Kinh Đức Thánh Thiên Thần Raphae

Danh sách kinh
Tra cứu kinh
Danh sách kinh
Tra cứu kinh

Danh sách kinh

Tra cứu

Con thân Đức thánh Thiên thần Raphae, là tính thiêng liêng sáng láng, là đấng hằng kính mến, hằng chầu chực Đức Chúa Trời Ba Ngôi, xưa dẫn đàng cho ông Tôbia con mà đưa đi bằng yên được mọi sự lành khỏi mọi sự dữ, lại cho ông Tôbia cha sáng con mắt phần xác, thì chúng con xin Đức Thánh Thiên thần cầu bầu cho chúng con được sáng phần linh hồn, đưa đi đàng hiểm nghèo thế gian, gìn giữ ban đêm, xem sóc ban ngày, cho chúng con được lòng tin, cậy, kính mến, thờ phượng một Đức Chúa Trời Ba Ngôi, cùng ra sức ép trí cầm lòng đi đàng chật hẹp ở đời này, cho ngày sau được lên thiên đàng hưởng phúc sống lâu vui vẻ vô cùng. Amen.

Scroll to Top