Bảy Câu Đội Ơn Đức Chúa Giêsu

Danh sách kinh
Tra cứu kinh
Danh sách kinh
Tra cứu kinh

Danh sách kinh

Tra cứu

Con đội ơn Đức Chúa Giêsu! Con tin thật con đã được chịu Xác cùng Máu Thánh và Linh hồn Đức Chúa Giêsu cùng tính Đức Chúa Trời đã ngự vào lòng con.

Con đội ơn Đức Chúa Giêsu! Con đã được chịu Mình Thánh Chúa, dù con chẳng đáng chịu ơn cực trọng này, thì con cũng cậy lòng lành vô cùng Chúa chẳng có phạt, mà lại thương cho con được ăn mày những ích trọng bởi Mình Thánh Đức Chúa Giêsu mà ra.

Con đội ơn Đức Chúa Giêsu! Con có lòng mến Chúa hết lòng hết sức trên hết mọi sự, vì Cha Cả đã thương con dường này, là lấy Mình Thánh Người cho được nuôi linh hồn con.

Con đội ơn Đức Chúa Giêsu! Con suy về sự Chúa đã ngự vào lòng con bây giờ là Đấng sáng láng cùng tốt lành vô cùng, mà con là kẻ rất hèn mọn cùng xấu xa gớm ghiếc thì con xấu hổ lắm.

Con đội ơn Đức Chúa Giêsu muôn vàn trùng, vì Cha Cả đã thương con dường này, là đã cho con được chịu Xác cùng Máu Thánh và linh hồn Đức Chúa Giêsu cùng tính Đức Chúa Trời là mạch mọi sự lành.

Con đội ơn Đức Chúa Giêsu! Con thấy Cha Cả rộng rãi vô cùng, cùng con làm vậy, thì con chẳng dám tiếc sự gì cùng Chúa nữa; vậy con dâng trót mình con, xác và linh hồn cùng mọi sự riêng con, thì con dâng cho Chúa hết thay thảy.

Con đội ơn Đức Chúa Giêsu! Con cả lòng dám xin Chúa thêm ơn sức mạnh cho con, cho được chừa mọi tội lỗi cho trọn, cùng chịu mọi sự khó bằng lòng, và tin cậy kính mến cùng vâng theo thánh ý Cha Cả cho đến trọn đời.

Scroll to Top