Kinh Thánh Gioan Baotixita

Danh sách kinh
Tra cứu kinh
Danh sách kinh
Tra cứu kinh

Danh sách kinh

Tra cứu

Chúng con lạy ơn Đức Chúa Trời, từ trước vô cùng đã chọn lấy ông thánh Gioan Baotixita mà làm những việc cả thể, và lâu năm trước khi Người chưa sinh ra, thì đã gọi Người là tiếng kêu trên rừng phải dọn đàng Chúa ngự, cùng chỉ Người là Thiên thần rằng: “Này là Thiên thần Ta sai đi trước mặt Ta”. Vậy con mừng ông thánh Gioan đã đẹp lòng Đức Chúa Trời dường ấy, cho nên khi còn trong lòng mẹ đã đầy ơn Đức Chúa Thánh Thần cùng được khỏi tội tổ tông truyền, và mừng Đức Chúa Giêsu đang ngự trong lòng Rất Thánh Đức Bà. Thật ngày sinh ông thánh Gioan đã làm cho nhiều người vui mừng, vì thấy phép lạ Đức Chúa Trời làm trong ngày ấy, liền biết tỏ ngày sau ông thánh Gioan sẽ nên trọng trước mặt Đức Chúa Trời và trước mặt người ta nữa. Ấy ngón tay ông thánh Gioan đã chỉ cho thiên hạ biết Chúa Cứu Thế, tay Người đã rửa Đấng cực thanh cực tịnh, và lưỡi Người đã giảng những tin lành, cùng chẳng thiên tư ai, dù mà đấng ngự trên tòa cũng can gián chẳng nên theo đàng tội lỗi. Vậy Người đã đáng Đức Chúa Giêsu khen rằng: “Trong các người nam chẳng có ai trọn hơn Gioan Baotixita”. Nhưng mà ông thánh ấy chẳng dám ví mình cùng Đức Chúa Giêsu, vì đã tin thật Đức Chúa Giêsu là Con Đức Chúa Trời; cho nên Người xưng mình một phải hạ xuống, mà khen Đức Chúa Giêsu là Đấng trên hết thay thảy. Vậy chúng con ngợi khen Đức Chúa Trời đã ban những ơn rất trọng cho ông thánh Gioan, thì chúng con xin Người làm quan thầy, và cầu bầu cho chúng con được đẹp lòng Đức Chúa Trời, và bỏ đàng tội lỗi, mà đi đàng các nhân đức, nhất là ở khiêm nhường, giữ lòng khó khăn, sạch sẽ cùng vâng lời chịu lụy, và sẵn lòng chết vì sự lành như ông thánh quan thầy chúng con đã làm gương các nhân đức ấy, để cho chúng con bắt chước như vậy. Bấy nhiêu sự ấy, chúng con xin vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.

Lên đầu trang