Lịch Sử Giáo Hội

Trích dịch từ History of the Catholic Church from the Apostolic Age to the Third Millennium (James Hitchcock, 2012). Người dịch: Augustine Pham.


Lên đầu trang