Kinh Đội Ơn

Tra Cứu
Tổng Hợp Kinh

Lạy Chúa, con đội ơn Chúa vì những ơn lành Chúa đã ban cho con xưa nay, nhất là đã dựng nên con và cho Con Chúa chịu chết mà cứu chuộc con, lại chọn lấy con làm con Hội Thánh nữa. Amen.


Danh Sách Kinh Theo Thứ Tự Bảng Chữ Cái