Kinh Dâng Địa Phận Cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Đức Mẹ Maria

Danh sách kinh
Tra cứu kinh
Danh sách kinh
Tra cứu kinh

Danh sách kinh

Tra cứu

Lạy Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Đức Mẹ Maria, Trái Tim Mẹ tốt đẹp mọi đàng, Đức Chúa Trời Ba Ngôi đã ưa nhìn và đã lấy máu rất trong sạch bởi Quả Tim Mẹ mà làm thành thân xác cho Đức Chúa Con. Quyền thế vô song, Trái Tim Mẹ muốn sao Chúa liền ưng nghe. Trái Tim Mẹ thương loài người chúng con hơn hết các lòng Mẹ hợp lại. Chúng con kính lạy Trái Tim Mẹ, con hối hận vì đã chẳng mến Trái Tim Mẹ cho đủ, con từ tạ vì mọi điều xúc phạm đến Trái Tim Mẹ, Con dâng cho Trái Tim Mẹ hồn xác con, trót thân con. Con hợp ý với Đức Giám mục dâng Địa phận cho Trái Tim Mẹ. Xin Trái Tim Mẹ ban bình an và đổ mọi ơn xuống cho chúng con. Xin hãy làm cho quả tim chúng con nên trong sạch thánh thiện, đáng Chúa ưa nhìn như Trái Tim Mẹ. Xin giúp chúng con xây dựng một nhà thờ nguy nga dâng kính Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ. Xin cho hết ai vào nhà thờ này, cũng được vào thiên đàng hát mừng ngợi khen Trái Tim Mẹ cho đến đời đời. Amen.

Scroll to Top