Kinh Thờ Lạy Mình Và Máu Cực Thánh Chúa Giêsu

Tra Cứu
Tổng Hợp Kinh

Lạy Chúa Ba Ngôi Cực Thánh, là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, con tin, con thờ lạy, con trông cậy và kính mến Chúa.

Con xin dâng cho Chúa của rất quý báu là Mình Máu linh hồn và thần tính Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, đang ngự trong các nhà chầu ở khắp thế gian.

Con xin dâng cho Chúa mọi hy sinh của con, hợp với những đau khổ của Đức Giêsu Kitô và Đức Maria, Mẹ Chúa, để xin Chúa tha thứ cho những người không tin, không thờ lạy, không trông cậy, không kính mến Chúa, và xin cho những kẻ có tội được ơn hối cải.

Vì công phúc vô cùng của Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu, và nhờ sức mạnh cầu bầu của Trái Tim Vô Nhiễm Đức Maria, con xin Chúa ban cho các nước được hòa thuận bằng yên, và nước Việt Nam được bình an thịnh vượng.

Lạy Ba Ngôi Cực Thánh, con ước ao sống kết hợp với Chúa để nên đền thờ Chúa ngự. Amen.


Danh Sách Kinh Theo Thứ Tự Bảng Chữ Cái