Kinh Cầu Cùng Chúa Giêsu Hài Đồng

Tra Cứu
Tổng Hợp Kinh

Lạy Chúa Giêsu Hài Đồng, con chạy đến cùng Chúa, xin Chúa, vì Rất Thánh Đức Mẹ Maria, mà thương giúp con. Con tin thật vững vàng, Chúa là Thiên Chúa quyền phép vô cùng sẽ cứu chữa con, và ban mọi ơn lành cho con.

Lạy Chúa Giêsu Hài Đồng, con ăn năn ghét các tội con đã phạm, xin Chúa nhân từ vô cùng tha tội cho con, và giúp con dốc lòng chừa các tội ấy. Con xin dâng mình cho Chúa, và sẵn lòng thà chịu mọi hình khổ chẳng thà làm mất lòng Chúa. Từ nay, con trung thành làm tôi Chúa, và vì lòng mến Chúa, con quyết chí thương yêu mọi người.

Lạy Chúa Giêsu Hài Đồng, chớ gì con được hợp với Rất Thánh Đức Mẹ Maria, thánh Giuse, các thánh và các Thiên thần ở trên thiên đàng mà ngợi khen Chúa đời đời. Amen.


Danh Sách Kinh Theo Thứ Tự Bảng Chữ Cái