Kinh Sáng Danh

Tra Cứu
Tổng Hợp Kinh

Sáng danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Thần.

Như đã có trước vô cùng, và bây giờ, và hằng có, và đời đời chẳng cùng. Amen.


Danh Sách Kinh Theo Thứ Tự Bảng Chữ Cái