Kinh Dâng Mình Cho Trái Tim Chúa Giêsu

Danh sách kinh
Tra cứu kinh
Danh sách kinh
Tra cứu kinh

Danh sách kinh

Tra cứu

(đọc trong ngày Lễ Chúa Kitô Vua)

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu là Đấng rất nhân lành đã chuộc tội cả và loài người ta, xin Chúa đoái thương chúng con lấy lòng khiêm nhường đang sấp mình xuống trước bàn thờ Chúa; chúng con vốn thuộc về Chúa, cùng muốn thuộc về Chúa liên, song chúng con ước ao hợp làm một cùng Chúa cho vững vàng hơn nữa, thì ngày hôm nay, chúng con thay thảy rắp lòng đến dâng mình cho Trái Tim Cực Trọng Chúa.

Thương ôi! Có nhiều người chưa biết Chúa, lại nhiều kẻ đã lỗi các giới răn và dể duôi Chúa; xin Chúa cực khoan cực nhân thương gọi những kẻ ấy trở về làm tôi Trái Tim Cực Thánh Chúa, xin Chúa chẳng những là làm Vua các kẻ lành chẳng lìa bỏ Chúa bao giờ, mà lại làm Vua các con bội bạc đã bỏ Chúa, cùng đưa nó về nhà Cha là Trái Tim Chúa cho sớm, để nó khỏi đói khát và khỏi chết vô cùng; xin Chúa làm Vua những kẻ lạc đàng theo đạo rối, hay là bất thuận chẳng hợp với Hội thánh Chúa, thì xin Chúa dắt về đàng thật nẻo chính, để mọi người đều tin như nhau, và chóng nên một đoàn chiên theo một Chúa chiên.

Lạy Chúa, xin ban sự bằng yên, sự thong dong cho Hội thánh Chúa càng ngày càng thịnh, cho các dân các nước giữ phép đạo chính, để cho khắp tứ phương thiên hạ hết mọi người đồng thanh kêu lên rằng: ngợi khen Trái Tim Cực Thánh đã ban mọi sự lành cho chúng con; sáng danh trái Tim Cực Trọng Đức Chúa Giêsu đời đời chẳng cùng. Amen.

Lên đầu trang