Kinh Ngắm Đàng Thánh Giá

Danh sách kinh
Tra cứu kinh
Danh sách kinh
Tra cứu kinh

Danh sách kinh

Tra cứu

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu! Chúng con ước ao ngắm mười bốn nơi thương khó Đức Chúa Giêsu trong đàng Thánh giá này, cho được kính mến trả nghĩa Đức Chúa Giêsu. Chớ gì chúng con được đến viếng những nơi thương khó ấy, như bổn đạo thành Giêrusalem, cho được lĩnh nhận các ơn bởi đàng Thánh giá mà ra; song le chúng con là con chiên lạc xa đàng, thì xin dâng lòng chúng con làm đàng Thánh giá mà ngắm cùng in vào lòng những sự thương khó Đức Chúa Giêsu đã chịu, để mà yên ủi chúng con ở chốn khách đầy này, cho ngày sau được trông cậy mười bốn nơi thương khó ấy như bậc thang đem chúng con về thiên đàng, mà hát mừng tạ ơn Đức Chúa Giêsu đời đời chẳng cùng.

Nơi thứ nhất

Quan Philatô luận giết Đức Chúa Giêsu

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, là Vua Cả trên trời dưới đất, là Đấng thiên hạ ước ao lâu đời, mà Philatô luận giết Chúa cách xấu hổ nhuốc nha dường ấy. Xin ban ơn cho con ăn năn đền tội, cho đáng Chúa cứu lấy con nơi tòa phán xét sau này.

(Sau mỗi Nơi đọc một Kinh Lạy Cha, một Kinh Kính Mừng và một Kính Sáng Danh.)

Nơi thứ hai

Đức Chúa Giêsu vác Thánh giá

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu chịu đánh nát cả và mình ra cùng vác Thánh giá nặng vì tội chúng con. Xin ban ơn cho con chịu các sự khốn khó trong bậc con, như thánh giá Đức Chúa Trời đã định cho con phải chịu mà theo chân Đức Chúa Giêsu cho trọn.

Nơi thứ ba

Đức Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ nhất

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu chịu nhiều sự khốn khó cùng nhịn đói, vác Thánh giá nặng yếu nhọc hết sức, thì ngã xuống đất. Xin ban ơn cho con giữ mình cho đến chết, chớ để con phạm tội lỗi gì mất lòng Chúa.

Nơi thứ bốn

Đức Mẹ gặp Đức Chúa Giêsu vác Thánh giá

Lạy ơn Đức Mẹ, khi trước thấy Con ra đời thì Thiên thần hát mừng, mà rầy thấy Con nát cả và mình ra trong tay quân dữ đem đi giết, thì lòng Đức Mẹ đau đớn như phải dao sắc thâu qua lòng vậy. Xin Đức Mẹ cầu bầu cho chúng con được lòng ăn năn đau đớn, và cầu cho kẻ có tội được trở lại cùng Đức Chúa Trời.

Nơi thứ năm

Ông Ximong vác Thánh giá đỡ Đức Chúa Giêsu

Khi quân dữ thấy Đức Chúa Giêsu yếu nhọc hầu chết, thì nó bắt ông Ximong vác Thánh giá đỡ Đức Chúa Giêsu. Thương ôi! Nào con chiên Chúa đâu hết mà để Thánh giá nặng cho kẻ ngoại vác làm vậy? Xin ban ơn giúp sức cho con cùng kẻ thuộc về con được chịu mọi sự khó bằng lòng như vác đỡ Thánh giá Đức Chúa Giêsu vậy.

Nơi thứ sáu

Bà Veronica trao khăn cho Đức Chúa Giêsu lọt mặt

Con khen lòng mạnh bạo bà Veronica chẳng sợ quân dữ, một mến Đức Chúa Giêsu, mà thấy cả và mình máu chảy ra, thì trao khăn cho Người lọt mặt đi. Xin in hình tượng Đức Chúa Giêsu vào lòng con, như in vào khăn bà Veronica, cho con được lòng mến Đức Chúa Giêsu cho trọn.

