Kinh Bởi Trời

Danh sách kinh
Tra cứu kinh
Danh sách kinh
Tra cứu kinh

Danh sách kinh

Tra cứu

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, xưa bởi trời mà xuống thế gian ba mươi ba năm, chịu những thương khó cho các linh hồn thiên hạ được rỗi, thì rày chúng con xin Cha cực lành tha tội cho linh hồn con mọn đã qua khỏi thế này, mà bây giờ chúng con đọc kinh cầu nguyện cho, cùng xin mở cửa tù rạc cho ra mà đem lên chốn đầy mọi phúc thật, được xem thấy Đức Chúa Cha đời đời. Hoặc linh hồn ấy đã được lên chốn đầy mọi phúc thật, được vui mừng mọi đàng, thì xin nhớ cầu cho cha mẹ anh em họ hàng, bạn hữu con cháu, còn ở trong sóng gió biển cả là thế gian này, cho ngày sau được lên thiên đàng. Hoặc linh hồn ấy đền tội chưa đủ, Chúa rất công bằng vô cùng còn cầm nơi luyện ngục, thì hãy cậy trông Cha rất nhân lành vô cùng phạt con làm vây, cho ngày sau càng được sáng láng tốt lành hơn nữa, và hãy cậy trông Hội thánh là mẹ các giáo hữu, hằng lo lắng cứu các con mình cho được chóng ra khỏi tù rạc khổ cực mà lên thiên đàng. Ôi! Linh hồn trong luyện ngục phải khổ cực dường nào, và lại không thể cứu mình cho khỏi, vì bây giờ mùa phúc đã hết, mùa tội phải đền. Bao nhiêu kẻ còn sống hãy mở con mắt linh hồn ra mà xem, hãy thương xót cứu các linh hồn và lo cứu chính linh hồn mình. Amen.

Scroll to Top