Kinh Thánh Phêrô

Danh sách kinh
Tra cứu kinh
Danh sách kinh
Tra cứu kinh

Danh sách kinh

Tra cứu

Chúng con lạy ơn ông thánh Phêrô là Tông đồ cả Đức Chúa Giêsu, là đầu cùng cột cái Hội thánh, là thầy dạy mọi sự thật. Đức Chúa Giêsu đã phó các con chiên cho Người xem sóc, đã đặt Người cầm giường mối các dân tin đạo, đã ban cho Người chìa khóa Nước Thiên đàng. Chúng con mừng ông Thánh Phêrô đã được chức rất cao, quyền rất trọng làm vậy; chúng con chọn Người làm quan thầy, cậy Người coi sóc gìn giữ những con mọn này, kẻo phải miệng sói rừng là ma quỷ; lại xin cho kẻ lạc đàng thật được biết chính nẻo là đạo thánh cùng tin mà giữ cho vững bền; đến sau qua khỏi đời này, xin mở cửa thiên đàng cho chúng con được vào hợp lại một nhà một nước, chầu chực Chúa sinh nên muôn vật hằng vui hằng trị hằng sống đời đời chẳng cùng. Amen.

Scroll to Top