Kinh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Tra Cứu
Tổng Hợp Kinh

Lạy các Thánh Tử Đạo Việt Nam, xưa các đấng đã được phúc chịu phép Rửa tội làm con cái Chúa, các đấng đã bền lòng giữ đạo, siêng năng đọc kinh cầu nguyện tối sớm, chăm chỉ xưng tội chịu lễ và giữ các Chúa Nhật, các ngày lễ buộc; các đấng đã trung thành giữ mười điều răn Chúa, sáu điều răn Hội thánh, và đã sốt sáng tôn sùng Đức Mẹ Maria; xin dạy chúng con biết sống làm người Công giáo tốt, xứng đáng là con cháu các đấng.

Lạy các Thánh Tử Đạo Việt Nam, xưa các đấng đã suốt đời giữ vững đức tin, hy sinh theo Chúa đến cùng và đã đổ máu mình ra làm chứng cho Chúa, cho đạo; xin cầu cho chúng con được noi gương các đấng mà hết lòng yêu mến đạo thánh Chúa, chăm chỉ học hiểu và thực hành Lời Chúa, luôn trung thành làm việc bổn phận hằng ngày, để đến giờ chết, chúng con được hợp với các đấng mà hưởng mặt Chúa đời đời trên thiên đàng. Amen.


Danh Sách Kinh Theo Thứ Tự Bảng Chữ Cái