôm nay} được mọi sự lành, lại cứu lấy con kẻo phải chết tươi ăn năn tội chẳng kịp. Vậy các thánh ở trên nước thiên đàng cám ơn Đức Chúa Trời thể nào, thì con cũng hợp cùng các thánh mà dâng cho Chúa cùng cám ơn như vậy. Amen.

Kinh Đức Chúa Thánh Thần

Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng. Chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống đầy lòng chúng con, là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời, và đốt lửa kính mến Đức Chúa Trời trong lòng chúng con, chúng con xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần xuống.

– Sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con.

Chúng con cầu cùng Đức Chúa Trời xưa đã cho Đức Chúa Thánh Thần xuống soi lòng dạy dỗ các thánh Tông đồ, thì rầy chúng con cũng xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần lại xuống yên ủi dạy dỗ chúng con làm những việc lành; vì công nghiệp vô cùng Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.

Kinh Lạy Nữ Vương

Lạy Nữ Vương Mẹ nhân lành làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy, thân lạy Mẹ. Chúng con con cháu Evà ở chốn khách đầy, kêu đến cùng Bà, chúng con ở nơi khóc lóc than thở kêu khẩn Bà thương. Hỡi ôi! Bà là Chúa bầu chúng con, xin ghé mặt thương xem chúng con. Đến sau khỏi đầy, xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu Con lòng Bà gồm phúc lạ.

Ôi! Khoan thay! Nhân thay! Dịu thay! Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen.

Kinh Trông Cậy

Chúng con trông cậy Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ Đồng Trinh hiển vinh sáng láng.

– Hằng chữa chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.

Kinh Sáng Soi

Cúi xin Chúa sáng soi cho chúng con được biết việc phải làm, cùng khi làm xin Chúa giúp đỡ cho mỗi kinh mỗi việc chúng con, từ khởi sự cho đến hoàn thành đều nhờ bởi ơn Chúa. Amen.

Các Lời Nguyện Vắn Tắt

+ Lạy Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu.

– Xin thương xót chúng con.

+ Lạy Trái Tim cực thanh cực tịnh Rất Thánh Đức Bà Maria.

– Xin cầu cho chúng con.

+ Lạy ông thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh.

– Xin cầu cho chúng con.

Kinh Mười Điều Răn

ĐẠO ĐỨC CHÚA TRỜI CÓ MƯỜI ĐIỀU RĂN

Thứ nhất: Thờ phượng một Đức Chúa Trời và kính mến Người trên hết mọi sự.

Thứ hai: Chớ kêu tên Đức Chúa Trời vô cớ.

Thứ ba: Giữ ngày Chúa nhật.

Thứ bốn: Thảo kính cha mẹ.

Thứ năm: Chớ giết người.

Thứ sáu: Chớ làm sự dâm dục.

Thứ bảy: Chớ lấy của người.

Thứ tám: Chớ làm chứng dối.

Thứ chín: Chớ muốn vợ chồng người.

Thứ mười: Chớ tham của người.

Mười điều răn ấy tóm về hai này mà chớ: Trước kính mến một Đức Chúa Trời trên hết mọi sự, sau lại yêu người như mình ta vậy. Amen.

Kinh Sáu Điều Răn

HỘI THÁNH CÓ SÁU ĐIỀU RĂN

Thứ nhất: Xem lễ ngày Chúa nhật cùng các ngày lễ buộc.

Thứ hai: Chớ làm việc xác ngày Chúa nhật cùng các ngày lễ buộc.

Thứ ba: Xưng tội trong một năm ít là một lần.

Thứ bốn: Chịu Mình Thánh Đức Chúa Giêsu trong mùa Phục sinh.

Thứ năm: Giữ chay những ngày Hội Thánh buộc.

Thứ sáu: Kiêng thịt ngày thứ sáu, cùng những ngày khác Hội Thánh dạy.

Kinh Bảy Phép Bí Tích

ĐẠO ĐỨC CHÚA TRỜI CÓ BẢY PHÉP BÍ TÍCH

Thứ nhất: Là phép Rửa tội.

Thứ hai: Là phép Thêm Sức.

Thứ ba: Là phép Mình Thánh Chúa.

Thứ bốn: Là phép Giải tội.

Thứ năm: Là phép Xức dầu thánh.

Thứ sáu: Là phép Truyền chức thánh.

Thứ bảy: Là phép Hôn phối.

Kinh Mười Bốn Mối

THƯƠNG NGƯỜI CÓ MƯỜI BỐN MỐI

Thương xác bảy mối

Thứ nhất: Cho kẻ đói ăn.

Thứ hai: Cho kẻ khát uống.

Thứ ba: Cho kẻ rách rưới ăn mặc.

Thứ bốn: Viếng kẻ liệt cùng kẻ tù rạc.

Thứ năm: Cho khách đỗ nhà.

Thứ sáu: Chuộc kẻ làm tôi.

Thứ bảy: Chôn xác kẻ chết.

Thương linh hồn bảy mối

Thứ nhất: Lấy lời lành mà khuyên người.

Thứ hai: Mở dạy kẻ mê muội.

Thứ ba: Yên ủi kẻ âu lo.

Thứ bốn: Răn bảo kẻ có tội.

Thứ năm: Tha kẻ dể ta.

Thứ sáu: Nhịn kẻ mất lòng ta.

Thứ bảy: Cầu cho kẻ sống và kẻ chết.

Kinh Cải Tội Bảy Mối

CẢI TỘI BẢY MỐI CÓ BẢY ĐỨC

Thứ nhất: Khiêm nhường, chớ kiêu ngạo.

Thứ hai: Rộng rãi, chớ hà tiện.

Thứ ba: Giữ mình sạch sẽ, chớ mê dâm dục.

Thứ bốn: Hay nhịn, chớ hờn giận.

Thứ năm: Kiêng bớt, chớ mê ăn uống.

Thứ sáu: Yêu người, chớ ghen ghét.

Thứ bảy: Siêng năng việc Đức Chúa Trời, chớ làm biếng.

Kinh Phúc Thật Tám Mối

PHÚC THẬT TÁM MỐI

Thứ nhất: Ai có lòng khó khăn, ấy là phúc thật; vì chưng nước Đức Chúa Trời là của mình vậy.

Thứ hai: Ai hiền lành, ấy là phúc thật; vì chưng sẽ được đất Đức Chúa Trời làm của mình vậy.

Thứ ba: Ai khóc lóc, ấy là phúc thật; vì chưng sẽ được yên ủi vậy.

Thứ bốn: Ai khao khát nhân đức trọn lành, ấy là phúc thật; vì chưng sẽ được no đủ vậy.

Thứ năm: Ai thương xót người, ấy là phúc thật; vì chưng mình sẽ được thương xót vậy.

Thứ sáu: Ai giữ lòng sạch sẽ, ấy là phúc thật; vì chưng sẽ được thấy mặt Đức Chúa Trời vậy.

Thứ bảy: Ai làm cho người hòa thuận, ấy là phúc thật; vì chưng sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời vậy.

Thứ tám: Ai chịu khốn nạn vì đạo ngay, ấy là phúc thật; vì chưng nước Đức Chúa Trời là của mình vậy.

Kinh Truyền Tin

– Đức Chúa Trời sai thánh Thiên Thần truyền tin cho Rất Thánh Đức Bà Maria.

– Và Rất Thánh Đức Bà chịu thai bởi phép Đức Chúa Thánh Thần.

Kính mừng…

Thánh Maria…

– Này tôi là tôi tá Đức Chúa Trời.

– Tôi xin vâng như lời thánh Thiên thần truyền.

Kính mừng…

Thánh Maria…

– Chốc ấy Ngôi Thứ Hai xuống thế làm người.

– Và ở cùng chúng con.

Kính mừng…

Thánh Maria…

– Lạy Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin cầu cho chúng con.

– Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.

Lời nguyện

Lạy Chúa, chúng con xin Chúa ban ơn xuống trong linh hồn chúng con, là kẻ đã nhờ lời thánh Thiên thần truyền, mà biết thật Chúa Kitô, là Con Chúa đã xuống thế làm người, thì xin vì công ơn Con Chúa chịu nạn chịu chết trên cây Thánh giá, cho chúng con ngày sau, khi sống lại được đến nơi vinh hiển. Cũng vì công nghiệp Chúa Kitô là Chúa chúng con. Amen.

Kinh Nghĩa Đức Tin

Ngày Chúa Nhật hôm nay {bằng có ngày lễ nào, thì đọc: Ngày lễ…}, chúng con hợp nhau kính lạy thờ phượng Chúa, khong khen cám tạ ơn Chúa về mọi ơn lành Chúa đã ban cho chúng con, và phạt tạ Chúa vì những tội lỗi chúng con đã phạm mất lòng Chúa, thì chúng con dám xin Chúa hãy khứng ban những ơn cần kíp cho chúng con được rỗi linh hồn. Nên chúng con cả lòng tin vững vàng mọi điều đạo thánh Chúa dạy, nhất là những điều cần kíp này là có một Đức Chúa Trời phép tắc vô cùng, dựng nên trời đất, mà Người có Ba Ngôi. Ngôi Thứ Nhất là Cha, Ngôi Thứ Hai là Con, Ngôi Thứ Ba là Thánh Thần; Ba Ngôi cũng một tính một phép, cho nên Ba Ngôi cũng một Chúa mà thôi.

Chúng con tin Ngôi Thứ Hai ra đời làm người, sinh bởi Bà Maria Đồng Trinh, đặt tên là Giêsu, ở thế gian ba mươi ba năm, đoạn chịu chết trên cây Thánh giá mà chuộc tội cho thiên hạ, đến ngày thứ ba Người sống lại; khỏi bốn mươi ngày lên trời; đủ mười ngày lại cho Đức Chúa Thánh Thần xuống trên các thánh Tông đồ và Hội Thánh mới lập; ai chẳng thông công cùng Hội Thánh ấy thì chẳng được rỗi linh hồn; mà linh hồn là giống thiêng liêng chẳng hề chết được; và đến ngày tận thế xác loài người ta sẽ sống lại mà chịu phán xét; kẻ lành lên thiên đàng hưởng phúc đời đời; kẻ dữ sa hỏa ngục chịu phạt vô cùng.

Mà chúng con tin các sự ấy mà thôi thì chưa đủ cho được lên thiên đàng; song phải giữ mười điều răn Đức Chúa Trời cùng sáu luật điều Hội Thánh, và làm những việc lành phúc đức. Nhân vì sự ấy, chúng con hằng phải sợ hãi và trốn tránh các tội lỗi, nhất là bảy mối tội đầu, là căn nguyên mọi tội lỗi khác.

Vậy chúng con phải ân cần lo lắng mà năng chịu các phép bí tích Đức Chúa Giêsu đã truyền là những phương linh nghiệm cho chúng con được nên thánh. Có bảy phép bí tích mà thôi, song phép Rửa tội, phép Mình Thánh Chúa, cùng phép Giải tội, là ba phép cần kíp hơn cho chúng con được rỗi. Ấy vậy chúng con hằng phải ra sức lo lắng thể nào mà chịu các phép trọng ấy cho nên, cùng tin thật vững vàng mà giữ cẩn thận các điều trước này, thì mới được hưởng phúc thanh nhàn đời đời kiếp kiếp. Amen.

Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng

(đọc trong Mùa Phục Sinh)

– Lạy Nữ Vương thiên đàng, hãy vui mừng. Allêluia.

– Vì Đấng Mẹ đã đáng cưu mang trong lòng. Allêluia.

– Người đã sống lại thật như lời đã phán hứa. Allêluia.

– Xin cầu cùng Chúa cho chúng con. Allêluia.

– Lạy Nữ Đồng Trinh Maria, hãy hỉ hoan khoái lạc. Allêluia.

– Vì Chúa đã sống lại thật. Allêluia.

Lời nguyện

Lạy Chúa là Đấng đã làm cho thiên hạ được vui mừng quá bội, bởi Đức Chúa Giêsu Kitô là Con Chúa cùng là Chúa chúng con đã sống lại, xin vì Đức Nữ Đồng Trinh Maria là Thánh Mẫu Người, nguyện cầu cho chúng con được hưởng phúc vui vẻ hằng sống đời đời. Vì công nghiệp Chúa Kitô là Chúa chúng con. Amen.

Kinh Sấp Mình

Lạy Chúa, con sấp mình xuống trước mặt Chúa. Con tin thật Chúa ở khắp mọi nơi, thông biết mọi sự, hằng xem thấy con, hằng nghe lời con cầu nguyện. Xin Chúa rất nhân từ hãy đoái xem sự nghèo ngặt con, và nhận lời con nguyện.

Lạy Chúa, xin hãy mở miệng lưỡi con ra, thì con sẽ cao rao những lời ngợi khen Chúa.

Kinh Thờ Lạy

Lạy Chúa, con là vật phàm hèn cùng là không trước mặt Chúa, con hết lòng thờ lạy và nhận thật Chúa là đầu cội rễ mọi sự, là cùng sau hết mọi loài; Chúa đã dựng nên con cùng thật là Chúa nữa, thì con xin dâng linh hồn và xác cùng mọi sự trong ngoài con ở trong tay Chúa. Amen.

Kinh Đội Ơn

Lạy Chúa, con đội ơn Chúa vì những ơn lành Chúa đã ban cho con xưa nay, nhất là đã dựng nên con và cho Con Chúa chịu chết mà cứu chuộc con, lại chọn lấy con làm con Hội Thánh nữa. Amen.

Kinh Thú Nhận

Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng, và cùng anh (chị) em: tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng.

Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh (chị) em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.

Kinh Phù Hộ

Chúng con thờ lạy ngợi khen Chúa là Đấng có phép tắc vô cùng đã thương để chúng con đến sớm mai nay, thì xin Chúa xuống ơn phù hộ cho chúng con trót ngày hôm nay khỏi sa phạm tội gì. Lại xin Chúa sửa sự lo, lời nói, việc làm chúng con hằng nên trọn lành theo ý Chúa; vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu, là Đấng hằng sống hằng trị cùng Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Thánh Thần đời đời chẳng cùng. Amen.

Kinh Thánh Thiên Thần Bản Mệnh

Con thân Đức thánh Thiên thần, tính thiêng liêng sáng láng, con cám ơn Đức thánh Thiên thần giữ con từ thuở mới sinh đến nay cho khỏi tay quỷ. Đức thánh Thiên thần là thày con, mở lòng cho con được biết đạo thánh Chúa trời đất. Vì vậy con cầu cùng Đức thánh Thiên thần giữ con ban ngày, xem con ban đêm, cho đến trọn đời, kẻo ma quỷ dữ cám dỗ được con. Con lạy Đức thánh Thiên thần khẩn nguyện cho con thông minh sáng láng, giữ mười sự răn, chừa mọi sự dữ, đến khi con lâm chung, xin cùng Đức Chúa Trời cho linh hồn con được lên ở cùng Đức Chúa Trời và thánh Thiên thần hằng sống vui vẻ đời đời chẳng cùng. Amen.

Kinh Lạy Thánh Mẫu

Lạy Thánh Mẫu Maria là Mẹ rất nhân từ, Mẹ thông ơn Chúa, xin chữa chúng con cho khỏi tay kẻ dữ, cùng xin ghé mặt thương xem trong thì lâm tử. Amen.

Kinh Trước Khi Xét Mình

Lạy Chúa là sự sáng linh hồn con, xin soi sáng cho con được biết mọi tội con đã phạm trong ngày hôm nay, hoặc lo, hoặc nói, hoặc làm điều gì lỗi nghĩa cùng Chúa. Con lại xin Chúa vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu ban ơn cho con được ăn năn ghét tội, cùng dốc lòng chừa thật. Amen.

Kinh Hãy Nhớ

Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria là Mẹ rất nhân từ, xin hãy nhớ xưa nay chưa từng nghe có người nào chạy đến cùng Đức Mẹ xin bầu chữa cứu giúp, mà Đức Mẹ từ bỏ chẳng nhận lời. Nhân vì sự ấy, con lấy lòng trông cậy than van chạy đến sấp mình xuống dưới chân Đức Mẹ, là Nữ Đồng Trinh trên hết các kẻ đồng trinh, xin Đức Mẹ đoái đến con, là kẻ tội lỗi. Lạy Mẹ là Mẹ Chúa Cứu Thế, xin chớ bỏ lời con kêu xin, một dủ lòng thương mà nhận lời con cùng. Amen.

Kinh Xin Ơn Chết Lành

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đổ hết máu mình ra và chết trên Thánh giá, để đền tội chúng con và cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục. Xin Chúa ban cho chúng con được nhẫn nại can đảm chịu ốm đau bệnh tật, lập nhiều công phúc, xin cho chúng con được chết đang khi có ơn nghĩa cùng Chúa và được Chúa gọi vào Nước Chúa như người trộm lành xưa.

Lạy Đức Mẹ Maria, Mẹ đã đứng dưới Thánh giá lúc Chúa Giêsu thở hơi cuối cùng, Mẹ đã thông phần đau khổ với Chúa; suốt đời Mẹ đã suy ngắm các mầu nhiệm của Chúa, nhất là mầu nhiệm Thương khó và Phục sinh, sau cùng Mẹ đã chết êm ái, và được lên trời cả hồn cả xác. Xin Mẹ cho chúng con biết sống như Mẹ, được chết như Mẹ và cùng Mẹ hưởng hạnh phúc trên trời.

Lạy Thánh Cả Giuse, là đầu Thánh gia, là gương mẫu cho các bậc cha mẹ, Người đã được Chúa Giêsu và Đức Mẹ Maria giúp đỡ an ủi lúc sắp qua đời. Xin Người cho chúng con và cả gia đình chúng con được sống bình an, được chết lành như Người.

Lạy Chúa Giêsu, Đức Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse, xin cho chúng con được chết đang lúc có ơn nghĩa, được chết êm ái, được chết lành và được lên thiên đàng hưởng phúc thanh nhàn đời đời. Amen.

Kinh Phó Dâng

Lạy Chúa, con xin phó dâng linh hồn và xác con ở tay Chúa, Chúa đã phù hộ con ban ngày, thì xin Chúa cũng gìn giữ con ban đêm, kẻo sa phạm tội gì mất lòng Chúa hay là chết tươi ăn năn tội chẳng kịp. Chớ gì sống chết con được giữ một lòng kính mến Chúa luôn. Amen.


PHẦN THỨ HAI: CÁC KINH CẦU


Kinh Cầu Tên Rất Thánh Đức Chúa Giêsu

Xin Chúa thương xót chúng con.

– Xin Chúa thương xót chúng con.

Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

– Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

Xin Chúa thương xót chúng con.

– Xin Chúa thương xót chúng con.

Chúa Giêsu nghe cho chúng con.

– Chúa Giêsu nhận lời chúng con.

Đức Chúa Cha ngự trên trời là Đức Chúa Trời thật.

– Thương xót chúng con.

(Các câu sau cũng thưa như vậy)

Đức Chúa Con chuộc tội cứu thế là Đức Chúa Trời thật.

Đức Chúa Thánh Thần là Đức Chúa Trời thật.

Ba Ngôi cũng là một Đức Chúa Trời.

Chúa Giêsu là Con Đức Chúa Trời hằng sống.

Chúa Giêsu là ánh sáng Đức Chúa Cha.

Chúa Giêsu là ánh thanh sạch Chúa sáng láng đời đời.

Chúa Giêsu là Vua vinh hiển.

Chúa Giêsu là mặt trời soi đàng công chính.

Chúa Giêsu là con Đức Bà Maria Đồng Trinh.

Chúa Giêsu rất đáng yêu mến.

Chúa Giêsu cực mầu cực nhiệm.

Chúa Giêsu là Chúa mạnh mẽ.

Chúa Giêsu là Cha thật đời sau.

Chúa Giêsu là sứ Đức Chúa Trời Ba Ngôi.

Chúa Giêsu phép tắc vô cùng.

Chúa Giêsu nhịn nhục vô ngần.

Chúa Giêsu chịu lụy mọi đàng.

Chúa Giêsu hiền lành và khiêm nhường trong lòng.

Chúa Giêsu yêu chuộng sự sạch sẽ.

Chúa Giêsu yêu mến chúng con.

Chúa Giêsu là Chúa sự bình yên.

Chúa Giêsu là căn nguyên sự sống.

Chúa Giêsu là gương mọi nhân đức.

Chúa Giêsu sốt sáng thương yêu linh hồn người ta.

Chúa Giêsu là Chúa thật chúng con.

Chúa Giêsu là chốn chúng con ẩn dật.

Chúa Giêsu là Cha kẻ khó khăn.

Chúa Giêsu là kho tàng các giáo nhân.

Chúa Giêsu là Đấng chăn chiên lành.

Chúa Giêsu là sự sáng thật.

Chúa Giêsu là Đấng khôn ngoan hằng có đời đời.

Chúa Giêsu là Đấng lòng lành vô cùng.

Chúa Giêsu là đàng cùng là sự sống chúng con.

Chúa Giêsu là sự vui mừng các thánh Thiên Thần.

Chúa Giêsu là Vua các thánh Tổ tông.

Chúa Giêsu là Thày các thánh Tông đồ.

Chúa Giêsu là Đấng dạy dỗ các Thánh sử.

Chúa Giêsu là sức mạnh các thánh Tử đạo.

Chúa Giêsu là sự sáng soi các thánh Hiển tu.

Chúa Giêsu là sự thanh sạch các thánh Đồng trinh.

Chúa Giêsu là triều thiên các Thánh Nam cùng các Thánh Nữ.

Chúa Giêsu hằng có lòng lành.

– Chúa Giêsu tha tội chúng con.

Chúa Giêsu hằng có lòng lành.

– Chúa Giêsu nhận lời chúng con.

Kẻo phải sự dữ.

– Chúa Giêsu chữa chúng con.

(Các câu sau cũng thưa như vậy)

Kẻo phạm tội lỗi.

Kẻo phải cơn Chúa giận.

Kẻo phải chước ma quỷ cám dỗ.

Kẻo phải lòng mê tà dâm.

Kẻo phải chết khốn nạn đời đời.

Kẻo trễ bỏ ơn Chúa soi lòng.

Vì phép mầu nhiệm Đức Chúa Giêsu xuống thế làm người.

Vì Đức Chúa Giêsu sinh ra.

Vì Đức Chúa Giêsu hài đồng.

Vì Đức Chúa Giêsu trót đời ăn ở xứng đáng Đức Chúa Trời thật.

Vì Đức Chúa Giêsu chịu khó nhọc.

Vì Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu ra cùng chịu nạn.

Vì Đức Chúa Giêsu chịu đóng đanh cùng bỏ tất tưởi trên cây Thánh giá.

Vì Đức Chúa Giêsu chịu yếu nhược rũ liệt.

Vì Đức Chúa Giêsu chịu chết và chịu táng xác.

Vì Đức Chúa Giêsu sống lại.

Vì Đức Chúa Giêsu lên trời.

Vì Đức Chúa Giêsu truyền phép Thánh Thể.

Vì Đức Chúa Giêsu vui mừng khoái lạc.

Vì Đức Chúa Giêsu vinh hiển sáng láng.

Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.

– Chúa Giêsu tha tội chúng con.

Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.

– Chúa Giêsu nhận lời chúng con.

Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.

– Chúa Giêsu thương xót chúng con.

Chúa Giêsu nghe cho chúng con.

– Chúa Giêsu nhận lời chúng con.

Lời nguyện

Chúng con lạy ơn Đức Chúa Giêsu là Chúa chúng con, các thánh ở trên trời, các người ở dưới thế, các quỷ ở trong hỏa ngục; cùng kính sợ danh Đức Chúa Giêsu cực cao cực trọng, cực mầu cực nhiệm, phép tắc vô cùng. Đức Chúa Giêsu là đàng cực chính cực thật, ai mà theo đàng này thì được sống lâu vui vẻ chẳng cùng. Chúng con xin hằng theo chân Đức Chúa Giêsu, kẻo lạc đàng sa hỏa ngục khốn nạn vô cùng; lại xin Đức Chúa Cha chớ chấp tội lỗi chúng con. Ấy Con Đức Chúa Cha là Đức Chúa Giêsu đã ra đời làm người vì chúng con; ấy Máu Thánh Đức Chúa Giêsu đã chảy ra hết vì tội thiên hạ. Xin Đức Chúa Cha hãy xem Con xuống thế liều mình chịu nạn chịu chết cho hết cả và loài người ta, mà tha tội tha vạ cho chúng con. Chúng con cám ơn Đức Chúa Giêsu chẳng có khi khuây, hằng trông cho thấy mặt Đức Chúa Giêsu cực tốt cực lành, cực vui cực sáng, mà thờ phượng ngợi khen Đức Chúa Giêsu, cùng Đức Chúa Cha và Đức Chúa Thánh Thần chẳng hay cùng chẳng hay hết. Amen.

Kinh Cầu Trái Tim Đức Chúa Giêsu

Xin Chúa thương xót chúng con.

– Xin Chúa thương xót chúng con.

Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

– Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

Xin Chúa thương xót chúng con.

– Xin Chúa thương xót chúng con.

Chúa Kitô nghe cho chúng con.

– Chúa Kitô nhận lời chúng con.

Đức Chúa Cha ngự trên trời là Đức Chúa Trời thật.

– Thương xót chúng con.

(Các câu sau cũng thưa như vậy)

Đức Chúa Con chuộc tội cứu thế là Đức Chúa Trời thật.

Đức Chúa Thánh Thần là Đức Chúa Trời thật.

Ba ngôi cũng là một Đức Chúa Trời.

Trái tim Đức Chúa Giêsu Con Đức Chúa Cha hằng có đời đời.

Trái tim Đức Chúa Giêsu bởi phép Đức Chúa Thánh Thần đã dựng nên trong lòng Rất Thánh Đức Mẹ Đồng Trinh.

Trái tim Đức Chúa Giêsu hợp làm một cùng Ngôi Thứ Hai cho trọn.

Trái tim Đức Chúa Giêsu oai vọng vô cùng.

Trái tim Đức Chúa Giêsu là đền thánh Chúa Trời.

Trái tim Đức Chúa Giêsu là tòa Đấng cực cao cực trọng.

Trái tim Đức Chúa Giêsu là đền đài Chúa Trời cùng là cửa thiên đàng.

Trái tim Đức Chúa Giêsu là lò lửa mến hằng cháy.

Trái tim Đức Chúa Giêsu gồm sự công chính và sự thương yêu.

Trái tim Đức Chúa Giêsu đầy sự nhân lành cùng sự yêu dấu.

Trái tim Đức Chúa Giêsu là vực đầy mọi nhân đức.

Trái tim Đức Chúa Giêsu rất đáng ngợi khen mọi đàng.

Trái tim Đức Chúa Giêsu là Vua lòng mọi người cùng là chốn phải hướng về thay thảy.

Trái tim Đức Chúa Giêsu là kho mọi sự khôn ngoan thông thái.

Trái tim Đức Chúa Giêsu là nơi trót tính Đức Chúa Trời ngự.

Trái tim Đức Chúa Giêsu là chốn Đức Chúa Cha lấy làm ưa ý mọi đàng.

Trái tim Đức Chúa Giêsu là mạch đầy rẫy hằng chảy ơn lành cho hết mọi người chúng con.

Trái tim Đức Chúa Giêsu các thánh trên trời khao khát.

Trái tim Đức Chúa Giêsu hay nhịn hay thương vô cùng.

Trái tim Đức Chúa Giêsu hay ở rộng rãi cùng những kẻ nguyện xin.

Trái tim Đức Chúa Giêsu là cội rễ cho chúng con được nên lành nên thánh.

Trái tim Đức Chúa Giêsu là của lễ đền tội chúng con.

Trái tim Đức Chúa Giêsu đã phải xấu hổ nhuốc nha bội phần.

Trái tim Đức Chúa Giêsu đã phải tan nát vì tội chúng con.

Trái tim Đức Chúa Giêsu đã vâng lời cho đến chết.

Trái tim Đức Chúa Giêsu đã phải lưỡi đòng thâu qua.

Trái tim Đức Chúa Giêsu là nguồn mọi sự yên ủi.

Trái tim Đức Chúa Giêsu là sự sống cùng là sự sống lại chúng con.

Trái tim Đức Chúa Giêsu ban cho chúng con được bằng yên và làm lành cùng Đức Chúa Trời.

Trái tim Đức Chúa Giêsu dâng mình chịu phạt cho kẻ có tội.

Trái tim Đức Chúa Giêsu hay cứu chữa kẻ trông cậy.

Trái tim Đức Chúa Giêsu hay làm cho kẻ mong sinh thì được cậy trông.

Trái tim Đức Chúa Giêsu hay làm cho các thánh được vui mừng.

Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.

– Tha tội chúng con.

Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.

– Nghe cho chúng con.

Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.

– Thương xót chúng con.

Lạy Đức Chúa Giêsu hiền lành và khiêm nhường trong lòng.

– Xin uốn lòng chúng con nên giống Trái Tim Chúa.

Lời Nguyện

Chúng con lạy ơn Đức Chúa Trời phép tắc vô cùng hằng có đời đời, chúng con xin Chúa trông đến Trái Tim Con rất yêu dấu Chúa, cùng những lời ngợi khen, và những việc lành Người dâng thay cho kẻ có tội, mà nguôi cơn giận và tha thứ cho những kẻ ăn năn kêu van, vì một Đức Chúa Giêsu Kitô Con Chúa là Đấng hằng sống hằng trị làm một cùng Chúa, và Đức Chúa Thánh Thần đời đời chẳng cùng. Amen.

Kinh Cầu Chịu Nạn

Xin Chúa thương xót chúng con.

– Xin Chúa thương xót chúng con.

Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

– Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

Xin Chúa thương xót chúng con.

– Xin Chúa thương xót chúng con.

Chúa Kitô nghe cho chúng con.

– Chúa Kitô nhận lời chúng con.

Đức Chúa Cha ngự trên trời là Đức Chúa Trời thật.

– Thương xót chúng con.

(Các câu sau cũng thưa như vậy)

Đức Chúa Con chuộc tội cứu thế là Đức Chúa Trời thật.

Đức Chúa Thánh Thần là Đức Chúa Trời thật.

Ba Ngôi cũng là một Đức Chúa Trời.

Chúa Giêsu thương hết người thế.

Chúa Giêsu xuống thế làm người.

Chúa Giêsu ba mươi năm ở cùng Đức Mẹ.

Chúa Giêsu ba năm giảng dạy nước Giudêu.

Chúa Giêsu cứu kẻ liệt kẻ khốn.

Chúa Giêsu cho thánh Ladarô chết bốn ngày sống lại.

Chúa Giêsu để thằng Giuđa làm mối cho quân dữ bắt.

Chúa Giêsu quân Giudêu ra rước mừng hát.

Chúa Giêsu thương thành Giêrusalem chảy nước mắt ra.

Chúa Giêsu rửa chân cho các đầy tớ.

Chúa Giêsu truyền phép Thánh Thể nuôi lấy linh hồn chúng con.

Chúa Giêsu vào vườn Giệtsimani mà nguyện cùng Đức Chúa Cha.

Chúa Giêsu lo buồn vì thương hết người thế.

Chúa Giêsu mồ hôi máu chảy ra nhỏ xuống đất.

Chúa Giêsu ra rước quân dữ phó mình cho nó.

Chúa Giêsu cho quân ấy buộc trói mình.

Chúa Giêsu các đầy tớ bỏ trốn ra hết.

Chúa Giêsu thánh Phêrô một đêm chối ba lần.

ChúaGiêsu soi lòng thánh Phêrô ăn năn khóc lóc.

Chúa Giêsu chịu vả trước mặt thiên hạ.

Chúa Giêsu chịu bỏ vạ cáo gian.

Chúa Giêsu thầy cả Giudêu mắng rằng đáng phải giết.

Chúa Giêsu thâu đêm chịu những khốn nạn.

Chúa Giêsu quân dữ nộp cho quan Philatô
đối xét.

Chúa Giêsu Philatô nộp cho vua Hêrôđê.

Chúa Giêsu Hêrôđê chê rằng dại dột.

Chúa Giêsu quân Giudêu ghét hơn thằng dữ là Baraba.

Chúa Giêsu chịu đòn đánh nát cả và mình.

Chúa Giêsu chịu những gai nhọn thâu vào đầu.

Chúa Giêsu quân dữ quỳ nhạo cho xấu hổ.

Chúa Giêsu Philatô đem ra cho dân thấy mà thương.

Chúa Giêsu quân Giudêu kêu xin đóng đanh gác Thánh giá.

Chúa Giêsu Philatô phó cho quân dữ đem đi giết.

Chúa Giêsu chịu vác Thánh Giá nặng lắm.

Chúa Giêsu chịu đóng đanh chân tay vào Thánh giá.

Chúa Giêsu chịu nạn cùng hai kẻ gian dữ.

Chúa Giêsu xin Đức Chúa Cha tha tội cho kẻ làm khốn mình.

Chúa Giêsu chịu các quan lấy hết áo chia nhau.

Chúa Giêsu còn trên Thánh giá chịu thiên hạ nhạo cười.

Chúa Giêsu tha tội cho một kẻ trộm phải đóng đanh cùng.

Chúa Giêsu lối Đức Mẹ cho ông thánh Gioan.

Chúa Giêsu phó ông thánh Gioan cho Đức Mẹ.

Chúa Giêsu nửa ngày cất sáng mặt trời tối hết thiên hạ.

Chúa Giêsu than thở cùng Đức Chúa Cha.

Chúa Giêsu phán rằng: “Khát nước”.

Chúa Giêsu phán rằng: “Đã đoạn, ấy là hết việc chuộc tội cho thiên hạ”.

Chúa Giêsu rằng: “Con phó linh hồn ở tay Đức Chúa Cha”.

Chúa Giêsu chảy hết máu mình ra.

Chúa Giêsu chịu chết vì tội thiên hạ.

Chúa Giêsu xuống ngục tổ tông yên ủi các thánh.

Chúa Giêsu thiên sầu địa thảm.

Chúa Giêsu quan tướng quân xưng ra là Con Đức Chúa Trời.

Chúa Giêsu quân dữ đâm mình máu cùng nước chảy ra.

Chúa Giêsu đầy tớ táng trong hang đá.

Chúa Giêsu ngày thứ ba sống lại đem các thánh lên.

Chúa Giêsu sống lại trước hết đi viếng Đức Mẹ.

Chúa Giêsu cho thánh Tôma xem năm dấu mình.

