Kinh Xin Bằng Yên

Danh sách kinh
Tra cứu kinh
Danh sách kinh
Tra cứu kinh

Danh sách kinh

Tra cứu

Lạy ơn Đức Chúa Trời, xin ban bằng yên trong đời chúng con, vì đừng kể một Chúa, chẳng ai cứu giúp bênh vực chúng con; chúng con xin nhờ quyền phép Chúa cho được bằng yên, và cho đền đài Chúa được dư của lành. Chúng con cầu xin cùng Đức Chúa Trời là Đấng hay ban lòng muốn thanh sạch, trí luận ngay chính, cùng sức làm việc công bằng. Xin dủ lòng thương ban cho chúng con được sự bằng yên thế gian chẳng thể ban được. Chúa che chở làm vậy, chúng con sẽ hưởng tứ thì bát tiết yên hàn, sẽ khỏi lo sợ kẻ thù làm hại, thì lòng chúng con mới dễ chiều về đàng lành mà giữ cho nên các điều Chúa răn dạy. Chúng con xin bấy nhiêu sự vì Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.

Scroll to Top