Kinh Lạy Thánh Mẫu

Tra Cứu
Tổng Hợp Kinh

Lạy Thánh Mẫu Maria là Mẹ rất nhân từ, Mẹ thông ơn Chúa, xin chữa chúng con cho khỏi tay kẻ dữ, cùng xin ghé mặt thương xem trong thì lâm tử. Amen.


Danh Sách Kinh Theo Thứ Tự Bảng Chữ Cái