Linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

“Giữa tuổi thanh xuân, bạn hãy tưởng nhớ Đấng đã dựng nên mình.
Đừng chờ đến khi bụi đất lại trở về với đất, khi phàm nhân trả lại cho Thiên Chúa hơi thở Người đã ban cho.”
— Gv 12,1.7

Suy Niệm Lời Chúa
Thánh Lễ Chúa Nhật

Lễ Truyền Tin – 25/03/2023

TRUYỀN TIN CHÚA NHẬP THỂ, lễ trọng Lời Chúa – Lc 1,26-38: Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, gặp...