Kinh Trông Cậy

Tra Cứu
Tổng Hợp Kinh

Chúng con trông cậy Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ Đồng Trinh hiển vinh sáng láng.

– Hằng chữa chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.


Danh Sách Kinh Theo Thứ Tự Bảng Chữ Cái