Kinh Thánh Giuse (2)

Danh sách kinh
Tra cứu kinh
Danh sách kinh
Tra cứu kinh

Danh sách kinh

Tra cứu

(Đọc khi làm việc Tháng Mân Côi)

Kính lạy thánh Giuse, chúng con là kẻ khốn nạn chạy đến cùng Người, chúng con đã xin Rất Thánh Đức Bà là bạn cực thánh Người cứu giúp, thì lại xin Người phù hộ cho chúng con nữa. Người vốn kính mến Rất Thánh Đồng Trinh chẳng hề mắc tội tổ tông truyền, Người đã yêu dấu Đức Chúa Giêsu như cha yêu con vậy; Vì những lẽ ấy chúng con sấp mình xin Người dủ lòng thương đoái đến chúng con, là kẻ Đức Chúa Giêsu đã đổ Máu Thánh ra mà chuộc. Chúng con cũng xin Người dùng quyền thế đỡ vực chúng con trong lúc túng ngặt nữa. Lạy đấng khôn ngoan, xưa đã gìn giữ Đức Chúa Giêsu và Đức Bà, xin bênh vực chúng con là dòng dõi riêng Đức Chúa Giêsu. Lạy Cha rất thương, chớ để chúng con sai lầm mắc phải những sự dị đoan tà thuyết hay tràn ra như ôn dịch vậy. Lạy đấng rất mạnh, hay cứu chữa chúng con, xin Người ngự trên trời giúp sức cho chúng con đang phải chống trả các chước ma quỷ; Xưa Người đã gìn giữ Đức Chúa Giêsu cho khỏi những cơn hiểm nghèo thế nào, thì xin lại che chở Hội thánh Đức Chúa Trời cho khỏi mọi chước kẻ thù, cùng sự khốn khó làm vậy; lại xin cầu bầu cho hết mọi người chúng con được theo gương lành Người đã dẫn lối, và cậy trông ơn thêm sức cho chúng con ăn ở trọn lành ở đời này, lại được chết lành và được lên thiên đàng hưởng phúc đời đời. Amen.

Scroll to Top