Kinh Kính Mến

Tra Cứu
Tổng Hợp Kinh

Lạy Chúa, con kính mến Chúa hết lòng hết sức, trên hết mọi sự; vì Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng, lại vì Chúa thì con thương yêu người ta như mình con vậy. Amen.


Danh Sách Kinh Theo Thứ Tự Bảng Chữ Cái