Kinh Chúa Thánh Thần

Danh sách kinh
Tra cứu kinh
Danh sách kinh
Tra cứu kinh

Danh sách kinh

Tra cứu

Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần, xin xuống sáng thật cho chúng con. Đức Chúa Thánh Thần là Cha thật chúng con, hay nuôi những kẻ khó khăn, là Chúa rộng rãi, là ngàn mọi phúc đức, là sáng láng hay soi hết lòng người ta, xin xuống cho chúng con. Cha rất nhân hay yên ủi kẻ âu lo, vào trong linh hồn chúng con cho được vui mừng, khỏi khó nhọc mà được nghỉ, khỏi sốt mà được mát, khỏi khóc lóc mà được vui thật; lại xin sáng cực trọng vào trong linh hồn kẻo còn tối. Đức Chúa Thánh Thần chẳng có phù hộ thì chẳng được phúc gì, cùng chẳng được khỏi tội lỗi. Chớ gì Cha rất khoan, rửa linh hồn chúng con kẻo còn dơ, tưới nước cực thánh kẻo còn khô, lấy thuốc thánh sủng chữa dấu tích trong linh hồn chúng con cho đã! Chớ gì uốn sự cứng trong linh hồn chúng con cho dịu, che lòng lạnh cho ấm, bảo đàng thật kẻo lạc mà sa hỏa ngục vô cùng! Cha rất khoan! Chớ gì xuống cho chúng con bẩy ơn cả rày cho công thật mà ngày sau được rỗi linh hồn và vui vẻ vô cùng ở trên trời. Amen.

Scroll to Top