Chúa Giêsu truyền cho thánh Phêrô cai Hội thánh.

Chúa Giêsu phán các đầy tớ đi khắp thế giảng đạo.

Chúa Giêsu trước mặt thiên hạ lên trời.

Chúa Giêsu hết đời lại xuống phán xét.

Chúa Giêsu hằng có lòng lành.

– Tha tội chúng con.

Kẻo gặp sự tai, sự dữ.

– Chúa Giêsu chữa chúng con.

(Bốn câu sau cũng thưa như vậy)

Kẻo bất nghĩa cùng Đức Chúa Giêsu.

Kẻo phạm tội nghe ma quỷ cám dỗ.

Kẻo chối đạo Đức Chúa Giêsu.

Kẻo sa hỏa ngục chẳng được công Đức Chúa Giêsu chuộc cho.

Chúng con là kẻ có tội.

– Cầu Chúa Giêsu nghe chúng con.

(Bảy câu sau cũng thưa như vậy)

Chúa Giêsu cho chúng con ăn năn tội chừa mọi sự dữ.

Chúa Giêsu cho chúng con kính mến trên hết mọi sự.

Chúa Giêsu cho chúng con cậy trông vì đã chuộc tội chúng con.

Chúa Giêsu mở lòng thiên hạ kính thờ cho nên.

Chúa Giêsu cho các nước tin đạo cho bền càng ngày càng thịnh.

Chúa Giêsu cho linh hồn chúng con khi mong lìa xác khỏi tay ma quỷ.

Chúa Giêsu cho chúng con được phận phúc ở trên trời.

Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.

– Tha tội chúng con.

Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.

– Nghe chúng con.

Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.

– Thương xót chúng con.

Lời nguyện

Chúng con là vật mọn, sấp mình xuống thờ lạy Đức Chúa Giêsu cực cao cực trọng, chúng con nhớ đến những sự thương khó Đức Chúa Giêsu xưa chịu ba mươi ba năm vì chúng con, thì trong lòng thảm thiết đau đớn, nào có khi nào trả nghĩa Đức Chúa Giêsu cho nên. Thuở xưa khi Đức Chúa Giêsu chịu nạn thì trời u ám, đất chuyển động, đá vỡ ra như thương Chúa sinh nên muôn vật; phương chi chúng con mà chẳng thương Cha Cả thì sao? Ấy Máu thánh Cha đã chảy ra hết vì con dữ là chúng con, mà con thấy Cha thương dường ấy, chẳng có thể cầm nước mắt chảy ra, ăn năn tội lỗi vì đã phạm cùng Đức Chúa Cha. Ấy thật bởi tội chúng con cho nên Đức Chúa Giêsu xuống thế liều mình chịu đóng đanh chịu chết làm vậy. Chúng con hằng kính mến Đức Chúa Giêsu mà tích năm dấu thánh ở trong lòng cúng con. Lạy dấu thánh chân tả, lạy dấu thánh chân hữu, lạy dấu thánh tay tả, lạy dấu thánh tay hữu, lạy dấu thánh cạnh nương long Đức Chúa Giêsu. Amen.

Kinh Cầu Máu Cực Trọng Chúa Giêsu

Xin Chúa thương xót chúng con.

– Xin Chúa thương xót chúng con.

Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

– Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

Xin Chúa thương xót chúng con.

– Xin Chúa thương xót chúng con.

Chúa Kitô nghe cho chúng con.

– Chúa Kitô nhận lời chúng con.

Đức Chúa Cha ngự trên trời là Đức Chúa Trời thật.

– Thương xót chúng con.

( Ba câu sau cũng thưa như vậy)

Đức Chúa Con chuộc tội cứu thế là Đức Chúa Trời thật.

Đức Chúa Thánh Thần là Đức Chúa Trời thật.

Ba Ngôi cũng là một Đức Chúa Trời.

Máu Chúa Kitô Con Một Đức Chúa Cha hằng có đời đời.

– Cứu chúng con.

(Các câu sau cũng thưa như vậy)

Máu Chúa Kitô Ngôi Hai Thiên Chúa đã làm người có xác thịt.

Máu Chúa Kitô kết lời giao ước mới vĩnh viễn đời đời.

Máu Chúa Kitô nhỏ xuống đất khi Chúa lo buồn như hấp hối.

Máu Chúa Kitô chảy xuống khi Chúa chịu đánh đòn.

Máu Chúa Kitô chảy ra khi Chúa chịu đội vòng gai.

Máu Chúa Kitô đổ ra trên Thập giá.

Máu Chúa Kitô là giá chuộc chúng con cho được rỗi.

Máu Chúa Kitô cần thiết cho chúng con được ơn tha thứ.

Máu Chúa Kitô là của uống trong phép Thánh Thể, và rửa sạch các linh hồn.

Máu Chúa Kitô là sông chảy tràn ơn thương xót.

Máu Chúa Kitô thắng ma quỷ.

Máu Chúa Kitô là sự can đảm các người chết vì đạo.

Máu Chúa Kitô là sức mạnh các người xưng đạo ra.

Máu Chúa Kitô trổ sinh các kẻ đồng trinh.

Máu Chúa Kitô thêm sức cho người chịu gian nguy.

Máu Chúa Kitô là sự nhẹ nhàng bớt khổ cho người khó nhọc.

Máu Chúa Kitô là sự an ủi trong cơn đau đớn khóc lóc.

Máu Chúa Kitô là sự trông cậy của người có lòng ăn năn.

Máu Chúa Kitô là sự êm dịu nâng đỡ người sắp qua đời.

Máu Chúa Kitô là sự bằng yên ngọt ngào của tâm hồn.

Máu Chúa Kitô là của cầm cho được sống đời đời.

Máu Chúa Kitô cứu các linh hồn cho khỏi luyện ngục.

Máu Chúa Kitô đáng mọi vinh quang và tôn trọng.

Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.

– Chúa tha tội chúng con.

Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.

– Chúa nhận lời chúng con.

Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.

– Chúa thương xót chúng con.

Lạy Chúa, Chúa đã cứu chuộc chúng con trong Máu Chúa.

– Và đã làm cho chúng con thành một nước cho Chúa Cả chúng con ngự trị.

Lời nguyện

Lạy Chúa Cả, quyền phép vô cùng, hằng có đời đời. Chúa đã đặt Con Một Chúa làm Đấng Cứu Chuộc thế gian, và đã bằng lòng nguôi giận vì Máu Người đổ ra, xin Chúa ban cho chúng con được lòng kính Máu Cực Trọng, là giá chuộc chúng con; và được nhờ quyền phép Máu Cực Trọng ấy khỏi mọi sự dữ trong đời sống hiện tại ở dưới đất này, lại được hưởng ơn phúc vĩnh viễn của Máu Cực Trọng ấy ở trên trời. Vì cũng một Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

Kinh Cầu Đức Bà (1)

Xin Chúa thương xót chúng con.

– Xin Chúa thương xót chúng con.

Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

– Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

Xin Chúa thương xót chúng con.

– Xin Chúa thương xót chúng con.

Chúa Kitô nghe cho chúng con.

– Chúa Kitô nhận lời chúng con.

Đức Chúa Cha ngự trên trời là Đức Chúa Trời thật.

– Thương xót chúng con.

(Ba câu sau cũng thưa như vậy)

Đức Chúa Con chuộc tội cứu thế là Đức Chúa Trời thật.

Đức Chúa Thánh Thần là Đức Chúa Trời thật.

Ba Ngôi cũng là một Đức Chúa Trời.

Rất Thánh Đức Bà Maria.

– Cầu cho chúng con.

(Các câu sau cũng thưa như vậy)

Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời.

Rất Thánh Nữ Đồng Trinh trên hết các kẻ đồng trinh.

Đức Mẹ Chúa Kitô.

Đức Mẹ Hội thánh.

Đức Mẹ lòng thương xót.

Đức Mẹ thông ơn Thiên Chúa.

Đức Mẹ hy vọng.

Đức Mẹ cực thanh cực tịnh.

Đức Mẹ cực tinh cực sạch.

Đức Mẹ tuyền vẹn mọi đàng.

Đức Mẹ chẳng dúng bợn nhơ.

Đức Mẹ rất đáng yêu mến.

Đức Mẹ cực mầu cực nhiệm.

Đức Mẹ chỉ bảo đàng lành.

Đức Mẹ sinh Chúa tạo thiên lập địa.

Đức Mẹ sinh Chúa Cứu Thế.

Đức Nữ cực khôn cực khoan.

Đức Nữ rất đáng kính chuộng.

Đức Nữ rất đáng ngợi khen.

Đức Nữ có tài có phép.

Đức Nữ có lòng khoan nhân.

Đức Nữ trung tín thật thà.

Đức Bà là gương nhân đức.

Đức Bà là tòa Đấng khôn ngoan.

Đức Bà làm cho chúng con vui mừng.

Đức Bà là Đấng trọng thiêng.

Đức Bà là Đấng đáng tôn trọng.

Đức Bà là Đấng sốt mến lạ lùng.

Đức Bà như hoa hồng mầu nhiệm vậy.

Đức Bà như lâu đài Đavít vậy.

Đức Bà như tháp ngà báu vậy.

Đức Bà như đền vàng vậy.

Đức Bà như hòm bia Thiên Chúa vậy.

Đức Bà là cửa thiên đàng.

Đức Bà như sao mai sáng vậy.

Đức Bà cứu kẻ liệt kẻ khốn.

Đức Bà bầu chữa kẻ có tội.

Đức Bà an ủi của những người di dân.

Đức Bà yên ủi kẻ âu lo.

Đức Bà phù hộ các giáo hữu.

Nữ Vương các thánh Thiên thần.

Nữ Vương các thánh Tổ tông.

Nữ Vương các thánh Tiên tri.

Nữ Vương các thánh Tông đồ.

Nữ Vương các thánh Tử đạo.

Nữ Vương các thánh Hiển tu.

Nữ Vương các thánh Đồng trinh.

Nữ Vương các Thánh Nam cùng các Thánh Nữ

Nữ Vương chẳng hề mắc tội tổ tông.

Nữ Vương linh hồn và xác lên trời.

Nữ Vương truyền phép rất thánh Mân côi.

Nữ Vương gia đình.

Nữ Vương ban sự bằng yên.

Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế

– Chúa tha tội chúng con.

Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.

– Chúa nhận lời chúng con.

Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.

– Chúa thương xót chúng con.

Lạy Rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin cầu cho chúng con.

– Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.

Lời nguyện

Chúng con lạy ơn Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, chúng con trông cậy Đức Bà là chúa bầu chúng con, xin cho chúng con biết lòng Đức Mẹ yêu dấu con mọn này còn ở dưới thế cách xa mặt Mẹ. Đức Chúa Giêsu xưa xuống thế gian chẳng bỏ loài kẻ có tội, lại liều mình chịu nạn chịu chết vì hết cả và loài người ta; Đức Mẹ cũng một lòng theo con như vậy. Mẹ ôi! Khoan thay! Nhân thay! Chớ trở mặt đi mà chẳng nhìn chúng con, xin Đức Mẹ thương xem dạy dỗ yên ủi chúng con; con cậy Mẹ có phép tắc nhiều trên hết Thiên thần cùng trên hết các thánh. Chúng con còn ở dưới thế này như kẻ đi biển cả vậy. Đức Mẹ là như ngôi sao chính ngự ở trời bên Bắc vậy; Xin Đức Mẹ dẫn đàng cho chúng con được theo, kẻo phải xiêu chìm sa hỏa ngục vô cùng; chúng con trông Đức Mẹ cho chúng con ngày sau được vào cửa thiên đàng, xem thấy mặt Đức Chúa Giêsu cùng mặt Đức Mẹ, được chịu muôn muôn sự phúc, gồm hết mọi sự tốt lành chẳng hay hết chẳng hay cùng. Amen.

Kinh Cầu Đức Bà (2)

Xin Chúa thương xót chúng con.

– Xin Chúa thương xót chúng con.

Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

– Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

Xin Chúa thương xót chúng con.

– Xin Chúa thương xót chúng con.

Rất Thánh Đức Bà Maria.

– Cầu cho chúng con.

(Các câu sau cũng thưa như vậy)

Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời.

Rất Thánh Nữ Đồng Trinh trên hết các kẻ đồng trinh.

Đức Mẹ là con yêu quý của Đức Chúa Cha.

Đức Mẹ là Mẹ Chúa Kitô Vua.

Đức Mẹ là vinh quang của Chúa Thánh Thần.

Đức Mẹ Đồng Trinh thiếu nữ Sion.

Đức Mẹ Đồng Trinh nghèo khó và khiêm nhường.

Đức Mẹ Đồng Trinh hiền từ và vâng lời.

Đức Mẹ là tôi tớ Chúa.

Đức Mẹ là Mẹ Chúa.

Đức Mẹ là Đấng đồng công cứu chuộc.

Đức Mẹ đầy ơn phúc.

Đức Mẹ đầy vẻ xinh đẹp.

Đức Mẹ là gương mọi nhân đức.

Đức Mẹ được ơn cứu chuộc hơn hết mọi người.

Đức Mẹ là môn đệ trọn lành của Chúa Kitô.

Đức Mẹ là hình ảnh vẹn tuyền của Hội thánh.

Đức Mẹ là người nữ mới.

Đức Mẹ là người nữ mặc mặt trời.

Đức Mẹ là người nữ đội triều thiên sao sáng.

Đức Mẹ nhân lành.

Đức Mẹ từ bi.

Đức Mẹ cai quản chúng con.

Đức Mẹ là niềm vui của Dân Chúa.

Đức Mẹ là ánh huy hoàng của Hội thánh.

Đức Mẹ là vinh quang của loài người.

Đức Mẹ là Đấng cầu bầu đầy ơn phúc.

Đức Mẹ là Đấng phù hộ trung tín.

Đức Mẹ cứu giúp Dân Thiên Chúa.

Nữ Vương đầy lòng yêu mến.

Nữ Vương đầy lòng thương xót.

Nữ Vương ban sự bình an.

Nữ Vương các thánh Thiên thần.

Nữ Vương các thánh Tổ tông.

Nữ Vương các thánh Tiên tri.

Nữ Vương các thánh Tông đồ.

Nữ Vương các thánh Tử đạo.

Nữ Vương các thánh Hiển tu.

Nữ Vương các thánh Đồng trinh.

Nữ Vương các Thánh Nam cùng các Thánh Nữ.

Nữ Vương chẳng hề mắc tội tổ tông.

Nữ Vương linh hồn và xác lên trời.

Nữ Vương thế giới.

Nữ Vương trên trời.

Nữ Vương mọi loài mọi vật.

Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.

– Chúa tha tội chúng con.

Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.

– Chúa nhận lời chúng con.

Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.

– Chúa thương xót chúng con.

Lạy Đức Mẹ vinh hiển của Chúa, xin cầu cho chúng con.

– Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.

Lời nguyện

Lạy Chúa nhân từ thương xót, xin nghe lời các tôi tớ Chúa cầu khẩn. Khi chúng con đang long trọng tôn nhận Đức Maria là tôi tớ nữ của Chúa, làm Mẹ và làm Nữ Vương chúng con, thì xin cho chúng con biết phục vụ Chúa và phục vụ anh chị em chúng con ở trần gian, để chúng con được vào nước hằng sống đời đời. Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

Kinh Cầu Trái Tim Rất Thánh Đức Bà

Xin Chúa thương xót chúng con.

– Xin Chúa thương xót chúng con.

Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

– Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

Xin Chúa thương xót chúng con.

– Xin Chúa thương xót chúng con.

Chúa Kitô nghe cho chúng con.

– Chúa Kitô nhận lời chúng con.

Đức Chúa Cha ngự trên trời là Đức Chúa Trời thật.

– Thương xót chúng con.

(Ba câu sau cũng thưa như vậy)

Đức Chúa Con chuộc tội cứu thế là Đức Chúa Trời thật.

Đức Chúa Thánh Thần là Đức Chúa Trời thật.

Ba Ngôi cũng là một Đức Chúa Trời.

Trái tim Rất Thánh Đức Bà chẳng hề bao giờ mắc tội tổ tông truyền.

– Cầu cho chúng con.

(Các câu sau cũng thưa như vậy)

Trái tim Rất Thánh Đức Bà đầy ơn phúc.

Trái Tim Rất Thánh Đức Bà là tòa xứng đáng cho Đức Chúa Trời Ba Ngôi ngự.

Trái Tim Rất Thánh Đức Bà là như hòm chứa Đấng Cứu Thế.

Trái Tim Rất Thánh Đức Bà hằng đẹp lòng Đức Chúa Trời.

Trái Tim Rất Thánh Đức Bà là tòa cả sáng.

Trái Tim Rất Thánh Đức Bà hằng mến Đức Chúa Trời cho trọn.

Trái Tim Rất Thánh Đức Bà rất khiêm nhường.

Trái Tim Rất Thánh Đức Bà đã phải đóng đanh trên cây Thánh giá làm một cùng Đức Chúa Giêsu.

Trái Tim Rất Thánh Đức Bà hay thương xót mọi người.

Trái Tim Rất Thánh Đức Bà hay yên ủi kẻ âu lo.

Trái Tim Rất Thánh Đức Bà cầu bầu cho kẻ có tội và phù hộ cho kẻ lành.

Trái Tim Rất Thánh Đức Bà là Chúa bầu cho Hội thánh và là mẹ kẻ có đạo.

Trái Tim Rất Thánh Đức Bà hay làm cho kẻ mong sinh thì được cậy trông.

Trái Tim Rất Thánh Đức Bà là Nữ Vương các thánh Thiên thần và các Thánh Nam Nữ.

Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.

– Chúa tha tội chúng con.

Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.

– Chúa nhận lời chúng con.

Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.

– Chúa thương xót chúng con.

Lạy Trái Tim Rất thánh rất đáng mến Đức Bà Maria Mẹ Chúa Trời, xin cầu cho chúng con.

– Để lòng chúng con được sốt sáng nóng nảy mến Chúa như Đức Mẹ vậy.

Lời nguyện

Chúng con lạy ơn Chúa lòng lành vô cùng, Đức Chúa Giêsu là Con Chúa cùng là Con Rất Thánh Đức Bà có lòng thương chúng con thể nào, thì Chúa cũng làm cho Rất Thánh Đức Bà được lòng thương chúng con cũng thể ấy; nhân vì sự ấy chúng con xin Chúa ban ơn cho kẻ có lòng sốt sáng tôn kính Trái Tim cực thanh cực sạch Rất Thánh Đức Bà, được hợp một ý một lòng cùng Đức Chúa Giêsu, là Đấng hằng sống hằng trị làm một cùng Đức Chúa Cha, cùng Đức Chúa Thánh Thần đời đời chẳng cùng. Amen.

Kinh Cầu Các Thánh

Xin Chúa thương xót chúng con.

– Xin Chúa thương xót chúng con.

Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

– Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

Xin Chúa thương xót chúng con.

– Xin Chúa thương xót chúng con.

Chúa Kitô nghe cho chúng con.

– Chúa Kitô nhận lời chúng con.

Đức Chúa Cha ngự trên trời là Đức Chúa Trời thật.

– Thương xót chúng con.

(Ba câu sau cũng thưa như vậy)

Đức Chúa Con chuộc tội cứu thế là Đức Chúa Trời thật.

Đức Chúa Thánh Thần là Đức Chúa Trời thật.

Ba Ngôi cũng là một Đức Chúa Trời.

Rất Thánh Đức Bà Maria.

– Cầu cho chúng con.

(Các câu sau cũng thưa như vậy)

Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời.

Rất Thánh Nữ Đồng Trinh trên hết các kẻ đồng trinh.

Đức thánh Micae.

Đức Thánh Gabirie.

Đức thánh Raphae.

Các thánh Thiên thần cùng các thánh Tổng lãnh thiên thần.

Chín phẩm các thánh Thiên thần.

Ông thánh Gioan Baotixita.

Ông thánh Giuse.

Các thánh Tổ tông cùng các thánh Tiên tri.

Ông thánh Phêrô.

Ông thánh Phaolô.

Ông thánh Anrê.

Ông thánh Giacôbê.

Ông thánh Gioan.

Ông thánh Tôma.

Ông thánh Giacôbê.

Ông thánh Philípphê.

Ông thánh Batôlômêô.

Ông thánh Mátthêô.

Ông thánh Ximong.

Ông thánh Tađêô.

Ông thánh Mátthia.

Ông thánh Banabê.

Ông thánh Luca.

Ông thánh Máccô.

Các Thánh Tông đồ cùng các Thánh sử.

Các thánh Môn đệ Đức Chúa Giêsu.

Các thánh Anh hài.

Ông thánh Têphanô.

Ông thánh Lôrenxô.

Ông thánh Vixentê.

Ông thánh Phabianô cùng ông thánh Xibatianô.

Ông thánh Gioan cùng ông thánh Phaolô.

Ông thánh Côximô cùng ông thánh Đamianô.

Ông thánh Giêvaxiô cùng ông thánh Phôtaxiô.

Các thánh Tử vì đạo.

Ông thánh Xilivêtê.

Ông thánh Ghêgôriô.

Ông thánh Amrôxiô.

Ông thánh Augutinô.

Ông thánh Hiêrônimô.

Ông thánh Máctinô.

Ông thánh Nicôlaô.

Các thánh Giám mục cùng các thánh Hiển tu.

Các thánh Tiến sĩ.

Ông thánh Antôn.

Ông thánh Bênêđitô.

Ông thánh Đôminicô.

Ông thánh Phanxicô.

Các thánh Chánh tế cùng các thánh Phó tế.

Các thánh Viện tu cùng các thánh Ẩn tu.

Bà thánh Maria Mađalêna.

Bà thánh Agata.

Bà thánh Luxia.

Bà thánh Anê.

Bà thánh Xêxilia.

Bà thánh Catarina.

Bà thánh Anataxia.

Các thánh Đồng trinh cùng các thánh Thủ tiết.

Các Thánh Nam cùng các Thánh Nữ.

Chúa hằng có lòng lành.

– Chúa tha tội chúng con.

Chúa hằng có lòng lành.

– Chúa nhận lời chúng con.

Kẻo phải sự dữ.

– Chúa chữa chúng con.

(Các câu sau cũng thưa như vậy)

Kẻo phạm tội lỗi.

Kẻo phải cơn Chúa giận.

Kẻo phải chết tươi khốn nạn.

Kẻo phải chước ma quỷ cám dỗ.

Kẻo phải lòng giận, lòng ghét, lòng dữ.

Kẻo phải lòng mê tà dâm.

Kẻo phải sấm sét bão bùng.

Kẻo phải tai nạn đất động.

Kẻo phải thần khí, mất mùa, giặc giã.

Kẻo phải chết khốn nạn đời đời.

Vì phép mầu nhiệm Chúa làm người.

Vì Chúa xuống thế.

Vì Chúa sinh ra.

Vì phép rửa cùng chay thánh Đức Chúa Giêsu.

Vì Đức Chúa Giêsu chịu nạn đóng đanh trên cây Thánh giá.

Vì Đức Chúa Giêsu chịu chết và chịu táng xác.

Vì Đức Chúa Giêsu sống lại.

Vì Đức Chúa Giêsu lên trời.

Vì Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống.

Đến ngày phán xét.

Chúng con là kẻ có tội.

– Xin Chúa nghe cho chúng con.

(Các câu sau cũng thưa như vậy)

Xin Chúa tha tội chúng con.

Xin Chúa dong thứ cho chúng con.

Xin Chúa mở lòng cho chúng con ăn năn tội nên.

Xin Chúa cai trị cùng gìn giữ Hội thánh.

Xin Chúa gìn giữ Đức Giáo Hoàng cùng các phẩm trật Hội thánh, hằng ở cho xứng bậc mình.

Xin Chúa hạ kẻ làm nghịch cùng Hội thánh xuống.

Xin Chúa cho vua chúa quan quyền có đạo được bằng yên hòa thuận.

Xin Chúa cho các bổn đạo bằng yên cùng hòa thuận yêu nhau.

Xin Chúa cho các kẻ lầm lạc trở về cùng một Hội thánh và đem các người ngoại giáo vào đạo thánh Đức Chúa Giêsu.

Xin Chúa cho chúng con kính mến Chúa cùng vững lòng giữ đạo cho trọn.

Xin Chúa nhắc lòng chúng con lên ước ao những sự trên trời.

Xin Chúa trả công vô cùng cho kẻ làm phúc cho chúng con.

Xin Chúa cho linh hồn chúng con cùng anh em họ hàng và kẻ làm ơn cho chúng con, khỏi khốn nạn đời đời.

Xin Chúa cho chúng con được mùa màng cùng mọi sự lành.

Xin Chúa cho các giáo hữu đã qua đời được nghỉ ngơi đời đời.

Xin Chúa khứng nhận lời chúng con nguyện.

Lạy Con Đức Chúa Trời.

Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.

– Chúa tha tội chúng con.

Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.

– Chúa nhận lời chúng con.

Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.

– Chúa thương xót chúng con.

Chúa Kitô nghe cho chúng con.

– Chúa Kitô nhận lời chúng con.

Xin Chúa thương xót chúng con.

Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

Xin Chúa thương xót chúng con.

Lời nguyện

Chúng con thân lạy các Thánh Nam Nữ ở trên trời, chúng con là kẻ phàm hèn còn ở dưới thế này, còn sợ chước ma quỷ; các thánh đã vượt biển hiểm thế này cùng đã khỏi mọi sự dữ. Nhân vì sự ấy xin các thánh cầu cho chúng con được theo ý Đức Chúa Trời mà giữ mười sự răn cho trọn, đến ngày sau chúng con được vào cửa thiên đàng hợp lại một nhà một nước, xem thấy Đức Chúa Trời Ba Ngôi hưởng phúc vui vẻ vô cùng. Amen.

Kinh Cầu Các Thánh Thiên Thần

Xin Chúa thương xót chúng con.

– Xin Chúa thương xót chúng con.

Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

– Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

Xin Chúa thương xót chúng con.

– Xin Chúa thương xót chúng con.

Chúa Kitô nghe cho chúng con.

– Chúa Kitô nhận lời chúng con.

Đức Chúa Cha ngự trên trời là Đức Chúa Trời thật.

– Thương xót chúng con.

(Ba câu sau cũng thưa như vậy)

Đức Chúa Con chuộc tội cứu thế là Đức Chúa Trời thật.

Đức Chúa Thánh Thần là Đức Chúa Trời thật.

Ba Ngôi cũng là một Đức Chúa Trời.

Rất Thánh Đức Bà Maria.

– Cầu cho chúng con.

(Các câu sau cũng thưa như vậy)

Rất Thánh Đức Bà Mẹ Chúa Trời.

Rất Thánh Đức Bà ngự tòa trên hết Thiên thần.

Đức thánh Micae.

Đức thánh Gabirie.

Đức thánh Raphae.

Đức thánh Thiên thần gìn giữ nước Việt Nam.

Các thánh Thiên thần Thủ trấn các xứ.

Các thánh Thiên thần Sốt mến.

Các thánh Thiên thần Thông minh.

Các thánh Thiên thần Bệ thị.

Các thánh Thiên thần Cai quản.

Các thánh Thiên thần Dũng lực.

Các thánh Thiên thần Quyền phép.

Các thánh Thiên thần Tổng hiến.

Các thánh Tổng lãnh Thiên thần.

Các thánh Thiên thần.

Chín phẩm các thánh Thiên thần.

Các thánh Thiên thần là tính thiêng liêng.

Các thánh Thiên thần là trí khôn sáng láng.

Các thánh Thiên thần hằng xây quanh mọi tầng trời.

Các thánh Thiên thần cầm nhật nguyệt tinh thần soi cho thiên hạ.

Các thánh Thiên thần cai việc hành phong hành vũ.

Các thánh Thiên thần giữ việc xuân hạ thu đông.

Các thánh Thiên thần tróc quỷ trừ ma.

Các thánh Thiên thần hay làm phép lạ.

Các thánh Thiên thần chữa kẻ liệt kẻ khốn.

Các thánh Thiên thần hộ quốc trị dân.

Các thánh Thiên thần giữ hết người thế.

Các thánh Thiên thần dâng phúc đức chúng con trước mặt Đức Chúa Trời.

Các thánh Thiên thần là thày dạy dỗ chúng con.

Các thánh Thiên thần là cha nuôi kẻ mồ côi khốn nạn.

Các thánh Thiên thần là quan cai chúng con.

Các thánh Thiên thần là quân quốc Đức Chúa Trời.

Các thánh Thiên thần là sứ thần Đức Chúa Trời sai.

Các thánh Thiên thần là quyền thế người ta được cậy.

Các thánh Thiên thần bênh chúng con khi ma quỷ cáo nài.

Các thánh Thiên thần yên ủi linh hồn nơi luyện ngục.

Các thánh Thiên thần đem linh hồn kẻ lành lên thiên đàng.

Các thánh Thiên thần làm lành cho chúng con.

– Các thánh Thiên thần làm lành cho chúng con.

Kẻo gặp sự tai sự dữ.

– Các thánh Thiên thần chữa chúng con.

(Các câu sau cũng thưa như vậy)

Kẻo phải chước ma quỷ cám dỗ.

Kẻo mất lòng Đức Chúa Trời.

Kẻo khi chết phải tay ma quỷ.

Kẻo lòng mê tà dâm.

Kẻo lòng độc miệng dữ.

Kẻo hằn oán ghét nhau.

Kẻo cậy mình kiêu ngạo.

Kẻo làm biếng việc Đức Chúa Trời.

Kẻo phạm mọi tội lỗi.

Vì Đức thánh Thiên thần khỏi chước Luxiphe cám dỗ.

Vì Đức thánh Thiên thần bắt Luxiphe bỏ xuống hỏa ngục.

Vì Đức thánh Thiên thần hằng theo ý Đức Chúa Trời.

Vì Đức thánh Thiên thần hằng thấy Đức Chúa Trời liên.

Vì Đức thánh Thiên thần vâng truyền Đức Mẹ sinh đẻ đồng trinh.

Vì Đức thánh Thiên thần hát mừng Đức Chúa Giêsu ra đời.

Vì Đức thánh Thiên thần hiện bảo thánh Giuse trẩy sang nước Aicập.

Vì Đức thánh Thiên thần tiến thực Đức Chúa Giêsu trên rừng.

Vì Đức thánh Thiên thần đem linh hồn thánh Lagiarô ở nơi vui vẻ.

Vì Đức thánh Thiên thần yên ủi Đức Chúa Giêsu vào chịu nạn.

Vì Đức thánh Thiên thần truyền tin Đức Chúa Giêsu đã sống lại.

Vì Đức thánh Thiên thần truyền tin Đức Chúa Giêsu lại xuống phán xét.

Vì Đức thánh Thiên thần cho thánh Phêrô ra khỏi tù rạc.

Vì Đức thánh Thiên thần ngày tận thế rao xác người ta sống lại.

Vì Đức thánh Thiên thần phân kẻ lành kẻ dữ cho Đức Chúa Giêsu phán xét.

Chúng con là kẻ có tội.

– Cầu các thánh Thiên thần nghe chúng con.

(Các câu sau cũng thưa như vậy)

Các thánh Thiên thần cầu cho Đức Giáo Hoàng cùng cả và Hội thánh, là hết con Đức Chúa Trời.

Các thánh Thiên thần cầu cho vua chúa quan quyền sửa dân cho yên càng ngày càng thịnh.

Các thánh Thiên thần cầu cho bổn đạo nước Việt Nam càng ngày càng tin.

Các thánh Thiên thần cầu cho thiên hạ thượng hòa hạ mục.

Các thánh Thiên thần cầu cho chúng con ở khiêm nhường cùng thanh tịnh.

Các thánh Thiên thần cầu cho chúng con theo ý Đức Chúa Trời như các thánh Thiên thần ở trên thiên đàng.

Các thánh Thiên thần cầu cho chúng con kính mến Đức Chúa Trời hay thưởng vô cùng.

Các thánh Thiên thần cầu cho chúng con kính sợ phép Đức Chúa Trời hay phạt vô cùng.

Các thánh Thiên thần cầu cho chúng con kính mến các Thiên thần gìn giữ chúng con.

Các thánh Thiên thần cầu cho các nước được mùa màng cùng mọi sự lành.

Các thánh Thiên thần cầu cho kẻ đi bộ đi thủy khỏi mọi sự dữ.

Các thánh Thiên thần cầu cho kẻ liệt khỏe mạnh yên lành.

Các thánh Thiên thần cầu cho kẻ mong sinh thì khỏi tay ma quỷ.

Các thánh Thiên thần cầu cho kẻ có tội được ăn năn nên trở lại cùng Đức Chúa Trời.

Các thánh Thiên thần cầu cho linh hồn nơi luyện ngục mà đem lên nơi vui vẻ vô cùng.

Các thánh Thiên thần nghe cho chúng con.

– Các thánh Thiên thần nghe cho chúng con.

Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.

– Chúa tha tội cho chúng con.

Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.

– Chúa nhận lời chúng con.

Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.

– Chúa thương xót chúng con.

Lạy chín phẩm các thánh Thiên thần, xin cầu cho chúng con.

– Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.

Lời nguyện

Chúng con lạy ơn chín phẩm các thánh Thiên thần, là quan cai giữ mọi việc nhà Đức Chúa Trời trên trời dưới đất; chúng con là kẻ phàm hèn còn ở dưới thế này mà chưa được lên nơi vui vẻ chín phẩm các thánh Thiên thần hằng chầu chực ngợi khen Chúa trên muôn vật. Các quỷ thần dữ đã mất tòa trên trời, mà nó làm nhiều chước kẻo người ta được lên. Chúng con cậy trông chín phẩm các thánh Thiên thần hằng cầu nguyện cho chúng con được khỏi tay ma quỷ, lại xin gìn giữ dạy dỗ soi sáng chúng con cho được theo ý Đức Chúa Trời hết lòng hết sức, bắt chước chín phẩm các thánh Thiên thần giữ phép bề trên chẳng có khi sai, mà ngày sau chúng con được lên thiên đàng thờ phượng một Đức Chúa Trời Ba Ngôi, hát mừng cùng chín phẩm các thánh Thiên thần rằng: Thánh Đức Chúa Cha, Thánh Đức Chúa Con, Thánh Đức Chúa Thánh Thần; hằng vui hằng trị hằng sống đời đời. Amen.

Kinh Cầu Ông Thánh Giuse

Xin Chúa thương xót chúng con.

– Xin Chúa thương xót chúng con.

Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

– Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

Xin Chúa thương xót chúng con.

– Xin Chúa thương xót chúng con.

Chúa Kitô nghe cho chúng con.

– Chúa Kitô nhận lời chúng con.

Đức Chúa Cha ngự trên trời là Đức Chúa Trời thật.

– Thương xót chúng con.

(Ba câu sau cũng thưa như vậy)

Đức Chúa Con chuộc tội cứu thế là Đức Chúa Trời thật.

Đức Chúa Thánh Thần là Đức Chúa Trời thật.

Ba Ngôi cũng là một Đức Chúa Trời.

Rất Thánh Đức Bà Maria.

– Cầu cho chúng con.

(Các câu sau cũng thưa như vậy)

Ông thánh Giuse.

Ông thánh Giuse là dòng dõi sang trọng vua Đavít.

Ông thánh Giuse là đấng sáng láng trên hết các thánh Tổ tông.

Ông thánh Giuse là bạn Đức Mẹ Đức Chúa Trời.

Ông thánh Giuse là Đấng gìn giữ Chúa Cứu Thế.

Ông thánh Giuse là đấng đồng trinh gìn giữ Đức Nữ Đồng Trinh.

Ông thánh Giuse là cha nuôi Con Đức Chúa Trời.

Ông thánh Giuse hằng lo lắng che chở Đức Chúa Giêsu liên.

Ông thánh Giuse luôn ân cần phục vụ Chúa Kitô.

Ông thánh Giuse cộng tác vào công cuộc cứu độ loài người.

Ông thánh Giuse làm đầu Thánh gia.

Ông thánh Giuse trọn tốt trọn lành.

Ông thánh Giuse cực thanh cực tịnh.

Ông thánh Giuse cực khôn cực ngoan.

Ông thánh Giuse là đấng kiên tâm mạnh mẽ mọi đàng.

Ông thánh Giuse hay vâng lời chịu lụy cho trọn.

Ông thánh Giuse là đấng ngay chính tận trung.

Ông thánh Giuse là gương nhân đức nhịn nhục.

Ông thánh Giuse yêu chuộng nhân đức khó khăn.

Ông thánh Giuse là gương tốt lành cho các kẻ làm thợ phải soi.

Ông thánh Giuse là mẫu mực sáng láng về cách ăn nết ở trong nhà.

Ông thánh Giuse gìn giữ các kẻ đồng trinh.

Ông thánh Giuse là như cột trụ cho mọi nhà được vững.

Ông thánh Giuse là nơi nương tựa lúc gặp nguy nan.

Ông thánh Giuse yên ủi kẻ gian nan khốn khó.

Ông thánh Giuse làm cho kẻ bệnh tật được cậy trông.

Ông thánh Giuse là Đấng Bảo trợ kẻ lưu đày.

Ông thánh Giuse là Đấng Bảo trợ người sầu khổ.

Ông thánh Giuse là Đấng Bảo trợ kẻ túng nghèo.

Ông thánh Giuse là quan thày phù hộ kẻ mong sinh thì.

Ông thánh Giuse các ma quỷ kinh khiếp.

Ông thánh Giuse là đấng bảo hộ cả và Hội thánh.

Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.

– Chúa tha tội chúng con.

Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.

– Chúa nhận lời chúng con.

Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.

– Chúa thương xót chúng con.

Chúa đã đặt ông thánh Giuse làm chủ nhà Chúa.

– Cùng cai quản gia nghiệp Chúa.

Lời nguyện

Chúng con lạy ơn Đức Chúa Giêsu bởi lòng thương vô cùng đã chọn lấy ông thánh Giuse làm bạn cùng Rất Thánh Đức Mẹ Chúa; chúng con kính chuộng ông thánh Giuse là quan thày phù hộ cho chúng con ở dưới đất, thì xin Chúa ban cho chúng con được đáng ăn mày quyền thế Người cầu bầu cho chúng con ở trên trời. Amen.

Kinh Cầu Ông Thánh Phanxicô Xaviê

Xin Chúa thương xót chúng con.

– Xin Chúa thương xót chúng con.

Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

– Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

Xin Chúa thương xót chúng con.

– Xin Chúa thương xót chúng con.

Chúa Kitô nghe cho chúng con.

– Chúa Kitô nhận lời chúng con.

Đức Chúa Cha ngự trên trời là Đức Chúa Trời thật.

– Thương xót chúng con.

(Ba câu sau cũng thưa như vậy)

Đức Chúa Con chuộc tội cứu thế là Đức Chúa Trời thật.

Đức Chúa Thánh Thần là Đức Chúa Trời thật.

Ba Ngôi cũng là một Đức Chúa Trời.

Rất Thánh Đức Bà Maria.

– Cầu cho chúng con.

(Các câu sau cũng thưa như vậy)

Ông thánh Inhaxiô.

Ông thánh Phanxicô Xaviê là hiếu tử ông thánh Inhaxiô.

Ông thánh Phanxicô Xaviê lập đạo ở Phương Đông.

Ông thánh Phanxicô Xaviê giảng sự bằng yên.

Ông thánh Phanxicô Xaviê là đấng rất trọng Chúa Trời chọn mà sai giảng tên Đức Chúa Giêsu cho kẻ vô đạo.

Ông thánh Phanxicô Xaviê là nền Hội thánh ở Phương Đông.

Ông thánh Phanxicô Xaviê là lò lửa sốt mến.

Ông thánh Phanxicô Xaviê hay bênh vực kẻ có lòng tin.

Ông thánh Phanxicô Xaviê là đầy tớ Đức Chúa Cha sai cho sáng danh Người.

Ông thánh Phanxicô Xaviê theo chân Đức Chúa Giêsu cho trọn.

Ông thánh Phanxicô Xaviê là loa thổi mạnh Đức Chúa Thánh Thần.

Ông thánh Phanxicô Xaviê là cột cái đền Chúa Trời.

Ông thánh Phanxicô Xaviê là sáng soi kẻ ngoại đạo.

Ông thánh Phanxicô Xaviê là quan thầy kẻ có đạo.

Ông thánh Phanxicô Xaviê là gương nhân đức khó khăn.

Ông thánh Phanxicô Xaviê là gương nhân đức sạch sẽ.

Ông thánh Phanxicô Xaviê là gương nhân đức khiêm nhường.

Ông thánh Phanxicô Xaviê là gương nhân đức chịu lụy.

Ông thánh Phanxicô Xaviê dẫn đàng nhân đức trọn lành.

Ông thánh Phanxicô Xaviê là gậy kẻ què là sáng kẻ mù như ông thánh Gióp.

Ông thánh Phanxicô Xaviê hay cứu giúp kẻ bị phong ba.

Ông thánh Phanxicô Xaviê hay chữa kẻ liệt.

Ông thánh Phanxicô Xaviê là sự sống kẻ chết.

Ông thánh Phanxicô Xaviê các ma quỷ kinh khiếp.

Ông thánh Phanxicô Xaviê sóng gió bão táp chịu lụy.

Ông thánh Phanxicô Xaviê làm nhiều phép lạ.

Ông thánh Phanxicô Xaviê cứu kẻ hèn kẻ khốn.

Ông thánh Phanxicô Xaviê yên ủi kẻ âu lo.

Ông thánh Phanxicô Xaviê chịu khó chịu nhọc.

Ông thánh Phanxicô Xaviê vác thánh giá rất nặng Đức Chúa Giêsu.

Ông thánh Phanxicô Xaviê những ước ao sáng danh Cha Cả.

Ông thánh Phanxicô Xaviê những ước ao người ta rỗi linh hồn.

Ông thánh Phanxicô Xaviê cực thanh cực tịnh như các thánh Thiên thần.

Ông thánh Phanxicô Xaviê ái mộ con chiên Đức Chúa Giêsu như các thánh Tổ tông.

Ông thánh Phanxicô Xaviê biết sự sau như các thánh Tiên tri.

Ông thánh Phanxicô Xaviê giảng đạo như các thánh Tông đồ.

Ông thánh Phanxicô Xaviê dạy dỗ mạnh sức như các thánh Tiến sĩ.

Ông thánh Phanxicô Xaviê ước ao chịu chết vì sáng danh Đức Chúa Giêsu như các thánh Tử vì đạo.

Ông thánh Phanxicô Xaviê hãm mình như các thánh Ẩn tu.

Ông thánh Phanxicô Xaviê giữ mình như các thánh Đồng trinh.

Ông thánh Phanxicô Xaviê soi gương tốt các Thánh Nam Nữ.

Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.

– Chúa tha tội chúng con.

Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.

– Chúa nhận lời chúng con.

Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.

– Chúa thương xót chúng con.

Lời nguyện

Lạy ơn Đức Chúa Trời đã sai ông thánh Phanxicô Xaviê giảng đạo thánh cùng làm nhiều phép lạ mà soi các dân vô đạo cùng đưa vào Hội thánh làm con cái Chúa chúng con; chúng con xin Chúa xuống nhiều ơn cho chúng con được soi gương ông thánh Phanxicô Xaviê đã để cho chúng con bắt chước; chúng con xin vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.


PHẦN THỨ BA: NGẮM CÁC PHÉP LẦN HẠT


I. PHÉP LẦN HẠT MÂN CÔI

A. Năm Sự Vui

Thứ nhất thì ngắm: Thiên thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.

Thứ hai thì ngắm: Đức Bà đi viếng bà thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.

Thứ ba thì ngắm: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.

Thứ bốn thì ngắm: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.

Thứ năm thì ngắm: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.

B. Năm Sự Sáng

Thứ nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu phép Rửa tại sông Giođan. Ta hãy xin cho được sống xứng đáng là con Thiên Chúa.

Thứ hai thì ngắm: Đức Chúa Giêsu làm phép lạ tại tiệc cưới Cana. Ta hãy xin cho được noi gương Đức Mẹ mà vững tin vào Chúa.

Thứ ba thì ngắm: Đức Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám hối. Ta hãy xin cho được tin vào lòng Chúa thương xót và siêng năng lãnh nhận Bí tích Giao hòa.

Thứ bốn thì ngắm: Đức Chúa Giêsu biến hình trên núi. Ta hãy xin cho được biến đổi nhờ Chúa Thánh Thần.

Thứ năm thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lập Bí tích Thánh Thể. Ta hãy xin cho được siêng năng tham dự Thánh lễ và rước Mình Máu Thánh Người.

C. Năm Sự Thương

Thứ nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.

Thứ hai thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.

Thứ ba thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.

Thứ bốn thì ngắm: Đức Chúa Giêsu vác Thánh giá. Ta hãy xin cho được vác Thánh giá theo chân Chúa.

Thứ năm thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh giá. Ta hãy xin đóng đanh tính xác thịt vào Thánh giá Chúa.

D. Năm Sự Mừng

Thứ nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

Thứ hai thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.

Thứ ba thì ngắm: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy rẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.

Thứ bốn thì ngắm: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời. Ta hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.

Thứ năm thì ngắm: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời. Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước thiên đàng.

II. PHÉP LẦN HẠT BẢY SỰ THƯƠNG KHÓ ĐỨC BÀ

Bảy Sự Thương Khó Đức Bà

Thứ nhất thì ngắm: Khi ông thánh Simêôn ẵm kính Đức Chúa Giêsu thì nói cùng Đức Mẹ rằng: “Con Bà ngày sau nên như bia bắn và gươm sắc sẽ đâm qua lòng Bà”. Đức Mẹ nghe lời ấy thì lo buồn đau đớn như gươm sắc đâm qua lòng Đức Mẹ vậy.

Khi ngắm sự ấy, thì nguyện một Kinh Lạy Cha, bảy Kinh Kính Mừng, xin Đức Mẹ cầu cho chúng con nhớ sự thương khó Đức Chúa Giêsu cho liên, như Đức Mẹ thuở xưa. Amen.

Thứ hai thì ngắm: Khi Đức Mẹ nghe thấy thánh Thiên thần báo tin vua Hêrôđê đi tìm Đức Chúa Giêsu mà giết, thì đưa Con sang nước Ai Cập, thì Đức Mẹ rất khốn cực mọi đàng, như gươm sắc đâm qua lòng Đức Mẹ vậy.

Khi ngắm sự ấy, thì nguyện một Kinh Lạy Cha, bảy Kinh Kính Mừng, xin Đức Mẹ cầu cho chúng con được giữ nghĩa cùng Đức Chúa Giêsu cho liên, chớ làm sự gì trái nghịch mất lòng Đức Chúa Giêsu nữa. Amen.

Thứ ba thì ngắm: Khi Đức Mẹ đem Con đi lễ đền thờ Giêrusalem, mà khi trở về thì lạc mất Con, thâu đêm những lo buồn khóc lóc, như gươm sắc đâm qua lòng Đức Mẹ vậy.

Khi ngắm sự ấy, thì nguyện một Kinh Lạy Cha, bảy Kinh Kính Mừng, xin Đức Mẹ cầu cho chúng con, chớ có đi đàng tội lỗi, mà bỏ nghĩa cùng Đức Chúa Giêsu nữa. Amen.

Thứ bốn thì ngắm: Khi Đức Mẹ thấy con vác cây Thánh giá mà lên núi Calavariô, bởi cây Thánh giá nặng thì ngã xuống đất nhiều lần, mà quân dữ đạp dậy, giục đi cho chóng, thì Đức Mẹ lo buồn sầu não, hai con mắt như hai suối nước chảy xuống đau đớn thảm thiết khốn cực mọi đàng, như gươm sắc đâm qua lòng Đức Mẹ vậy.

Khi ngắm sự ấy, thì nguyện một Kinh Lạy Cha, bảy Kinh Kính Mừng, xin Đức Mẹ cầu cho chúng con vác Thánh giá theo chân Đức Chúa Giêsu cho đến trọn đời. Amen.

Thứ năm thì ngắm: Khi Đức Mẹ thấy Con ở trên cây Thánh giá phán ra bảy lời như lối của trọng để lại cho Mẹ vậy, đoạn thì gục đầu xuống mà sinh thì, thì lòng Đức Mẹ đau đớn quá sức, như gươm sắc đâm qua lòng Đức Mẹ vậy.

Khi ngắm sự ấy, thì nguyện một Kinh Lạy Cha, bảy Kinh Kính Mừng, xin Đức Mẹ cầu cho chúng con hằng nhớ bảy lời cực trọng ấy như của châu báu cha lối cho con, mà tích vào lòng chúng con cho đến trọn đời. Amen.

Thứ sáu thì ngắm: Khi ông thánh Giuse và ông thánh Nicôđêmô, tháo đanh mà đem xác Đức Chúa Giêsu xuống, thì Đức Mẹ giơ hai tay lên cho được đỡ lấy xác Con, mà khi đã được thì ôm vào lòng, liền sấp mặt xuống trên đầu Con, cùng chẳng nề những gai nhọn ở đầu Con phải mặt Mẹ, mà mặt Mẹ thì dính những máu Con, mà mặt Con thì tràn ra những nước mắt Mẹ chảy xuống. Ai suy được sự thảm thiết đau đớn trong lòng Đức Mẹ bấy giờ? Thật là như gươm sắc đâm qua lòng Đức Mẹ vậy. Đoạn lấy khăn trắng mà liệm.

Khi ngắm sự ấy, thì nguyện một Kinh Lạy Cha, bảy Kinh Kính Mừng, xin Đức Mẹ cầu cho chúng con được lòng ăn năn khóc lóc, vì tội lỗi chúng con đã phạm làm cho Đức Chúa Giêsu chịu chết làm vậy. Amen.

Thứ bảy thì ngắm: Khi cất xác Đức Chúa Giêsu mà táng trong hang đá, đoạn lấy hòn đá lớn che ngoài cử hang, thì lòng Đức Mẹ đau đớn thảm thiết như chết mà chôn trong một mồ cùng Con vậy, vì khi trước còn thấy xác Con mà còn đau đớn dường ấy, phương chi bây giờ chẳng còn thấy Con nữa, thì lòng Đức Mẹ rất khốn cực đau đớn là dường nào, như gươm sắc đâm qua lòng Đức Mẹ vậy.

Khi ngắm sự ấy, thì nguyện một Kinh Lạy Cha, bảy Kinh Kính Mừng, xin Đức Mẹ cầu cho chúng con được bỏ đàng tội lỗi mà đi đàng các nhân đức, cho được chết làm một cùng Đức Chúa Giêsu. Amen.

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu chịu nạn chịu chết, thì đã hợp như lời ông thánh Simêôn nói rằng: “Con Bà ngày sau nên như bia bắn và gươm sắc sẽ đâm qua lòng Bà”, thì chúng con xin cho được kính bảy sự thương khó Rất Thánh Đức Bà cho liên, xin Đức Bà cầu cho chúng con được ích bởi ngắm bảy sự thương khó ấy mà ra, cùng vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu đã chịu chết vì chúng con, cho ngày sau được hằng sống hằng trị làm một cùng Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần đời đòi chẳng cùng. Amen.


PHẦN THỨ TƯ: KINH DÂNG LỄ, NHỮNG KINH DỌN MÌNH CHỊU LỄ VÀ NHỮNG KINH CÁM ƠN


I. KINH DÂNG LỄ

Kinh Dâng Lễ

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu! Con dâng lễ này cùng các lễ đã làm trong ngày hôm nay khắp thiên hạ, cùng các lễ đã làm từ xưa cho đến rày và sẽ làm sau, có ý nhớ đến những sự thương khó Chúa, vì lễ này cũng là một lễ Chúa đã làm trên cây Thánh giá xưa.

Lạy ơn Đức Chúa Cha! Con xin hợp một ý cùng ý rất tốt lành và lòng sốt mến Đức Chúa Giêsu, khi dâng mình Người bữa tối sau hết, khi truyền phép Mình Thánh Người, và khi ở trên cây Thánh giá; khi ấy Đức Chúa Giêsu dâng mình thế nào, thì con cũng dâng trong lễ này như vậy nữa.

II. NHỮNG KINH DỌN MÌNH CHỊU LỄ

Lời Than Thở Trước Khi Dọn Mình Chịu Lễ

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu! Con tin Chúa là Con thật Đức Chúa Trời đã xuống thế làm người, mà dâng mình tế lễ Đức Chúa Cha, và cứu lấy linh hồn chúng con. Rầy Chúa ngự trên các tầng trời để cho các thánh vui mừng cùng đầy mọi sự thịnh, vì hằng xem thấy và kính mến Chúa; nhưng mà Chúa lại ngự trên bàn thờ để mà nuôi linh hồn chúng con nữa. Vậy con sẽ lấy gì mà trả ơn Chúa đã thương con dường ấy? Thật con phải lấy lòng tin cậy kính mến và khiêm nhường, cùng ước ao đợi trông rước lấy Chúa, vậy con tin thật vững vàng chịu lễ là chịu Mình cùng Máu Thánh và Linh Hồn Chúa, cùng tính Đức Chúa Trời ngự trong hình bánh. Dù con mắt con chẳng thấy sự gì lạ, song le con tin lời Chúa đã phán và Hội thánh truyền, chẳng dám hồ nghi sự gì sốt.

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu! Con trông cậy Chúa là Đấng sáng láng phép tắc vô cùng, lòng lành vô cùng; vậy Chúa đã biết tỏ tường những sự con thiếu thốn; bằng Chúa muốn cứu lấy thì chẳng có khó gì, Chúa lại đã dủ lòng thương mà tha phép cho con gọi Chúa là Cha, thì con cậy Cha nhân từ vô cùng sẽ ban ơn cho con được giữ đạo nên ở đời này, và ngày sau sẽ được sống làm một cùng Cha mà hưởng phúc vui vẻ đời đời, vì chưng đã có lời Chúa phán rằng: ‘Thịt Ta thật là của ăn, Máu Ta thật là của uống, ai ăn Thịt Ta và uống Máu Ta, thì được sống vô cùng”.Vậy con trông cậy phép cực trọng này sẽ làm cho con được sống như Chúa sống vì Đức Chúa Cha vậy.

Lạy ơn Chúa! Vốn con là vật gì mà Chúa chẳng nề tìm đến cùng con, thật lòng Chúa là lửa mến hằng cháy lên từ trước vô cùng.Vì một lòng thương yêu chúng con, thì Chúa đã muốn sinh ra nên như bạn hữu nghĩa thiết, cũng bởi một lòng nhân từ ấy, cho nên Chúa đã dọn một tiệc rất lớn, là Mình cùng Máu Thánh Chúa để mà nuôi linh hồn chúng con. Lạy ơn Chúa, đã chỉ một lòng thương yêu chúng con, thì con xin dâng trí khôn và hết lòng cùng hết linh hồn và xác, để làm của tế lễ một Chúa; chớ gì sống chết, con chỉ về một lòng kính mến Chúa.

Lời Than Thở Khi Gần Chịu Lễ

Lạy ơn Chúa! Con lo buồn trách mình con, vì con đã cả lòng vô phép bất nghĩa cùng Chúa, nếu con xét ý riêng con, thì con chẳng dám đến gần bàn thờ Chúa, thà tìm nơi vắng vẻ mà ăn năn khóc lóc thì hơn; nhưng mà Chúa đã phán rằng: “Hỡi những kẻ khó nhọc cùng gánh nặng, thì hết thay thảy hãy đến cùng Ta, này Ta sẽ cho các con được nghỉ”. Vậy Chúa phán lời ấy thật là gọi con đến cùng Chúa, vì chưng con đã đi đàng tội lỗi, thì đã nhọc quá, mà tội lỗi con như gánh nặng đã đè trên mình con. Dù mà xưa nay lòng con ước ao tìm sự bằng yên, song le chẳng được, có một khi con tìm đến cùng Chúa thì mới được yên mà chớ. Vậy con vâng lời Chúa mà đến cùng Chúa, như kẻ liệt tìm đến cùng thầy thuốc cho đã, như kẻ có tội tìm đến cùng Đấng có phép ban ơn cho được rỗi, như kẻ đói khát tìm của ăn và của uống cho sống. Con là dân thiếu thốn, xin Vua trời đất xuống ơn kẻo con hư đi mất; con là tôi tá khốn nạn, xin Chúa nhân từ vô cùng ghé mặt lại mà thương. Chúa là Đấng sinh ra cùng yên ủi lòng con, xin Chúa gìn giữ phù hộ cùng ban ơn cho con vui mừng; rày con ước ao rước lấy Chúa, vì Chúa muốn ngự vào lòng con để mà tỏ ra Chúa thật là Đấng cứu lấy con. Xưa Chúa ngự qua nơi nào thì xuống ơn nơi ấy, mà nhà nào chịu lấy và kính mến Chúa, thì nhà ấy liền đầy mọi ơn phúc. Vậy con mừng Chúa một ít nữa sẽ vào nhà linh hồn con. Dù mà con tin Chúa phán một lời, thì linh hồn con liền đã; nhưng mà Chúa lại muốn thêm ơn cho con, là ngự thật trong lòng con, thì con mừng cùng đội ơn Chúa lắm; xin Chúa hãy mở lòng con cho rộng rãi, hãy dựng nên lòng mới cho con được sạch, thì con mới dám rước lấy Chúa, cùng sẽ dâng lòng con làm đền thờ Chúa ngự đời đời.

Kinh Vắn Tắt Dọn Mình Chịu Lễ

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu! Con tin thật chịu lễ là chịu Mình cùng Máu Thánh và linh hồn Đức Chúa Giêsu cùng tính Đức Chúa Trời ngự trong hình bánh.

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu! Con là kẻ yếu đuối mọi đàng, chẳng biết dọn mình thế nào cho được chịu Mình Thánh Đức Chúa Giêsu cho nên, vậy con cậy lòng lành vô cùng Chúa thêm ơn sức mạnh cho con, cho được chịu ơn cực trọng này cho bằng lòng Chúa.

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu! Con có lòng mến Chúa hết lòng hết sức trên hết mọi sự, vì Cha Cả đã thương con dường này, là lấy Mình Thánh Người cho được nuôi linh hồn con.

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu! Con là kẻ rất hèn mọn, là kẻ có tội, chẳng đáng chịu Mình Thánh cực trọng Đức Chúa Giêsu.

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu! Con ước ao hết lòng hết sức cho được chịu Mình Thánh Đức Chúa Giêsu là mạch mọi sự lành.

Kinh Đọc Đang Khi Chịu Lễ

Chúng con là vật hèn, sấp mình trước mặt Đức Chúa Giêsu; chúng con đội ơn Trái Tim Cực Thánh Người đã thương chúng con vô cùng; chúng con đã phạm tội, cả và thiên hạ đã mất lòng Đức Chúa Giêsu, chúng con ăn năn đau đớn vì tội lỗi chúng con, vì tội lỗi mọi người. Xưa Đức Chúa Giêsu đã lo buồn đổ mồ hôi Máu Thánh ra, đã chịu khốn nạn nát cả và mình vì chúng con, đã chịu đóng đanh trên cây Thánh giá, đã chịu chết vì chúng con; nào còn thiếu gì mà Đức Chúa Giêsu chưa làm vì chúng con ru?

Thương ôi! Chúng con đã phụ ơn Chúa mình, đã mất lòng, đã khinh dể Con Đức Chúa Trời, chúng con đã phạm các giống tội gở lạ, đã phạm đến phép cực trọng Mình Thánh Đức Chúa Giêsu, chúng con đã làm hư Máu Thánh đã chảy ra vì chúng con.

Hỡi chúng con là kẻ khốn nạn hãy xem Trái Tim Cực Thánh đã mở ra vì chúng con; chính mình chúng con đã đâm thâu qua Trái Tim Đức Chúa Giêsu. Thương ôi! Ai sẽ ban cho chúng con chảy nước mắt ra vì tội lỗi chúng con?

Lạy ơn Trái Tim nhân lành! Chúng con là kẻ có tội, chúng con là kẻ khốn nạn; chúng con đã giết Con Đức Chúa Trời; chúng con sấp mình xin Trái Tim hay thương vô cùng tha tội cho chúng con, tha tội cho mọi người. Chớ gì chúng con đền được vì các tội lỗi người ta đã phạm xưa nay, nhất là vì những tội đã phạm đến phép Mình Thánh Đức Chúa Giêsu.

Thương ôi! Chúng con là vật gì? Trong mình chẳng có sự gì lành đáng dâng cho Đức Chúa Trời, xin Trái Tim Cực Trọng dâng công nghiệp vô cùng Đức Chúa Giêsu làm của lễ đền tội chúng con; xin Trái Tim Cực Thánh hãy kính mến Đức Chúa Trời vì chúng con. Thật là chúng con thiếu thốn mọi đàng, song le trông ơn trên trời ban cho, thì chúng con rắp lòng từ nay về sau, kính mến Đức Chúa Trời hết sức, chúng con cũng rắp lòng yên ủi Trái Tim nhân lành đã đau đớn vì chúng con. Trên trời dưới đất ngợi khen sáng danh Trái Tim Cực Thánh Đức Chúa Giêsu đời đời vô cùng. Amen.

Kinh Xin Ơn Chịu Lễ Hàng Ngày

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu rất nhân lành vô cùng, Chúa xuống thế lập công cho mọi người được sống phần linh hồn, Chúa lại lập phép Mình Thánh là lấy chính mình Chúa làm thuốc chữa tật bệnh thiêng liêng, cùng làm của ăn hằng ngày, để nuôi nấng thêm sức cho sự sống ấy được vững bền và tấn tới trong linh hồn mãi mãi.

Nay chúng con sấp mình xin Chúa, vì lòng thương, đổ ơn Đức Chúa Thánh Thần xuống cho đầy rẫy lòng mọi người; một là cho kẻ khốn nạn đang mắc tội nặng đã mất sự sống phần linh hồn, được ăn năn trở lại cùng Chúa, và được sự sống cực trọng ấy như trước; hai là cho kẻ lành kẻ có nghĩa cùng Chúa, thêm lòng sốt mến mà dọn mình chịu lễ mọi ngày, khi có thể chịu được, để những kẻ ấy, hằng ngày hằng nhờ Mình Thánh Chúa giúp sức, thì được chừa mọi tội mọn thường phạm mọi ngày, được giữ nghĩa cùng Chúa cho vững vàng, được lòng thanh sạch, lòng kính mến Chúa một ngày một hơn ở đời này, lại đời sau được sống thanh nhàn vui vẻ vô cùng. Amen.

III. NHỮNG KINH CÁM ƠN CHỊU LỄ

Kinh Cám Ơn Đức Chúa Cha

Con cám ơn Đức Chúa Cha là Đấng rất thánh phép tắc vô cùng hằng có vậy. Con xưng thật con là kẻ có tội, chẳng có công gì mà đáng chịu ơn cực trọng Mình cùng Máu Thánh Con Một Chúa, là Đức Chúa Giêsu. Con xin Chúa chớ để cho con phải phạt, một gìn giữ linh hồn con kẻo phải chước ma quỷ cám dỗ được con, cùng xin cất hết nết xấu con kẻo còn mê những sự hèn mọn thế gian, lại xin phù hộ cho con giữ một lòng kính mến Chúa trên hết mọi sự, và thương yêu người ta bằng mình con vậy; xin Chúa thêm sức cho con chịu khó bằng lòng và ở khiêm nhường vâng lời chịu lụy, cùng xin cứu lấy con cho khỏi kẻ thù, lại ban ơn cho con sửa sang mọi việc trong ngoài con, và cậy trông một Chúa cho vững, cùng xin đem con đến ăn tiệc trọng nhất, là hợp làm một cùng các thánh trên trời, mà xem thấy cùng ngợi khen Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, cho con được sáng thật mừng rỡ cùng thanh nhàn vui vẻ chẳng hay cùng chẳng hay hết. Bấy nhiêu sự ấy con xin vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu là Chúa chúng con. Amen.

Bảy Câu Đội Ơn Đức Chúa Giêsu

Con đội ơn Đức Chúa Giêsu! Con tin thật con đã được chịu Xác cùng Máu Thánh và Linh hồn Đức Chúa Giêsu cùng tính Đức Chúa Trời đã ngự vào lòng con.

Con đội ơn Đức Chúa Giêsu! Con đã được chịu Mình Thánh Chúa, dù con chẳng đáng chịu ơn cực trọng này, thì con cũng cậy lòng lành vô cùng Chúa chẳng có phạt, mà lại thương cho con được ăn mày những ích trọng bởi Mình Thánh Đức Chúa Giêsu mà ra.

Con đội ơn Đức Chúa Giêsu! Con có lòng mến Chúa hết lòng hết sức trên hết mọi sự, vì Cha Cả đã thương con dường này, là lấy Mình Thánh Người cho được nuôi linh hồn con.

Con đội ơn Đức Chúa Giêsu! Con suy về sự Chúa đã ngự vào lòng con bây giờ là Đấng sáng láng cùng tốt lành vô cùng, mà con là kẻ rất hèn mọn cùng xấu xa gớm ghiếc thì con xấu hổ lắm.

Con đội ơn Đức Chúa Giêsu muôn vàn trùng, vì Cha Cả đã thương con dường này, là đã cho con được chịu Xác cùng Máu Thánh và linh hồn Đức Chúa Giêsu cùng tính Đức Chúa Trời là mạch mọi sự lành.

Con đội ơn Đức Chúa Giêsu! Con thấy Cha Cả rộng rãi vô cùng, cùng con làm vậy, thì con chẳng dám tiếc sự gì cùng Chúa nữa; vậy con dâng trót mình con, xác và linh hồn cùng mọi sự riêng con, thì con dâng cho Chúa hết thay thảy.

Con đội ơn Đức Chúa Giêsu! Con cả lòng dám xin Chúa thêm ơn sức mạnh cho con, cho được chừa mọi tội lỗi cho trọn, cùng chịu mọi sự khó bằng lòng, và tin cậy kính mến cùng vâng theo thánh ý Cha Cả cho đến trọn đời.

Kinh Cám Ơn Mùa Giáng Sinh

Con cám ơn Chúa rất thánh là Cha và là Chúa có phép vô cùng, đã thương đến tôi tá mọn này, mà ngự vào nhà linh hồn con, thì con đội ơn Chúa lắm. Ấy bởi tội con, cho nên Chúa ngự tòa cực trọng trên trời mà sinh xuống thế gian, chọn lấy nửa đêm khi loài người cùng loài vật đang nghỉ yên, thì Chúa nên con trẻ nhỏ bởi lòng Rất Thánh Đức Bà Maria Đồng Trinh mà ra, bỗng chốc ngự trong máng cỏ.

Trước hết, Chúa các thánh đồng trinh quỳ lạy tạ ơn Chúa chuộc tội đã ra đời, vì đã chọn mình làm Mẹ; sau nữa, ông thánh Giuse cũng lạy tạ ơn vì đã chọn mình làm cha nuôi; các thánh Thiên thần ở trên trời xuống, kính lạy ngợi khen Chúa thiên đàng đã ra đời làm người, cùng truyền tin cho những kẻ chăn chiên miền ấy đến kính lạy Chúa.

Con xin hợp một ý cùng Rất Thánh Đức Bà và ông thánh Giuse, cùng các thánh Thiên thần và các kẻ chăn chiên mà thờ phượng kính lạy cùng tạ ơn Chúa hết lòng hết sức. Dù mà Chúa sinh ra trong hang đá máng cỏ, thì cũng là Chúa thật trời đất; dù mà Chúa làm con trẻ yếu đuối, thì cũng là Chúa có phép vô cùng, lấy ba ngón tay nâng nổi cả và trời đất; dù mà Chúa mới sinh ra ở thế gian, song vốn đã sinh ra trong trí Đức Chúa Cha từ trước vô vùng; dù mà Chúa sinh ra có khóc lóc, xong các thánh Thiên thần vốn hằng hát mừng ngợi khen trên thiên đàng. Chớ gì lòng con nên như hang đá cho Chúa giáng sinh; chớ gì lòng con nên như máng cỏ cho Chúa ngự.

Con lạy Chúa đã sinh xuống thế gian, có ý đem chúng con về quê thật là nước thiên đàng; vì loài người chúng con đã lạc mất, đã ra tối tăm, cho nên Chúa sinh xuống nửa đêm mà đem sự sáng cho chúng con. Chúa làm con trẻ khóc lóc cho chúng con được vui mừng. Chúa làm người rất khó khăn cho chúng con được phú quý trên thiên đàng. Chúa ở trên trời mà xuống đất cho chúng con được bỏ đất mà lên trời.

