Kinh Dâng Mình Cho Đức Bà

Danh sách kinh
Tra cứu kinh
Danh sách kinh
Tra cứu kinh

Danh sách kinh

Tra cứu

Lạy ơn Rất Thánh Đức Bà Maria Mẹ Chúa Trời, là Nữ Vương Đồng Trinh sạch sẽ hay bầu cử cho kẻ có đạo; vì ơn riêng làm Mẹ Đức Chúa Giêsu, chẳng hề bao giờ mắc tội tổ tông truyền. Lòng Đức Mẹ đã được đầy rẫy mọi ơn mọi phúc, Đức Chúa Giêsu đã đặt làm Mẹ những kẻ làm con Đức Chúa Trời; các ơn phúc Người ban cho người ta phải qua tay Đức Me thay thảy. Ai biết được cho hết những ơn Đức Chúa Trời đã ban cho chúng con xưa nay? Người đã rửa linh hồn chúng con trong nước mầu nhiệm, đã ban nhân đức tin soi sáng trong lòng; Người đã lập bẩy mạch thiêng liêng gìn giữ cùng nuôi và cứu lấy linh hồn chúng con, miệng lưỡi nào sẽ kể ra cho xiết lòng Đức Mẹ thương con cái là dường nào? Thật là chúng con suy chẳng đến, đội ơn không nổi. Hỡi các thánh trên trời. Hỡi các linh hồn kẻ lành dưới thế! Ta hãy hợp một lòng ngợi khen Đức Chúa Trời phép tắc vô cùng, ta hãy tạ ơn Đức Mẹ cực khoan cực nhân. Thương ôi! Làm sao chúng con đã bỏ quên Đức Chúa Trời? Làm sao con cái đã mất lòng cha mẹ? Bấy lâu nay chúng con dại dột khốn nạn lắm lắm, thật là không còn dám đến trước mặt Đấng công bằng vô cùng, chẳng đáng làm con cái Đức Mẹ nữa; chúng con sẽ làm thế nào? Sẽ bỏ Đức Chúa Trời ru? Nào sẽ làm hư công nghiệp Đức Chúa Giêsu cho đến trọn đời ru? Âu là trên trời còn có ngôi sao soi sáng dẫn lối cho kẻ lạc đàng, còn có Đức Mẹ thương con cái. Lạy Đức Mẹ cực khoan cực nhân, xin Đức Mẹ cứu lấy kẻ có tội, xin Đức Mẹ cầu bầu cùng Đức Chúa Trời tha tội tha vạ chúng con. Hỡi ma quỷ! Hỡi thế gian! Hỡi xác thịt! Bay đã lừa dối kẻ dại dột. Thôi thôi! Ta đã dốc lòng, ta nhất định từ nay về sau sẽ làm tôi tá Đức Chúa Trời, sẽ làm con cái Đức Mẹ! Hễ là con cái còn dám bỏ quên cha mẹ nữa, thì xin phạt chúng con ở thế gian này. Thương ôi! Chúng con là vật gì? Nào sẽ lấy sức đâu mà chống trả chước ma quỷ? Sẽ làm thế nào mà giữ lòng vững vàng? Lạy Đức Mẹ, chúng con xin dâng linh hồn và xác trong tay Đức Mẹ, xin Đức Mẹ phù hộ cho kẻ yếu đuối, xin giữ lòng chúng con sạch tội cho đến trọn đời. Ngợi khen Đức Chúa Trời Ba Ngôi, sáng danh Mẹ Chúa Trời; lòng chúng con thật kính mến ở đời này, chớ gì lại được kính mến đời đời vô cùng. Amen.

Scroll to Top