Nơi thứ bảy

Đức Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ hai

Các sự khốn khó Đức Chúa Giêsu chịu một ngày một hơn, gượng đi chẳng được, thì ngã xuống đất lần nữa, quân dữ đạp dậy giục đi cho chóng. Xin Đức Chúa Giêsu ban ơn cho con được giữ lòng vững vàng, đi đàng nhân đức một ngày một hơn.

Nơi Thứ tám

Đức Chúa Giêsu đứng lại yên ủi con thành Giêrusalem

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu chẳng nề chịu trăm nghìn sự thương khó, cho được đứng lại yên ủi con thành Giêrusalem, như cha yên ủi con trong cơn khóc lóc. Xin Đức Chúa Giêsu yên ủi linh hồn con cùng các con chiên nước này, như yên ủi con thành Giêrusalem vậy, chớ bỏ chúng con mồ côi làm chi.

Nơi thứ chín

Đức Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ ba

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, đã gần đến núi Calavariô, chẳng còn ai nhìn, máu đã chảy ra hết, thì ngã xuống đất một lần nữa. Ở con cháu Adong! Hãy xem Chúa mình ngã xuống đất nhiều lần làm vậy vì ai. Xin Đức Chúa Giêsu thương chúng con cho đến sau hết, chớ bỏ con mọn yếu đuối dại dột làm chi.

Nơi thứ mười

Quân dữ lột áo Đức Chúa Giêsu

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, khi quân dữ toan đóng đanh Đức Chúa Giêsu, thì nó lột áo ra hết để cho xấu hổ cùng đau đớn. Xin ban ơn cho con giữ mình cho khỏi chước ma quỷ cám dỗ.

Nơi thứ mười một

Quân dữ đóng đanh Đức Chúa Giêsu

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, chịu đóng đanh vào Thánh giá vì tội con. Xin ban ơn cho con đóng đanh xác thịt con vào Thánh giá Chúa, kẻo còn phạm tội lỗi nữa.

Nơi thứ mười hai

Đức Chúa Giêsu sinh thì trên Thánh giá

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, chịu mọi sự khốn khó cho đến gần hết hơi, thì gục đầu xuống giã Đức Mẹ mà sinh thì. Xin ban ơn cho con giữ đạo cho đến giờ sau hết, được phó linh hồn trong tay Chúa.

Nơi thứ mười ba

Tháo đanh Đức Chúa Giêsu xuống mà phó ở tay Đức Mẹ

Ai xem thấy hai ông thánh tháo đanh Đức Chúa Giêsu, mà đem xác xuống cách thảm thiết làm vậy, mà cầm nước mắt được ru? Xin ban ơn cho con gỡ mình cho khỏi các tội, như tháo đanh Đức Chúa Giêsu vậy.

Nơi thứ mười bốn

Táng xác Đức Chúa Giêsu trong hang đá

Ông thánh Giuse, ông thánh Nicôđêmô, ông thánh Gioan, tắm xác Đức Chúa Giêsu cho sạch các dấu, lấy thuốc thơm mà xức, lấy khăn sạch mà bọc cùng táng trong hang đá. Mọi sự khốn khó Đức Chúa Giêsu chịu, nào có khi nào khó khăn thiếu thốn cho bằng khi táng xác ru? Xin ban lòng mến cho con như thuốc thơm và lòng sạch sẽ như khăn sạch, cùng lòng vững vàng như hang đá, và các ơn bởi sự thương khó Đức Chúa Giêsu, cho con dọn mình chịu Mình Thánh Máu Thánh Đức Chúa Giêsu vào lòng như táng nhiệm ở đời này, cho ngày sau được xem thấy tỏ tường Đức Chúa Giêsu hằng sống hằng trị cùng Đức Chúa Cha cùng Đức Chúa Thánh Thần đời đời chẳng cùng. Amen.

Lên đầu trang