Kinh Đọc Đang Khi Chịu Lễ

Danh sách kinh
Tra cứu kinh
Danh sách kinh
Tra cứu kinh

Danh sách kinh

Tra cứu

Chúng con là vật hèn, sấp mình trước mặt Đức Chúa Giêsu; chúng con đội ơn Trái Tim Cực Thánh Người đã thương chúng con vô cùng; chúng con đã phạm tội, cả và thiên hạ đã mất lòng Đức Chúa Giêsu, chúng con ăn năn đau đớn vì tội lỗi chúng con, vì tội lỗi mọi người. Xưa Đức Chúa Giêsu đã lo buồn đổ mồ hôi Máu Thánh ra, đã chịu khốn nạn nát cả và mình vì chúng con, đã chịu đóng đanh trên cây Thánh giá, đã chịu chết vì chúng con; nào còn thiếu gì mà Đức Chúa Giêsu chưa làm vì chúng con ru?

Thương ôi! Chúng con đã phụ ơn Chúa mình, đã mất lòng, đã khinh dể Con Đức Chúa Trời, chúng con đã phạm các giống tội gở lạ, đã phạm đến phép cực trọng Mình Thánh Đức Chúa Giêsu, chúng con đã làm hư Máu Thánh đã chảy ra vì chúng con.

Hỡi chúng con là kẻ khốn nạn hãy xem Trái Tim Cực Thánh đã mở ra vì chúng con; chính mình chúng con đã đâm thâu qua Trái Tim Đức Chúa Giêsu. Thương ôi! Ai sẽ ban cho chúng con chảy nước mắt ra vì tội lỗi chúng con?

Lạy ơn Trái Tim nhân lành! Chúng con là kẻ có tội, chúng con là kẻ khốn nạn; chúng con đã giết Con Đức Chúa Trời; chúng con sấp mình xin Trái Tim hay thương vô cùng tha tội cho chúng con, tha tội cho mọi người. Chớ gì chúng con đền được vì các tội lỗi người ta đã phạm xưa nay, nhất là vì những tội đã phạm đến phép Mình Thánh Đức Chúa Giêsu.

Thương ôi! Chúng con là vật gì? Trong mình chẳng có sự gì lành đáng dâng cho Đức Chúa Trời, xin Trái Tim Cực Trọng dâng công nghiệp vô cùng Đức Chúa Giêsu làm của lễ đền tội chúng con; xin Trái Tim Cực Thánh hãy kính mến Đức Chúa Trời vì chúng con. Thật là chúng con thiếu thốn mọi đàng, song le trông ơn trên trời ban cho, thì chúng con rắp lòng từ nay về sau, kính mến Đức Chúa Trời hết sức, chúng con cũng rắp lòng yên ủi Trái Tim nhân lành đã đau đớn vì chúng con. Trên trời dưới đất ngợi khen sáng danh Trái Tim Cực Thánh Đức Chúa Giêsu đời đời vô cùng. Amen.

Scroll to Top