Con lạy Chúa là Chúa tóm lại mọi sự vui thật, mà đã sinh ra nơi hang đá máng cỏ mùa đông giá rét; thật Chúa là mạch mọi sự châu báu, mà đã sinh xuống thế gian thiếu thốn mọi sự, cửa nhà chẳng có phải ở đỗ nơi hang đá, chẳng ai biết Chúa là ai.

Con lạy Chúa, bởi con tham sự giàu có sang trọng thế gian, cho nên Chúa chịu thiếu thốn làm vậy, con thấy sự khó một chút thì lo buồn, ai lấy con làm hèn thì con chịu chẳng được; cho nên Chúa đã chịu khó từ thuở mới ra đời và hạ mình xuống dường ấy.

Vậy con dâng trót mình con, xác và linh hồn, cùng mọi sự thuộc về con thì con dâng cho Chúa hết thay thảy; xin Chúa sửa sang lòng con nên mới, là ở khiêm nhường vâng lời chịu lụy, yêu ở khó khăn, mến sự sạch sẽ, cho đáng Chúa ngự trị lòng con; song le con mê muội dại dột lắm, khi Chúa ngự xuống lòng con, dù mà trọn đời con dọn mình hết sức thì cũng chẳng đáng, mà Chúa cũng chẳng chấp, lại muốn ngự vào linh hồn con hàng ngày, thì con đội ơn Chúa lắm; nào con có của gì mà dâng trả nghĩa Chúa? Thật con là không. Vậy con xin cậy nhờ nhân đức sạch sẽ Đức Bà và ông thánh Giuse, và nhân đức khiêm nhường các kẻ chăn chiên làm của lễ dâng cho Chúa. Amen.

Kinh Cám Ơn Ba Vua

Con đội ơn Đức Chúa Giêsu cực cao cực trọng, đã mở lòng cho chúng con biết đạo thánh Đức Chúa Trời, là đàng cực tốt cực lành, cực vui cực sáng, lại cho con được chịu Mình Thánh Chúa ngự vào nhà linh hồn con. Vậy con là kẻ rất hèn hạ mà được hợp làm một cùng Chúa rất sang rất trọng dường ấy, thì con đội ơn Chúa muôn ngàn trùng; con xin hợp một ý cùng Ba Vua dâng của lễ mừng Chúa thế nào, thì con cũng xin dâng như làm vậy.

Con thấy Ba Vua ở nước xa mà đến lạy mừng Chúa, dù đàng xa cũng liều mình để cửa nhà của cải quân quốc cho được tìm đến cùng Chúa, mà học đàng rỗi linh hồn, là đạo thánh Đức Chúa Trời; mà hôm nay Chúa ngự vào nhà linh hồn con, thì con xin hợp một ý cùng Ba Vua mà kính mừng Chúa chẳng có khi đừng. Rày Chúa hằng sai các thày cả ở cùng chúng con mà dạy dỗ chúng con cho biết đạo thật là đàng rỗi linh hồn, thì con đội ơn Chúa lắm.

Xưa Chúa thêm sức cho Ba Vua thấy Chúa một lần, liền sẵn lòng bỏ mọi sự thế gian cho được bước lên bậc thánh, thì chúng con cậy vì công nghiệp Ba Vua, xin thêm sức cho chúng con được giữ đạo cho trọn, cùng dâng mình làm tôi Chúa cho đến sau hết. Con là vật rất hèn mọn có tội lỗi nhiều, xin Chúa lấy lửa yêu dấu mà đốt lòng con cho được kính mến Chúa một ngày một hơn.

Con ngắm của lễ Ba Vua dâng: một là vàng, hai là nhũ hương, ba là mộc dược; dâng vàng có ý thờ phượng Chúa là Vua Cả trên hết các vua, là Chúa trọng trên hết các chúa; dâng nhũ hương có ý xưng ra Chúa là Chúa thật trời đất; dâng mộc dược có ý xưng ra Chúa là Đấng Cứu Thế.

Vậy hôm nay chúng con xin bắt chước Ba Vua mà dâng ba sự này: Một là vàng nhất, là lòng kính mến Đức Chúa Trời, vì nhân đức kính mến trọng hơn các nhân đức khác; hai là nhũ hương, là lời cầu nguyện như hương xông mùi thơm tho trước tòa Đức Chúa Trời; ba là mộc dược, là sự hãm mình ăn chay đánh tội cùng mọi sự khó bằng lòng. Con lạy ơn Đức Chúa Giêsu, xin chịu lấy của lễ con dâng mà ngự trị trong lòng con liên, cùng xin cất hết nết xấu con, kẻo còn mê sự hèn thế gian, lại thêm sức cho con được siêng năng hãm mình đền tội, và kính mến Chúa trên hết mọi sự, cho con lại được hợp làm một cùng Ba Vua mà hát mừng ngợi khen Chúa trên thiên đàng đời đời. Amen.

Kinh Cám Ơn Mùa Chay

Con đội ơn Đức Chúa Giêsu đã ngự đến nhà rất hèn mọn con, đã chọn con làm một cùng Chúa; bây giờ con chẳng dám chia lòng ra, tưởng nhớ sự hèn thế gian, một đội ơn Chúa mà chớ. Con chẳng những đội ơn vì phúc trọng con mới chịu bây giờ, lại nhớ đến mọi ơn trọng khác đã xuống cho con xưa nay, mà cám ơn ấy hết lòng hết sức.

Ấy bởi tội con cho nên Chúa sinh xuống hang đá mùa đông giá rét làm người hèn vì con. Chúa có lòng thương xót vô cùng, cho nên phó mình cho quân dữ đã đóng đanh thể ấy. Con ngắm năm dấu thánh ở mình Chúa, cùng mão gai đóng trên đầu. Máu Thánh chảy xuống dòng dòng, mặt mũi thì xanh xao, liền kêu cả tiếng rằng: “Con phó linh hồn ở tay Cha” cùng gục đầu xuống giã Đức Mẹ, mà linh hồn cực trọng ấy ra khỏi xác liền sinh thì ở trên Thánh giá. Bấy giờ trời đất liền động, núi non là đá vỡ ra tan tác như thương Chúa sinh nên muôn vật, chịu nạn chịu chết cách xấu hổ dường ấy, thì trong lòng con thảm thiết đau đớn, nào có khi nào cám ơn Chúa cho nên.

Ấy Máu Thánh Cha đã chảy ra hết vì con dữ là chúng con, thì con cám ơn Chúa chẳng có khi đừng. Thật ơn này là ơn trọng nhất, vì đã chọn lấy con là kẻ rốt trong muôn vàn kẻ có tội, mà ngự vào nhà linh hồn con, âu là con có phúc lắm.

Vậy con sấp mình xuống, lấy hết lòng hết sức hết trí khôn con, mà ngợi khen Chúa rộng rãi vô cùng ngự vào nhà linh hồn con làm vậy. Nhưng mà nào con có công gì cho đáng Chúa trọng vô cùng đến viếng con? Có lẽ gì mà kẻ có tội dám ra mặt cùng Chúa ghét mọi sự trái lẽ? Chúa sáng láng vô cùng đã biết tôi tá mọn này chẳng đáng chịu ơn cực trọng các Thiên Thần chẳng được chịu, mà Chúa lại ngự đến cùng con. Mọi sự thế gian làm cho con lo buồn; kẻ thù con trước sau, thấy và xem chẳng thấy, lẽ thì khi ấy con đi tìm Chúa trước, có lẽ gì mà Chúa lại tìm con trước làm vậy?

Vậy con sấp mình xuống dưới chân Chúa mà đội ơn lòng rất nhân lành Chúa, cùng xin các thánh Thiên thần đội ơn thay vì con. Chớ gì các Thánh Nam Nữ ở trên trời xuống dạy dỗ con cho biết cám ơn Chúa cho đủ cho đẹp lòng Chúa. Amen.

Kinh Cám Ơn Mùa Phục Sinh

Con đội ơn Đức Chúa Giêsu có lòng thương xót vô cùng, chẳng những là Cha và là Chúa chuộc tội con, rày đã sống lại sáng láng tốt lành; bây giờ Chúa lại đến viếng con, thì con mừng cùng đội ơn Chúa lắm.

Con ngắm khi bà thánh Mađalêna cùng các thánh khác đi tìm Chúa ở xứ Galilêa, mà chưa thấy Chúa sống lại, thì lo buồn khóc lóc bởi có lòng kính mến Chúa, cho nên đáng Chúa đến viếng các thánh ấy thì thậm phải. Nhưng mà con xét mình con thì còn lạnh lẽo lắm, chẳng đáng Chúa đến viếng con.

Vậy con sấp mình xuống mà cám ơn những sự thương khó Chúa chịu trước sau, cùng xuống ngục tổ tông cho các thánh được vui mừng. Con lạy Chúa, là Chúa rộng rãi vô cùng, chín phẩm các thánh Thiên thần hằng chầu chực, các thánh Tổ tông trông đợi ra đời chuộc tội là thể nào, thì lòng con cũng trông đợi như thể ấy.

Các thánh xưa từ ông Abilê cho đến muôn vàn người thánh ở ngục tổ tông, những ước ao cho thấy mặt Chúa, mà linh hồn cực trọng Chúa lìa khỏi xác đoạn, liền xuống ngục tổ tông, như Cha thật đi tìm con ở chốn khách đày lâu năm. Chẳng khác gì chúng con bây giờ còn đang ở trong tù rạc là thế gian này, mà Chúa lại đến viếng con, chẳng nề đến chốn chật hẹp hôi hám, thì con đội ơn Chúa muôn vàn trùng.

Xưa ông Adong bà Evà những khóc lóc liên mãi, chẳng đáng thấy mặt Chúa; ông Noê là kẻ vâng lời Đức Chúa Trời dạy, mà đóng tàu một trăm năm; ông Abaraong là kẻ đem con mình là ông Isaác vác củi lên núi, có ý vâng lời Đức Chúa Trời dạy, giết con làm của tế lễ. Các thánh ấy đẹp lòng Chúa mà phải ở chốn ngục tổ tông lâu năm những tối tăm liên, mà bỗng chốc thấy mặt Chúa hiện ra sáng láng hơn mặt trời giờ ngọ, thì lấy làm mừng biết là dường nào. Song các thánh ấy chưa được Chúa ngự vào lòng bao giờ sốt. Phần con là kẻ cứng lòng, chẳng hay khóc lóc chẳng hay vâng lời, nhân sao cho đáng Chúa ngự vào linh hồn con?

Lạy Chúa chẳng nề chịu trăm nghìn sự thương khó vì tội lỗi con cùng cả và thiên hạ, mà chữa lấy dân rất hèn hạ là chúng con. Con ngắm khi Đức Mẹ thấy Con chịu nạn ở giữa kẻ gian dữ cùng chảy hết máu mình ra, thì Người những lo buồn khóc lóc, mà rày thấy Con sống lại ngự giữa muôn vàn đấng thánh chầu chực, thì lòng Đức Mẹ vui mừng biết là dường nào. Phương chi con là kẻ làm tôi Đức Mẹ, lại được Chúa đến viếng linh hồn tôi tá mọn này mà chẳng mừng rỡ đội ơn thì làm sao?

Bây giờ con quỳ gối chắp tay thờ lạy Chúa, là Đấng bởi trong kẻ chết đã sống lại sáng láng tốt lành, đã chẳng nề ngự đến cùng con là kẻ hèn hạ khó khăn, thì con biết mừng rỡ đội ơn Chúa thể nào cho xứng?

Vì vậy con xin hợp một ý cùng các thánh Thiên thần và các thánh Tổ tông, lạy mừng tạ ơn Chúa thể nào, thì con cũng xin lạy mừng tạ ơn Chúa như làm vậy. Amen.

Kinh Cám Ơn Sau Khi Chịu Lễ

Con cám ơn Chúa đã ngự trong lòng con, vì ơn rất trọng này, là Mình Thánh Chúa, xưa bởi lòng Rất Thánh Đức Bà Maria Đồng Trinh mà ra, sinh trong hang đá mùa đông giá rét làm người hèn ở thế gian ba mươi ba năm, chịu những sự thương khó, và khi rình chịu chết lại lối thịt máu mình nuôi linh hồn con. Cha mẹ nào thương yêu con bằng Chúa thương yêu con?

Thương ôi! Ai ngờ là Chúa rộng rãi cùng kẻ chẳng biết nghĩa làm vậy, cho nên Chúa thiên đàng cùng muôn vật chịu nên của cho kẻ hèn mọn ăn, con ngợi khen lòng Chúa đã thương yêu con dường ấy; trí con thấp hèn suy chẳng đến, sức con yếu đuối tạ ơn chẳng đủ, vì những sự cao trọng Chúa làm. Thật là quá trí cùng quá sức các đấng Chúa đã dựng nên. Ai ngờ là Đấng trọng vô cùng cả và trời đất chứa chẳng hết, mà bởi lòng thương chúng con, thì chẳng nề ẩn mình trong hình bánh nhỏ mọn cho được ngự vào linh hồn con. Chúa là chính Đấng chăn chiên cùng là của nuôi con chiên mình.

Ông thánh Bênađô suy nghĩ sự lạ làm vậy thì rằng: “Hỡi con chiên kia, con biết lấy gì mà trả nghĩa Chúa chiên yêu dấu con làm vậy?” Con suy ơn rất trọng ấy chẳng khác gì lấy hết nước biển mà đổ vào chén nhỏ vậy; thật con chẳng biết lấy lời gì mà ngợi khen Chúa cho xứng; vì con thấy Chúa yêu dấu con dường ấy, lẽ thì lòng con được sốt mến cùng mềm như sáp ong ở gần lửa mà chảy ra vậy, vì Chúa sang trọng vô cùng, hằng ngự trên các tầng trời. Các thánh hằng chầu chực Chúa, mà rày Chúa đã ngự vào lòng con là kẻ hèn, thì con suy chẳng được. Vốn Chúa hằng có lòng lành đã thương hết người thế, và các ơn Chúa ban bấy nhiêu năm trước là như mưa hằng xuống đất liền vậy; song le bây giờ Chúa làm mưa cả, vì xuống ơn rất trọng này, thì lòng con hèn chịu chẳng được. Này ơn Chúa tràn ra bề ngoài, con mắt chảy nước xuống làm chứng lòng hẹp này chịu chẳng được ơn rất trọng làm vậy. Chúa sang trọng vô cùng, hay thương kẻ hèn, hay đổi của trọng lấy của hèn, vì xưa xuống thế gian làm người, lấy tính hèn mà cho chúng con tính rất trọng, là tính Đức Chúa Trời. Bấy lâu năm trước Cha giấu lửa thật trong lòng, mà rày lửa ấy giấu chẳng được nữa, sáng cùng nóng ra ngoài cho thiên hạ biết Cha yêu con là thế nào.

Vậy Cha rất nhân khi đã toan sinh thì, thì lối cho con của cực trọng cực tốt là trót Mình cùng Máu Thánh Cha, để mà nuôi linh hồn con mọn này đời đời. Con ngợi khen Chúa làm cho thiên hạ biết Cha hằng có lòng lành, cùng phép tắc và trí khôn sáng láng vô cùng. Ai có lòng lành bằng Chúa trời đất mà thông trót mình cho loài hèn làm vậy? Ơn Chúa lắm. Xưa bởi tổ tông chúng con ăn trái cấm, cho nên thiên hạ mất sống; rày kẻ ăn của này lại được sống vô cùng. Xưa bởi tội Adong truyền thì mọi người đều mắc tội hết cả thảy; rày kẻ ăn của này, lại được sức mà chừa mọi tội lỗi. Vậy con đã được chịu Mình Thánh Chúa là ngàn mọi sự lành, song le con là kẻ rất hèn mọn, biết lấy lời gì mà ngợi khen tạ ơn cho xứng, thì con xin cùng Rất Thánh Đức Bà và các thánh cầu cùng Đức Chúa Trời xuống cho con một tàn lửa mến, là soi sáng mở lòng con biết đội ơn và ngợi khen cùng kính mến Chúa chẳng có khi đừng. Chớ gì con được sức mạnh mà xưng đạo Chúa ra trước mặt thiên hạ! Chớ gì con chịu khó cùng chịu chết chảy hết máu mình ra vì Chúa, làm chứng lòng con kính mến Chúa! Con xin hợp một ý cùng Đức Chúa Giêsu xưa khi truyền ơn cực mầu nhiệm này đội ơn Đức Chúa Cha thể nào, thì con cũng xin hợp một ý ấy mà đội ơn Chúa như làm vậy.

Con xin dâng mọi sự cho Chúa, vì con suy Chúa ở trên cây Thánh giá đã dâng cả và mình cho Đức Chúa Cha, chẳng có tiếc sự gì trong ngoài mình mà chẳng dâng, vì Chúa muốn đền tội thiên hạ, cùng tỏ ra lòng thương con mọn là chúng con. Vậy bây giờ con chịu Mình Thánh Chúa đoạn, phải dâng mọi sự cùng phó trót mình cho Chúa, vì chưng nếu con dâng mọi sự bề ngoài mà chẳng phó mình trong tay Cha, thì Cha chẳng được bằng lòng, vì con đã biết ý Cha chẳng muốn của bề ngoài cho bằng muốn sự con phó mình cho Cha; còn về phần con, dù mà con được mọi sự bề ngoài mà chẳng được nghĩa cùng Cha, thì con thiếu thốn mọi đàng. Vậy con dâng mọi sự cho Cha, mà chẳng dâng lòng con, thì Cha cũng chê; có một khi con dâng mọi sự cùng phó trót mình con, thì mới đẹp lòng Cha, vì Cha phó trót Mình cùng Máu Thánh để nuôi linh hồn con, có ý cho Cha nên của con, con lại nên của Cha. Ví bằng con tiếc mà chẳng dâng về Cha hết lòng, thì lễ dâng chẳng trọn. Vì vậy trước làm việc gì, thì con xin dâng mọi sự ở tay Cha cùng dốc lòng theo ý Cha. Song le con là kẻ rất khó khăn thiếu thốn và mê muội tối tăm. Nào biết lấy gì mà dâng cho đẹp lòng Chúa? Vì mọi sự trong ngoài con là của Đức Chúa Trời. Nào có vật gì là của riêng con? Vậy con lấy của Đức Chúa Trời cho, là linh hồn và xác, mà dâng cho Đức Chúa Trời; con mắt con chớ hề xem sự chẳng nên, lỗ tai con chớ hề nghe lời nói quấy quá, miệng lưỡi con đã nên trọng vì đã chạm đến Mình Thánh Chúa, chớ có bao giờ dám nói lời hoa tình tục tĩu, và những lời khác phạm đến Chúa cùng làm mất lòng người ta; Chúa đã ngự trong linh hồn con, thì con xin dâng trí khôn và lòng con làm đền thờ Chúa; con xin chừa các tội lỗi cùng bỏ các nết xấu, để cho con giữ mình sạch sẽ và kính thờ Chúa cho xứng.Vì vậy hễ của cải con cùng những người thuộc về con, và mọi sự riêng con, thì con dâng cho Chúa hết thay thảy; Chúa thêm cho con phần nào, hay là bớt phần nào, thì con xin chịu bằng lòng, chẳng dám cãi, một sống chết xin vâng ý Chúa mà chớ.

Vậy bây giờ con dám cầu xin vì có lời Chúa phán cùng các đầy tớ xưa rằng: “Ai lấy tên Ta mà cầu sự gì thì Ta sẽ cho”. Con suy lời Chúa phán dạy làm vậy, thì con mừng cùng đội ơn Chúa mở đàng cho con được cậy trông. Vậy con xin Chúa ban ơn cho con làm việc lành, vì Chúa đã làm gương trước cho con bắt chước như vậy. Nay Chúa đã một lòng kính mến Đức Chúa Cha và thương yêu người ta, cho nên Chúa đã muốn chịu đóng đanh trên cây Thánh giá, đổ hết máu mình ra mà chết vì Đức Chúa Cha đã định làm vậy, và Chúa có ý cứu loài người chúng con. Con xin ở hiền lành, khiêm nhường và ngay thật, cùng giữ lòng sạch sẽ và yêu ở khó khăn, cùng vâng lời chịu lụy như Chúa đã làm gương bấy nhiêu việc lành, cùng nhân đức ấy và các nhân đức khác nữa. Con xin Chúa sửa sang mọi việc con làm, mà khi con còn sống ở thế gian, thì xin gìn giữ phù hộ linh hồn và xác con được mọi sự lành bằng yên, cùng khỏi mọi chước kẻ thù; và bao giờ linh hồn đã gần ra khỏi xác, con xin được chịu các phép trong đạo thánh Chúa, để cho con được chết lành, là giữ nghĩa cùng Chúa cho đến hết hơi.

Con lại xin cho Đức Giáo Hoàng là chính đấng thay mặt Chúa mà gìn giữ các bổn đạo mọi nơi, cùng Đức Giám mục xem sóc riêng con và các đấng bậc trong Hội thánh càng ngày càng thịnh; cùng xin cho vua chúa và các nước có đạo, được hòa thuận bằng yên. Con xin Chúa phù hộ cho đấng chính quyền cai trị nước này và các đấng có chức quyền, được mọi sự lành đời này và đời sau. Con lại xin cho đạo thánh Đức Chúa Trời một ngày một sáng ra, cho cả và thiên hạ biết chính Đấng sinh nên muôn vật mà thờ phượng kính mến Người, cho ngày sau được rỗi linh hồn. Con lại xin cho bổn đạo ở khắp mọi nơi được mọi sự lành, nhất là con xin cho kẻ khốn khó vì đạo được cầm lòng nhịn nhục, cùng kẻ mắc tội trọng được trở lại ăn năn tội nên và kẻ rình sinh thì khỏi sa chước quỷ cám dỗ. Con lại xin cho cha mẹ, anh em, họ hàng, làng nước, nhà con được mọi sự thịnh về phần linh hồn và phần xác, cùng thờ phượng Đức Chúa Trời cho trọn. Sau hết con xin cho các linh hồn ở luyện ngục, nhất là các linh hồn những người đã chịu khó dạy dỗ con, cùng linh hồn ông bà, cha mẹ, anh em, họ hàng, bạn hữu cùng những kẻ xưa nay đã làm ơn cho con; được về nước thiên đàng, mà ngợi khen Đức Chúa Trời và nghỉ ngơi đời đời chẳng cùng. Amen.

Kinh Lạy Ơn Đức Chúa Giêsu Nhân Thay Cam Thay

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu nhân thay cam thay, này con sấp mình xuống trước mặt Chúa, mà lấy lòng sốt mến hết sức, cầu nguyện nài xin Chúa dủ lòng thương ban cho con được lòng tin, lòng cậy, lòng kính mến cho sốt sáng, và lòng ăn năn tội cho thật, cùng dốc lòng chừa cho vững vàng, vì khi con suy ngắm năm dấu thánh Chúa, thì con lo buồn đau đớn trong lòng lắm, mà tưởng nhớ lời tiên tri Đavít xưa nói về Chúa rằng: “Nó đã đóng đanh chân tay Ta cùng đếm các xương Ta”.

Kinh Lạy Chúa, Chúa Định Cho Con

Lạy Chúa, Chúa định cho con phải chết thế nào, cách nào, và trong giờ chết con phải chịu phiền sầu đau đớn khốn cực bao nhiêu, thì nay con xin vui lòng theo ý Chúa mà vâng chịu như làm vậy.


PHẦN THỨ NĂM: KINH NGẮM ĐÀNG THÁNH GIÁ VÀ ÍT NHIỀU KINH KHÁC


I. KINH NGẮM ĐÀNG THÁNH GIÁ VÀ ÍT NHIỀU KINH KHÁC

Kinh Ngắm Đàng Thánh Giá

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu! Chúng con ước ao ngắm mười bốn nơi thương khó Đức Chúa Giêsu trong đàng Thánh giá này, cho được kính mến trả nghĩa Đức Chúa Giêsu. Chớ gì chúng con được đến viếng những nơi thương khó ấy, như bổn đạo thành Giêrusalem, cho được lĩnh nhận các ơn bởi đàng Thánh giá mà ra; song le chúng con là con chiên lạc xa đàng, thì xin dâng lòng chúng con làm đàng Thánh giá mà ngắm cùng in vào lòng những sự thương khó Đức Chúa Giêsu đã chịu, để mà yên ủi chúng con ở chốn khách đầy này, cho ngày sau được trông cậy mười bốn nơi thương khó ấy như bậc thang đem chúng con về thiên đàng, mà hát mừng tạ ơn Đức Chúa Giêsu đời đời chẳng cùng.

Nơi thứ nhất

Quan Philatô luận giết Đức Chúa Giêsu

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, là Vua Cả trên trời dưới đất, là Đấng thiên hạ ước ao lâu đời, mà Philatô luận giết Chúa cách xấu hổ nhuốc nha dường ấy. Xin ban ơn cho con ăn năn đền tội, cho đáng Chúa cứu lấy con nơi tòa phán xét sau này.

(Sau mỗi Nơi đọc một Kinh Lạy Cha, một Kinh Kính Mừng và một Kính Sáng Danh.)

Nơi thứ hai

Đức Chúa Giêsu vác Thánh giá

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu chịu đánh nát cả và mình ra cùng vác Thánh giá nặng vì tội chúng con. Xin ban ơn cho con chịu các sự khốn khó trong bậc con, như thánh giá Đức Chúa Trời đã định cho con phải chịu mà theo chân Đức Chúa Giêsu cho trọn.

Nơi thứ ba

Đức Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ nhất

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu chịu nhiều sự khốn khó cùng nhịn đói, vác Thánh giá nặng yếu nhọc hết sức, thì ngã xuống đất. Xin ban ơn cho con giữ mình cho đến chết, chớ để con phạm tội lỗi gì mất lòng Chúa.

Nơi thứ bốn

Đức Mẹ gặp Đức Chúa Giêsu vác Thánh giá

Lạy ơn Đức Mẹ, khi trước thấy Con ra đời thì Thiên thần hát mừng, mà rầy thấy Con nát cả và mình ra trong tay quân dữ đem đi giết, thì lòng Đức Mẹ đau đớn như phải dao sắc thâu qua lòng vậy. Xin Đức Mẹ cầu bầu cho chúng con được lòng ăn năn đau đớn, và cầu cho kẻ có tội được trở lại cùng Đức Chúa Trời.

Nơi thứ năm

Ông Ximong vác Thánh giá đỡ Đức Chúa Giêsu

Khi quân dữ thấy Đức Chúa Giêsu yếu nhọc hầu chết, thì nó bắt ông Ximong vác Thánh giá đỡ Đức Chúa Giêsu. Thương ôi! Nào con chiên Chúa đâu hết mà để Thánh giá nặng cho kẻ ngoại vác làm vậy? Xin ban ơn giúp sức cho con cùng kẻ thuộc về con được chịu mọi sự khó bằng lòng như vác đỡ Thánh giá Đức Chúa Giêsu vậy.

Nơi thứ sáu

Bà Veronica trao khăn cho Đức Chúa Giêsu lọt mặt

Con khen lòng mạnh bạo bà Veronica chẳng sợ quân dữ, một mến Đức Chúa Giêsu, mà thấy cả và mình máu chảy ra, thì trao khăn cho Người lọt mặt đi. Xin in hình tượng Đức Chúa Giêsu vào lòng con, như in vào khăn bà Veronica, cho con được lòng mến Đức Chúa Giêsu cho trọn.

Nơi thứ bảy

Đức Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ hai

Các sự khốn khó Đức Chúa Giêsu chịu một ngày một hơn, gượng đi chẳng được, thì ngã xuống đất lần nữa, quân dữ đạp dậy giục đi cho chóng. Xin Đức Chúa Giêsu ban ơn cho con được giữ lòng vững vàng, đi đàng nhân đức một ngày một hơn.

Nơi Thứ tám

Đức Chúa Giêsu đứng lại yên ủi con thành Giêrusalem

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu chẳng nề chịu trăm nghìn sự thương khó, cho được đứng lại yên ủi con thành Giêrusalem, như cha yên ủi con trong cơn khóc lóc. Xin Đức Chúa Giêsu yên ủi linh hồn con cùng các con chiên nước này, như yên ủi con thành Giêrusalem vậy, chớ bỏ chúng con mồ côi làm chi.

Nơi thứ chín

Đức Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ ba

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, đã gần đến núi Calavariô, chẳng còn ai nhìn, máu đã chảy ra hết, thì ngã xuống đất một lần nữa. Ở con cháu Adong! Hãy xem Chúa mình ngã xuống đất nhiều lần làm vậy vì ai. Xin Đức Chúa Giêsu thương chúng con cho đến sau hết, chớ bỏ con mọn yếu đuối dại dột làm chi.

Nơi thứ mười

Quân dữ lột áo Đức Chúa Giêsu

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, khi quân dữ toan đóng đanh Đức Chúa Giêsu, thì nó lột áo ra hết để cho xấu hổ cùng đau đớn. Xin ban ơn cho con giữ mình cho khỏi chước ma quỷ cám dỗ.

Nơi thứ mười một

Quân dữ đóng đanh Đức Chúa Giêsu

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, chịu đóng đanh vào Thánh giá vì tội con. Xin ban ơn cho con đóng đanh xác thịt con vào Thánh giá Chúa, kẻo còn phạm tội lỗi nữa.

Nơi thứ mười hai

Đức Chúa Giêsu sinh thì trên Thánh giá

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, chịu mọi sự khốn khó cho đến gần hết hơi, thì gục đầu xuống giã Đức Mẹ mà sinh thì. Xin ban ơn cho con giữ đạo cho đến giờ sau hết, được phó linh hồn trong tay Chúa.

Nơi thứ mười ba

Tháo đanh Đức Chúa Giêsu xuống mà phó ở tay Đức Mẹ

Ai xem thấy hai ông thánh tháo đanh Đức Chúa Giêsu, mà đem xác xuống cách thảm thiết làm vậy, mà cầm nước mắt được ru? Xin ban ơn cho con gỡ mình cho khỏi các tội, như tháo đanh Đức Chúa Giêsu vậy.

Nơi thứ mười bốn

Táng xác Đức Chúa Giêsu trong hang đá

Ông thánh Giuse, ông thánh Nicôđêmô, ông thánh Gioan, tắm xác Đức Chúa Giêsu cho sạch các dấu, lấy thuốc thơm mà xức, lấy khăn sạch mà bọc cùng táng trong hang đá. Mọi sự khốn khó Đức Chúa Giêsu chịu, nào có khi nào khó khăn thiếu thốn cho bằng khi táng xác ru? Xin ban lòng mến cho con như thuốc thơm và lòng sạch sẽ như khăn sạch, cùng lòng vững vàng như hang đá, và các ơn bởi sự thương khó Đức Chúa Giêsu, cho con dọn mình chịu Mình Thánh Máu Thánh Đức Chúa Giêsu vào lòng như táng nhiệm ở đời này, cho ngày sau được xem thấy tỏ tường Đức Chúa Giêsu hằng sống hằng trị cùng Đức Chúa Cha cùng Đức Chúa Thánh Thần đời đời chẳng cùng. Amen.

Kinh Kính Thánh Giá

Con lạy Thánh Giá, con kính Thánh giá. Thánh giá là phép mầu nhiệm của lòng thương xót vô cùng: Đấng hằng sống đã chịu chết, cho người chết được sống.

Thánh giá là bàn thờ Đức Chúa Con dâng mình tế lễ Đức Chúa Cha.

Thánh giá là giường Chúa muôn vật nằm khi tắt thở.

Thánh giá là cờ Vua Cả toàn thắng đã cứu chúng con cho khỏi tay ma quỷ.

Thánh giá là tàu vượt sang qua biển, đem chúng con đến nơi vĩnh phúc.

Thánh giá là chìa khóa mở cửa thiên đàng cho chúng con được vào.

Lạy cây Thánh giá, từ xưa đến nay chẳng có cây nào sánh bầy cùng cây Thánh giá. Lạy Chúa nằm trên cây Thánh giá chịu chết vì chúng con. Amen.

Kinh Cầu Cùng Thiên Chúa Ba Ngôi

Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi, con thờ lạy Chúa. Xin Chúa giúp con quên hẳn mình con, để chỉ nhớ đến Chúa và kính mến Chúa, như thể linh hồn con đã được về thiên đàng chiêm ngắm Chúa và hưởng hạnh phúc đời đời.

Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi là Đấng vô thủy vô chung, phép tắc vô cùng, thông minh vô cùng, trọn tốt trọn lành. Xin gìn giữ con được luôn vui mừng bình an, khỏi mọi xao xuyến bối rối, xin đừng để con rời xa Chúa, xin cho mọi giây phút đời con được chìm đắm trong mầu nhiệm thâm sâu của Chúa.

Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi, là Đấng Cao Cả vô biên, sáng láng vô cùng, là Đấng hằng tạo dựng, là hạnh phúc và là niềm hy vọng của con, con hoàn toàn phó thác mình con cho Chúa, con tôn vinh Chúa, con ngợi khen Chúa, con ước ao cho mọi người thờ lạy Ba Ngôi cực thánh Chúa. Xin Chúa cho linh hồn con nên nhà Chúa ở, nên nơi Chúa nghỉ ngơi và ngự trị.

Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi, con khát khao về với Chúa để được sống đời đời. Amen.

Kinh Cầu Xin Chúa Giêsu Thày Tế Lễ Đời Đời

Lạy Chúa Giêsu là Thày Cả Thượng Phẩm vĩnh viễn đời đời, là Đấng Tế Lễ có tính Thiên Chúa, Chúa yêu dấu loài người chúng con là anh em của Chúa, trong lúc tình yêu xúc động nồng nàn không thể sánh ví được, Chúa đã lập ra chức vụ linh mục Công giáo, khác nào một dòng máu yêu mến đã vọt lên bởi Trái Tim Cực Thánh Chúa, xin Chúa đoái thương hằng tiếp tục đổ vào lòng các linh mục của Chúa những ngọn sóng tác sinh của Tình Yêu Lai Láng Vô Biên.

Xin Chúa hãy sống trong mình các linh mục của Chúa, hãy biến các linh mục ấy trở nên Chúa: hãy lấy thánh sủng Chúa mà làm cho các linh mục ấy thành những lợi khí của lòng thương xót Chúa, xin Chúa hãy hành động trong mình các linh mục và nhờ các linh mục, xin hãy làm cho các linh mục sau khi đã mặc lấy Chúa nên giống Chúa mọi đàng bởi trung thành theo gương các nhân đức đáng tôn thờ của Chúa, nhân danh Chúa và nhờ sức mạnh của Thánh Linh Chúa, các linh mục ấy làm những công việc chính Chúa đã làm cho thế gian được rỗi.

