Kinh Dọn Mình Hiệp Lễ

Danh sách kinh
Tra cứu kinh
Danh sách kinh
Tra cứu kinh

Danh sách kinh

Tra cứu

(Có thể thay các kinh dọn mình chịu lễ)

Giêsu, lạy Chúa uy linh,

Chúa thương nhân loại giáng sinh làm người.

Trước ngày chịu chết cứu đời,

Chúa ban Mình Thánh dưỡng nuôi linh hồn.

Chúa truyền hết thay chúng con,

Phải ăn Mình Chúa là nguồn sức thiêng.

Dù con không thấy nhãn tiền,

Nhưng lời Chúa phán con tin vững vàng.

Dù con tội lỗi khô khan,

Nhưng con trông cậy Chúa ban ơn lành.

Yêu con, Chúa đã hy sinh;

Yêu con Chúa đã hiến mình vì con.

Con yêu Chúa hết trí khôn

Yêu hết tâm hồn, yêu hết sức con.

Lòng con thống hối lo buồn,

Vì con tội lỗi, phụ ơn dường nào.

Lòng con hổ thẹn biết bao,

Thấy mình không đáng Chúa vào lòng con.

Như nai khát nước tìm nguồn,

Hồn con khát Chúa cũng luôn mong chờ.

Kết hợp cùng Chúa Giêsu,

Là nguồn nước sống, là kho lương thần.

Nuôi con lữ thứ trần gian,

Tới ngày dự tiệc hân hoan Nước Trời.

Lên đầu trang