Kinh Cầu Ông Thánh Phanxicô Xaviê

Danh sách kinh
Tra cứu kinh
Danh sách kinh
Tra cứu kinh

Danh sách kinh

Tra cứu

Xin Chúa thương xót chúng con.

– Xin Chúa thương xót chúng con.

Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

– Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

Xin Chúa thương xót chúng con.

– Xin Chúa thương xót chúng con.

Chúa Kitô nghe cho chúng con.

– Chúa Kitô nhận lời chúng con.

Đức Chúa Cha ngự trên trời là Đức Chúa Trời thật.

– Thương xót chúng con.

(Ba câu sau cũng thưa như vậy)

Đức Chúa Con chuộc tội cứu thế là Đức Chúa Trời thật.

Đức Chúa Thánh Thần là Đức Chúa Trời thật.

Ba Ngôi cũng là một Đức Chúa Trời.

Rất Thánh Đức Bà Maria.

– Cầu cho chúng con.

(Các câu sau cũng thưa như vậy)

Ông thánh Inhaxiô.

Ông thánh Phaxicô Xaviê là hiếu tử ông thánh Inhaxiô.

Ông thánh Phaxicô Xaviê lập đạo ở Phương Đông.

Ông thánh Phaxicô Xaviê giảng sự bằng yên.

Ông thánh Phaxicô Xaviê là đấng rất trọng Chúa Trời chọn mà sai giảng tên Đức Chúa Giêsu cho kẻ vô đạo.

Ông thánh Phaxicô Xaviê là nền Hội thánh ở Phương Đông.

Ông thánh Phaxicô Xaviê là lò lửa sốt mến.

Ông thánh Phaxicô Xaviê hay bênh vực kẻ có lòng tin.

Ông thánh Phaxicô Xaviê là đầy tớ Đức Chúa Cha sai cho sáng danh Người.

Ông thánh Phaxicô Xaviê theo chân Đức Chúa Giêsu cho trọn.

Ông thánh Phaxicô Xaviê là loa thổi mạnh Đức Chúa Thánh Thần.

Ông thánh Phaxicô Xaviê là cột cái đền Chúa Trời.

Ông thánh Phaxicô Xaviê là sáng soi kẻ ngoại đạo.

Ông thánh Phaxicô Xaviê là quan thầy kẻ có đạo.

Ông thánh Phaxicô Xaviê là gương nhân đức khó khăn.

Ông thánh Phaxicô Xaviê là gương nhân đức sạch sẽ.

Ông thánh Phaxicô Xaviê là gương nhân đức khiêm nhường.

Ông thánh Phaxicô Xaviê là gương nhân đức chịu lụy.

Ông thánh Phaxicô Xaviê dẫn đàng nhân đức trọn lành.

Ông thánh Phaxicô Xaviê là gậy kẻ què là sáng kẻ mù như ông thánh Gióp.

Ông thánh Phaxicô Xaviê hay cứu giúp kẻ bị phong ba.

Ông thánh Phaxicô Xaviê hay chữa kẻ liệt.

Ông thánh Phaxicô Xaviê là sự sống kẻ chết.

Ông thánh Phaxicô Xaviê các ma quỷ kinh khiếp.

Ông thánh Phaxicô Xaviê sóng gió bão táp chịu lụy.

Ông thánh Phaxicô Xaviê làm nhiều phép lạ.

Ông thánh Phaxicô Xaviê cứu kẻ hèn kẻ khốn.

Ông thánh Phaxicô Xaviê yên ủi kẻ âu lo.

Ông thánh Phaxicô Xaviê chịu khó chịu nhọc.

Ông thánh Phaxicô Xaviê vác thánh giá rất nặng Đức Chúa Giêsu.

Ông thánh Phaxicô Xaviê những ước ao sáng danh Cha Cả.

Ông thánh Phaxicô Xaviê những ước ao người ta rỗi linh hồn.

Ông thánh Phaxicô Xaviê cực thanh cực tịnh như các thánh Thiên thần.

Ông thánh Phaxicô Xaviê ái mộ con chiên Đức Chúa Giêsu như các thánh Tổ tông.

Ông thánh Phaxicô Xaviê biết sự sau như các thánh Tiên tri.

Ông thánh Phaxicô Xaviê giảng đạo như các thánh Tông đồ.

Ông thánh Phaxicô Xaviê dạy dỗ mạnh sức như các thánh Tiến sĩ.

Ông thánh Phaxicô Xaviê ước ao chịu chết vì sáng danh Đức Chúa Giêsu như các thánh Tử vì đạo.

Ông thánh Phaxicô Xaviê hãm mình như các thánh Ẩn tu.

Ông thánh Phaxicô Xaviê giữ mình như các thánh Đồng trinh.

Ông thánh Phaxicô Xaviê soi gương tốt các Thánh Nam Nữ.

Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.

– Chúa tha tội chúng con.

Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.

– Chúa nhận lời chúng con.

Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.

– Chúa thương xót chúng con.

Lời nguyện

Lạy ơn Đức Chúa Trời đã sai ông thánh Phaxicô Xaviê giảng đạo thánh cùng làm nhiều phép lạ mà soi các dân vô đạo cùng đưa vào Hội thánh làm con cái Chúa chúng con; chúng con xin Chúa xuống nhiều ơn cho chúng con được soi gương ông thánh Phaxicô Xaviê đã để cho chúng con bắt chước; chúng con xin vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.

Scroll to Top