Lạy Chúa cứu chuộc các linh hồn xin hãy nhìn xem lũ người đông biết bao còn ngủ trong tối tăm lầm lạc. Xin Chúa hãy đếm số những con chiên không trung thành đang lang thang trên miệng vực sâu. Xin Chúa hãy ngắm xem lũ đông những người nghèo khổ, đói khát, dốt nát, yếu đuối; đang rên rỉ trong tình cảnh bỏ rơi.

Xin Chúa hãy trở về với chúng con, nhờ các linh mục của Chúa; xin Chúa lại sống thật trong mình các linh mục, xin Chúa hãy hành động bởi các linh mục, và lại đi qua giữa thế gian, mà giảng dạy, mà tha thứ, mà yên ủi, mà tế lễ, mà nối lại mối giây cực thánh của Tình Yêu kết hợp lòng Thiên Chúa với quả tim loài người. Amen.

Kinh Chúa Giêsu, Vua Vũ Trụ

Lạy Đức Chúa Giêsu Kitô, con nhìn nhận Chúa là Vua vũ trụ. Hết mọi sự đã tạo thành đều vì Chúa. Xin Chúa hãy thi hành hết quyền Chúa đối với con.

Con hứa lại lời hứa khi chịu phép Rửa tội: con bỏ satan, bỏ các sự sang trọng của satan, và các công việc của nó, và con hứa sẽ sống làm một người Công giáo tốt. Con lại cam đoan riêng điều này: là con sẽ hành động theo sức con, để quyền lợi của Thiên Chúa và của Hội thánh Chúa được tôn trọng.

Lạy Trái Tim Cực Thánh Đức Chúa Giêsu, con dâng cho Trái Tim các công việc mọn hèn của con, cầu được ơn này: là các tâm hồn đều công nhận vương quyền của Thánh Tâm, và như thế nước bình an của Thánh Tâm sẽ mở rộng khắp vũ trụ. Amen.

Kinh Dâng Mình Cho Trái Tim Chúa Giêsu

(đọc trong ngày Lễ Chúa Kitô Vua)

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu là Đấng rất nhân lành đã chuộc tội cả và loài người ta, xin Chúa đoái thương chúng con lấy lòng khiêm nhường đang sấp mình xuống trước bàn thờ Chúa; chúng con vốn thuộc về Chúa, cùng muốn thuộc về Chúa liên, song chúng con ước ao hợp làm một cùng Chúa cho vững vàng hơn nữa, thì ngày hôm nay, chúng con thay thảy rắp lòng đến dâng mình cho Trái Tim Cực Trọng Chúa.

Thương ôi! Có nhiều người chưa biết Chúa, lại nhiều kẻ đã lỗi các giới răn và dể duôi Chúa; xin Chúa cực khoan cực nhân thương gọi những kẻ ấy trở về làm tôi Trái Tim Cực Thánh Chúa, xin Chúa chẳng những là làm Vua các kẻ lành chẳng lìa bỏ Chúa bao giờ, mà lại làm Vua các con bội bạc đã bỏ Chúa, cùng đưa nó về nhà Cha là Trái Tim Chúa cho sớm, để nó khỏi đói khát và khỏi chết vô cùng; xin Chúa làm Vua những kẻ lạc đàng theo đạo rối, hay là bất thuận chẳng hợp với Hội thánh Chúa, thì xin Chúa dắt về đàng thật nẻo chính, để mọi người đều tin như nhau, và chóng nên một đoàn chiên theo một Chúa chiên.

Lạy Chúa, xin ban sự bằng yên, sự thong dong cho Hội thánh Chúa càng ngày càng thịnh, cho các dân các nước giữ phép đạo chính, để cho khắp tứ phương thiên hạ hết mọi người đồng thanh kêu lên rằng: ngợi khen Trái Tim Cực Thánh đã ban mọi sự lành cho chúng con; sáng danh trái Tim Cực Trọng Đức Chúa Giêsu đời đời chẳng cùng. Amen.

Kinh Đền Tạ Trái Tim Cực Thánh Đức Chúa Giêsu

(đọc trong ngày lễ Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu)

Lạy Đức Chúa Giêsu rất nhân lành, Chúa đã yêu dấu loài người quá bội, mà loài người vô tình tệ bạc, lại còn khinh mạn dể duôi; nay chúng con sấp mình xuống trước bàn thờ Chúa, hết lòng thờ phượng cung kính, cho được đền vì những sự vô nhân bất nghĩa khắp thiên hạ hằng làm sỉ nhục Trái Tim Chúa hay thương dường ấy.

Song le chúng con nhớ lại, xưa nay chúng con cũng đã lỗi nghĩa cùng Chúa như vậy, thì chúng con hết lòng ăn năn đau đớn, xin Chúa thương xót thứ tha; chúng con sẵn lòng đền tội chúng con, cùng xin đền tội những kẻ lạc xa đàng rỗi, hoặc bởi cố tình chẳng tin phục nhận biết Chúa là Đấng chăn chiên dẫn đàng chính thật, hoặc khinh dể những điều đã khấn nguyện khi chịu phép Rửa tội, mà rẫy bỏ giới răn Chúa là ách êm ái dịu dàng.

Bấy nhiêu tội đáng khóc lóc đau đớn dường ấy, thì chúng con quyết chí đền hết thay thảy, lại dốc lòng đền riêng những tội này, như cách ăn ở buông tuồng mất nết, những thói tục xấu xa làm dịp cho kẻ hãy còn thanh sạch mất lòng khiết tịnh, tội bỏ chẳng giữ các ngày lễ, sự nói lộng ngôn phạm đến Chúa cùng các thánh, những lời sỉ nhục bỉ báng Đấng thay mặt Chúa cùng các Đấng làm thày, những điều ơ hờ khinh dể cùng những tội gớm ghê phạm đến chính phép Bí tích mến yêu; sau hết chúng con xin đền tội chung các nước hằng chống cưỡng chẳng nhận quyền, cùng chẳng vâng phục lời Hội thánh Chúa truyền dạy. Chớ gì chúng con được đổ máu ra mà rửa sạch bấy nhiêu tội ấy; ít là chúng con xin dâng công đền tội xưa Chúa đã dâng cho Đức Chúa Cha trên cây Thánh giá, mà rầy còn dâng trên bàn thờ mọi ngày, lại xin dâng công nghiệp Đức Mẹ Đồng Trinh và các thánh cùng các kẻ lành, cho được đền vì những sự vô phép mất lòng Chúa.

Chúng con thật lòng hứa cùng Chúa, từ nay về sau, nhờ ơn Chúa giúp, thì chúng con sẽ giữ đức tin vững vàng, ăn ở thanh sạch, giữ luật Evan cho trọn, nhất là luật yêu người, cho được bù lại những tội chúng con, cùng tội thiên hạ đã phụ ơn bội nghĩa cùng Chúa hay thương dường ấy, lại hết ngăn ngừa kẻ người ta còn phạm đến Chúa, cùng khuyên dụ cho nhiều người trở lại theo chân Chúa.

Lạy Đức Chúa Giêsu cực khoan cực nhân! Chúng con cậy vì lời Đức Nữ Đồng Trinh Maria đã đồng công chuộc tội cầu bầu, xin Chúa nhận lễ đền tội chúng con thật lòng kính dâng mà tạ Chúa, cùng xin ban cho chúng con được ơn bền đỗ, giữ lòng trung tín, lo việc bổn phận làm tôi Chúa Cho đến trọn đời, cho ngày sau chúng con hết thảy được về quê thật, là nơi Chúa hằng sống hằng trị cùng Đức Chúa Cha và Đức Chúa Thánh Thần đời đời chẳng cùng. Amen.

Kinh Chầu Mình Thánh

Con lạy Đức Chúa Giêsu hằng ngự trên bàn thờ đêm ngày liên mãi vì lòng thương loài người ta, và lấy lòng nhân từ thương xót mời gọi chờ đợi cùng chịu lấy mọi kẻ đến cùng Chúa. Con tin thật vững vàng Chúa ngự trong phép Mình Thánh, dù mà con rất hèn hạ con cũng cả dám sấp mình xuống thờ lạy đội ơn Chúa vì mọi ơn Chúa đã xuống cho con, nhất là vì Chúa đã lập phép Mình Thánh phó mình cho con cùng đã ban Mẹ Chúa, là Rất Thánh Đức Bà Maria, làm quan thày bầu cử cho con và đã mở lòng con đến chầu Mình Thánh Chúa trong nhà thờ này bây giờ.

Hôm nay con thờ lạy Trái Tim Chúa đáng mến vô cùng, hay thương vô cùng, trước là cho được tạ ơn Chúa đã lập phép cực trọng Mình Thánh Chúa, sau là cho được đền vì tội lỗi những kẻ vô đạo, kẻ rối đạo và kẻ có đạo đã phạm đến phép Mình Thánh Chúa từ xưa đến nay. Sau nữa dù mà con chầu Mình Thánh Chúa ở đây, nhưng mà lòng con ước ao cho được chầu Chúa nơi các nhà thờ có Mình Thánh Chúa, nhất là những nơi người ta bỏ chẳng chầu Mình Thánh Chúa.

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, con kính mến Chúa hết lòng hết sức, con lo buồn ăn năn trách mình con vì bấy lâu nay nhiều lần con đã mất lòng Chúa là Đấng nhân lành vô cùng dường ấy. Từ nay về sau, trông ơn Chúa giúp sức, con quyết chí sửa mình chẳng còn dám mất lòng Chúa nữa. Dù mà con rất hèn mạt, con cũng xin dâng trót mình con cho Chúa. Trí khôn ý muốn, mọi sự lòng con yêu chuộng ước ao cùng các sự khác thuộc về con, thì con dâng cho Chúa hết thay thảy chẳng dám tiếc sự gì cùng Chúa nữa. Từ này mà đi Chúa muốn định cho con thể nào, con vâng bằng lòng thể ấy. Con chẳng xin, chẳng muốn đí gì, chỉ xin, chỉ muốn cho con được kính mến, được giữ nghĩa cùng Chúa cho đến hết hơi cùng vâng theo thánh ý Chúa cho trọn mà thôi.

Con xin Chúa thương đến các linh hồn nơi luyện ngục, nhất là những linh hồn kẻ khi còn sống có lòng kính mến Mình Thánh Chúa và trông cậy Rất Thánh Đức Bà cách riêng. Con lại xin Chúa thương đến các kẻ có tội cho nó được ăn năn sửa mình lại nữa.

Sau hết dù con có yêu mến ước ao sự gì, vật gì, thì con cũng hằng xin hợp một ý cùng Trái Tim rất nhân lành Chúa mà dâng sự ấy vật ấy làm một cùng Trái Tim Chúa cho Đức Chúa Cha, xin Người nhận lấy cùng nghe lời con cầu xin vì công nghiệp Chúa. Amen.

Kinh Viếng Hang Đá Giáng Sinh

Lạy Chúa Giêsu Hài Đồng, là con Đức Chúa Cha hằng có đời đời, Chúa đã giáng sinh làm người để cứu độ trần gian, chúng con hợp cùng Đức Mẹ và thánh Giuse mà thờ lạy tạ ơn kính mến Chúa, chúng con đồng thanh với các Thiên thần và các mục đồng mà chúc tụng rằng:

“Vinh danh Thiên Chúa trên trời

Bình an hạnh phúc cho người trần gian”.

Chớ gì lòng chúng con nên như hang đá cho Chúa giáng sinh, chớ gì lòng chúng con nên như máng cỏ cho Chúa ngự.

Lạy Đức Mẹ Maria, Mẹ đã sinh Chúa Giêsu cho loài người, xin giúp chúng con hăng hái loan truyền mầu nhiệm Giáng sinh và Nhập thể khắp nơi. Lạy Đức Mẹ Maria là Mẹ Thiên Chúa, là Mẹ uy quyền cao sang, xin cho Tổ quốc và Giáo hội Việt Nam muôn ơn lành hồn xác; cho mọi người nhận biết Chúa Giêsu là Chúa Cứu Thế, và thương yêu nhau như Chúa truyền dạy.

Lạy Thánh Cả Giuse, là Đấng thay mặt Đức Chúa Cha nuôi dưỡng Chúa Giêsu ở trần gian, là Đấng rất mạnh thế hằng cầu bầu cùng Con Thánh của Người bênh vực che chở chúng con, xin cho chúng con biết sống đơn sơ khiêm nhường, chăm chỉ làm việc, mộ mến suy ngắm và thực hành Lời Chúa, để chúng con được sống an vui như Thánh Gia xưa.

Lạy Chúa Giêsu Hài Đồng, Đức Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse, xin cho chúng con lĩnh được những ơn rất trọng bởi mầu nhiệm Nhập thể. Amen.

Kinh Cầu Cùng Chúa Giêsu Hài Đồng

Lạy Chúa Giêsu Hài Đồng, con chạy đến cùng Chúa, xin Chúa, vì Rất Thánh Đức Mẹ Maria, mà thương giúp con. Con tin thật vững vàng, Chúa là Thiên Chúa quyền phép vô cùng sẽ cứu chữa con, và ban mọi ơn lành cho con.

Lạy Chúa Giêsu Hài Đồng, con ăn năn ghét các tội con đã phạm, xin Chúa nhân từ vô cùng tha tội cho con, và giúp con dốc lòng chừa các tội ấy. Con xin dâng mình cho Chúa, và sẵn lòng thà chịu mọi hình khổ chẳng thà làm mất lòng Chúa. Từ nay, con trung thành làm tôi Chúa, và vì lòng mến Chúa, con quyết chí thương yêu mọi người.

Lạy Chúa Giêsu Hài Đồng, chớ gì con được hợp với Rất Thánh Đức Mẹ Maria, thánh Giuse, các thánh và các Thiên thần ở trên thiên đàng mà ngợi khen Chúa đời đời. Amen.

Kinh Thánh Gia

Lạy Ba Ngôi cực thánh của trần gian, là Chúa Giêsu, Đức Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse, xưa đã cùng nhau sống hòa thuận êm vui, đã sống cao siêu thánh thiện dưới hình thức đơn giản và dễ bắt chước trong một nhà bé mọn ở thành Nadarét.

Lạy Thánh gia, là gia đình đáng kính mến, đáng tôn thờ, là gia đình gương mẫu hoàn hảo, xin thương chúng con, xin thương các gia đình Công giáo.

Xin ban cho các gia đình được lòng sùng kính và chăm chú theo gương Thánh gia, để đời này chúng con được sống hòa thuận êm vui, đẹp lòng Cha trên trời như Thánh gia xưa, và đời sau được hưởng phúc thật, phúc hoàn toàn và vĩnh viễn, trong gia đình Ba Ngôi Thiên Chúa, là một Chúa Cả hằng có đời đời. Amen.

Kinh Thờ Lạy Mình Và Máu Cực Thánh Chúa Giêsu

Lạy Chúa Ba Ngôi Cực Thánh, là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, con tin, con thờ lạy, con trông cậy và kính mến Chúa.

Con xin dâng cho Chúa của rất quý báu là Mình Máu linh hồn và thần tính Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, đang ngự trong các nhà chầu ở khắp thế gian.

Con xin dâng cho Chúa mọi hy sinh của con, hợp với những đau khổ của Đức Giêsu Kitô và Đức Maria, Mẹ Chúa, để xin Chúa tha thứ cho những người không tin, không thờ lạy, không trông cậy, không kính mến Chúa, và xin cho những kẻ có tội được ơn hối cải.

Vì công phúc vô cùng của Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu, và nhờ sức mạnh cầu bầu của Trái Tim Vô Nhiễm Đức Maria, con xin Chúa ban cho các nước được hòa thuận bằng yên, và nước Việt Nam được bình an thịnh vượng.

Lạy Ba Ngôi Cực Thánh, con ước ao sống kết hợp với Chúa để nên đền thờ Chúa ngự. Amen.

Kinh Thờ Lạy Chúa Giêsu Ngự Trong Phép Mình Thánh

Lạy Chúa Giêsu ẩn mình trong phép Bí tích mến yêu, chúng con thờ lạy Chúa. Chúa ngự đây để an ủi chúng con đang sống ở thế gian này.

Chúng con xin dâng mình chúng con cho Chúa, chúng con muốn thuộc trọn về Chúa và nên thánh thiện như ý Chúa muốn.

Chúng con cám ơn Chúa, vì hằng ngày chúng con được chầu Mình Thánh Chúa, và được rước Chúa vào linh hồn chúng con. Xin Chúa tha thứ hết mọi tội lỗi chúng con đã phạm đến phép Mình Thánh.

Chúng con xin hứa, sẽ cổ động cho nhiều người tôn sùng Chúa ngự trong phép Mình Thánh, và siêng năng rước lễ.

Lạy Chúa Giêsu đang ngự trong phép Mình Thánh, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con dâng mình cho Chúa, xin Chúa chúc phúc cho chúng con và gia đình chúng con. Amen.

Kinh Dâng Mình Cho Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu Vua Và Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ Maria Nữ Vương

Lạy Chúa Giêsu Kitô Vua! Lạy Đức Mẹ Maria Nữ Vương! Chúng con dâng linh hồn và xác chúng con, gia đình chúng con, Địa phận chúng con cho Trái Tim Cực Thánh Chúa và Trái Tim Vẹn Sạch Mẹ.

Chúng con nguyện xin cho Tổ quốc và Giáo hội Việt Nam được bình an thịnh vượng; cho Địa phận chúng con được phát triển, được thêm đạo đức, cho các giám mục, linh mục, nam nữ tu sĩ, chủng sinh và các giáo hữu được sốt sáng hăng hái làm việc mục vụ và tông đồ.

Chúng con xin hứa cùng Chúa, chúng con sẽ siêng năng dự lễ, rước lễ, chầu Mình Thánh và sùng kính ngày thứ sáu đầu tháng; chúng con xin hứa cùng Đức Mẹ, chúng con sẽ siêng năng lần hạt Mân Côi, theo gương các nhân đức của Mẹ, và sùng kính ngày thứ bảy đầu tháng.

Lạy Chúa Giêsu Kitô Vua! Lạy Đức Mẹ Maria Nữ Vương!

Chúng con tin rằng, nhờ sự dâng mình cho Trái Tim Cực Thánh Chúa và Trái Tim Vẹn Sạch Mẹ, chúng con sẽ được nhiều ơn lành hồn xác đời này, và được hưởng hạnh phúc vô cùng đời sau. Amen.

Kinh Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu

Lạy Chúa Giêsu, Trái Tim Cực Thánh Chúa là tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa; chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa. Chúa đã lập phép Mình Thánh để chính Chúa làm của ăn của uống nuôi dưỡng các linh hồn, và ban sự sống thiêng liêng cho loài người. Chúng con xin Chúa cho các giám mục, linh mục, nam nữ tu sĩ và giáo hữu có tình yêu nồng nàn để phục vụ Hội thánh và các linh hồn.

Lạy Chúa Giêsu, Trái Tim Cực Thánh Chúa là sức mạnh của Thiên Chúa toàn năng, chúng con trông cậy vào ơn Chúa, tin tưởng vào lòng thương xót Chúa. Xin Chúa cho hết thảy chúng con cố gắng làm việc thiện hàng ngày, mà việc trọng nhất là dâng lễ, dự lễ, rước lễ, hãm mình hy sinh, để thực hiện ý Chúa trong bổn phận mỗi người chúng con.

Lạy Chúa Giêsu, Trái tim Cực Thánh Chúa là sự khôn ngoan của Chúa Thánh Thần, Chúa đã để một người lính lấy giáo mở Trái Tim Chúa, cho chúng con được tiến vào tận đáy lòng Chúa mà học hỏi các mầu nhiệm thiên linh. Xin cho các đấng bậc trong Hội Thánh chăm chỉ học và giảng Lời Chúa, cho các tâm hồn bé mọn thấu hiểu mầu nhiệm Nước Trời như Chúa đã cầu nguyện cho họ.

Lạy Trái Tim cực Thánh Chúa Giêsu, xin cho các giám mục, linh mục, nam nữ tu sỹ và giáo hữu sống thánh thiện, trở nên muối và ánh sáng cho thế gian. Lạy Đức Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Đức Thánh Micae, hai thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô, xin cho chúng con chu toàn các công việc mục vụ và tông đồ theo thánh ý Chúa. Amen.

Kinh Chúa Thánh Thần

Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần, xin xuống sáng thật cho chúng con. Đức Chúa Thánh Thần là Cha thật chúng con, hay nuôi những kẻ khó khăn, là Chúa rộng rãi, là ngàn mọi phúc đức, là sáng láng hay soi hết lòng người ta, xin xuống cho chúng con. Cha rất nhân hay yên ủi kẻ âu lo, vào trong linh hồn chúng con cho được vui mừng, khỏi khó nhọc mà được nghỉ, khỏi sốt mà được mát, khỏi khóc lóc mà được vui thật; lại xin sáng cực trọng vào trong linh hồn kẻo còn tối. Đức Chúa Thánh Thần chẳng có phù hộ thì chẳng được phúc gì, cùng chẳng được khỏi tội lỗi. Chớ gì Cha rất khoan, rửa linh hồn chúng con kẻo còn dơ, tưới nước cực thánh kẻo còn khô, lấy thuốc thánh sủng chữa dấu tích trong linh hồn chúng con cho đã! Chớ gì uốn sự cứng trong linh hồn chúng con cho dịu, che lòng lạnh cho ấm, bảo đàng thật kẻo lạc mà sa hỏa ngục vô cùng! Cha rất khoan! Chớ gì xuống cho chúng con bẩy ơn cả rày cho công thật mà ngày sau được rỗi linh hồn và vui vẻ vô cùng ở trên trời. Amen.

Kinh Cầu Xin Hòa Bình

Lạy Chúa là Thiên Chúa Hòa Bình, Chúa đã dựng nên loài người theo lượng từ bi Chúa, để chúng con được thông phần vào vinh quang Chúa.

Chúng con chúc tụng và cảm tạ Chúa, vì Chúa đã sai Con Yêu Dấu Chúa, là Đức Giêsu Kitô, đến thế gian; Người đã từ cõi chết sống lại, là Đấng Cứu Độ, là nguồn gốc hòa bình và là mối dây nhân ái.

Chúng con chúc tụng và cảm tạ Chúa, vì Chúa Thánh Thần, là Thần Trí Hòa Bình của Chúa, đã làm nảy sinh trong thời đại chúng con những khát vọng, những nỗ lực và những công việc, để tình thương thay thế hận thù, cảm thông thay thế đố kỵ, hợp nhất thay thế chia rẽ.

Lạy Chúa là Cha đầy tình thương xót, xin thương đến tất cả những ai đang hy sinh, đau khổ và phải chết, để làm cho thế giới được sống trong tình bác ái anh em.

Chúng con biết rằng chúng con không thể xây dựng hòa bình, nếu chính chúng con không có tâm hồn bình an. Kinh Thánh dạy: ơn phúc của Chúa Thánh Thần là yêu thương, vui mừng, bình an. Xin cho chúng con có trái tim yêu thương khi phục vụ mọi người, có cuộc sống vui tươi khi biết mình là con cái Chúa, và có tâm hồn bình an khi không vướng mắc tội lỗi.

Lạy Chúa, Con Chúa đã hứa ban bình an cho chúng con. Xin Chúa cho mọi dân tộc, thuộc mọi màu da, mọi tiếng nói, được sống trong Nước công chính, yêu thương và bình an của Chúa. Xin cho Tổ quốc và Giáo hội Việt Nam được bình an thịnh vượng, cho thế giới được hòa bình bền vững lâu dài. Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, Danh Chúa thật cao cả trên khắp địa cầu. Amen.

Kinh Dâng Nhà Và Dâng Mình

(đọc trước khi đi ngủ)

Lạy Chúa Giêsu, xin hãy thăm viếng nhà chúng con, xin trừ khử khỏi đây ma quỷ và các kẻ thù linh hồn chúng con. Trước khi tắt thở, Chúa đã phó linh hồn trong tay Đức Chúa Cha. Chúng con sắp đi ngủ, chúng con xin phó linh hồn và xác chúng con cho Chúa. Xin Chúa tha hết mọi tội lỗi chúng con như Chúa đã tha thứ cho người trộm lành.

Lạy Đức Mẹ Maria, chúng con nhìn nhận Mẹ là Nữ Vương cai trị gia đình chúng con, chúng con xin dâng mọi người mọi vật trong nhà này cho Mẹ. Xin Mẹ phù hộ gìn giữ chúng con đêm nay khỏi mọi tai nạn phần hồn phần xác.

Lạy Thánh Cả Giuse, Người đã chết êm ái dịu dàng bên cạnh Chúa Giêsu và Đức Mẹ Maria, trong đêm nay, xin cho chúng con được luôn nhớ đến mầu nhiệm Phục sinh của Chúa và mầu nhiệm Hồn Xác Lên Trời của Đức Mẹ.

Giêsu Maria Giuse, xin cứu chúng con khỏi mọi tội lỗi và chúc phúc cho chúng con. Xin cho các linh hồn ở luyện ngục được lên thiên đàng.

Xin Thiên thần Chúa đã đặt coi sóc nhà chúng con, và các Thiên thần Bản mệnh chúng con, gìn giữ chúng con đêm nay ngủ bằng yên, để sáng mai chúng con thức dậy lấy lại sức khỏe phần xác, có thể phục vụ Chúa và anh chị em chúng con một cách nhiệt thành hơn. Amen.

Kinh Cầu Xin Cho Được Chết Lành

Lạy Chúa, con đến sấp mình trước mặt Chúa uy nghi đáng tôn thờ, xin Chúa ban cho con ơn trọng sau hết là ơn được chết lành. Dù con đã mắc tội lỗi xấu xa thế nào, thì xin Chúa cũng ban cho con được kết thúc đời con một cách tốt lành, là được chết đang lúc có ơn nghĩa cùng Chúa.

Xin Chúa cho con được chết như các thánh Tổ tông, không chút luyến tiếc thung lũng đầy nước mắt này để lên quê thật là nước thiên đàng.

Xin Chúa cho con được chết trong tay Chúa Giêsu và Đức Mẹ Maria như thánh Giuse thuở xưa, xin cho miệng lưỡi con hằng kêu hai tên cực trọng ấy luôn, hy vọng được hạnh phúc muôn đời.

Xin Chúa cho con được chết như Chúa Giêsu đã chết trên Thánh giá, xin cho con được chê ghét mọi tội lỗi và vui lòng chịu mọi đau khổ.

Xin Chúa cho con được chết như Đức Nữ Đồng Trinh Maria đã chết vì lòng kính mến khao khát nồng nàn được kết hợp với Chúa.

Xin Chúa cho con và cả gia đình con được chết lành như Thánh Cả Giuse.

Xin Chúa cho Thiên thần Bản mệnh gìn giữ linh hồn con, cho Đức thánh Micae và cho thánh Quan thày đừng bỏ con trong giờ chết.

Lạy Chúa Giêsu, lạy Đức Mẹ Maria, xin cho các linh hồn ở luyện ngục được lên thiên đàng hưởng hạnh phúc thanh nhàn đời đời. Amen.

Kinh Xin Đức Mẹ Ban Ơn Chết Lành

Lạy Đức Mẹ Maria, là nơi ẩn náu êm ái của những kẻ tội lỗi, xưa mẹ đã đau đớn chứng kiến Chúa Giêsu chết trên Thánh giá, thì nay, khi mà linh hồn con sắp lìa trần, xin Mẹ thương xót và giúp đỡ con. Xin Mẹ xua đuổi ma quỷ xa khỏi con, xin mẹ dẫn đưa con tới trước tòa Đấng thẩm phán cao cả.

Lạy Nữ Vương rất yêu dấu, xin Mẹ đừng bỏ con. Trong giờ phút khủng khiếp ấy, thì ngoài Chúa Giêsu, chỉ còn Mẹ là sức mạnh và là niềm an ủi của con. Xin Mẹ cầu cùng Chúa Giêsu là Đấng nhân lành ban cho con được chết đang khi ôm hôn chân Mẹ, cho con được thở hơi cuối cùng đang khi con nhớ đến năm dấu thánh Chúa, và luôn than thở rằng: Lạy Chúa Giêsu, lạy Mẹ Maria, con dâng trái tim con và linh hồn con cho Chúa và cho Mẹ.

Lạy Đức Mẹ Maria, xin cho các linh hồn ở luyện ngục được lên thiên đàng hưởng mặt Chúa đời đời. Amen.

Kinh Dâng Cả Loài Người Cho Trái Tim Vô Nhiễm Đức Bà Maria

Lạy Nữ Vương Rất Thánh Mân Côi, là Mẹ phù hộ các giáo hữu, là nơi ẩn náu của loài người, là Đấng toàn thắng trong các trận giao tranh vì Chúa, chúng con sấp mình trước ngai Mẹ, nài xin Mẹ, và tin chắc sẽ được Mẹ thương xót ban ơn cứu giúp trong buổi gian nan này. Chúng con chẳng dám cậy công lênh gì, một cậy nhờ lượng hải hà lòng từ ái Mẹ.

Trong lúc loài người mắc cơn khủng khiếp này, chúng con chỉ một niềm phó thác và hiến dâng cho Mẹ, cho Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ, trót mình chúng con; chẳng những hợp một cùng cả Hội thánh là mình mầu nhiệm Đức Chúa Giêsu Con Mẹ, rầy đang phải khốn khổ nhiều nơi đau thương nhiều cách, mà lại hợp một cùng cả thế giới đang bị xâu xé bởi những bất bình hằn học, đang bị thiêu đốt bởi những căm hờn cháy lên như cơn hỏa hoạn, đang bị khổ cực bởi chính tội mình gây ra.

Xin Mẹ rủ lòng thương xót bấy nhiêu cuộc tàn phá vật chất và tinh thần, bấy nhiêu điều đau khổ, bấy nhiêu cơn khốn cực của biết bao cha mẹ vợ chồng anh em cùng những trẻ con vô tội. Xin thương xót bấy nhiêu mạng người phải ngắt đứt trong tuổi tươi xanh, bấy nhiêu thân thể phải xé nát trong cuộc tàn sát gớm nghê, bấy nhiêu người phải đau khổ và đang hấp hối, bấy nhiêu người mắc cơn nguy hầu mất linh hồn đời đời.

Lạy Mẹ hay thương xót, xin Mẹ cầu cùng Chúa ban cho chúng con được bình an, và nhất là ban những ơn có thể trong chốc lát thay đổi lòng người, những ơn sửa soạn, xây dựng, và làm cho vững hòa bình.

Lạy Nữ Vương Hòa Bình, xin cầu cho chúng con và ban cho thế giới khỏi giặc giã, được bình an là điều muôn dân mong ước; bình an trong sự thật, trong công bằng, trong yêu mến như Chúa Kitô truyền dạy.

Xin Mẹ ban cho các nước được bình an trong ngoài hồn xác, mong rằng: trên một thế giới trật tự yên vững, Nước Chúa được mở rộng khắp nơi.

Lại xin Mẹ che chở những người chưa tin và những kẻ đang nằm trong bóng tối sự chết. Xin ban cho họ được bình an, cùng được nhờ Mặt Trời Chân Lý soi cho, và được hợp cùng chúng con, trước mặt Đấng Cứu Thế duy nhất của loài người, hát mừng rằng: “Vinh danh Chúa Cả trên trời, và bình an dưới thế cho những người có lòng ngay lành”.

Còn những dân phân rẽ khỏi Hội thánh hoặc vì nhầm, hoặc vì bất thuận, nhất là những dân có lòng thành kính Mẹ cách riêng, không nhà nào không kính ảnh Mẹ (có khi ngày nay phải cất giấu, để mai sau trưng bầy). Xin cho họ được bình an và trở về đoàn chiên duy nhất của Chúa Kitô, dưới quyền một Đấng chăn chiên duy nhất và chính thực.

Xin cho Hội thánh được bình an và tự do hoàn toàn, xin Mẹ ngăn những ý tưởng tân ngoại giáo đang dấy lên như cơn đại hồng thủy. Xin cho các giáo hữu thêm lòng yêu mến đức trinh khiết, chuyên cần giữ đạo và sốt sắng việc tông đồ, để kẻ thờ Chúa ngày càng thêm công và thêm số.

Sau nữa cũng như cả Hội thánh và cả loài người đã được hiến dâng cho Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu Con Mẹ, để một khi Hội thánh và loài người đã đặt hết hy vọng vào Trái Tim Cực Thánh Chúa, Trái Tim Cực Thánh trở nên dấu hiệu, nên bảo đảm cuộc toàn thắng và ơn cứu rỗi cho Hội thánh và loài người thể nào, thì nay, lạy Mẹ là Mẹ chúng con, cùng là Nữ Vương cả thế giới, chúng con cũng xin hiến dâng như vậy, và dâng mãi về sau cho Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ, cậy nhờ lòng nhân ái Mẹ phù trì hộ vực mà Nước Chúa chóng khải hoàn thịnh trị, cho các dân hết thảy hòa hảo cùng nhau, bằng yên với Chúa, đồng thanh cao rao Mẹ là “Bà có phúc” và khắp đông tây nam bắc hợp lời cùng Mẹ, hát bài “Ngợi Khen”, bài ca ngợi đời đời của Mẹ, để biểu dương vinh quang, để tỏ lòng yêu mến, cảm tạ Trái Tim Đức Chúa Giêsu, là mạch duy nhất, chỉ có ở đây loài người mới có thể gặp được sự thật, sự sống và sự bình an. Amen.

Kinh Dâng Mình Cho Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ Maria

Lạy Đức Nữ Đồng Trinh Maria là Mẹ hay thương xót, là Nữ Vương trời đất, là nơi ẩn náu của những kẻ tội lỗi; chúng con dâng mình cho Trái Tim Vẹn sạch Người. Chúng con dâng cho Người trái tim chúng con, linh hồn chúng con, gia đình chúng con và hết mọi sự thuộc về chúng con.

Để cho việc hiến dâng này được thực sự hữu hiệu và bền vững, hôm nay chúng con xin tuyên xưng lại những điều chúng con đã thề hứa khi chịu phép Rửa tội và phép Thêm sức. Chúng con cam đoan sẽ sống làm người Công giáo tốt, trung thành với Chúa, với Giáo hội, với Đức Thánh Cha. Chúng con sẽ rước Mình Thánh Chúa, lần hạt Mân Côi, sùng kính ngày thứ bảy đầu tháng, và nhất là làm việc giúp kẻ tội lỗi ăn năn trở lại.

