Kinh Cám Ơn Đức Chúa Cha

Danh sách kinh
Tra cứu kinh
Danh sách kinh
Tra cứu kinh

Danh sách kinh

Tra cứu

Con cám ơn Đức Chúa Cha là Đấng rất thánh phép tắc vô cùng hằng có vậy. Con xưng thật con là kẻ có tội, chẳng có công gì mà đáng chịu ơn cực trọng Mình cùng Máu Thánh Con Một Chúa, là Đức Chúa Giêsu. Con xin Chúa chớ để cho con phải phạt, một gìn giữ linh hồn con kẻo phải chước ma quỷ cám dỗ được con, cùng xin cất hết nết xấu con kẻo còn mê những sự hèn mọn thế gian, lại xin phù hộ cho con giữ một lòng kính mến Chúa trên hết mọi sự, và thương yêu người ta bằng mình con vậy; xin Chúa thêm sức cho con chịu khó bằng lòng và ở khiêm nhường vâng lời chịu lụy, cùng xin cứu lấy con cho khỏi kẻ thù, lại ban ơn cho con sửa sang mọi việc trong ngoài con, và cậy trông một Chúa cho vững, cùng xin đem con đến ăn tiệc trọng nhất, là hợp làm một cùng các thánh trên trời, mà xem thấy cùng ngợi khen Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, cho con được sáng thật mừng rỡ cùng thanh nhàn vui vẻ chẳng hay cùng chẳng hay hết. Bấy nhiêu sự ấy con xin vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu là Chúa chúng con. Amen.

Scroll to Top