Kinh Lạy Rất Thánh Đức Bà Mẹ Đức Chúa Trời

Danh sách kinh
Tra cứu kinh
Danh sách kinh
Tra cứu kinh

Danh sách kinh

Tra cứu

Lạy Rất Thánh Đức Bà Mẹ Đức Chúa Trời và Mẹ chúng con, nay chúng con sấp mình xin dâng cho Mẹ rất nhân từ trót mình chúng con, là thân sức, sự sống, các việc làm và mọi sự thuộc về chúng con. Lại chúng con cũng lấy lòng con cái mà dâng cho Đức Mẹ mọi miền trong dân nước Việt Nam này.

Trước là xin Đức Bà làm Mẹ các thày cả, cùng các kẻ giúp việc giảng đạo thánh, để mọi đấng bậc được lòng sốt sắng, làm gương sáng và chịu khó lập công cho bền lòng. Lại xin làm Mẹ các bổn đạo, và phù hộ cho các con cái hằng được thêm nhiều, và tấn tới đi đàng nhân đức một ngày một hơn. Sau hết, xin làm Mẹ các kẻ còn đi đàng lạc mà đưa về sự sáng thật là đạo thánh Đức Chúa Trời.

Chớ gì hết mọi người trong nước Việt Nam này, nhờ Máu cực châu báu Con Đức Mẹ đã đổ ra mà cứu chuộc, và nhờ công nghiệp Đức Mẹ cầu bầu, mà được tìm đến cùng Trái Tim Cực Trọng Đấng Cứu Thế là cội rễ sự nên lành nên thánh, để sau nên một đoàn chiên theo một Chúa chiên.

Đức Bà phù hộ cho kẻ có đạo cầu cho chúng con.

Đức Mẹ thông ơn Thiên Chúa cầu cho chúng con.

Nữ Vương nước Việt Nam ngự trên trời cầu cho chúng con.

Lên đầu trang