Lạy Đức Nữ Đồng Trinh, chúng con lại xin hứa thêm với Người, chúng con sẽ sốt sáng tôn sùng Người; để nhờ sự dâng mình cho Trái Tim Vẹn Sạch Người, và nhờ ơn Người cầu bầu, Nước Chúa Giêsu sẽ mau trị đến trong thế gian này. Amen.

Kinh Lạy Rất Thánh Đức Bà Mẹ Đức Chúa Trời

Lạy Rất Thánh Đức Bà Mẹ Đức Chúa Trời và Mẹ chúng con, nay chúng con sấp mình xin dâng cho Mẹ rất nhân từ trót mình chúng con, là thân sức, sự sống, các việc làm và mọi sự thuộc về chúng con. Lại chúng con cũng lấy lòng con cái mà dâng cho Đức Mẹ mọi miền trong dân nước Việt Nam này.

Trước là xin Đức Bà làm Mẹ các thày cả, cùng các kẻ giúp việc giảng đạo thánh, để mọi đấng bậc được lòng sốt sắng, làm gương sáng và chịu khó lập công cho bền lòng. Lại xin làm Mẹ các bổn đạo, và phù hộ cho các con cái hằng được thêm nhiều, và tấn tới đi đàng nhân đức một ngày một hơn. Sau hết, xin làm Mẹ các kẻ còn đi đàng lạc mà đưa về sự sáng thật là đạo thánh Đức Chúa Trời.

Chớ gì hết mọi người trong nước Việt Nam này, nhờ Máu cực châu báu Con Đức Mẹ đã đổ ra mà cứu chuộc, và nhờ công nghiệp Đức Mẹ cầu bầu, mà được tìm đến cùng Trái Tim Cực Trọng Đấng Cứu Thế là cội rễ sự nên lành nên thánh, để sau nên một đoàn chiên theo một Chúa chiên.

Đức Bà phù hộ cho kẻ có đạo cầu cho chúng con.

Đức Mẹ thông ơn Thiên Chúa cầu cho chúng con.

Nữ Vương nước Việt Nam ngự trên trời cầu cho chúng con.

Kinh Thánh Mẫu La Vang

Lạy Đức Mẹ Maria, Thánh Mẫu La Vang, đầy muôn ơn phúc, ngời chói vạn hào quang, muôn vàn thần thánh không ai sánh bằng.

Đức Chúa Trời đã thương chọn mẹ, tinh tuyền thánh thiện, sinh Đấng Cứu Độ muôn loài.

Mẹ đã chọn La Vang mà hiện đến, cứu giúp hộ phù tổ tiên chúng con lương giáo, giữa thời ly loạn cấm cách, khốn khổ trăm bề.

Từ ấy gót chân Mẹ bước đến, vẫn mãi đầy ơn thiêng: ơn phần hồn, ơn phần xác; người bệnh tật, kẻ ưu phiền, nào ai cầu khẩn mà Mẹ không nhậm lời.

Lạy Mẹ Maria, Thánh Mẫu La Vang, Mẹ là Thánh Mẫu Chúa Trời, cũng là Thánh Mẫu loài người chúng con. Cúi xin xuống phúc hải hà, đoái thương con cái thiết tha van nài.

Xin cho chúng con tấm lòng từ bi nhân hậu, đại lượng bao dung, cùng nhau bồi đắp nền văn minh tình thương và sự sống.

Xin Mẹ phù hộ chúng con, luôn sống đức hạnh, đầy lòng cậy trông. Và sau cuộc đời này, xin cho chúng con được sống bên Mẹ, hưởng vinh phúc trong Chúa Ba Ngôi muôn đời. Amen.

Kinh Đức Maria Nữ Vương

Lạy Đức Mẹ Maria, chúng con ngợi khen Mẹ vì Chúa đã phong Mẹ làm Nữ Vương trời đất. Mẹ làm Nữ Vương để cùng với Chúa Giêsu cai trị vũ trụ.

Mẹ quyền thế vô song và nhân lành vô biên. Xin Mẹ giúp chúng con từ bỏ tội lỗi và các tính mê nết xấu. Xin ban ơn cho chúng con thắng tội kiêu ngạo, biết sống khiêm nhường; thắng tội ích kỷ, biết sống quảng đại; thắng tội ghen ghét, biết thương yêu người khác; thắng tội lười biếng, biết siêng năng làm việc thiện; thắng tội mê xác thịt, biết sống thanh sạch trong bậc mình.

Lạy Đức Maria Nữ Vương, Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, Mẹ Hội thánh, là vinh quang, là ơn cứu rỗi của mọi dân nước, là niềm an ủi các linh hồn, và là cửa thiên đàng; chúng con chúc tụng Mẹ, chúng con cảm tạ Mẹ, chúng con dâng mình cho Mẹ. Xin Mẹ làm Nữ Vương chúng con, và ban cho Tổ quốc chúng con được mọi ơn lành hồn xác. Xin giúp chúng con hăng hái làm việc tông đồ mở nước Chúa, và đem Tin Mừng cứu độ cho mọi người; để tất cả chúng con được cùng Mẹ cai trị với Chúa Kitô trong Nước Thiên Chúa. Amen.

Kinh Cầu Xin Đức Bà Cho Được Ơn Giữ Đức Trong Sạch

Chúng con lạy ơn Rất Thánh Đức Bà Maria, xin Đức Bà lấy sự sạch sẽ như dây mà buộc cho con, xin phá sự lòng động lòng lo trong mình con, xin xuống nhân đức sạch sẽ cho con, cho được đáng ngợi khen Rất Thánh Đức Bà, cùng xin Rất Thánh Đức Bà phù hộ cho con được sức chống trả các chước kẻ thù linh hồn con. Lạy ơn Rất Thánh Đức Bà Maria đã chịu thai mà còn đồng trinh sạch sẽ, xin cho lòng con và xác con được sạch sẽ như vậy; vì danh Đức Chúa Cha, vì danh Đức Chúa Con, vì danh Đức Chúa Thánh Thần đời đời trước sau vô cùng. Amen.

Kinh Dâng Các Việc Lành Mình Làm Cho Trái Tim Đức Bà

Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu Con lòng Bà gồm phúc lạ.

Lạy Mẹ rất nhân lành! Con vừa thức dậy, thì con xin dâng mọi sự thuộc về con cho Đức Mẹ: hoặc con tư tưởng sự gì, làm việc gì, nói lời gì hay là đọc kinh cầu nguyện, hãm mình, ăn chay cách nào trong ngày hôm nay, thì con có ý dâng mọi việc lành phúc đức ấy cho Đức Mẹ. Nhân vì sự ấy con xin Đức Mẹ phù hộ cho con hằng có ý ngay lành, và có ý đẹp lòng Đức Chúa Trời khi làm những việc ấy; con cũng xin dâng những việc ấy cho Trái Tim Đức Mẹ, để cho được nhờ công nghiệp Đức Mẹ, mà thêm công trước mặt Đức Chúa Trời. Con lại xin Đức Mẹ tha phép cho con hợp làm một cùng Trái Tim cực thanh cực sạch Đức Mẹ, mà thờ lạy Đức Chúa Trời Ba Ngôi và Trái Tim Rất Thánh Đức Chúa Giêsu hợp làm một cùng Đức Bà, để được ơn Người phù hộ cho con, và mọi kẻ có tội được trở lại ăn năn tội. Lạy Đức Bà Maria! Lạy Mẹ nhân thay khoan thay! Con xin Đức Mẹ thêm sức cho con khỏi phạm tội lỗi mất lòng Chúa trong ngày hôm nay.

Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.

Kinh Dâng Địa Phận Cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Đức Mẹ Maria

Lạy Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Đức Mẹ Maria, Trái Tim Mẹ tốt đẹp mọi đàng, Đức Chúa Trời Ba Ngôi đã ưa nhìn và đã lấy máu rất trong sạch bởi Quả Tim Mẹ mà làm thành thân xác cho Đức Chúa Con. Quyền thế vô song, Trái Tim Mẹ muốn sao Chúa liền ưng nghe. Trái Tim Mẹ thương loài người chúng con hơn hết các lòng Mẹ hợp lại. Chúng con kính lạy Trái Tim Mẹ, con hối hận vì đã chẳng mến Trái Tim Mẹ cho đủ, con từ tạ vì mọi điều xúc phạm đến Trái Tim Mẹ, Con dâng cho Trái Tim Mẹ hồn xác con, trót thân con. Con hợp ý với Đức Giám mục dâng Địa phận cho Trái Tim Mẹ. Xin Trái Tim Mẹ ban bình an và đổ mọi ơn xuống cho chúng con. Xin hãy làm cho quả tim chúng con nên trong sạch thánh thiện, đáng Chúa ưa nhìn như Trái Tim Mẹ. Xin giúp chúng con xây dựng một nhà thờ nguy nga dâng kính Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ. Xin cho hết ai vào nhà thờ này, cũng được vào thiên đàng hát mừng ngợi khen Trái Tim Mẹ cho đến đời đời. Amen.

Kinh Dâng Mình Cho Đức Bà

Lạy ơn Rất Thánh Đức Bà Maria Mẹ Chúa Trời, là Nữ Vương Đồng Trinh sạch sẽ hay bầu cử cho kẻ có đạo; vì ơn riêng làm Mẹ Đức Chúa Giêsu, chẳng hề bao giờ mắc tội tổ tông truyền. Lòng Đức Mẹ đã được đầy rẫy mọi ơn mọi phúc, Đức Chúa Giêsu đã đặt làm Mẹ những kẻ làm con Đức Chúa Trời; các ơn phúc Người ban cho người ta phải qua tay Đức Me thay thảy. Ai biết được cho hết những ơn Đức Chúa Trời đã ban cho chúng con xưa nay? Người đã rửa linh hồn chúng con trong nước mầu nhiệm, đã ban nhân đức tin soi sáng trong lòng; Người đã lập bẩy mạch thiêng liêng gìn giữ cùng nuôi và cứu lấy linh hồn chúng con, miệng lưỡi nào sẽ kể ra cho xiết lòng Đức Mẹ thương con cái là dường nào? Thật là chúng con suy chẳng đến, đội ơn không nổi. Hỡi các thánh trên trời. Hỡi các linh hồn kẻ lành dưới thế! Ta hãy hợp một lòng ngợi khen Đức Chúa Trời phép tắc vô cùng, ta hãy tạ ơn Đức Mẹ cực khoan cực nhân. Thương ôi! Làm sao chúng con đã bỏ quên Đức Chúa Trời? Làm sao con cái đã mất lòng cha mẹ? Bấy lâu nay chúng con dại dột khốn nạn lắm lắm, thật là không còn dám đến trước mặt Đấng công bằng vô cùng, chẳng đáng làm con cái Đức Mẹ nữa; chúng con sẽ làm thế nào? Sẽ bỏ Đức Chúa Trời ru? Nào sẽ làm hư công nghiệp Đức Chúa Giêsu cho đến trọn đời ru? Âu là trên trời còn có ngôi sao soi sáng dẫn lối cho kẻ lạc đàng, còn có Đức Mẹ thương con cái. Lạy Đức Mẹ cực khoan cực nhân, xin Đức Mẹ cứu lấy kẻ có tội, xin Đức Mẹ cầu bầu cùng Đức Chúa Trời tha tội tha vạ chúng con. Hỡi ma quỷ! Hỡi thế gian! Hỡi xác thịt! Bay đã lừa dối kẻ dại dột. Thôi thôi! Ta đã dốc lòng, ta nhất định từ nay về sau sẽ làm tôi tá Đức Chúa Trời, sẽ làm con cái Đức Mẹ! Hễ là con cái còn dám bỏ quên cha mẹ nữa, thì xin phạt chúng con ở thế gian này. Thương ôi! Chúng con là vật gì? Nào sẽ lấy sức đâu mà chống trả chước ma quỷ? Sẽ làm thế nào mà giữ lòng vững vàng? Lạy Đức Mẹ, chúng con xin dâng linh hồn và xác trong tay Đức Mẹ, xin Đức Mẹ phù hộ cho kẻ yếu đuối, xin giữ lòng chúng con sạch tội cho đến trọn đời. Ngợi khen Đức Chúa Trời Ba Ngôi, sáng danh Mẹ Chúa Trời; lòng chúng con thật kính mến ở đời này, chớ gì lại được kính mến đời đời vô cùng. Amen.

Kinh Mẹ Hằng Cứu Giúp

Lạy Đức Bà Maria là Mẹ rất tôn nghiêm, không kể Đức Chúa Trời, thì Mẹ là sự trông cậy độc nhất của con khi sống và lúc chết. Con muốn làm tôi Mẹ cách trọn hơn, và phó hết mình trong tay Mẹ, nên hôm nay con xin cam đoan vào hội của Mẹ, là nơi tôn kính Mẹ bằng tước hiệu Đức Bà Hằng Cứu Giúp.

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp rất lân ái, con xin dâng cho Mẹ quan năng của xác và linh hồn con. Cúi xin Mẹ che chở con luôn, và hằng cho con đến ẩn mình dưới bóng Mẹ, để tránh khỏi mọi sự dữ bởi hỏa ngục. Xin Mẹ giữ gìn con sạch tội, và giúp con được lòng sốt sáng luôn mãi, xin Mẹ nhận con vào hàng con cái Mẹ, và cho con được nhờ ơn phúc bởi lòng nhân từ hay cứu giúp của Mẹ.

Từ nay con xin làm tôi Mẹ sốt sáng hơn, cầu nguyện cùng Mẹ mọi ngày, mỗi tháng đọc lại kinh dâng mình này, và hết sức làm cho nhiều kẻ được lòng tôn kính Mẹ. Lạy Mẹ, xin Mẹ hãy giúp đỡ con, xin Mẹ đừng để con bao giờ quên Mẹ, mà hãy cho con được kêu van Mẹ liên mãi.

Lạy Nữ Vương là Mẹ con, xin Mẹ nhớ đến con là kẻ đã thuộc về Mẹ, xin hãy gìn giữ con, che chở con, như của riêng Mẹ vậy.

Lạy thánh cả Anphôngsô, đấng rất đáng mến, xin che chở con. Xin cầu cho con được ơn kính mến Đức Chúa Giêsu một ngày một hơn, và tôn kính Đức Bà Hằng Cứu Giúp đến giờ lâm tử. Amen

Kinh Tuần Chín Ngày Khấn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Ngày thứ nhất

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp*, còn gì thỏa lòng con bằng được đến khẩn cầu dưới bức chân dung Mẹ hay làm phép lạ*?

Nhìn lên chân dung khả ái của Mẹ*, linh hồn con thêm hăng hái cậy trông*, khác nào con thảo đối với Mẹ hiền vậy*. Con thấy Đức Chúa Giêsu là Đấng Cứu Chuộc loài người*, và cũng là Chúa Con*, đang ngự trên tay Mẹ*. Người là Đấng phép tắc vô cùng*, là Chúa Tể cầm quyền sinh tử*, là Đấng ban phát mọi ơn lành. Mà Mẹ là Mẹ Người*, hẳn Mẹ có đủ quyền thế mà kêu xin người*, và ép buộc Người chuẩn y lời Mẹ*. Người đã minh chứng*: Người chẳng có thể từ chối Mẹ ơn gì*.

Vậy*, lạy Mẹ Chúa Giêsu*, vì lời Mẹ cầu bầu rất thần thế*, nên con dám nài xin Mẹ*, trong tuần chín ngày này*, ban cho con ơn này… (kể những ơn mình có ý xin)*. Con hết lòng cầu nguyện và vững cậy rằng*: Mẹ sẽ chuyển cầu cho con*.

(Lạy Cha… Kính Mừng… Sáng Danh… Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh)

Ngày thứ hai

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp*, Đức Chúa Giêsu đang run sợ mà Mẹ ẵm trên tay*, chẳng những Mẹ nhận Người là Con Thiên Chúa và là Con Mẹ mà thôi*, mà lại kể như cả loài người đang nép mình vào lòng Mẹ vậy*, vì thánh ý Chúa định*, và bởi lòng lành Mẹ vui nhận*, nên loài người đã trở nên con cái thật của Mẹ*. Mẹ quên sao được những lời mà Đức Chúa Giêsu*, lúc gần tắt hơi trên Thánh giá*, đã lối loài người chúng con cho Mẹ*?

Chúa Giêsu vì kinh khiếp Thánh giá sau này*, đã chạy đến ẩn mình trong tay Mẹ*, nhờ Mẹ phù trì an ủi*, ấy là hết các linh hồn đang đau khổ*, và cũng là linh hồn đau khổ của con*, trong lúc này đang lấy quyền làm con Mẹ*, chạy đến nài xin mẹ dủ lòng thương giúp*.

Lạy Mẹ*, con xin thật thà thưa cùng Mẹ*, con được làm con Mẹ thì phúc cho con là dường nào*! Lòng con mến Mẹ tả sao cho xiết được*! Con cũng đến tỏ bày điều con cầu xin cùng Mẹ* là điều Mẹ đã biết rồi*. Vậy*, lạy Mẹ nhân từ*, xin nhận lời con khẩn nguyện*.

(Lạy Cha…)

Ngày thứ ba

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp*, con rất ước ao ngắm bức chân dung tốt lành của Mẹ*. Mỗi lần con nhìn bức chân dung ấy*, thì như được nghe những lời cao rao phẩm chức cực trọng Mẹ*. Con thấy ghi chép tước hiệu rất hiển vinh của Mẹ là Mẹ Đức Chúa Trời*. Lại thấy Tổng lãnh Thiên thần Gabiriê là Sứ thần Thiên Chúa kính chào Mẹ*: “ Đầy ơn phúc”*, cùng thấy Tổng lãnh Thiên thần Micae làm cho con biết rằng*: Mẹ là Đấng quản đốc các đạo binh thiên quốc*. Tay Mẹ lại đang nắm tay Vua Cả trên hết các vua*! Mọi sự này nhắc cho con biết rằng*: Mẹ là “Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ”*, là Đấng tô điểm vũ trụ,* là Đấng Chúa đã đặt làm Mẹ Ngôi Hai ra đời*. Thật Mẹ là Đấng rất trinh khiết*, rất thánh thiện*, rất lạ lùng*.

Mẹ là vực sâu thẳm chứa đầy sự trọn lành tốt đẹp*, Mẹ là Nữ Vương trời đất*.

Lạy Mẹ rất đáng ngợi khen*, con vui mừng mà tung hô sự thánh đức và hiển vinh Mẹ*! Chức cao trọng Mẹ chẳng những không làm cho con sợ hãi*, mà lại khiến con càng thêm lòng trông cậy hơn nữa*. Chúa đã đặt Mẹ lên ngôi cao như thế*, chỉ vì sự rỗi linh hồn chúng con*; mà Mẹ vui nhận ơn trọng ấy*, cũng là để giúp chúng con lo việc rỗi linh hồn vậy*.

Lạy Mẹ khôn sánh*, con cúi xin Mẹ dùng quyền phép cao cả mà nhận lời con nguyện*.

(Lạy Cha…)

Ngày thứ bốn

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp*, bức chân dung dịu dàng Mẹ làm cho lòng chúng con đau phiền được vui mừng yên ủi*, Mẹ khác nào cây thánh đã trổ một hoa vẹn tuyền*, thơm đủ mọi nhân đức*; ấy là Chúa Giêsu Con Mẹ*. Chính tay Mẹ trao Người cho chúng con*, thì lòng chúng con càng được mến Người cách êm ái hơn nữa*. Ngôi sao sáng trên trán Mẹ chỉ rằng*: Mẹ chính là “Sao Mai” đã báo cho chúng con biết ngày được rỗi*, ngày hưởng hạnh phúc vô cùng*. Mẹ quả là ngôi “Sao Biển”* chiếu sáng tin cậy dẫn lối trong những lúc phong ba mù mịt*.

Lạy Mẹ rất đáng mến*, Mẹ đã làm cho gánh nặng nề bổn phận chúng con trở nên nhẹ nhàng biết bao*, và cho ách Chúa Giêsu ra êm ái dường nào*!

Càng suy nghĩ đến Mẹ*, thì lòng con càng được vui mừng*; đọc tên rất thánh Mẹ*, làm cho linh hồn con đang bối rối liền được bình an*. Xin Mẹ cho con đọc luôn mãi rằng*: Lạy Mẹ rất đáng mến yêu*, con rất kính mến Mẹ*. Cậy nhờ Mẹ*, và hợp cùng Mẹ*, thì con lại được hết lòng kính mến Con cực thánh Mẹ*. Lạy Mẹ là chốn chúng con cậy trông*, xin Mẹ vui lòng nhận lời chúng con khẩn nguyện*.

(Lạy Cha…)

Ngày thứ năm

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp*, con suy ngắm bức chân dung Mẹ*, thì lại được thêm sức cậy trông lòng nhân từ Mẹ*, vì con thấy rõ ràng Mẹ là Mẹ sầu bi thống thiết*. Kìa Chúa Giêsu mà Mẹ đang ẵm trên tay*, là Đấng đã phải chịu đóng đanh trong lòng*, trước khi phải chịu đóng đanh vào Thánh giá*! Người nhìn thấy trước những cực hình sẽ phải chịu thì ra như run sợ*, mà Mẹ cũng một lòng kinh hãi*. Bởi vậy*, Mẹ đã phải rất đau đớn trọn đời*. Những sự thống khổ ấy làm cho con hiểu biết công nghiệp Mẹ rất lớn lao*; Mẹ thật là Đấng hiệp công cứu chuộc loài người*, và rất có quyền thế bầu chữa chúng con*, trước tòa Chúa công thẳng vô cùng*.

Lạy Đức Bà Maria*, con xin hợp cùng Mẹ mà thông phần đau khổ với Con Mẹ*, lại xin hợp cùng Con Mẹ mà chia phần khốn cực của Mẹ*. Con lo buồn vì chính tội con đã đóng đanh Chúa Giêsu vào Thánh giá*, và làm cho linh hồn hay thương xót Mẹ phải chịu đau đớn vô ngần*. Con dám cậy vì những sự đau đớn ấy*, mà đến cầu xin Mẹ*. Xin Mẹ ban cho con động lòng ăn năn khóc lóc*, và can đảm mà xa tránh tội lỗi*.

Xin Mẹ hãy vui lòng nhận lời con cầu xin cùng Mẹ trong tuần chín ngày này*.

(Lạy Cha…)

Ngày thứ sáu

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp*, bức chân dung rất cảm động Mẹ dạy cho con biết*: Mẹ đã chịu đau khổ rất nhiều*. Chính vì Mẹ nhân từ và là Mẹ chúng con*, nên sự đau khổ kia đã làm cho Mẹ càng thêm động lòng thương xót nỗi thảm sầu của chúng con*. Lòng thương yêu ấy*, con thấy ở nơi mắt rất lân ái của Mẹ*, vì Mẹ chẳng nhìn Con cực thánh Mẹ*, mà lại đăm đăm chú ý đến con cái khốn cực của Mẹ ở chốn khách đầy này*. Ôi*! Một linh hồn phải gian truân mà gặp kẻ thân ái gánh đỡ phần đau khổ*, thì được sung sướng là dường nào*! Nay tấm lòng thân ái ấy* lại là tấm lòng một người Mẹ*, như Mẹ*, là Đấng rất nhân từ thương xót*, đó là một sự an ủi vô ngần cho chúng con vậy*.

Lạy Mẹ hay yêu mến*, con sấp mình dưới chân Mẹ*, mà trông cậy vững vàng*, không bao giờ Mẹ bỏ con*. Xin Mẹ lắng tai nghe tiếng con khốn khó kêu van*, xin Mẹ phán một lời an ủi linh hồn con*, và ban cho con ơn con cầu xin cùng lòng nhân từ thương xót Mẹ*.

(Lạy Cha…)

Ngày thứ bảy

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp*, con chạy đến cùng Mẹ*, kêu van xin Mẹ*, vì chính Mẹ sẽ nhận lời con*.

Mẹ là Đấng giữ kho Thiên Chúa*, vì thánh ý Chúa đã định*, mọi ơn người ta được đều bởi tay Mẹ ban phát cho*. Bức chân dung Mẹ nhắc con nhớ rằng*; Mẹ là Mẹ Chúa Giêsu*, là Mẹ sầu bi thống thiết,* và cũng là Mẹ loài người chúng con.* Là Mẹ Chúa Giêsu*, Mẹ được quyền dùng mọi công nghiệp Người*, và khiến Người theo ý Mẹ*. Là Mẹ sầu bi thống thiết*, Mẹ có thể đem những sự khốn cực của Mẹ hợp cùng những sự thương khó Đức Chúa Giêsu*, mà lập thành kho tàng cứu loài người*. Là Mẹ nhân loại*, Mẹ đã ưng thuận giúp đỡ phù trì chúng con*.

Con tin thật rằng*, linh hồn nào được Mẹ bảo hộ*, thì chẳng phải Chúa ruồng bỏ*, mà cũng không bao giờ phải sa hỏa ngục*. Con lại tin vững vàng*, ai lấy lòng trông cậy kêu van Mẹ*, thì thế nào cũng được Mẹ che chở bênh vực cho*.

Với lòng tin cậy ấy*, con dám chạy đến cùng Mẹ*. Xin Mẹ cho con được lòng trung nghĩa làm tôi Mẹ*. Có thế con mới trông chắc được ơn bền đỗ và được rỗi linh hồn*. Lại xin Mẹ hãy dủ lòng thương*, ban ơn con xin cùng Mẹ trong tuần chín ngày này*.

(Lạy Cha…)

Ngày thứ tám

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp*, khi con suy đến nết hư và sự túng cực con*, và lại nghĩ đến lòng rất nhân lành cùng quyền phép cao cả Mẹ*, thì thấy linh hồn con run sợ*; tội lỗi như con mà dám kêu xin cùng Mẹ thi ân giáng phúc*, thật là một sự quá táo bạo*! Song nhìn bức chân dung êm ái của Mẹ*, thì như con nghe Mẹ phán bảo rằng* “Hỡi con*! Hãy trông cậy*, Mẹ chẳng là Mẹ lân ái ru*? Mẹ chẳng tìm công mà thưởng*, Mẹ chỉ tìm sự gian nan mà cứu giúp*. Tước hiệu “Mẹ Hằng Cứu Giúp” chẳng phải là tỏ ra rằng*: Mẹ phải đỡ đần chúng con trong mọi nỗi khốn khó ru*?”.

Vậy*, thân lạy Thánh Maria*! Nay con đến nài xin lòng nhân từ Mẹ*, con hết sức trông cậy ở lòng khoan dung của Mẹ*. Xin Mẹ che chở con*, xin Mẹ cứu vớt con*, xin Mẹ yên ủi con*.

(Lạy Cha…)

Ngày thứ chín

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp* nay là cuối tuần chín ngày*. Hằng ngày trong tuần này* con đã đến kêu van dưới chân Mẹ*. Hôm nay con còn đến thiết tha kêu van Mẹ hơn mọi lần khác*. Con trông cậy vững vàng Mẹ đã nghe lời con*. Hoặc Mẹ ban ơn con xin*, hoặc Mẹ ban cho con ơn nào quý trọng hơn nữa*. Cậy vì Chúa Giêsu Con Mẹ*, cậy vì sự đau đớn khốn cực Mẹ*, cậy vì lòng nhân từ thương xót Mẹ*, cậy vì tước hiệu “Mẹ Hằng Cứu Giúp”*; con dám mong Mẹ nhận lời con nguyện xin.* Ôi*! Tước hiệu rất khả ái “Mẹ Hằng Cứu Giúp” dễ làm cho con can đảm cầu xin Mẹ*, và như nhắc bảo con rằng*, có thể cậy trông hằng phút trong đời con*, cậy trông khi thiếu thốn*, cậy trông khi gian nan*, cậy trông khi đau khổ*, cậy trông Mẹ ban cho mọi ơn phúc cần liên mãi*.

Lạy Mẹ*, con hết lòng trông cậy Mẹ*, con lại tận tình cảm tạ Mẹ*, vì những ơn Mẹ đã ban*, vì những ơn con đang cầu xin với lòng thương yêu vô cùng của Mẹ*. Con sẽ cầu khẩn Mẹ cho đến hơi thở sau hết*, đợi ngày lên Thiên đàng*, để kính mến*, ngợi khen và cảm tạ Mẹ đời đời vô cùng*. Amen.

(Lạy Cha… )

Kinh Xin Giúp Đỡ Con

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp, tước phẩm Mẹ làm cho con thêm lòng trông cậy là dường nào! Nay con sấp mình xuống dưới chân Mẹ, mà tỏ bày mọi nỗi thiếu thốn khi nay và trong giờ lâm tử, cùng than van xin Mẹ dủ lòng thương giúp và đoái nhận lời con khốn khó kêu xin.

Trong những khi khốn khó ngặt nghèo.

– Xin Mẹ thương giúp đỡ con.

Khi con phải chước cám dỗ cheo leo, để con chống lại được.

– Xin giúp đỡ con.

(Các câu sau cũng thưa như vậy)

Khi con nhỡ sa phạm tội, để con được ăn năn trở lại.

Khi con bị ma quỷ trói buộc, để con gỡ mình thoát khỏi.

Khi con lần lữa ăn năn trở lại, để con được trở lại cho kíp.

Khi con làm nô lệ tính mê xác thịt, để con thắng dẹp cho được.

Khi con bội bạc như người con phung phá, để con khỏi cứng lòng mê theo.

Khi con phạm tội lỗi, để con biết đường trở về cùng Cha.

Khi con chểnh mảng việc lành, để con không bị Chúa ghét bỏ.

Khi con dại dột làm hư các phép thánh, để con được vững lòng xưng tội nên.

Khi con quên nhãng việc chạy đến Mẹ, để con được nhớ mà cầu xin Mẹ ngay.

Khi con giãn lòng làm tôi yêu mến Mẹ, để con lại được thêm lòng sốt sắng.

Khi con làm việc khó là xưng tội, để con làm được cho sớm và cho nên.

Khi con chịu ơn rất thánh là chịu lễ, để con dọn mình xứng đáng.

Cho con làm nên mọi việc đạo, nhất là cầu nguyện và suy ngắm.

Cho con được giữ hoặc chuộc lại đức trinh khiết.

Cho con được lòng khiêm nhường.

Cho con được kính mến Chúa hết lòng.

Cho con được hoàn toàn tuân hành theo thánh ý Chúa.

Cho con được bền đỗ làm các việc bậc mình.

Khi con lâm bệnh phần xác mà linh hồn sờn lòng.

Khi con phải sầu khổ.

Khi con gặp sự khó bởi người ta.

Khi Chúa định cho con phải nuốt đắng ngậm cay.

Khi Chúa để cho con phải tai bay vạ gió.

Khi trong gia đình có kẻ làm con phải buồn rầu.

Khi con phải người ta khinh bỉ làm khốn.

Để con biết đỡ đần mọi kẻ thân thuộc.

Để con biết cứu linh hồn nơi luyện ngục.

Để con chuyên lo giúp việc linh hồn người ta.

Để con được ơn bền đỗ đến cùng.

Để con hằng nhớ mà xin ơn bền đỗ này.

Khi con đã thập tử nhất sinh.

Chính giờ lâm tử.

Cho con khỏi sa chước cám dỗ trước và khi hấp hối.

Khi linh hồn con ra khỏi xác.

Khi con đến trước tòa Chúa phán xét.

Khi con ở nơi luyện ngục.

Cho con được ngợi khen lòng lân ái Chúa trên thiên đàng.

Cho con được làm tôi yêu mến và cầu xin Mẹ luôn luôn.

Cho con được kính mến Đức Chúa Giêsu.

Cho con được đưa nhiều người về đàng yêu mến làm tôi Mẹ.

– Xin Mẹ hãy thương giúp đỡ con.

Lạy Đức Bà Hằng Cứu Giúp, xin cầu cho con.

– Đáng chịu lấy những ơn Chúa Kitô đã hứa.

Lời nguyện

Lạy Đức Bà Maria, Mẹ đã vui lòng nhận lấy tước hiệu là Mẹ Hằng Cứu Giúp, cho được giục lòng chúng con trông cậy vững vàng, thì con nài xin Mẹ dủ lòng thương cứu giúp con trong mọi nơi mọi lúc, khi phải các cơn cám dỗ, khi sa phạm tội, khi gặp các sự khốn khó trong đời con, và nhất là trong giờ chết. Lạy Mẹ hay thương, xin cho con siêng năng chạy đến cùng Mẹ. Con tin rằng, con siêng năng chạy đến cùng Mẹ, thì làm cho Mẹ càng sẵn lòng nghe lời con. Xin Mẹ ban cho con ơn trọng này, là ơn siêng năng cầu xin Mẹ, và được lòng trông cậy Mẹ như con thảo, để Mẹ nghe lời con hằng cầu xin, mà hằng cứu giúp con, và ban cho con được ơn bền đỗ đến cùng.

Lạy Mẹ yêu dấu hay thương giúp, xin Mẹ ban phúc lành cho con, và cầu bầu cho con khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.

Kinh Đức Thánh Micae

Lạy Đức Thánh Micae, là Tổng lãnh Thiên thần của Thiên Chúa, là đấng xưa đã chiến thắng Luciphe và các thần dữ, đã điều khiển tàu ông Noe trong cơn đại hồng thủy, đã bảo vệ xác tổ phụ Maisen, là đấng bênh vực chung Hội thánh và riêng Địa phận chúng con.

Chúng con tin cậy Người, xin Người giúp chúng con luôn sống trong ơn nghĩa Chúa và kính mến Chúa trên hết mọi sự. Xin Người cho chúng con khỏi chết bất ưng, được chết lành, và được Người dẫn vào Nước Chúa hưởng phúc đời đời.

Lạy Đức Thánh Micae, là đấng an ủi các linh hồn nơi luyện ngục, xin cứu chữa các linh hồn ấy và đưa họ lên thiên đàng.

Lạy Đức Thánh Micae, chúng con kính mến Người, xin Người che chở chúng con. Amen.

