Kinh Vắn Tắt Dọn Mình Chịu Lễ

Danh sách kinh
Tra cứu kinh
Danh sách kinh
Tra cứu kinh

Danh sách kinh

Tra cứu

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu! Con tin thật chịu lễ là chịu Mình cùng Máu Thánh và linh hồn Đức Chúa Giêsu cùng tính Đức Chúa Trời ngự trong hình bánh.

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu! Con là kẻ yếu đuối mọi đàng, chẳng biết dọn mình thế nào cho được chịu Mình Thánh Đức Chúa Giêsu cho nên, vậy con cậy lòng lành vô cùng Chúa thêm ơn sức mạnh cho con, cho được chịu ơn cực trọng này cho bằng lòng Chúa.

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu! Con có lòng mến Chúa hết lòng hết sức trên hết mọi sự, vì Cha Cả đã thương con dường này, là lấy Mình Thánh Người cho được nuôi linh hồn con.

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu! Con là kẻ rất hèn mọn, là kẻ có tội, chẳng đáng chịu Mình Thánh cực trọng Đức Chúa Giêsu.

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu! Con ước ao hết lòng hết sức cho được chịu Mình Thánh Đức Chúa Giêsu là mạch mọi sự lành.

Lên đầu trang