Kinh Đức Thánh Thiên Thần Raphae

Con thân Đức thánh Thiên thần Raphae, là tính thiêng liêng sáng láng, là đấng hằng kính mến, hằng chầu chực Đức Chúa Trời Ba Ngôi, xưa dẫn đàng cho ông Tôbia con mà đưa đi bằng yên được mọi sự lành khỏi mọi sự dữ, lại cho ông Tôbia cha sáng con mắt phần xác, thì chúng con xin Đức Thánh Thiên thần cầu bầu cho chúng con được sáng phần linh hồn, đưa đi đàng hiểm nghèo thế gian, gìn giữ ban đêm, xem sóc ban ngày, cho chúng con được lòng tin, cậy, kính mến, thờ phượng một Đức Chúa Trời Ba Ngôi, cùng ra sức ép trí cầm lòng đi đàng chật hẹp ở đời này, cho ngày sau được lên thiên đàng hưởng phúc sống lâu vui vẻ vô cùng. Amen.

Kinh Thánh Thiên Thần Bản Mệnh

Con lạy ơn thánh Thiên thần là tính thiêng liêng rất sang trọng, là Sứ thần Vua Cả trời đất sai gìn giữ con. Từ ngày con sinh ra cho đến rầy, thì thánh Thiên thần xem sóc con liên, chẳng có khi nào lìa vắng mặt con, hằng dạy dỗ con làm việc lành cùng sửa sang mọi việc trong ngoài con; con đi đâu thì thánh Thiên thần đưa con đi đấy; con trễ nải, thì Thánh thiên thần trách con và khuyên bảo con cho được năng nắn việc lành; con lo buồn thì yên ủi lòng con; con hầu phải sự gì khốn khó, thì Thánh thiên thần bảo con cho được tránh trước; con làm được việc gì lành, thì thánh Thiên thần dâng trước mặt Đức Chúa Trời, mọi việc lành thánh Thiên thần làm sẵn cho con.

Con tưởng đến những ơn thánh Thiên thần đã ban cho con xưa nay, thì con cám ơn thánh Thiên thần bội phần, cùng ăn năn lo buồn vì đã bỏ lời thánh Thiên thần dạy dỗ.

Vậy từ nay về sau con dốc lòng trở lại vâng lời thánh Thiên thần dạy, cùng xin coi sóc lấy con, linh hồn và xác; khi con phạm tội lỗi gì, xin cầu cùng Đức Chúa Trời tha tội cho con. Vốn thánh Thiên thần là đấng sáng láng, Đức Chúa Trời cho biết mọi sự trong ngoài con, cùng xin gìn giữ lấy con, chớ để con phạm sự gì lỗi nữa, kẻo thánh Thiên thần lo buồn. Con trông cậy thánh Thiên thần, có lòng thật hay phù hộ giúp sức cho con được làm mọi việc lành nên cho ngày sau được lên thiên đàng chầu chực Đức Chúa Trời, làm bạn cùng các thánh Thiên thần vui vẻ đời đời chẳng cùng. Amen.

Kinh Cầu Cùng Các Thiên Thần Bản Mệnh

Lạy thánh Thiên thần Bản mệnh của con, con kính chào Người, con cảm tạ Người. Xin Người cầu nguyện cho con, và cầu nguyện thay con trong những lúc con không thể đọc kinh được.

Nhờ ơn Chúa soi sáng, xin thánh Thiên thần đoái thương gặp các Thiên thần Bản mệnh của những người con yêu mến nhất, của những người được con quan tâm giúp đỡ phần hồn phần xác, để cùng với các Thiên thần ấy, phù hộ che chở và hướng dẫn họ. Amen.

II. KINH ĐỌC HÀNG NGÀY

Kinh Cầu Cùng Thiên Thần Bản Mệnh

Lạy Sứ thần Thiên Chúa, là Thiên thần Bản mệnh thân yêu của con, Chúa thương giao phó con cho Người. Xin Người ở luôn bên con đêm ngày soi sáng, gìn giữ, khuyên bảo và hướng dẫn con. Amen.

Kinh Thánh Giuse (1)

Chúng con lạy ơn Đức Chúa Trời đã chọn ông thánh Giuse là cha nuôi Con Chúa xuống thế làm người, cùng đã định cho ông thánh Giuse kết bạn cùng Rất Thánh Đức Bà Maria, để mà gìn giữ và làm chứng Đức Mẹ trọn đời đồng trinh sạch sẽ.

Chúng con mừng ông thánh Giuse đã hợp một ý cùng Đức Mẹ mà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền thờ, cùng đem Người và Đức Mẹ trẩy sang nước Ai Cập, lại đem về thành Nadarét mà dưỡng nuôi, cùng xem sóc hết lòng hết sức. Chúng con mừng ông thánh Giuse đã siêng năng mọi việc thờ phượng Đức Chúa Trời, cùng hằng năm đi đàng xa mà chầu lễ, cùng tìm thấy Đức Chúa Giêsu trong đền thờ.

Kìa các thánh khác, khi linh hồn ra khỏi xác đoạn, mới được về cùng Đức Chúa Trời, nhưng mà ông thánh Giuse khi còn thế gian đã được ở cùng Đức Chúa Giêsu là Chúa Trời thật, thì phúc Người rất trọng là chừng nào!

Vậy chính ngày lễ ông thánh Giuse, thì đấng làm thầy giảng đạo đã được sang nước Việt Nam mà đem Tin Lành cho chúng con biết Đấng sinh nên muôn vật, cùng biết ơn Đức Chúa Giêsu chuộc tội thiên hạ.

Nhân vì sự ấy, các bổn đạo nước này đã chọn lấy ông thánh Giuse làm quan thầy chung, xin Người cầu bầu cho cả và nước chúng con. Sau nữa chúng con trông cậy và kính mến nhân đức Người, lại chọn Người làm quan thầy riêng. Xin Người phù hộ cho mọi người trong Địa phận chúng con được giữ đạo nên ở đời này, và khi linh hồn ra khỏi xác, được về chốn thanh nhàn đời đời vô cùng. Amen.

(Đức Giáo Hoàng Pi-ô XII đã công nhận thánh Giuse làm quan thầy riêng địa phận Hà Nội, ngày 11-1-1952)

Kinh Thánh Giuse (2)

(Đọc khi làm việc Tháng Mân Côi)

Kính lạy thánh Giuse, chúng con là kẻ khốn nạn chạy đến cùng Người, chúng con đã xin Rất Thánh Đức Bà là bạn cực thánh Người cứu giúp, thì lại xin Người phù hộ cho chúng con nữa. Người vốn kính mến Rất Thánh Đồng Trinh chẳng hề mắc tội tổ tông truyền, Người đã yêu dấu Đức Chúa Giêsu như cha yêu con vậy; Vì những lẽ ấy chúng con sấp mình xin Người dủ lòng thương đoái đến chúng con, là kẻ Đức Chúa Giêsu đã đổ Máu Thánh ra mà chuộc. Chúng con cũng xin Người dùng quyền thế đỡ vực chúng con trong lúc túng ngặt nữa. Lạy đấng khôn ngoan, xưa đã gìn giữ Đức Chúa Giêsu và Đức Bà, xin bênh vực chúng con là dòng dõi riêng Đức Chúa Giêsu. Lạy Cha rất thương, chớ để chúng con sai lầm mắc phải những sự dị đoan tà thuyết hay tràn ra như ôn dịch vậy. Lạy đấng rất mạnh, hay cứu chữa chúng con, xin Người ngự trên trời giúp sức cho chúng con đang phải chống trả các chước ma quỷ; Xưa Người đã gìn giữ Đức Chúa Giêsu cho khỏi những cơn hiểm nghèo thế nào, thì xin lại che chở Hội thánh Đức Chúa Trời cho khỏi mọi chước kẻ thù, cùng sự khốn khó làm vậy; lại xin cầu bầu cho hết mọi người chúng con được theo gương lành Người đã dẫn lối, và cậy trông ơn thêm sức cho chúng con ăn ở trọn lành ở đời này, lại được chết lành và được lên thiên đàng hưởng phúc đời đời. Amen.

Kinh Thánh Giuse Là Đấng Rất Mạnh Thế

Lạy thánh Giuse, là đấng rất mạnh thế, hằng mau mắn bênh vực che chở chúng con trước tòa Chúa, con xin giao phó nơi Người tất cả mọi quyền lợi và ước vọng của con. Lạy thánh Giuse, xin Người dùng quyền thế Người mà cầu bầu cùng Con Thánh của Người, ban cho con mọi ơn phúc phần hồn, nhờ Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng con, để nhờ thế lực của Người ở trên trời, mà ở dưới đất này con có thể tôn vinh cảm tạ Chúa Cha là Đấng yêu thương chúng con.

Lạy thánh Giuse, không bao giờ con chán nhìn ngắm Người và chán nhìn ngắm Chúa Giêsu đang nghỉ yên trên tay Người, con không dám đến gần khi Chúa đang tựa yên bên trên trái tim Người; Xin Người thay con và vì con ôm hôn đầu dịu dàng Chúa Con, và xin Người cầu Chúa ôm hôn con lúc con thở hơi cuối cùng.

Lạy thánh Giuse, quan thầy các linh hồn ở luyện ngục, xin cầu cho chúng con. Amen.

Kinh Thánh Gioan Baotixita

Chúng con lạy ơn Đức Chúa Trời, từ trước vô cùng đã chọn lấy ông thánh Gioan Baotixita mà làm những việc cả thể, và lâu năm trước khi Người chưa sinh ra, thì đã gọi Người là tiếng kêu trên rừng phải dọn đàng Chúa ngự, cùng chỉ Người là Thiên thần rằng: “Này là Thiên thần Ta sai đi trước mặt Ta”. Vậy con mừng ông thánh Gioan đã đẹp lòng Đức Chúa Trời dường ấy, cho nên khi còn trong lòng mẹ đã đầy ơn Đức Chúa Thánh Thần cùng được khỏi tội tổ tông truyền, và mừng Đức Chúa Giêsu đang ngự trong lòng Rất Thánh Đức Bà. Thật ngày sinh ông thánh Gioan đã làm cho nhiều người vui mừng, vì thấy phép lạ Đức Chúa Trời làm trong ngày ấy, liền biết tỏ ngày sau ông thánh Gioan sẽ nên trọng trước mặt Đức Chúa Trời và trước mặt người ta nữa. Ấy ngón tay ông thánh Gioan đã chỉ cho thiên hạ biết Chúa Cứu Thế, tay Người đã rửa Đấng cực thanh cực tịnh, và lưỡi Người đã giảng những tin lành, cùng chẳng thiên tư ai, dù mà đấng ngự trên tòa cũng can gián chẳng nên theo đàng tội lỗi. Vậy Người đã đáng Đức Chúa Giêsu khen rằng: “Trong các người nam chẳng có ai trọn hơn Gioan Baotixita”. Nhưng mà ông thánh ấy chẳng dám ví mình cùng Đức Chúa Giêsu, vì đã tin thật Đức Chúa Giêsu là Con Đức Chúa Trời; cho nên Người xưng mình một phải hạ xuống, mà khen Đức Chúa Giêsu là Đấng trên hết thay thảy. Vậy chúng con ngợi khen Đức Chúa Trời đã ban những ơn rất trọng cho ông thánh Gioan, thì chúng con xin Người làm quan thầy, và cầu bầu cho chúng con được đẹp lòng Đức Chúa Trời, và bỏ đàng tội lỗi, mà đi đàng các nhân đức, nhất là ở khiêm nhường, giữ lòng khó khăn, sạch sẽ cùng vâng lời chịu lụy, và sẵn lòng chết vì sự lành như ông thánh quan thầy chúng con đã làm gương các nhân đức ấy, để cho chúng con bắt chước như vậy. Bấy nhiêu sự ấy, chúng con xin vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.

Kinh Thánh Phêrô

Chúng con lạy ơn ông thánh Phêrô là Tông đồ cả Đức Chúa Giêsu, là đầu cùng cột cái Hội thánh, là thầy dạy mọi sự thật. Đức Chúa Giêsu đã phó các con chiên cho Người xem sóc, đã đặt Người cầm giường mối các dân tin đạo, đã ban cho Người chìa khóa Nước Thiên đàng. Chúng con mừng ông Thánh Phêrô đã được chức rất cao, quyền rất trọng làm vậy; chúng con chọn Người làm quan thầy, cậy Người coi sóc gìn giữ những con mọn này, kẻo phải miệng sói rừng là ma quỷ; lại xin cho kẻ lạc đàng thật được biết chính nẻo là đạo thánh cùng tin mà giữ cho vững bền; đến sau qua khỏi đời này, xin mở cửa thiên đàng cho chúng con được vào hợp lại một nhà một nước, chầu chực Chúa sinh nên muôn vật hằng vui hằng trị hằng sống đời đời chẳng cùng. Amen.

Kinh Bà Thánh Anna

Lạy ơn bà thánh Anna là mẹ Thánh Mẫu Vương; bà là sáng thiên hạ vì sinh ra được con thanh sạch sáng láng hơn mặt trời mặt trăng; bà là đấng sang trọng bởi dòng vua Đavít cùng những thánh Tiên tri, sinh ra mẹ Chúa muôn vật rất trọng vô cùng; bà là kẻ khiêm nhường cùng nhân đức, cho nên Đức Chúa Trời cho bà chức trọng, là bà Chúa muôn vật. Bà như cây tươi tốt rườm rà sinh nhiều hoa quả, là nhiều phúc đức; bà như mạch nước rất trong sạch làm cho người ta khỏi khát; bà như cụm mân côi gìn giữ hoa thơm. Chúng con cầu cùng Đức Chúa Trời, vì công nghiệp bà thánh Anna, cho chúng con khỏi mọi sự dữ được mọi sự lành. Vậy chúng con dốc lòng trông cậy chọn bà làm quan thầy chúng con, xin bà thương yêu dạy dỗ kẻo phải chước ba thù thấy và xem chẳng thấy, và coi sóc những con mọn này đang ở chốn khách đầy, là nơi khổ ải và cầu cho chúng con trước tòa Chúa trọng và trước mặt Đức Mẹ cực khoan cực nhân, cho chúng con được ích linh hồn và xác, đến khi qua khỏi đời này, được về quê thật là nước bằng yên, được xem thấy Đức Chúa Giêsu cùng Rất Thánh Đức Bà Maria, cùng bà thánh Anna, đời đời chẳng cùng. Amen.

Kinh Bà Thánh Têrêsa

Chúng con lạy ơn bà thánh Têrêsa, là đấng hằng kính mến Đức Chúa Trời hết lòng hết sức, cùng sốt sắng thương yêu linh hồn người ta và mọi ngày hằng hãm mình khóc lóc xin cho cả và thiên hạ khỏi lạc đàng theo ma quỷ, cho nên đã được muôn muôn linh hồn trở lại đàng thật được rỗi, thì chúng con xin bà thánh Têrêsa cầu bầu cho nước Việt Nam này, những kẻ có tội được trở lại ăn năn cho nên, và những kẻ chưa có đạo được biết Chúa sinh nên muôn vật mà thờ phượng; lại xin bà làm mẹ coi sóc những con mọn này còn ở dưới thế, là chốn khốn khổ; xin cho chúng con được theo chân bắt chước bà hết lòng hết sức ở đời này cho ngày sau được lên thiên đàng chầu chực ngợi khen Đức Chúa Trời đời đời chẳng cùng. Amen.

Kinh Bà Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu

Lạy bà thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, bà đã sống ở thế gian chẳng bao lâu mà đã treo cao gương sáng về mọi nhân đức. Bà trong sạch như Thiên thần, ghê gớm mọi tội lỗi; bà ước ao chết còn hơn sống mà phạm một tội mọn khi đã kịp suy. Bà mến Chúa thiết tha, và ước ao mến Chúa đến nỗi chết bởi mến, cho linh hồn bà được bay thẳng lên trời với Chúa. Bà khiêm nhường thật trong lòng, vui thích nhìn nhận mình là hư vô. Biết mình hèn yếu, bà bỏ mình trong tay Chúa như trẻ nhỏ trong tay cha mẹ, tin cậy Chúa mọi đàng, trông đợi ở Chúa cả những điều rất cao trọng. Đó là đường thơ ấu thiêng liêng đã đưa bà đi mau tới đỉnh núi trọn lành, và bà khuyên nhủ các linh hồn cũng đi vào lối ấy.

Bà ước ao làm cho người ta mến Chúa như bà mến Chúa. Bà muốn rằng: ở trên trời bà không ngồi yên, một lo làm ơn cho người dưới thế, bao giờ thời gian không còn nữa, số người Chúa chọn đủ rồi, bà mới nghỉ ngơi.

Xin bà đổ xuống trên chúng con những trận mưa hoa hồng bà đã hứa, để chúng con biết chạy theo mùi thơm các nhân đức của bà.

Xin bà cầu bầu cho người có tội dù cứng lòng cũng được ơn ăn năn trở lại, như bà đã làm khi bà còn là một thiếu nữ ở giữa thế gian.

Xưa bà đã muốn chạy khắp thiên hạ để rao giảng danh Chúa, rầy bà có thể được, Hội thánh lại tôn bà làm quan thầy các Địa phận truyền giáo, xin bà giúp các đấng giảng đạo đưa người chưa tin vào đoàn chiên Chúa Giêsu.

Chúng con xin bà một ơn riêng. Xưa bà đã ước ao đến Việt Nam ở với chúng con, bà không có một chút tình riêng đối với chúng con ư? Xin bà giúp quê hương yêu quý chúng con trở nên một nước toàn tòng Công giáo, và làm con yêu dấu Hội thánh. Amen.

Kinh Khấn Bà Thánh Rita

Lạy bà thánh Rita đáng yêu mến, bà được gọi là đấng thánh cầu bầu trong các việc khó khăn bất trắc nhất. Con lo lắng đau khổ, con trông cậy chạy đến kêu van bà. Xin bà cứu con khỏi những nỗi ưu phiền đang đè nặng trên mình con, xin ban cho tâm trí con đang sợ hãi bối rối được bình an. Bà đã được Chúa chọn làm người cầu bầu cho chúng con trong những nỗi thất vọng nhất, xin bà ban cho con ơn con tha thiết kêu xin bà. Có lẽ gì mà con không được bà là đấng cầu bầu mạnh thế giúp đỡ?

{Nếu vì tội lỗi con mà con không được những ơn con cầu xin, thì xin bà cầu cùng Chúa cho con được ơn thống hối và ơn tha tội, nhờ sự xưng tội khiêm nhường thật thà. Xin bà đừng để con lo buồn khóc lóc mãi.

Lạy Chúa, con hằng thiết tha trông cậy vào Chúa, và con sẽ làm cho mọi người biết lòng thương xót của Chúa thật lớn lao đối với những tâm hồn đau khổ ưu phiền}([2]).

Lạy bạn kỳ diệu của Đấng chịu đóng đanh vào Thập giá, bà đã được Chúa Giêsu thương ban cho một cái gai nhọn sắc của Người đâm vào trán bà. Xin bà cầu cùng Chúa cho chúng con được những ơn chúng con ước mong, được sống bình an đạo đức, được mọi ơn lành hồn xác, và được chết trong lúc có ơn nghĩa.

Lạy bà thánh Rita, chúng con kính mến bà, chúng con trông cậy ở bà, xin bà che chở chúng con. Amen.

Kinh Cầu Xin Cùng Các Thánh Tử Đạo Nước Việt Nam

Kính lạy các Thánh Tử Đạo Nước Việt Nam, ơn Chúa thương đã được sức mạnh đổ máu mình ra vì lòng kính mến Đức Chúa Giêsu, xin nhớ đến chúng con đang phải chiến trận ở chốn khách đầy này, chúng con hết lòng tạ ơn Chúa nhân lành vô cùng ban cho các thánh thắng trận sáng láng dường ấy. Nay chúng con mừng các thánh đã được chầu chực Đức Chúa Trời trên các tầng trời, xin các thánh hợp một lòng cùng Rất Thánh Đồng Trinh Maria, là Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo, mà cầu bầu trước mặt Đức Chúa Trời, xin Người đoái thương Hội thánh còn đang phải kẻ dữ thù ghét cấm cách nhiều nơi, xin bênh vực ban ơn cho đạo thánh Đức Chúa Trời một ngày một sáng ra trong các nước chưa có đạo, cho kẻ còn ngồi nơi tối tăm và kẻ chết phần linh hồn được biết Chúa thật. Chúng con ngợi khen các Thánh Tử Đạo, cùng xin cầu bầu cho chúng con và anh em họ hàng được mọi sự chúng con thiếu thốn phần hồn phần xác, cho chúng con được vững lòng giữ đạo thánh Đức Chúa Giêsu cho đến chết; mà nếu chúng con chẳng đáng được phúc Tử Đạo, thì xin cho chúng con được giữ nghĩa cùng Đức Chúa Trời, và kính mến Người cho đến trọn đời. Amen.

Kinh Các Thánh Tử Đạo

(Cầu riêng)

Lạy ơn Đức Chúa Trời lòng lành vô cùng đã đoái thương nước Việt Nam ban cho anh em chúng con được phúc Tử Đạo, xin Chúa vì công nghiệp ông thánh (…) nghe lời chúng con cầu xin cho được mọi sự lành và ban ơn cho chúng con được bắt chước ông thánh (…) làm sáng danh Chúa ở đời này, cho ngày sau được lên thiên đàng hưởng phúc đời đời. Amen.

Kinh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Lạy các Thánh Tử Đạo Việt Nam, xưa các đấng đã được phúc chịu phép Rửa tội làm con cái Chúa, các đấng đã bền lòng giữ đạo, siêng năng đọc kinh cầu nguyện tối sớm, chăm chỉ xưng tội chịu lễ và giữ các Chúa Nhật, các ngày lễ buộc; các đấng đã trung thành giữ mười điều răn Chúa, sáu điều răn Hội thánh, và đã sốt sáng tôn sùng Đức Mẹ Maria; xin dạy chúng con biết sống làm người Công giáo tốt, xứng đáng là con cháu các đấng.

Lạy các Thánh Tử Đạo Việt Nam, xưa các đấng đã suốt đời giữ vững đức tin, hy sinh theo Chúa đến cùng và đã đổ máu mình ra làm chứng cho Chúa, cho đạo; xin cầu cho chúng con được noi gương các đấng mà hết lòng yêu mến đạo thánh Chúa, chăm chỉ học hiểu và thực hành Lời Chúa, luôn trung thành làm việc bổn phận hằng ngày, để đến giờ chết, chúng con được hợp với các đấng mà hưởng mặt Chúa đời đời trên thiên đàng. Amen.

Kinh Cầu Cùng Thánh Phanxicô Khó Khăn

Lạy thánh Phanxicô, Người nghèo khó trước mặt Thiên Chúa, nhưng giàu công phúc trước mặt Chúa Giêsu Kitô, xin giúp chúng con tiêu diệt trong mình chúng con những mầm mống các thói hư tật xấu, đã từng làm cho biết bao linh hồn hư đi.

Người hết lòng yêu mến Chúa, nên đã tiến tới bậc thánh thiện cao vời, xin ban cho chúng con thiết tha gắn bó với Chúa Kitô, từ bỏ những của chóng qua đời này, để chỉ nghĩ đến những của vĩnh viễn trên trời, xin soi sáng cho chúng con hiểu Thánh giá và các thương tích Chúa, là khoa học duy nhất, là sức mạnh duy nhất, và là vinh quang duy nhất của người giáo hữu chân chính.

Chớ gì theo gương Người, chúng con thành thực yêu mến tinh thần nghèo khó, và từ bỏ mọi sự, đó là phương thuốc hiệu nghiệm chữa khỏi các khuynh hướng xấu, là nguồn đức khiêm nhường và là gốc sự trọn lành; đó cũng là những tâm tình cần thiết phải có để sống theo Chúa, Đấng đã sống nghèo khó, đã đặc biệt chúc phúc cho những người nghèo khó và những linh hồn từ bỏ mọi sự. Amen.

Kinh Thánh Phanxicô Khó Khăn Quen Đọc Trước Ảnh Chuộc Tội

Lạy Thiên Chúa vinh quang cao cả, lạy Chúa Giêsu Kitô, xin Chúa soi sáng cho con và phá tan sự tối tăm trong lòng con, xin ban cho con được đức tin tinh tuyền, đức cậy vững vàng và đức mến hoàn hảo. Lạy Chúa, xin ban cho con được hiểu biết Chúa nhiều hơn, và làm mọi việc theo ơn Chúa hướng dẫn, hợp với thánh ý Chúa. Amen.

Kinh Thánh Antôn

Lạy Thánh Antôn, chúng con hết lòng trông cậy cầu xin Người, và tin chắc Người sẽ nhận lời chúng con. Xin Người bênh vực chúng con trước mặt Chúa là Cha hay thương xót, để chúng con được ơn chúng con trông đợi cách riêng.

Xưa Người có đức tin mạnh mẽ lạ lùng, và đã rao giảng đức tin cho những người sống đồng thời. Đức tin chúng con còn non yếu, xin Người giúp chúng con mạnh tin. Người đã sống theo Phúc Âm, xin Người giúp chúng con sống theo đạo Chúa.

Xin Người nâng đỡ chúng con, vì chúng con yếu đuối và bé mọn, trong cơn đau đớn phần hồn phần xác, xin giúp chúng con trung thành với Chúa.

Xin Người chúc lành cho công việc chúng con làm, cho gia đình chúng con và cho những ai sùng kính Người, xin giúp chúng con biết niềm nở tiếp đón những người nghèo khó và đau khổ. Lạy Chúa, vì lời cầu bầu của thánh Antôn, xin nhận lời chúng con. Amen.

Kinh Cầu Xin Thánh Antôn

Lạy thánh Antôn là đấng cầu bầu mạnh thế trước mặt Chúa để cứu chữa người ta khỏi chết, khỏi hoạn nạn tai ương, và khỏi ma quỷ ôn dịch. Nhờ ơn Người, kẻ ốm đau bệnh tật được lành mạnh, kẻ bị giam cầm được ra khỏi tù đày, kẻ mất của tìm lại được của đã mất. Vì vậy, con hết lòng trông cậy chạy đến cùng Người, xin Người lấy quyền phép mà ban cho con được ơn con cầu xin.

Lạy thánh Antôn hay làm phép lạ, cầu cho chúng con. Amen.

Kinh Khấn Thánh Antôn

Lạy thánh Antôn là Thánh Cả, là Cha rất nhân lành, đã được phép riêng Đức Chúa Trời ban để giúp người ta tìm thấy những của đã mất, xin thương giúp con cho con tìm thấy của đã mất, cho con trông cậy vững vàng, biết theo thánh ý Chúa và cho con được hạnh phúc đời đời. Amen.

Kinh Xin Bằng Yên

Lạy ơn Đức Chúa Trời, xin ban bằng yên trong đời chúng con, vì đừng kể một Chúa, chẳng ai cứu giúp bênh vực chúng con; chúng con xin nhờ quyền phép Chúa cho được bằng yên, và cho đền đài Chúa được dư của lành. Chúng con cầu xin cùng Đức Chúa Trời là Đấng hay ban lòng muốn thanh sạch, trí luận ngay chính, cùng sức làm việc công bằng. Xin dủ lòng thương ban cho chúng con được sự bằng yên thế gian chẳng thể ban được. Chúa che chở làm vậy, chúng con sẽ hưởng tứ thì bát tiết yên hàn, sẽ khỏi lo sợ kẻ thù làm hại, thì lòng chúng con mới dễ chiều về đàng lành mà giữ cho nên các điều Chúa răn dạy. Chúng con xin bấy nhiêu sự vì Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.

Kinh Cầu Cho Những Người Hấp Hối Chết

Lạy Chúa Giêsu rất khoan nhân, yêu thương các linh hồn, con nài xin Chúa vì cơn phiền muộn hấp hối Trái Tim Cực Thánh Chúa đã chịu, và vì những đau đớn của Mẹ Chúa, Đấng không hề mắc vết nhơ tội tổ tông; xin Chúa rửa trong Máu Chúa các kẻ có tội ở khắp thiên hạ, bây giờ đang hấp hối và sẽ chết trong ngày hôm nay.

Lạy Trái Tim Chúa Giêsu đã chịu phiền muộn hấp hối, xin thương xót các người đang hấp hối. Amen.

Kinh Bởi Trời

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, xưa bởi trời mà xuống thế gian ba mươi ba năm, chịu những thương khó cho các linh hồn thiên hạ được rỗi, thì rày chúng con xin Cha cực lành tha tội cho linh hồn con mọn đã qua khỏi thế này, mà bây giờ chúng con đọc kinh cầu nguyện cho, cùng xin mở cửa tù rạc cho ra mà đem lên chốn đầy mọi phúc thật, được xem thấy Đức Chúa Cha đời đời. Hoặc linh hồn ấy đã được lên chốn đầy mọi phúc thật, được vui mừng mọi đàng, thì xin nhớ cầu cho cha mẹ anh em họ hàng, bạn hữu con cháu, còn ở trong sóng gió biển cả là thế gian này, cho ngày sau được lên thiên đàng. Hoặc linh hồn ấy đền tội chưa đủ, Chúa rất công bằng vô cùng còn cầm nơi luyện ngục, thì hãy cậy trông Cha rất nhân lành vô cùng phạt con làm vây, cho ngày sau càng được sáng láng tốt lành hơn nữa, và hãy cậy trông Hội thánh là mẹ các giáo hữu, hằng lo lắng cứu các con mình cho được chóng ra khỏi tù rạc khổ cực mà lên thiên đàng. Ôi! Linh hồn trong luyện ngục phải khổ cực dường nào, và lại không thể cứu mình cho khỏi, vì bây giờ mùa phúc đã hết, mùa tội phải đền. Bao nhiêu kẻ còn sống hãy mở con mắt linh hồn ra mà xem, hãy thương xót cứu các linh hồn và lo cứu chính linh hồn mình. Amen.

Kinh Cầu Cho Các Linh Hồn (Kinh Vực Sâu)

Lạy Chúa, con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa, xin Chúa hãy nhận lời con kêu van, hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa chấp tội, nào ai rỗi được, bởi Chúa hằng có lòng lành, cùng vì lời Chúa phán hứa, con đã trông cậy Chúa, linh hồn con cậy vì lời hứa ấy, thì đã trông cậy Chúa. Những kẻ làm dân Đức Chúa Trời đêm ngày hãy trông cậy Người cho liên, vì Người rất nhân lành hay thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi kẻ làm dân Người thay thảy.

Lạy Chúa, xin ban cho các linh hồn được nghỉ ngơi đời đời và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa, xin cứu lấy các linh hồn cho khỏi tù ngục mà được nghỉ yên. Amen.

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu! Chúa đã phán dạy rằng: Con hãy xin thì con sẽ được. Vậy con xin Chúa lòng lành vô cùng thương đến các linh hồn ở luyện ngục, xin Chúa nghe lời con cầu xin kêu van cho linh hồn ông bà, cha mẹ, anh em, bạn hữu con; xin Chúa mở cửa thiên đàng cho các linh hồn ấy vào, xin cho các linh hồn ấy được sự sáng vô cùng hằng soi cho liên. Amen.

III. PHỤ LỤC

Trong Phần Phụ Lục này có bài TÓM LƯỢC CUỘC ĐỜI CHÚA KITÔ, trình bày theo thể thơ song thất lục bát, là lối văn cổ truyền của dân tộc ta, để dễ học thuộc lòng và dễ nhớ, nhằm giúp những ai không có điều kiện đọc sách Phúc Âm có thể học truyền miệng và cũng biết được những nét cơ bản trong cuộc đời Chúa.

Bản này chia làm ba đoạn chính: I. THỜI THƠ ẤU, II. RAO GIẢNG TIN MỪNG, III. CUỘC KHỔ NẠN VÀ PHỤC SINH. Mỗi tháng một lần vào Chúa Nhật đầu tháng, cả cộng đoàn có thể thay các kinh Sáng Chúa Nhật bằng cách đọc một đoạn trong CUỘC ĐỜI CHÚA KITÔ, để thay đổi không khí, tăng thêm phần sinh động và sốt sáng.

Sau cùng, Sách Kinh này được kết thúc bằng mấy kinh khác và bài ca Thánh hóa ngày sống, tóm tắt cách ta phải sống trong mọi việc làm từ sang đến tối, để những việc ấy đều được thánh hóa, theo lời Thánh Phaolô dạy: “Dù ăn, dù uống, hay dù làm việc gì, hãy làm vì danh Chúa Kitô” (1 Cr 10,31).

Tóm Lược Cuộc Đời Chúa Kitô

I. THỜI THƠ ẤU

1. Trước đây độ hai mươi thế kỷ,

Thiên Chúa sai một vị sứ thần;

tới Na-gia-rét một thành,

Vào nhà Trinh Nữ hiền lành nết na.

5. Là Đức Maria đầy phước,

Để báo tin Bà được thụ thai,

Và sinh ra một con trai,

Chính là Đấng sẽ cứu đời, độ nhân.

9. Đức Bà hỏi sứ thần cho biết,

Việc xảy ra chi tiết thế nào?

Bởi vì Bà chỉ ước ao,

Giữ mình trinh khiết, cốt sao vẹn toàn.

13. Để giải thích sứ thần nói tiếp:

“Bà thụ thai do phép Thánh Linh,

Sinh con mà vẫn đồng trinh,

Vì là Con Chúa cao minh đời đời.

17. Bà hãy đặt tên này cho trẻ,

Là Giêsu cứu thế siêu nhiên,

Trên trời, dưới đất, mọi miền

Không tên nào cứu, trừ tên của Người”.

21.Đức Bà đáp: “Vâng lời thiên sứ,

Vì tôi là tì nữ Chúa Trời”.

Tức thì Thiên Chúa Ngôi Hai

Xuống lòng Trinh Nữ làm người như ta.

25. Sau đó Maria vội vã

Đi qua miền núi đá, rừng hoang

Thăm I-gia-bét họ hàng,

Có thai sáu tháng, dẫu rằng cao niên.

29. Khi tới nơi, thoạt tiên chào chúc,

Chị họ Người cảm xúc lạ lùng.

Vì Gioan, trẻ trong lòng,

Được đầy ơn Chúa nhảy mừng sướng vui.

33. Sau mấy tháng, trong đời thượng vị

Au-gút-tô cai trị Rôma.

Lệnh truyền dân số kiểm tra,

Phải về nguyên quán để mà khai tên.

37. Giuse thuộc tổ tiên Đa-vít,

Đang ở Na-gia-rét làm ăn.

Cùng Trinh Nữ bạn trăm năm,

Về Be-lem, chốn xa xăm quê nhà.

41. Khi tới nơi, trời vừa xẩm tối,

Maria lại tới ngày sinh.

Giuse cố gắng tận tình,

Tìm nơi tạm trú đêm thanh cho Người.

45. Nhưng quán trọ không nơi nào chứa

Đành phải ra hang đá ngoại ô

Là nơi quen nhốt chiên bò

Nghèo hèn, hôi hám, gió lùa, sương sa.

49. Nửa đêm, Maria Trinh Nữ

Sinh Hài Nhi cứu độ muôn dân

Bà ôm Con, bọc trong khăn

Đặt trên máng cỏ, ân cần dấu yêu.

53. Trong miền đó có nhiều mục tử,

Đang thức đêm canh giữ đoàn chiên.

Sứ thần hiện đến báo tin,

Hôm nay Cứu Chúa giáng sinh làm Người.

57. Nhiều thiên sứ từ trời bay xuống,

Hợp cùng nhau chúa tụng vang lời:

“Sáng danh Thiên Chúa trên trời

Bình an dưới thế cho người thiện tâm”.

61. Sau lúc đó thiên thần biến khỏi,

Đoàn chăn chiên vội tới Be-lem.

Họ trông thấy một trẻ em

Bọc khăn, nằm máng, ở bên Mẹ Người.

65. Họ vồn vã ngỏ lời thăm hỏi,

Đoạn ra về phấn khởi vui mừng.

Đức Bà sau đó hiến dâng,

Con trong đền thánh, để vâng luật truyền.

69. Si-mê-on cũng liền vào tới,

Được ơn trên, cụ nói tiên tri.

Về tương lai Chúa Hài Nhi,

Cùng về những nỗi sầu bi Mẹ Người.

73. Những ngày đó có ngôi sao lạ,

Dẫn ba nhà học giả phương đông.

Đến thờ lạy Chúa Hài Đồng,

Tiến dâng mộc dược, vàng ròng, nhũ hương.

77. Ở Sa-lem, tiểu vương Hê-rốt,

Sợ Hài Nhi sẽ đoạt ngôi mình.

Ông truyền giết trẻ sơ sinh,

Hai năm trở xuống, toàn thành Be-lem.

81. Nhưng thiên sứ nửa đêm hiện tới,

Bảo Giuse: “Chỗi dậy kịp thời.

Đem Con Trẻ với Mẹ Người,

Trốn sang Ai-cặp ở nơi an toàn”.

85. Mấy năm sau, sứ thần lại dặn:

“Hãy trở về nguyên quán bản hương”.

Giuse mau mắn lên đường,

Về Na-gia-rét, xóm làng quê xưa.

89. Kể từ đó tới ba mươi tuổi,

Trẻ Giêsu sống với gia đình.

Nguyện cầu sớm tối nhiệt thành,

Vâng lời cha mẹ, tận tình con ngoan.

93.Nghề thợ mộc, làm ăn sinh sống,

Cam khó nghèo, chịu đựng gian nan.

Càng thêm tuổi lại càng ngoan

Trước người trần thế, trước nhan Chúa Trời.

97. Năm Giêsu lên mười hai tuổi,

Đi thủ đô cùng với mẹ cha.

Để mừng đại lễ Vượt Qua,

Sau khi lễ tất ông bà chia tay.

101. Đi ngày đường mới hay lạc Chúa,

Trở lại ngay, vất vả tìm tòi.

Ba ngày sau mới thấy Người,

Hỏi nghe lẽ đạo ở nơi đền thờ.

105. Mẹ Người nói tựa như than thở:

“Con Mẹ ơi! Con có biết không ?

Mẹ cha lo lắng tìm Con

Ba ngày ròng rã, chẳng còn thiết chi”.

109. “Tìm tòi Con làm gì hở Mẹ?

Việc Cha Con, Con để tâm lo.

Ông bà không biết đó ư?”

Mẹ Người ghi nhớ, suy tư trong lòng.

113. Đoạn Chúa về sống cùng cha mẹ

Qua tháng ngày lặng lẽ yên vui

II. RAO GIẢNG TIN MỪNG

Đến năm tuổi độ ba mươi,

Chúa ra khởi sự giảng lời Phúc Âm.

117. Để chuẩn bị nhân tâm đón Chúa,

Có Gioan Tẩy Giả tiền hô.

Bắt đầu trước Chúa Kitô,

Giảng khuyên dân chúng chăm lo việc hồn.

121. Ông Gioan, một hôm gặp Chúa,

Đến xin làm phép rửa cho Người.

Sau khi lên khỏi nước rồi,

Bỗng nhiên Người thấy màn trời mở ra.

125. Thánh Linh Chúa Ngôi Ba cực trọng,

Tựa chim câu đỗ xuống trên Người.

Chúa Cha lên tiếng từ trời:

“Đây Con yêu dấu đời đời của Ta”.

129. Hiện tượng đó thật là khôn tả,

Hàm ý thiêng cao cả tuyệt vời.

Giêsu, Chiên Đức Chúa Trời,

Gánh tội loài người, tự nguyện hy sinh.

133. Rồi sau đó Thần Linh Thiên Chúa,

Đưa Ngài lên hoang địa nhịn chay.

Satan đến cám dỗ Ngài,

Nhưng Ngài chống cự nó ngay tức thì.

137. Rời hoang địa Chúa đi giảng đạo,

Khuyên mọi người cải tạo tâm hồn.

Bởi vì Nước Chúa đã gần,

Hãy mau thống hối, canh tân cuộc đời.

141. Một hôm Chúa lên ngồi trên núi,

Giảng mở đầu,Tám Mối phúc chân.

Phúc ai nghèo khó tinh thần,

Bởi vì Nước Chúa là phần của riêng.

145. Phúc cho ai dịu hiền, hòa nhã,

Được Đất Thiêng làm của vững bền.

Phúc ai khó lóc ưu phiền,

Bởi vì sẽ được ủi yên dồi dào.

149. Phúc cho ai khát khao công lý,

Được trên ban phỉ chí no đầy.

Phúc ai hay xót thương người,

Được ơn thương xót từ trời xuống cho.

153. Phúc ai có tâm tư trong sạch,

Được thấy Chúa, nguồn mạch tốt xinh.

Phúc ai xây dựng hòa bình,

Được làm con Chúa quang vinh đời đời.

157. Phúc ai vì đạo ngay chịu khổ,

Được Nước Trời làm sở hữu riêng.

Ai nghe Chúa cũng ngạc nhiên,

Thấy Người như Đấng tự quyền phán ra.

161. Nhờ Người dạy chúng ta ý thức,

Thiên Chúa là Cha cực khoan nhân.

Bởi tình thương xót vô ngần,

Đã cho Con Một xuống trần cứu ta.

165. Được sạch tội giao hòa với Chúa,

Làm con Ngài, ơn nghĩa bao la.

Ta cần mến Chúa như Cha,

Yêu thương đồng loại như là anh em.

169. Cùng ôm ấp một niềm tin tưởng,

Mong ngày sau được hưởng trường sinh.

Chúa đòi ta ở trọn lành,

Theo gương Cha Cả hiển vinh trên trời.

173. Luật xưa cấm giết người đồng loại,

Chúa cấm luôn cả mọi căm thù.

Luật xưa cấm việc dâm ô,

Chúa còn cấm cả ước mơ chẳng lành.

177. Nếu con mắt ta sinh dịp tội,

Hãy khoét đi, cho khỏi hiểm nguy;

Vì lành hai mắt ích gì?

Nếu sa hỏa ngục, còn chi tốt lành.

181. Xưa, cho phép đoạn tình phu phụ;

Nay, Chúa truyền vĩnh thú đơn hôn.

Một chồng một vợ luôn luôn,

Trọn đời chung sống vui buồn đói no.

185. Người xưa bảo: ghét thù, yêu bạn,

Chúa không cho giới hạn hẹp hòi.

Chúa truyền yêu hết mọi người,

Nguyện cầu cho cả những ai địch thù.

189. Khi ta đến bàn thờ dâng lễ,

Mà nhớ ra có kẻ mất lòng,

Hãy về hòa giải cho xong,

Rồi sau dâng lễ, mới trông nhận lời.

193. Đong đấu nào cho người đồng loại,

Chúa sẽ đong đấu ấy cho ta,

Theo lời kinh nguyện “Lạy Cha”,

Thứ tha sẽ được thứ tha, nhân từ.

197. Phải ra sức làm cho người khác,

Những sự ta mong ước cho mình.

Và đừng chủ ý thi hành,

Sự ta không muốn ai dành cho ta.

201. Phải ăn ở thật thà, ngay thẳng,

Nhưng cũng cần tinh sáng, khôn ngoan.

Những ai vất vả, nhọc nhằn;

Hãy tìm nơi Chúa ủi an, hộ phù.

205. Học với Chúa hiền từ, khiên nhượng;

Tâm hồn ta sẽ hưởng bình an.

Bởi vì ách Chúa dịu dàng,

Gánh Người, êm ái nhẹ nhàng biết bao.

209. Ai cậy mình trước sau bị hạ;

Ai hạ mình, được Chúa nâng lên.

Được mời, đừng chọn ngồi trên;

Kẻo sau tụt xuống bị thiên hạ cười.

213. Chúa là sáng những ai theo Chúa,

Khỏi tối tăm, không sợ lạc sai.

Đất trời biến chuyển không ngơi,

Nhưng lời Chúa dạy đời đời không qua.

217. Những lời Chúa, nếu ta tuân giữ;

Sẽ như người thực sự khôn ngoan.

Xây nhà trên đá an toàn;

Mưa tuôn không sợ, suối tràn không lo.

221.Để dân chúng tiếp thu cho dễ,

Có nhiều lần Chúa kể dụ ngôn.

Nghĩa là so sánh giản đơn,

Rút trong đời sống bình dân hàng ngày.

225. Với mục đích trình bầy giáo lý,

Sao cho vừa tâm trí mọi người.

Đơn sơ nhưng lại tuyệt vời,

Đưa ta từ đất tới nơi siêu phàm.

229. Như dụ ngôn: Vua làm tiệc cưới,

Cho kẻ đi mời gọi khách ăn.

Tượng trưng Thiên Chúa khoan nhân,

Gọi ta vào đạo ái ân muôn trùng.

233. Dụ ngôn: Những cỏ lùng với lúa,

Nhằm nói lên lành dữ sống chung;

Dữ, nhờ gương sáng đổi lòng,

Lành, qua chịu đựng lập công lâu dài.

237. Dụ ngôn: Một chàng trai phung phá,

Nhằm nói lên Cha Cả khoan dung;

Thương người tội lỗi vô cùng,

Kiên tâm chờ đón, sẵn lòng thứ tha.

241. Chúa truyền dạy vào qua cửa hẹp,

Cửa rộng đưa tới kiếp trầm luân.

Nếu ta lợi cả trần gian;

Linh hồn thiệt mất, hỏi rằng ích chi?

245. Người ta sẽ lấy gì thay thế,

Linh hồn mình, nếu để hư vong.

Chúa truyền ta phải gắng công,

Sống đời hoàn thiện mới trông thiên đàng.

249. Muốn theo Chúa, phải mang khổ giá;

Từ bỏ mình, yêu Chúa mọi ngày.

Vững tin cậy Chúa an bài,

Thương ta hơn cả chim trời cỏ hoa.

253. Phải nguyện cầu thiết tha bền bỉ;

Xin sẽ cho, gõ sẽ mở ra.

Của Xê da, trả Xê da;

Những gì của Chúa,thì ta trả Người.

257. Không ai được làm tôi hai chủ,

Coi Chúa Trời, tiền của như nhau;

Bởi vì tiền của ở đâu,

Lòng ta ở đó, lo âu đêm ngày.

261. Phải tìm Nước Chúa Trời trước nhất,

Còn sự gì Người tất thêm cho.

Của trần, đừng mải tích thu,

Mối ăn, mọt gặm, công phu phí hoài.

265. Phải tỉnh thức như người đầy tớ,

Đợi chủ về, mở cửa ngay ra.

Bởi giờ Chúa tới thăm ta,

Như người trộm đến đêm khuya bất thần.

269. Để làm chứng cho dân tin tưởng,

Nhận biết Người là Đấng Cứu Tinh.

Chúa Kitô lấy quyền mình,

Làm nhiều phép lạ, uy danh lẫy lừng.

273. Bao người bệnh vui mừng được khỏi,

Mù được trông, phong hủi được lành.

Phong ba tức khắc thanh bình.

Chính Ngài chết đoạn phục sinh huy hoàng.

277. Có lần Chúa cũng loan báo trước,

Sự tương lai vượt sức trí ta:

Việc Sa-lem bị Rôma,

Bao vây thiêu hủy biến ra tro tàn;

281.Việc Phêrô ba lần chối Chúa;

Việc Người qua khổ giá phục sinh;

Những điềm rùng rợn khiếp kinh,

Báo ngày chung thẩm công minh sau này;

285. Nhưng đặc biệt tương lai Giáo Hội,

Luôn vững bền vượt mọi thời gian.

Mặc cho hỏa ngục cản ngăn,

Không ngừng tiến triển lan tràn khắp nơi.

289. Để minh chứng những lời Chúa dạy,

Còn bao gương vĩ đại Chúa làm.

Đời Người sống rất siêu phàm,

Không ai bắt được lỗi lầm cỏn con.

293. Linh hồn Chúa như vườn thơm nức,

Trăm thứ hoa nhân đức tuyệt vời.

Kính yêu Cha Cả trên trời,

Mến thương nhân loại, trọn đời hy sinh.

297. Vì Chúa biết Tin Lành cứu độ,

Cần có người công bố khắp nơi.

Chúa cầu nguyện suốt đêm dài,

Sáng ra Chúa chọn mười hai sứ đồ.

301. Trong số đó Phêrô ngư phủ,

Chúa đặt làm nguyên thủ giáo đoàn.

Tựa như tảng đá vững vàng,

Sức quyền hỏa ngục không làm chuyển lay.

305. Về những kẻ nghe lời khuyên giảng,

Ta nhận ra nhiều hạng khác nhau.

Dân nghèo lao động khổ đau,

Vui nghe lời Chúa kêu cầu Chúa thương.

309. Bọn biệt phái và hàng tư tế,

Cùng những người vai vế trong dân;

Lòng đầy tham vọng phàm trần,

Họ ghen ghét Chúa, chủ tâm giết Người.

313. Ba năm Chúa giảng Lời Hằng Sống,

Tựa như người gieo giống tung rơi.

Quả sinh nhiều ít, tùy nơi;

Vệ đường, đá sỏi, bụi gai, đất mầu.

317. Người thiện chí tiếp thâu Lời Chúa,

Đem thực hành sinh quả gấp trăm.

Còn người xấu lại để tâm,

Cố tình từ chối Phúc Âm Nước Trời.

III. CUỘC KHỔ NẠN VÀ PHỤC SINH

321. Cuộc đời Chúa, những ngày sau hết,

Đã diễn ra nhiều việc phi thường.

Đớn đau, bi thảm khôn lường,

Dạt dào, lênh láng tình thương vô bờ.

325. Ngày thứ nhất, Chúa cho môn đệ,

Đến làng kia cốt để mượn lừa.

Chúa cưỡi lên vẻ hiền từ,

Tiến đi về phía đền thờ Sa-lem.

329.Đám quần chúng với niềm hy vọng

Ra rước Ngài long trọng, tưng bừng

Người vẫy lá, kẻ reo mừng:

“Đấng nhân danh Chúa đến cùng chúng tôi.”

333. Tới gần thành, Chúa rơi hàng lệ,

Thương xót dân sau sẽ điêu linh;

Vì không biết Chúa thương mình,

Vì không đón nhận tin lành bằng yên.

337. Đến Thứ Năm, Chúa truyền môn đệ,

Đi dọn nơi ăn Lễ Vượt Qua.

Theo như luật cũ đề ra,

Nhớ ngày giải phóng ông cha đã truyền.

341. Trước khi ăn, Chúa liền chỗi dậy,

Rửa chân cho hết thảy tông đồ.

Việc xong, Chúa nói lý do;

Để cho môn đệ làm như Chúa làm.

345. Trong bữa ăn, Chúa cầm lấy bánh,

Truyền phép thành Mình Thánh của Người.

Rồi nâng chén rượu trên tay,

Chúa truyền phép rượu thành ngay Máu Người.

349. Máu Tân Ước đời đời vĩnh cửu,

Đổ chan hòa, để cứu muôn dân.

Khỏi vòng nô lệ tà thần,

Khỏi sa hỏa ngục trầm luân muôn đời.

353. Các tông sứ vâng lời Chúa dậy:

“Đây Mình Ta, nhận lấy mà ăn.

Việc này sau phải ân cần,

Làm lại nhiều lần để nhớ đến Ta”.

357. Đoạn rồi, Chúa thiết tha yên ủi,

Các tông đồ trước nỗi chia ly.

Mai ngày Chúa sẽ khuất đi,

Thánh Linh sẽ đến phù trì, ủi an.

361. Các ông buồn, thế gian phấn khởi;

Nhưng cơn buồn sẽ đổi thành vui.

Các ông cần hợp với Người,

Như cành hợp với thân cây vững bền.

365. Điều răn mới, Chúa truyền môn đệ,

Yêu mến nhau như thể Chúa yêu.

Đó là dấu hiệu cao siêu,

Chứng minh đạo Chúa hơn nhiều tài ba.

369. Môn đệ, có Giuđa phản bội,

Định nộp Người, cầu lợi riêng tư.

Hắn đi gặp gỡ kẻ thù,

Bàn mưu bắt Chúa sao cho yên hàn.

373. Ăn bữa đoạn, ngày tàn đêm tới,

Chúa liền đi đến núi Cây Dầu.

Sứ đồ lẽo đẽo theo sau,

Chúa truyền tỉnh thức nguyện cầu thiết tha.

377. Để kiên trì không sa cám dỗ,

Nhẹ lòng thần, lòng thú nặng nề.

Chọn ba môn đệ cùng đi,

Chúa vào vườn Giệt-ma-ni nguyện cầu.

381. Linh hồn Chúa khổ sầu đến chết,

Mình mồ hôi lẫn huyết tuôn ra.

Chúa càng cầu nguyện thiết tha,

Khẩn van xin Đức Chúa Cha khoan hồng.

385. Lời cầu khẩn hòa cùng nước mắt,

Nguyện Chúa Cha thương cất chén này.

Nhưng đừng theo ý Con đây,

Một theo thánh ý Cha thời tốt hơn.

389. Đang khi Chúa phải cơn hấp hối,

Các tông đồ mệt mỏi lo buồn.

Mắt nặng trĩu ngủ bên vườn,

Mặc dù Chúa bảo thức luôn với Người.

393. Một thiên sứ từ trời hiện xuống,

Yên ủi Người anh dũng hiến thân.

Lát sau thấy một đội quân,

Giuđa hướng dẫn bất thần tới nơi.

397. Hắn tiến lại hôn Người, làm hiệu,

Cho chúng bắt và điệu Người đi.

Sứ đồ, khi ấy khác gì,

Đoàn chiên mất chủ, sợ nguy trốn liền.

401. Bắt Người đoạn, thoạt tiên chúng điệu,

Đến nhà ông trưởng cựu Anna.

Rồi sang giáo trưởng Caipha,

Ông này đứng dậy để tra vấn Người:

405.“Đây, nhân danh Chúa Trời hằng sống,

Ông phải khai cho chúng ta tường:

Ông, Con Thiên Chúa thật chăng?”.

Chúa liền tuyên bố rõ ràng công khai:

409. “Sự thật đúng như ngài nói đấy,

Đến ngày sau sẽ thấy Con Người;

Ngự bên hữu Đức Chúa Trời,

Trên mây hiện xuống sáng ngời uy linh”.

413. Caipha xé áo mình mà nói:

“Hắn lộng ngôn, cần hỏi gì thêm”.

Mọi người phụ họa kêu lên:

“Hắn ta đáng chết để đền lộng ngôn”.

417. Suốt đêm bọn ác ôn canh giữ,

Thay đổi nhau làm khổ nhục Người.

Phêrô đêm ấy bồi hồi,

Vào sân giáo trưởng, đến ngồi sưởi chung.

421. Một đầy tớ hỏi ông: “Có phải

Là môn đệ Người ấy hay không?”

Phêrô liền sợ cuống cuồng

Chối, thề mình chẳng biết Ông bao giờ.

425. Ngay lúc đó gà vừa cất gáy,

Nhắc Phêrô nhớ lại lời Thầy.

Ông liền thổn thức ra ngoài,

Ăn năn khóc lóc đắng cay vô cùng.

429. Rồi sáng sớm hội đồng Do thái,

Quyết nghị rằng: Người phải hy sinh.

Nhưng mà họ phải đệ trình,

Rô-ma xét duyệt, thi hành mới xuôi.

433. Họ đem Chúa đến nơi Philát,

Là toàn quyền thay mặt Rôma.

Ông này khi đã thẩm tra,

Thấy rằng vô tội, muốn tha cho Người.

437. Để dân bớt cáo nài đe dọa,

Philát sai đem Chúa đánh đòn.

Dưới làn roi vọt ác ôn,

Mình Người rách nát, tâm hồn đắng cay.

441. Chúng còn lấy vòng gai sắc nhọn,

Đội đầu Người, dữ tợn khôn lường.

Chúng chơi tấn kịch tôn vương,

Quỳ gối nhạo rằng: “Vạn tuế Đức Vua”.

445. Đoạn vây Chúa, chúng đua nhau đánh,

Nhổ vào nhan cực thánh của Người.

Giật que sậy Chúa cầm tay,

Đập trên đầu Chúa cho gai lọt vào.

449. Philát muốn làm sao tha Chúa,

Đem Người lên trước cửa công đường.

Thân hình thiểu não, đáng thương,

“Đây là Người ấy, quốc vương các người”.

453. Dân nghe thấy, cáo nài la hét:

“Đem đóng đanh, đem giết nó đi”!.

“Ông ta có tội tình gì?”.

“Hắn ta xưng đế, tội chi nặng bằng!”.

457. Vì thấy chúng hung hăng quá độ,

Philát đành nhượng bộ cho xuôi.

Rửa tay, đoạn phó trao Người,

Cho quân lính điệu lên đồi Canvai.

461. Chúa im lặng vác cây thập giá,

Sức kiệt hao gục ngã nhiều lần.

Đến nơi, Chúa bị lột trần,

Tứ chi đanh đóng, toàn thân phơi bầy.

465. Dưới tia nắng, mặt trời thiêu đốt,

Ruồi muỗi bâu, châm hút máu hồng.

Miệng khô, cổ khát vô cùng,

Tai nghe chế giễu, mắt trông địch thù.

469. Chúa đau đớn, mặc dù hết sức,

Nhưng Người cam chịu nhục đến cùng.

Người xin Cha Cả khoan dung,

Thứ tha cho họ, vì chưng họ lầm.

473. Maria đứng gần thập giá,

Để cảm thông cùng Chúa hiến thân.

Vâng theo lời Chúa trao ban,

Nhận làm từ mẫu Gioan sứ đồ.

477. Vào quãng độ ba giờ chiều đó,

Chúa gục đầu, dâng phó linh hồn.

Trong tay Cha Cả chí tôn,

Đoạn kêu lớn tiếng, đau buồn tắt hơi.

481. Đất rung động, mặt trời mất sáng,

Màn đền thờ xé thẳng làm hai;

Như thương Chúa Cả muôn loài,

Hiến thân chịu chết cho người trần gian.

485. Một tên lính đứng gần thập giá,

Hắn thấy là Người đã tắt hơi;

Lấy đòng đâm thủng tim Người,

Máu hòa với nước tức thời chảy ra.

489. Chiều tối đến, dăm ba thân thích,

Tháo xác Người, rửa sạch vết thương;

Táng trong huyệt đá vội vàng,

Địch thù cắt lính canh hang táng Người.

493. Ngày thứ nhất, lúc trời chưa rạng,

Một thiên thần mặt sáng chói lòa.

Từ trời xuống, lật đá ra,

Lính canh khiếp ngã, tưởng là chết ngay.

497.Mấy phụ nữ đồng thời tới đó,

Với chủ tâm thăm mộ thánh Người.

Sứ thần bảo các bà hay:

“Chúa vừa sống lại ở đây không còn.

501. Mau loan báo cho môn đệ biết,

Chúa phục sinh, thần chết bại rồi.

Các ông sẽ được thấy Người”.

Nỗi buồn tiêu tán, niềm vui chan hòa.

505. Chiều tối ấy, trong nhà đóng kín,

Chúa Kitô hiện đến bất thần.

Chúc chào môn đệ bình an,

Trao quyền tha tội ân ban tự trời.

509. Sau buổi đó, nhiều nơi nhiều lúc,

Chúa Kitô tiếp tục hiện ra.

Có lần cho phép Tôma,

Sờ tay vào Chúa để mà vững tin.

513. Lần khác Chúa hiện trên bờ biển,

Hỏi Phêrô: “Có mến Chúa không?”.

Phêrô đượm vẻ đau buồn,

Khiêm nhường thưa lại rằng: “Con mến Thầy”.

517.Chúa vui vẻ bỏ ngay tội cũ,

Đặt ông làm mục tử đoàn chiên;

Chiên con, chiên mẹ mọi miền,

Đều ở dưới quyền thủ trưởng Phêrô.

521. Bốn mươi ngày kể từ sống lại,

Chúa Kitô lại tái hiện ra.

Đưa môn đệ tới đồi kia,

Dặn dò lần chót trước khi lên trời:

525. “Chúng con đi khắp nơi, giảng dạy;

Rửa tội cho hết thảy mọi người.

Từ nay cho đến hết đời,

Ta ở mọi ngày với chúng con liên”.

529. Rồi sau đó Chúa lên khỏi đất,

Cho tới khi Người khuất trong mây.

Sứ đồ ngây ngất nhìn trời,

Thiên thần hiện đến bảo: “Thôi, trở về.

533. Chúa vừa mới khuất đi khỏi thế,

Ngày tận chung Người sẽ tái lâm;

Trên mây sáng láng vô ngần,

Thưởng công phạt tội người trần khắp nơi”.

IV. PHẦN KẾT

537. Chúng ta học cuộc đời của Chúa,

Đều thấy gương muôn thuở sáng ngời.

Chúa sinh làm mốc chia đôi,

Thời gian, lịch sử; mọi đời nhớ ghi.

541. Chỉ có Chúa kiên trì thực hiện,

Một cuộc đời thánh thiện, siêu phàm.

Chỉ lời giáo huấn Phúc Âm,

Cao siêu, vĩnh cửu, gieo mầm phục sinh.

545. Chỉ có Chúa hiến mình tuyệt đối,

Vì xót thương chuộc tội cho đời.

Chỉ mình Chúa đã chết rồi,

Tự quyền sống lại, đúng lời tiên tri.

549. Chỉ có Chúa khuất đi khỏi thế,

Vẫn được hằng yêu quý khắp nơi.

Với thời gian, thảy mờ phai

Giêsu Cứu Thế đời đời vinh quang.

Thánh Hóa Ngày Sống

Khi vừa thức dậy sáng ngày,

Đừng nghĩ dông dài, đừng nghĩ vẩn vơ.

Nâng lòng, nhớ Chúa nhân từ,

Tạ ơn Chúa đã hộ phù đêm qua.

Hiến dâng Chúa xác hồn ta,

Việc làm, ngày sống cùng là khổ đau.

Gia đình toàn thể họp nhau,

Đọc kinh sốt sáng, nguyện cầu ơn trên.

Quyết tâm xa tránh tội liên,

Yêu người, mến Chúa, cậy tin dồi dào.

Trong khi làm việc cần lao,

Làm vì danh Chúa, nâng cao tâm hồn.

Gặp cơn gian khổ, đau buồn,

Kiên tâm nhẫn nại, quyết không phàn nàn.

Trước và sau các bữa ăn,

Không quyên làm dấu, tạ ơn, nguyện cầu.

Nhỡ ra phạm tội cách nào,

Kịp thời thống hối, kêu cầu Chúa tha.

Khi ai làm mất lòng ta,

Sẵn sàng chịu nhục, thứ tha dịu hiền.

Khi cơn cám dỗ nổi lên,

Phải chống trả liền, xin Chúa giúp ta.

Sau một ngày sống trôi qua,

Trước khi đi ngủ, cả nhà đọc kinh

Xét mình, thống hối chân thành,

Lần hạt, kính Mẹ khiết trinh, nhân từ.

Nguyện xin Đức Mẹ hộ phù,

Đoàn con khi sống vào giờ lâm chung.

Thánh Vịnh Sám Hối

(có thể thay Kinh Ăn Năn Tội)

Chúa ôi, thương xót con cùng,

Tùy theo lượng Chúa khoan hồng từ bi.

Tội con, xin Chúa xóa đi,

Tùy theo lòng Chúa muôn bề xót thương.

Bởi vì con biết tỏ tường,

Tội con trước mặt rõ ràng thường xuyên.

Tội con phạm đến Chúa liên,

Con làm sự dữ trước thiên nhan Người.

Con mắc tội lúc còn thai,

Mẹ con mang tội những ngày thai sinh.

Xin dùng hương thảo tẩy thanh,

Để con hơn tuyết sạch tinh, trắng ngần.

Để con nghe biết hỷ hoan,

Để dúm xương tàn, con cũng vui luôn.

Xin quay mặt khỏi tội con,

Vết nhơ, tội lỗi tâm hồn, xóa cho.

Tạo cho con tâm tư thanh tịnh,

Một tinh thần vững mạnh, canh tân.

Đừng xua con khỏi thiên nhan,

Thánh Linh của Chúa luôn ban, đừng rời.

Bồi hoàn lại niềm vui ơn cứu độ,

Nâng tinh thần, rộng mở hăng say.

Để con chỉ bảo đường ngay,

Cho người tội lỗi sớm quay trở về.

Lạy Thiên Chúa từ bi cứu độ,

Miệng môi con, xin mở, Chúa ơi.

Để con công bố những lời,

Ngợi khen Thiên Chúa muôn đời công minh.

Kinh Dọn Mình Hiệp Lễ

(Có thể thay các kinh dọn mình chịu lễ)

Giêsu, lạy Chúa uy linh,

Chúa thương nhân loại giáng sinh làm người.

Trước ngày chịu chết cứu đời,

Chúa ban Mình Thánh dưỡng nuôi linh hồn.

Chúa truyền hết thay chúng con,

Phải ăn Mình Chúa là nguồn sức thiêng.

Dù con không thấy nhãn tiền,

Nhưng lời Chúa phán con tin vững vàng.

Dù con tội lỗi khô khan,

Nhưng con trông cậy Chúa ban ơn lành.

Yêu con, Chúa đã hy sinh;

Yêu con Chúa đã hiến mình vì con.

Con yêu Chúa hết trí khôn

Yêu hết tâm hồn, yêu hết sức con.

Lòng con thống hối lo buồn,

Vì con tội lỗi, phụ ơn dường nào.

Lòng con hổ thẹn biết bao,

Thấy mình không đáng Chúa vào lòng con.

Như nai khát nước tìm nguồn,

Hồn con khát Chúa cũng luôn mong chờ.

Kết hợp cùng Chúa Giêsu,

Là nguồn nước sống, là kho lương thần.

Nuôi con lữ thứ trần gian,

Tới ngày dự tiệc hân hoan Nước Trời.

Kinh Cám Ơn Hiệp Lễ

(Có thể đọc thay các kinh cám ơn chịu lễ)

Con thờ lạy Chúa chí tôn,

Đoái thương ngự xuống lòng con giờ này.

Hợp cùng trời đất muôn loài,

Hợp cùng sông biển, cỏ cây, núi đồi;

Hợp cùng thần thánh trên trời,

Con ca tụng Chúa đời đời hiển vinh.

Tạ ơn Chúa rất nhân lành,

Đã thương ban Thịt Máu Mình nuôi con.

Con dâng cho Chúa xác hồn,

Việc làm, đời sống, vui buồn, khổ đau.

Nguyện xin Mình Thánh nhiệm mầu;

Giữ con hồn xác trước sau an lành.

Cho con giữ đạo nhiệt thành,

Sau lên hưởng phúc trường sinh thiên đàng.

Xin phù hộ Đức Giáo Hoàng,

Cùng hàng giáo phẩm và đoàn giáo dân.

Xin ban xuống mọi ơn cần,

Cho người thân thuộc xa gần của con.

Xin thương kẻ khuất, người còn,

Xin cho tổ quốc con muôn phúc lành.

Cho người tội lỗi sửa mình,

Cho người đau khổ cậy tin không sờn.

Quyết tâm, con mến Chúa hơn;

Tránh xa tội lỗi, giữ ơn trung thành.

Quyết tâm, con sống trọn lành;

Xứng con Cha Cả hiển vinh trên trời.

Kinh Đức Mẹ Sầu Bi

Maria, Mẹ thảm sầu;

Tâm hồn từ mẫu, cao sâu tuyệt vời.

Hai hàng nước mắt tuôn rơi,

Đứng bên thập giá Con Người hiến thân.

Lòng Người đau đớn vô ngần,

Tựa như gươm sắc bạo tàn đâm qua.

Ai không thương tiếc xót xa,

Ngắm nhìn Mẹ Chúa bao la thảm sầu.

Thấy Con Người chịu khổ đau;

Chân tay đanh đóng, trên đầu mạo gai.

Thấy Con vì tội loài người,

Đau phiền hấp hối thở than cuối cùng.

Maria, Mẹ tín trung;

Cho con ghi tạc vào lòng thật sâu.

Năm thương tích Chúa nhiệm màu,

Để con yêu Chúa trước sau vẹn toàn.

Để con cùng Mẹ khóc than

Để con cùng Mẹ chia phần đau thương.

Maria, Mẹ yêu thương;

Cho con theo Mẹ trên đường hy sinh.

Sẵn sàng vì Chúa quên mình,

Say sưa khổ giá, nhiệt thành tiến lên.

Luôn luôn giữ vững niềm tin,

Khổ đau có Mẹ dịu hiền ủi an.

Như xưa Mẹ đã đứng gần,

Để an ủi Chúa, hiến thân với Người.

Quyết tâm, con hứa trọn đời,

Xác hồn phó thác ở nơi Mẹ lành.

Mong ngày thẩm phán công minh,

Chúa ban con được trường sinh thiên đàng.

Hát mừng Thiên Chúa vinh quang,

Sướng vui cùng Mẹ vẻ vang đời đời.

Lên đầu trang